-->

czwartek, 30 maja 2013

Kępina

Spis 1925:
Kępina, kol., pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 56. Mężczyzn 26, kobiet 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 56. Podało narodowość: polską 56.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 19


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, A. Rudzki, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Rochu Ciamciaku, właśc. działki gruntu Nr 12, przestrzeni 5 dzies. 299 sąż., ze składu maj. Głaniszew A, albo Kempa, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 11 września 1922 r. w kancelarji notarjusza A. Rudzkiego w Kaliszu, gdzie osoby interesowane winny zgłaszać swe prawa w powyższym terminie, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 29

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Jó­zef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spad­kowe po zmarłych:

2) Józefie Sobczaku, właśc: 1) działki Nr 13, przestrzeni 5 dz. 299 sąż. pod Nr 7 i 2) działki Nr 14 a, przestrzeni 2 dz. 1350 sąż., pod Nr 16 w dziale II wyk. hip. folw. Głaniszew A, czyli Kempina, pow. tureckiego zapisanych;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 13 października 1925 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 22

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Głaniszew z dnia 9 czerwca 1925 roku w przedmiocie scalenia gruntów wsi Głaniszew w gminie Grzybki, powiecie Tureckim położonej, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 20 października 1926 roku (sprawa Nr. R. 103/25), postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Głaniszew z dnia 9 czerwca 1925 roku, wyrażony w formie uchwały, w przedmiocie scalenia ich gruntów, zatwierdzić, 2) ustalić obszar scalenia w granicach: a) gruntów tabelowych wsi Głaniszew o powierzchni około 60 ha.i b) gruntów z dóbr Kępina vel Głaniszew A, o powierzchni około 82 ha., c) części gruntów z dóbr Głaniszew o powierzchni około 36 ha.
OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
12. Głaniszew, obejmującą: wieś Głaniszew, folw. Głaniszew i kol. Kępina.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza