-->

niedziela, 5 maja 2013

Mauryców

Słownik Geograficzny:
Mauryców  al. Maurycyn, kol., pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice, ma 14 dm., 93 mk., 362 mr.

Spis 1925:
Mauryców, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21. Ludność ogółem: 137. Mężczyzn 70, kobiet 67. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 69, ewangelickiego 68. Podało narodowość: polską 137.

Wikipedia:
Mauryców-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1881 nr. 24
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 88

Komornik przy sądzie okręgowym w Łodzi, na starostwo łaskie, Alojzy Gałczyński, urzędujący w m. Łasku, na zasadzie art. 1139-1146 U. P. C., obwieszcza, że w dn. 5 stycznia 1927 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 115, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację, praw Bolesława Grzegorzewskiego, rów­nających się 1/4 części do dwóch osad włościańskich. Pierwsza osada położo­na jest we wsi Mauryców, gm. Wodzierady, pow. łaskiego, zapis. w tab. likw. pod Nr. 1, zawiera powierzchni 16 morg. 282 pręt., oraz znajdują się na niej następujące zabudowania kryte słomą: 1) dom mieszkalny drewnia­ny, 2) stodoła drewniana, 3) obora murowana z polnego kamienia i 4) studnia czerpana, murowana z cegły. Druga osada położona jest we wsi Stanisła­wów, gm. Wodzierady, pow. łaskiego, zapisana w tab. likw. pod Nr. 18, za­wiera powierzchni 13 morg. 15 pręt., oraz znajdują się na niej następujące zabudowania, kryte słomą: 1) dom mieszkalny drewniany, 2) stodoła drew­niana, 3) szopa drewniana, 4) chlew murowany z polnego kamienia i 5) drew­niana studnia czerpana.
Powyższe nieruchomości hipoteki nie posiadają, w zastaw, ani też w dzierżawę nie są oddane.
Prawa Bolesława Grzegorzewskiego zostały wystawione na sprzedaż na pokrycie należności Wojciecha Misiaka i Stanisława Dobrosza, w kwocie 1.520 zł. z %% i kosztami na mocy tytułów wykonawczych sądu pokoju w Łasku, z dn. 7 grudnia 1925 r., Nr. Nr. 622/25, 623/25 i dn. 4 lutego 1926 r., Nr. 754/25.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1.500 zł. Zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć vadium, w wysokości 150 zł.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przeglądane w kancelarji sądu okrę­gowego w Łodzi.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 97

Sąd pokoju w Łasku, okręgu sądowego łódzkiego, na zasadzie art. 581 i 3091 U. P. C., wzywa niewiadomych z miejsca pobytu, Albina Ekierta, Marcina Ekierta, Juljusza Ekierta, Emilję Krejper i Lidję Ekiertównę, aże­by w terminie 4-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego wezwa­nia, stawili się do tegoż sądu, jako pozwani spadkobiercy, w sprawie (C. 70/26), z powództwa Wilhelminy Ekiertowej przeciwko Rudolfowi Ekiertowi, Amandzie Ekiertównie i wyżej wymienionym, o podział majątku, pozostałego po zmarłym Janie Ekiercie, w kolonji Maurycy, gm. Wodzierady, pow. łaskiego, składającego się z 2 osad włościańskich w kolonji Maurycy, gm. Wodzierady, zapis. w tab. likw. pod Nr. Nr. 14 i 17; pierwsza zawie­ra przestrzeni 3 morg. 57 pręt. gruntu bez zabudowań, a druga 9 morg. 261 pręt. z zabudowaniami.
W razie niestawienia się wezwanych w powyższym terminie, sprawa będzie rozpatrzona w ich nieobecności.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 28

Wezwania publiczne.
Sąd powiatowy w Łasku, na zasadzie art. 581, 309 U. P. C., wzywa niewiadomego z miejsca pobytu Antoniego Grzegorzewskiego, s. Michała i Florentyny, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty ogłoszenia niniej­szego, stawił się do sądu powiatowego w Łasku, powiatu łaskiego w cha­rakterze pozwanego w sprawie Nr. C. 886/28 r. z powództwa Walentego i Bronisławy małż. Zakrzewskich i in. przeciwko Władysławowi-Bolesławowi Grzegorzewskiemu i inn. o podział majątku po zmarłych Mi­chale i Florentynie małż. Grzegorzewskich, mianowicie osady Nr. 18 tabeli likw. wsi Stanisławów przestrzeni 13 morg. 65 pr. kw. i osady Nr. 1 tabeli likw. wsi Mauryców przestrzeni 16 morg. 282 pr., obie w gmi­nie Wodzierady, powiatu łaskiego, gdyż po upływie tego terminu, o ile wymieniony Antoni Grzegorzewski nie stawi się, sprawa zostanie rozpo­znana w jego nieobecności.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
4. Hipolitów, obejmującą: wieś Hipolitów, wieś Marjanów, wieś Mauryców, wieś Stanisławów, wieś Wacków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 12

Do akt. Nr. Km 756/34
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łasku, zamieszkały w Łasku przy ul. Dworskiej Nr. 1, na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 6-go lipca 1934 roku w Maurycowie, gm. Wodzierady odbędzie się publiczna licytacja ruchomości, a mianowicie: 30 metr. żyta i 2 krów oszacowanych na łączną sumę zł 720,—. które można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży w czasie wyżej oznaczonym.
Łask, dnia 18 czerwca 1934 r.
Komornik
( —) St. Skopiński
Sprawa A. Dorożyńskiej. p-ko St. Piaseckiemu.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza