-->

wtorek, 7 maja 2013

Ostrówek

Spis 1925:
Ostrówek, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 79. Mężczyzn 42, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 79. Podało narodowość: polską 79.

Wikipedia:
Ostrówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 19

Notarjusz Zygmunt Świerczewski w Kaliszu, mający kancelarję w gmachu sądu okręgowego, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Walentym Stępińskim, właścicielu działki gruntu Nr 4 z dóbr Ostrówek, pow. Sieradzkiego;

Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na d. 29 maja 1920 r. w kancelarji notarjusza Świerczewskiego w Kaliszu, dokąd winny stawić się osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1924 listopad
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 7 listopada 1929 roku
11137. „Czesław Jóźwik", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprze­dażą wyrobów mięsnych i tytoniowych w kol. Ostrówek, gminy Zduńska- Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Czesław Jó­źwik, zam. w kol. Ostrówek.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 październik
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 27

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wojciechu Ficnerze, właścicielu działki gruntu o pow. 3 ha 6804 mtr. z maj. Ostrówek, w pow. sieradzkim;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 14 października 1931 roku w kancelarji notarjusza Sta­nisława Bzowskiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
16. Ostrówek, obejmującą: kolonję Ostrówek, kolonję Simowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 25 marzec

OKRASA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE.
Czy czasem nie o kobietę?
Mieszkaniec wsi Ostrówek gm. Zduńskiej-Woli Franciszek Okrasa podczas przechadzki z narzeczoną Janiną Grzankową i Zofją Kowalczykówną został napadnięty przez znanych w tej okolicy łobuzów Jana Rębacza, Stefana Gorczyńskiego i Wacława Zielińskiego, przyczem został dotkliwie pokłuty nożami. W konsekwencji bójki zostali aresztowani i odstawieni do więzienia w Sieradzu Rębacz i Gorczyński.
Na rozprawie Sąd Grodzki W Zd.- Woli skazał Rębacza na 6 m. więzienia, lecz wobec dotychczasowej niekaralności karę zawiesił na lat 5 zaś pozostałych uniewinnił z braku dostatecznych dowodów.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 18 maj

ZA NIEOSTROŻNĄ JAZDĘ.

Kazimierz Chaładyniak 35 lat, zamieszkały w Ostrówku pod Zduńską Wolą, i Stanisław Mikołajczyk 26 lat, zamieszkały w Zduńskiej Woli przy ulicy Kościelnej 6 jeden furman, a drugi szofer, za nieostrożną jazdę, co spowodowało przewrócenie się autobusu z pasażerami i wywołało lekkie uszkodzenia ciała niektórych z nich, skazani zostali po 2 tygodnie aresztu z zawieszeniem im tej kary na 5 lat.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
12. Z gromady kol. Ostrówek: kol. Ostrówek, kol. Simowa.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Dziennik Łódzki 1970 nr 152


W Ostrówku GRN Zd. Wola spłonęła stodoła wartości 30 tys. zł. Przyczynę ustali komisja.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza