-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Leszkomin

Słownik Geograficzny:  
Leszkomin,  folw., pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń, odl. od Sieradza w. 32, dm. 1, mk. 10.

Spis 1925:
Leszkomin, folw., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 25. Mężczyzn 8, kobiet 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 25. Podało narodowość: polską 25.

Wikipedia:
Leszkomin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 grudzień
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
1. Bogucice, obejmującą: wieś Bogucice, folwark Bogucice, kolonję Leszkomin, folwark Leszkomin, wieś Zaborów, folwark Zaborów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 23 kwiecień

NIE NĘDZA GO ZMUSIŁA.

Ignacy Janczak, lat 40, gospodarz z Laszkomina, gminy Krokocice, za kradzież węgla z pociągu skazany został w dniu 18 b. m. na 6 miesięcy więzienia. Należy on do nieco zamożniejszych gospodarzy, zatem popełnione przezeń przestępstwo ma wyraźniejszy charakter.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1935 wrzesień
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 maj
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 105

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
7) Pawle, synu Piotra, Bednarku, właścicielu parceli gruntu nr 5, o powierzchni 16 ha 4.130 m kw z kol. Leszkomin nr nr 1, 2, 3, 4 i 5, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 4 lipca 1938 roku, w którym to terminie osoby zaintereso­wane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wy­działu Hipotecznego, pod skutkami prawa. 350/37.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza