-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Odwet

Słownik Geograficzny:  
Odwet, kol. pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim, odl. od Sieradza w. 25; ma 11 dm., 81 mk.

Spis 1925:
Odwet, wś, pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 66. Mężczyzn 32, kobiet 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 66. Podało narodowość: polską 66.

Odwet, obecnie część wsi Marcinów w gminie Zadzim.

1992 r.

Kaliszanin 1876 nr 99

Od dnia 9 listopada r. b. do 15 t. m. t. j. w przeciągu dni 7, miały miejsce w naszej gubernji następujące pożary:
W dniu 15 t. m. w kolonji Odwet, pow. sie­radzkim, z niewiadomej przyczyny wybuchnął po­żar, który zniszczył: dom, stodołę i oborę, ubez­pieczone na rs. 100.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 34

Wydział hipoteczny w Zduńskiej-Woli obwieszcza, że na dn. 1-go sierpnia 1927 r., wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) dwóch osad, położonych we wsi Odwet, gm. Zadzim, star. sie­radzkiego, oznaczonych tab. likw. Nr. Nr. 2 i 6, mających ogólnej prze­strzeni 15 mórg 240 pr. miary nowopolskiej i należących do Tomasza i Marjanny małż. Dworzańskich;
Osoby interesowane winny się zgłosić ze swemi prawami do kancelarji wydziału hipotecznego w Zduńskiej-Woli w powyższym termi­nie, pod skutkami prekluzji z art. 145—160 Ust. Hip.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 89

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru III, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 3 lutego 1933 roku, od godz. 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Ka­liszu, sprzedawane będą dwie nieruchomości położone w jednym dzia­le, we wsi Odwet, gm. Zadzim, pow. sieradzkiego, oznaczone w tab. likwidac. pod Nr. Nr. 8 i 9. Osada oznacz. w tab. likwid. Nr. 8 zawiera ziemi 5 morg. 164 pręt., a osada oznacz. Nr. 9 — zawiera powierzchni 5 morg. 74 pręt.
Nieruchomości graniczą:—od wschodu z gruntem spadkobierców Stanisława Nowaka, od zachodu z nieruchomością Wojciecha Lisow­skiego, od południa z nieruchomością Józefa Szewczyka i od północy— z gruntami wsi Wola Zalewska.
Na powyższych osadach znajdują się: — 1) dom mieszkalny z bali, 2) obora z kamieni i 3) stodoła z regli — wszystko kryte słomą, oraz ogród owocowy, w którym rośnie około 154 drzew owocowych i dzikich.
Nieruchomości te nie mają urządzonych ksiąg hipotecznych, na­leżą do Karola Grzelaka, i obciążone są długami na ogólną sumę zł. 5.560.— z %% i koszt. w kwocie zł. 318,25, oraz alimentami na rzecz Józefa i Józefy małż. Grzelak.
Nieruchomości zostaną sprzedane na żądanie Józefa i Stanisławy małż. Wielgopolanów.
Licytacja rozpocznie się od sumy 6.000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. (Spr. E. 392/32).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
8. Marcinów, obejmującą: wieś Marcinów, kolonję Marcinów, wieś Odwet.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 20 maj

PRZYDAŁY SIĘ.
Stanisław Kapituła, lat 25, ze wsi Odwet gminy Zadzim za kradzież 2 obręczy do kół od wozu skazany został na 1 miesiąc aresztu.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 16 czerwiec

I TO MU SIĘ PRZYDAŁO.

Franciszek Kapituła, 34 lat. ze wsi Odwet gminy Zadzim, za kradzież drążka od akacji, wartości 3 złotych, skazany został na 2 miesiące aresztu.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 78

Wszczęcie postępowań w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.
Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 9 września 1938 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Wojciecha Sadowskiego, syna Michała i Cecylii z Boczkowskich, ur. 20 kwietnia 1881 roku we wsi Odwet, gm. Zadzim, pow. Sieradz.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym ra­zie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Wojciecha Sadowskiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Wojciech Sadowski był stałym mieszkańcem wsi Wojsławice, gm. Woj­sławice, gm. Wojsławice, pow. Sieradz. Co. 861/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza