-->

niedziela, 5 maja 2013

Magdalenów

Słownik Geograficzny:  
Magdalenów,  kol., pow. łaski, gm. Lutomiersk, par. Mikołajewice; ma 10 dm., 72 mk., 198 mr. ziemi.

Spis 1925:
Magdalenów, wś, pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 67. Mężczyzn 36, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 67. Podało narodowość: polską 67.

Wikipedia:
Magdalenów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt: kościół parafialny Narodzenia NMP, drewniany, 1711-20, nr rej.: 43 z 25.07.1967

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 43

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż Dobra Ziemskie Mikołajewice składające się z folwarku i wsi zarobney Mikołajewice, przyległości Pustkowiów Wygoda i Utrata zwanych, niemniej młyna wodnego bez nazwi­ska, karczmy Magdalena i wiatraka, oraz z nowo budujących się Kolo­nistów w samej wsi Mikołajewice w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej Gminie i Parafii Mikołajewice położone. Magdaleny z Chabielskich Wąsowiczowej Xawerego Dunin Wąsowicza z własnych funduszów utrzymującego się małżonki, w rozdziale mająt­ku z mężem swym żyjącej, w tychże dobrach Mikołajewicach w raz z mężem swym mieszkającej, z własnych funduszów utrzymującej się dzie­dziczne. — Aktami zajęcia na gruncie wspomnionych dóbr Mikołajewic pierwszym w dniach 24 Lipca ( 5 Sierpnia ), i 26 Lip­ca (7 Sierpnia) 1840 r., i drugim w ponowieniu i poprawieniu w dniu 7/19 i 8/20 Sierpnia tegoż roku 1840, przez Tomasza Kozłowskie­ go Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej zdziałanym na rzecz i na żądanie Mateusza Dobieckiego Naddzierzawcy Ekonomii Pabianice, w wsi Widzowie Powiecie Szadkowskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne u Franciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kali­skiego w Mieście Gubernialnem Kaliszu mieszkającego obrane mającego za którego tenże Patron Franciszek Bielski stawa, i Subhastacyą Dóbr Mikołajewic popiera, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte zostały.
W Dobrach tych zabudowania mianowicie dworskie stodoły dwie o dwóch klepiskach, spichrz o dwóch złożeniach i Gorzelnia z Browa­rem są z cegły murowane, reszta zaś zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach tych exystujacych a aktami zajęcia objętych są z drzewa budowane.
Okupnicy w dobrach tych osiedli są następni: 1. Józef Bentz. 2. Józef Becht. 3. Piotr Kuntz. 4. Jgnacy Kuntz. 5. Jan Bechtd. 6. Franciszek Schroth. 7. Michał Karg. 8. Cyryak Siegwarth. 9. Jan Kuntz. 10. Szymon Weingertner. 11. Woyciech Wahl. 12. Małgorzata Szmidt. 13. Wawrzeniec Kraemer. 14. Jakób Bech. 15. Szczepan Sztam. 16. Jan Rygler. 17. Michał Karg stary. 18. Jan Nykiel. 19. Andrzey Schneider. 20. Jakób Hawer. 21. Marcin Bekler. 22. Józef Nayweger. 23. Raymund Ginter. 24. Mar­ cin Kratz. 25. Józef Weingertner. 26. Xawery Weingertner. 27. Antoni Ekert. 28. Marcelli Kasper. 29. Jakób Eppele. 30. Sukcessorowie Graaba. 31. Józef Schnitterer. 32. Mikołay Ebbele. 33. Jan Baumstark. 34. Wawrzeniec Geiger. 35. Józef Weingertner. 36. Jó­zef Krauzowicz. Zaś Czynszownicy niestali: 1. Woyciech Słowiński. 2. Jakób Sąpolski młynarze, oraz 3. Jan Szaler karczmarz, od których wynosi czynsz rocznie zp. 2325.
Dobra te stosownie do ponowionego i poprawionego Aktu zaję­cia z dnia 7/19 i 8/20 Sierpnia 1840 roku, zajmują w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym mianowicie:
a. W placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi tak wsi Mikołajewic iak i przyległości z ogrodami i podwórzami około Morg 41.
b. Grunta orne dominialne i które włościa­nie i młynarze w dobrach osiedli obsiewają klassy I II III IV i V około —1352.
c. Łąki około — 200.
d. Bory, lasy, zarośla i pastwiska około —210.
e. Drogi, rowy, granice, wody i glinianki —30.
f. Koloniści wyż wymienieni zajmują ogó­łem w gruntach i łąkach— 1005.Wszystko miary magdeburgskiej.
Oprócz gruntów do probostwa w Mikołajewicach należących.
Włościan pańszczyznę robiących: a. Pułrolników dziesięciu ma­jących załogę i zasiew dworski.— b. Zagrodników czterech którzy tylko zasiew dworski mają, i c. Komornic sześć, z tych pułrolnicy robią po trzy dni pańszczyzny na tydzień sprzężajem lub ręczno, zagrodnicy także po trzy dni ręcznej pańszczyzny, a komornice po dni dwa ręcz­no i inne powinności odbywają.
Dobra te stosownie do Kontraktu z dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1840 roku, wypuszczone zostały w dzierzawną possessyą na lat cztery od Sgo. Jana Chrzciciela 1840 roku do tego dnia 1844 Faustynowi Badeńskiemu za summę 40000 złotp. a pod zarządem ich właścicielki zo­stają, o unieważnienie kontraktu tego wyrabiający przedaż sobie za­ strzegł.
Akt pierwszy zajęcia z dnia 24 Lipca (5 Sierpnia) i 26 Lipca (7 Sierpnia) 1840 roku, właścicielce Magdalenie z Chabielskich Wąsowiczowej, Xaweremu Dunin Wąsowiczowi jako Dozorcy i Woytowi Gminy Mikołajewic, oraz dla Fabiana Uziembło Pisarza Sądu Pokoju Powiatu Szadkowskiego na ręce Franciszka Hałaczkiewicza Podsędka tegoż Sądu w dniu 26 Lipca (7 Sierpnia) 1840 roku, zaś powtórny Akt zajęcia tychże dóbr wponowieniu i wpoprawieniu w dniach 7/19 i 8/20 Sierpnia tego roku zdziałany, również właścicielce dóbr tych Magdale[nie] z Chabielskich Wąsowiczowey, Xaweremu Dunin Wąsowiczowi jako Dozorcy, Józefowi Jankowskiemu jako pełniącemu obowiązki Wójta Gminy Mikołajewic i Fabiianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Po­wiatu Szadkowskiego w dniach 8/20 i 10/22 Sierpnia 1840 r. wręczone i zostawione. Następnie obydwa akta zajęcia w Kancel. Ziemian. Guber. Kaliskiej do księgi wieczystej Dóbr Mikołajewic w dniu 29 Sierpnia (10 Września 1840 roku podane a do księgi zaregestrowań Trybunału Cy­wilnego Gubernii Kaliskiej w dniu 11/23 Września t. r. 1840 wpisany i zaregestrowane zostały.
Przedaż Dóbr w mowie będących odbędzie się w Kaliszu na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiei w miejscu zwykłych posiedzeń. Warunki zaś licytacyi i przedaży oraz zbiór obwieszczeń każden z interessentów w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona Bielskiego przedaż popierającego przejrzeć so­bie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 30 Października (11 Listopada) r. b. 1840 o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 12/24 Września 1840 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Kurjer Warszawski 1892 nr 166

+ Echa łódzkie.
Korespondent nasz pisze pod d. 15-ym b. m.:
„Burza poniedziałkowa nie obeszła się bez ofiar w okolicy naszego miasta.
Pod Lutomierskiem, na folwarku Wodzierady piorun uderzył w ośmiorak dworski, a wpadłszy do izby parobka Zielińskiego, zabił żonę jego Julję, 3-letniego ich synka i kontuzjonował kilkoro ludzi, szukających tam schronienia, których jedynie szybki ratunek od śmierci ocalić zdołał.
W poblizkiej kolonji Majdalenowie i wsi Chorzeszowie zapaliły się od pioruna chałupy, lecz ogień w zarodku stłumiono. (…).

Zorza 1904 nr 18

112. W dniu 17 kwietnia przed rejentem p. Olszakowskim w Łasku zawartą została spółka rolna włościan parafji Mikołajewice. Do spółki zapisało się 18-u gospodarzy, z których każdy złożył po rub. 10. Do zarządu wybrani zostali: p. Stefan Kulczycki z Wodzierad, Franciszek Jóźwiak z Magdalenowa i Ignacy Dobrosz z Prusinowic. Celem spółki jest poprawienie gospodarstwa rolnego i hodowlanego, a także wspólne sprowadzanie towarów w gospodarstwie rolnem i domowem niezbędnych. Spółka nasza nosi nazwę „Mikołajowicka spółka rolniczo-gospodarska”. Niechże Pan Bóg pobłogosławi pracy i zamiarom tej spółki!
Życzliwy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 42

Zawiadomienie.
Komisja Ziemska Okręgowa w Piotrkowie zawiadamia następujących wierzycieli sum hipotecznych, ciążących na dobrach Mikołajewice, gminy Lutomiersk, powiatu Łaskiego i stanowiących własność Zofji- Jadwigi Sroczyńskiej, a mianowicie:
TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE,
że w dniu 26 października b. r. na posiedzeniu publicznem tejże Komisji zapadła decyzja następującej treści: „Polecić Komisarzowi Ziemskiemu wszcząć postępowanie w przedmiocie przymusowej likwidacji serwitutów, przysługujących włościanom wsi Magdalenów, gminy Lutomiersk, powiatu Łaskiego na dobrach Mikołajewice, wyznaczając jednocześnie stronom termin 14-dniowy na zawarcie dobrowolnego układu".
Decyzja niniejsza została ogłoszona obecnym na posiedzeniu Komisji zainteresowanym, z wyjaśnieniem im, że rzeczona decyzja może być zaskarżoną, w myśl art. 39 Ustawy z dnia 7 maja 1920 r. w ciągu dni 14, licząc od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu decyzji, do Głównej Komisji Ziemskiej za pośrednictwem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie.
Piotrków, 4 listopada 1921 r.
P. o. Prezesa (podpis nieczytelny)
Kierownik Oddziału 1-go w z. Zaorski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk dzieli się na gromady:
10. Magdalenów, obejmującą wieś Magdalenów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Orędownik 1936 nr. 134

W osadzie Lutomiersk pod Łodzią, gdzie raz w tygodniu odbywa się wielki targ, odczuwa się brak czapnika chrześcijanina i krawców z gotowemi ubraniami. Placówki tej branży opanowane są dotąd wyłącznie przez Żydów. Polacy mogą z całą pewnością liczyć na poparcie uświadomionego narodowego społeczeństwa. Bliższych informacyj udzieli w tej sprawie Tadeusz Stańczak, wieś Magdalenów, gmina i poczta Lutomiersk.

 Orędownik 1937 nr. 99


 Orędownik 1938 nr. 173


 Orędownik 1938 nr. 176


Dziennik Łódzki 1957 nr 161

Burza nad Łodzią
Uderzenia piorunów wywołały pożary
Po wczorajszym nadzwyczaj upalnym i słonecznym dniu nad Łódź i woj. łódzkie, od południowego wschodu nadciągnęła wieczorem potężna burza z piorunami, która zatoczyła łuk, obejmujący powiaty brzeziński, rawski, piotrkowski i radomszczański. Burza "zaczepiła" również o Łódź swym jednym skrzydłem. (...)
W grom. Wodzierady, we wsi Magdalenów, pow. Łask. piorun uderzył w dach obory, a w Samborzu, grom. Burzenin, pow. Sieradz zapalił szopę. (...)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza