-->

środa, 29 maja 2013

Lipicze Olendry

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lipiczki hollendry, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 23, ludność 269, odległość od miasta obwodowego 3 1/4.

Słownik Geograficzny:
Lipicze Holendry,   kol., pow. turecki, gm. Tokary, par. Goszczanów, odl. od Turku w. 23; dm. 35. W 1827 r. 23 dm., 269 mk.

Wikipedia:
Lipicze Olendry-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1817 nr 24

Do sprzedania z wielkim awantażem dla kupuiących.
1) Dobra wsie Lipicze, Wroniawy, Gozdowek Olendry, w Powiecie Wartskim, w Woiewództwie Kaliskim, Królestwie Polskiem , trzy mile od miasta Kalisza , trzy od Sieradza i półtory od miasta Warty położone, są z wolney ręki do sprzedania. Dobra te składaią się z trzech folwarków i Olendrów, obeymuiących w sobie gospodarzy 36, leżą na trakcie prowadzącym z Kalisza , do Warszawy; maią w każdym polu wysiewu korcy Warszawskich 285, oprócz pszenicy, którey się wysiewa korcy 50; pastwiska i łąk z wielkim dostatkiem, boru na swoię potrzebę z różnego gatunku drzewa ; owiec na tychże folwarkach trzyma się sztuk 1800, pomiędzy któremi znayduie się Hiszpańskich gruntowych sztuk 500; krów trzyma się latem i zimą sztuk 200, pomiędzy któremi znayduie się gruntowych 20. Oprócz tego znayduie się na gruncie różnego gatunku inny inwentarz , iako to, konie fornalskie, woły i t. d.; znayduią się w tychże dobrach także gorzelnia o trzech garcach, z których zabiera ieden beczek 7, a dwa mnieysze o 4 i 5, beczkach; mielcuch, wiatrak, propinacyą znaczną , iakoliteż ogród Włoski w Lipiczach, a sad w Wroniawach maią też dobra. Szacunek tych dóbr stanowi się 450,000 zł: Pol: Połowa tey summy szacunkowey z opłaty procentu przy gruncie pozostanie, o drugiey połowy wypłatę, iakoliteż o całkowity szacunek, układ przy ugodzie nastąpi. Dobra te luboli są w dzierzawie, w każdym roku dzierżawca odstąpić obowiązany, i sprzedaiący natychmiast oddanie possessyi zapewnia. Ktoby sobie życzył kupna, ma się udać do JW. Paliszewskiego Prezesa Rady Powiatu Obornickiego, medalem zasługi ozdobionego, dziedzica Gembic pod miastem Rogożnem mieszkaiącego , który ochotę maiących kupna zapewnia, iż w każdym czasie w mieyscu mieszkania w wsi Gembicach dziedziczney znayduie się. J nadto uwiadomia , iż listy adressowane pocztą przez Poznań, Rogożno, w Gembicach rąk iego doydą, i wezwany do miasta Poznania dla ostatecznie uczynienia układu ziechać zapewnia. — Nakoniec ostrzega się, iż o JW. Paliszewskim często bawiącym w Poznaniu dowiedzieć się można od W. Gmuperta, Konsyliiarza Regencyi Poznańskiey, na ulicy Wilhelmowska, zwana, w Poznaniu mieszkaiącego.

Dziennik Powszechny 1833 nr 89

Komornik Trybunału Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia, iż dobra Lipicze z przyległościami Wroniawy, Gozdowek i Hollendrami Lipicze w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położone, w d. 10 Maia 1833 r. o godzinie 10 z rana przed W. Wawrzeńcem Janczewskim Reientem Powiatu Wartskiego w Warcie, w trzechletnią dzierzawę od Sgo Jana Chrzciciela r. b. poczynaiąc, przez licytacyą publiczną wypuszczone zostaną, z których dotychczasowa dzierzawa złp. 8,000 wynosi. w Kaliszu d. 26 Marca 1833 r. Jan Sztandke.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 233

(Ν. D. 4002) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak Wojskowe jako i cywilne nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające: aby Antoniego Strzyżykowskiego o ważną kradzież obwinionego poprzednio na holendrach Lipickich Okręgu tutejszym zamieszkałego, a na teraz ukrywającego się, pilnie śledziły, a wrazie dostrzeżenia ujęły i pod ścisłą strażą Sądowi naszemu, albo najbliższemu odstawić poleciły; Antoni Strzyżykowski ma lat 35, jest wzrostu wysokiego, włosy ma bląd, oczy niebieskie, twarz średnią okrągłą, brodę okrągłą, usta mierne, więcéj znaków szczególnych na ciele niema.
Warta d. 6 (18) Sierpnia 1849 r.
Podsędek, Grzybowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 12

(N. D. 103) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W dniu 11 (23) Grudnia r. b. na kolonii Lipickiéj Gminie Lipicze Okręgu tutejszym kobieta nieznajoma, żebraczka około lał 70 mająca wszedłszy do domu Stanisława Barańskiego kolonisty jako mocno osłabiona w kilka godzin życie zakończyła, była wzrostu miernego budowy mocnej, twarzy okrągłej, oczu niebieskich, włosów ciemno blond, nosa, ust, brody, i czoła miernych, ubrana w kaftan stary z płaszcza zołniérskiego zrobiony w koszule i spudnicę płócienną grubą fartuch płócienny w kratę ciemną i niebieską trzewiki i płaty płócienne na nogach w miejsce pończoch na głowie chustką płócienną czarną była owiązaną ktoby wiedział imię nazwisko pochodzenie i bliższą przyczyne śmierci tej kobiety zechce wiadomość tę Sądowi tutejszemu lub najbliższemu mieszkania swego udzielić.
Warta d. 17 (29) Grudnia 1850 roku.
Asses Trybunału p. o Podsędka
Grzybowski.

Echo Tureckie 1926 nr 5

Wypadki:
Czy znów dzieciobójstwo.
W dniu 20 stycznia r. b. patrol policyjna z posterunku Jeziorsko dowiedziała się we wsi Lipicze—Olendry gm. Tokary że Marjanna Błaszczyk stanu wolnego lat 30 powi­ła w nocy w dniu 13 na 14-go stycznia r.b. dziecko którego niema w mieszkaniu, nie zostało pogrzebane ani też nie zostało ni­komu oddane celem pielęgnowania.
Wobec powyższego doniesienia komen­dant post. przodownik pan Furmankiewicz udał się do mieszkania nadmienionej zapy­tując ją gdzie ma swe nowonarodzone, dziec­ko. Błaszczyk wstała z łóżka i wyjęła z sza­fy zawiniątko w którem było nieżywe dziec­ko płci żeńskiej. Błaszczyk zapytana dla czego tak długo trzyma trupa w domu po­dała na swe uprawiedliwienie że mieszka sama, jest chorą z powodu czego nie ma sposobności pochowania swego dziecięcia.
Ponieważ opinja publiczna wskazuję matkę nieślubnego dziecka jako morderczynię przeto w powyższym kierunku prowadzi wspomniany kamendant posterunku docho­dzenie powiadamiając o tem władze sądowe.
W. F.

Echo Tureckie 1926 nr 47

Dwa Posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
Z dnia 31 sierpnia 1926 roku
(...) Ze spraw gminnych rozpatrzono następujące:

Uchylono dla braku uzasadnienia uchwałę rady gminy Goszczanów w sprawie przyłączenia należących obecnie do gm. Tokary wsi Podkowa — Karolina i Olendry Lipicze do gm. Goszczanów: Za­twierdzono uchwały zgromadzenia gm. Biernacice o pobieraniu 2 pr. za przetrzymywa­nie samoistnych podatków gminnych i skła­dki na uiszczenie kosztów kuracyjnych. Za­twierdzono projekt klasyfikacji ziemi w kol. Ostrów—Wartski tejże gminy.


Echo Tureckie 1928 nr 35

Wypadki:
Z gminy Tokary
Duża ilość pożarów.
Przez całe ubiegłe 10 lat nie było w gminie Tokary tyle pożarów jak w roku bieżącem. Bo oto w dniu 2. VI. 1928 r. spłonę­ło w Kaszewie 3 domy stanowiące własność Jana Jagieły, Wiktorji Chypś i Józefa To­malaka.
W dniu 19. VI. 1928. r. spłonęła we wsi Podkowa stodoła i obora należąca do Józe­fa Zabawy. — W dniu 9. b. m. spłonęła od pioruna stodoła z całem sprzętem żniwnem, oraz sterta żyta we wsi Ziemięcin u Macie­ja Marciniaka.
W dniu 2. b.m. o godzinie 9 rano spło­nął w Głuchowie dom dróżnika Fr. Szajrycha, i tegoż dnia po południu spłonął w kol. Lipicze Ol. dom Antoniego Misia. Pierwsze dwa pożary powstały z niewiadomych przyczyn; drugi od pioruna, a dwa ostatnie z po­wodu nieostrożnego obchodzenia się z og­niem.
W dużem stopniu przyczyniła się do tych pożarów trwająca od dłuższego czasu susza.

Pogorzelcy znajdują się w rozpaczliwem położeniu, gdyż na odbudowę nie mają go­tówki, a pożyczki też nigdzie nie mogą uzy­skać. J. Szukała.

Echo Tureckie 1930 nr 46

Ogłoszenia drobne.

Zaginęła książeczka wojskowa wydana przez P. K. U. Kalisz rocznik 1898, na imię Antoniego Kupczy­ka m. wsi Olendry Lipiczkie, gm. Tokary.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Tokary dzieli się na gromady:
11. Lipicze-Olendry, obejmującą: kol. Lipicze-Olendry i kol. Lipicze D.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Za plotki — nożem Mieszkaniec wsi Lipicze-Olendry w pow. tureckim, Marjan Latański, wracając z majówki, uderzył nożem niejaką Józefę Leśną, za rzekome plotki, które miała o nim rozsiewać. Sąd okręgowy skazał M. Latańskiego na 6 miesięcy więzienia z zaw. na 3 lata.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Nieuczciwy sołtys. Władysław Tomczyk, sołtys wsi Lipicze-Olendry, gm. Tokary, w r. ub. przywłaszczył z zbieranych podatków przez siebie kwotę 437.61 zł. W dniu wczorajszym Tomczyk odpowiadał przed sądem okręgowym w Kaliszu, który skazany został na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem.

Echo Tureckie 1938 nr 32

Pożary
W dniu 25. VIII r.b około godz. 13-ej na szkodę Migdalskiego Stanisława, zam. we wsi Lipicze Olendry, gm. Goszczanów, spaliła się obora i szopa oraz różne sprzęty i narzędzia rolnicze i 60 metrów siana. Łączne straty wynoszą około 1300 zł., pożar powstał od uderzenia pioruna. W akcji ratunkowej żadna straż pożarna udziału nie brała.


Echo Tureckie 1946 nr 15

Sąd Grodzki w Turku podaje do publicznej wiadomości, że następujące osoby wniosły do Sądu Grodzkiego w Turku wniosek o rehabilitacją:
169. R.311/46 Sosinówna Sabina ur. 5.11.1930 r. w Lipiczach-Olendrach gm. Goszczanów, córka Wincentego i Marianny z domu Janik, zam. w Chlewie gm. Goszczanów.
Wzywa się wszystkie osoby, które wiedzę o szkodliwej dzia­łalności wnioskodawców względem Państwa Polskiego lub Narodu Polskiego, by zawiadomili o tym Sąd.
Turek, dnia 27 października 1946 r.

Sędzia Grodzki (—) W. Bogucki

Echo Tureckie 1947 nr 18

Zagubione dokumenty:
Stanisław Mańka zam. we wsi Olendry Lipicze, gm. Go­szczanów, zagubił kartę rejestracyjną wydaną przez RKU Konin.

Powyższe dokumenty unieważnia się.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza