-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Nowiny

Spis 1925:
Nowiny, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 29. Mężczyzn 15, kobiet 14. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 29. Podało narodowość: polską 29.

Nowiny, obecnie część wsi Żerniki w gminie Zadzim.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 27

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
14) Tomaszu Kowalczyku, właśc. działki Nr. 7, przestrzeni 3 dzies. 2327 sąż., czyli 7 mórg 225 pręt., zapis, pod Nr. 7, w Dziale II wyk. hip. maj. Nowiny, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kali­szu na d. 6 października 1923 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
24. Żerniki, obejmującą: kolonję Anusin I, kolonję Anusin II, kolonję Nowiny, osadę Torfy, osadę Anusina,. kolonję Wiorzyska, wieś Zerniki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza