-->

czwartek, 30 maja 2013

Mikołajewskie

Spis 1925:,  
Mikołajewskie, osada, pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 8. Mężczyzn 6, kobiet 2. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 8. Podało narodowość: polską 8.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
10. Szydłów, obejmującą: Szydłów wieś, Szydłów folw., Zygmuntów wieś, Mikołajewskie kol., Poznańskie kol.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 97

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łodzi, niniejszym obwieszcza, że niżej wymienione nieruchomości wywołane zostały do pier­wiastkowych regulacji hipotek:
3) nieruchomość, położona we wsi „Kolonia - Mikołajewska" gminie Puczniew, powiecie łódzkim, oznaczona hip. nr 5, rep. hip. nr 1, zawierająca ogólnej powierzchni 3 dz. 180 sąż. kw., stanowiąca własność Tadeusza (Tadeusza - Stanisława) Wejmana, na dzień 8 marca 1937 r.;

W wymienionych wyżej terminach osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza