-->

wtorek, 28 maja 2013

Czarnysz

Spis 1925:
Łubna-Czarnysz, kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 91. Mężczyzn 50, kobiet 41. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 91. Podało narodowość: polską 91.

Czarnysz, obecnie część wsi Łubna Jakusy w gminie Błaszki.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 86


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszsza o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
1) Stanisławie Fendorfie współwłaścicielu działki gruntu Nr 17, obszaru 4 dzies. 240 saż., z dóbr Łubna Jakusy-Czarnyszki, pow. Sieradzkiego;
Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na d. 4 maja 1921 r. w kancelarji tegoż notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd winny się stawić osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.

 Ziemia Sieradzka 1930 luty

W nocy z dnia 7 na 8 lutego 1930 roku około godziny 24-ej wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Michała Rosy, zamieszkałego we wsi Łubna-Czarnysz, gminy Gruszczyce, podczas którego spaliła się stodoła ze zbożem, wartości 3,500 złotych. Spalona stodoła była ubezpieczona. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia to pożar powstał skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
7. Łubna-Jakusy-Czarnysz, obejmującą: wieś Łubna-Jakusy, Łubna-Jakusy-Karczemne, kolonję Łubna-Czarnysz, kolonję Łubna- Jakusy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza