-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Marcinów

Słownik Geograficzny:
Marcinów  al. Marcinków, kol. i folw., pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim, odl. od Sieradza w. 241; kol. dm. 8, mk. 116; folw. dm. 1 należy do dóbr Rzeczyca.

Spis 1925:
Marcinów, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 10, kol. 20. Ludność ogółem: wś 82, kol. 135. Mężczyzn wś 41, kol. 69, kobiet wś 41, kol. 66. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 82, kol. 135. Podało narodowość: polską wś 82, kol. 135.

Wikipedia:
Marcinów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1924 listopad
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 60

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwie­szcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Franciszku Maciejewskim, właśc. 7 1/2 morg. 145 1/2 pr. i współ­właśc. 2 morg. z kol. Marcinków, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony Został na dz. 13 lutego 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 maj
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
8. Marcinów, obejmującą: wieś Marcinów, kolonję Marcinów, wieś Odwet.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza