-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Maksymilianów

Słownik Geograficzny:  
Maksymilianów,  kol. nad strumieniem Piaski, pow. sieradzki, gm. Krokocice, odl. od Sieradza w. 34; dm. 11, mk. 77.

Spis 1925:
Maksymiljanów, wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 131. Mężczyzn 73, kobiet 58. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 131. Podało narodowość: polską 131.

Wikipedia:
Maksymilianów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.
 
Gazeta Kaliska 1902 nr. 215

Wypadki. Dnia 30 czerwca w kol. Maksymiljanów, pow. Sieradzkiego, utonęła w strumieniu pozostawiona bez dozoru 2-letnia Sabina Budzyńska.


Rozwój 1912 nr 153

Epizootya. W powiecie sieradzkim we wsi Bielec*, gminy Złoczew, w majątku Małków, gminy Bartochów i w os. Złoczewie grasuje śród koni nosacizna; w Majaczewicach chorują konie na zapalenie płuc, a we wsi Maksymilianowie gminy Krokocice, na świerzbę; we wsiach Małyń i Budy panuje śród trzody chlewnej róża.
Nadto ukazał się wodowstręt śród bydła rogatego we wsi Włyń, gminy Dzierzązna i w Rybnikach, gminy Brzeźno, gdzie chore sztuki natychmiast zabito, podejrzane zaś o wodowstręt poddano ścisłej obserwacyi weterynaryjnej.

*Biesiec? Przypis autora bloga


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
15. Zygry, obejmującą: osadę Zygry (działka ziemi z maj. Zygry), wieś Maksymiljanów, osadę Proboszczówka, wieś Zygry, folwark Zygry, osadę młyn Zygry.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 8

WYKAZ
osób poszukiwanych i odwołanych poszukiwań, (do użytku powiatowych władz admin. ogólnej województwa łódzkiego).
5. Nr. OC. II. 20/29. W dniu 27. VI. 1937 r. wydalił się z domu w niewiadomym kierunku, prawdopodobnie w kierunku wsi Kwiatkowice, dnia 29. II. 1924 r. syn Józefa i Konstancji, zam. drogą Pabianice—Łódź, Tadeusz Raźniewski, ur. dnia 29. II. 1924 r., syn Józefa i Konstancji, zam. we wsi Maksymilianów, gm. Krokocice, pow. sieradzkiego.
Wymieniony ubrany był w długie, ciemne spodnie, bez obuwia, w letnią bluzę zieloną z płótna harcerskiego, na głowie miał nową czapkę cyklistówkę.
Rysopis wymienionego: niskiego wzrostu, twarz wydłużona, blada, włosy ciemno blond, oczy szare, znaki szczególne: na czole nad brwią blizna po uderzeniu.
Urząd Wojewódzki prosi o zarządzenie poszukiwań wymienionego. O pozytywnym wyniku poszukiwań należy powiadomić Urząd Wojewódzki Łódzki.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 68

Wydział Hipoteczny w Zduńskiej-Woli obwieszcza, że na dzień 30 listopada 1938 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) 17 ha 0052 m kw gruntu, nabytych na rzecz Skarbu Państwa, pod budowę kolei Herby-Nowe — Gdynia od włościan wsi: Bobownia, Kobyla-Miejska, Maksymilianów, Zygry, Choszczewo, Chodaki Piotrów, Pudłówek i obywateli miasta Szadku, powiatu sieradzkiego, szczegóło­wo opisanych w dowodach, dołączonych do księgi hipotecznej nr 1180 repertorium hipotecznego;

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarii Wydziału Hipotecznego w Zduńskiej-Woli prawa swoje do wy­żej wymienionych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. 75/49.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza