-->

niedziela, 5 maja 2013

Marianów

Słownik Geograficzny:  
Marianów,  kol., pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice. Ma 18 dm., 105 mk., 244 mr. obszaru.

Spis 1925:
Marjanów, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 107. Mężczyzn 55, kobiet 52. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 75, ewangelickiego 32. Podało narodowość: polską 107.

Wikipedia:
Marianów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
30. Zalesie z przyległościami Wólka Janowska czyli Zebrać z kolonjami Muryeów, Marjanów, Stanisławów, Hipolitów i Wola Janowska z wszystkiemi ich przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 269 k. 95 1/2, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Kowalskim d. 17 (29) Maja 1867 r., że vadium ustanowione zostało na rs. 1,050, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,492 k. 50, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu Józefa Kossakowskiego i jego dzieci z imion nieznanych, z powodu wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 18 wyk. hyp. dóbr Zalesia zabezpieczonej, oraz dla SS-rów Bernarda Pieczyńskiego i interesentów do działów majątku tegoż Pieczyńskiego z imion i nazwisk i pobytu niewiadomych z powodu wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 24 powołanego wykazu hypotecznego zabezpieczonej.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Echo Sieradzkie 1933 9 czerwiec
Echo Łódzkie 1933 czerwiec

Zmasakrowane ciało starca.
Aresztowanie podejrzanych osobników.
Łask, dnia 8 czerwca. We wsi Marianów gm. Wodzirady pow. łaskiego wydarzył się wczoraj wypadek, który postawił na nogi cały miejscowy posterunek.
Na skraju lasu mieszkańcy wsi Marianów natknęli się na zwłoki 60-letniego Józefa Wróbla. Ciało staruszka było straszliwie zmasakrowane. Ślady wskazywały, że mordu dokonano pałkami. Wszczęte natychmiast dochodzenie ujawniło, że poprzedniego dnia Józefa Wróbla widziano podchmielonego w towarzystwie Bronisława Maciszaka i Józefa Cymermana, którzy następnie powrócili bez Wróbla do wsi.

Obu młodzieńców aresztowano. Dochodzenie w toku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
4. Hipolitów, obejmującą: wieś Hipolitów, wieś Marjanów, wieś Mauryców, wieś Stanisławów, wieś Wacków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza