-->

czwartek, 2 maja 2013

Kurówek Prądzewski

Spis 1925:
Kurówek, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 122. Mężczyzn 52, kobiet 70. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 122. Podało narodowość: polską 122.

Wikipedia:
Kurówek Prądzewski -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KURÓW, Kurówek, Ochle, par. Widawa, p. sieradzki w 1783 roku własność Stanisława Chrzanowskiego podwojewodziego piotrkowskiego, kupione na licytacji w 1818 r przez Ludwika Pstrokońskiego W 1833 roku Jan Szaniawski sprzedaje synowi Józefowi Kurówek za 50 tys. zł. (Pstrokoński 1833 k. 386, SGKP)
________________________________________________________________________________

1992 r.


Dziennik Warszawski 1869 nr 61

N. D. 2105. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Andrzeja Lentz co do tytułu własności dóbr Kuruwek z Okręgu Szadkowskiego i sumy rsr. 3,750 na dobrach Bechciec z Okręgu Szadkowskiego w dziale IV pod Nr. 34 zahypotekowany.(...) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 3 (15) Października 1869 r. w Kancelarji hypotecznej.
Teofil Józef Kowalski.

Tydzień Piotrkowski 1899 nr. 25

4) Właścicielowi dóbr Kurówek pozwolono na wyrąb 9 m. lasu, z pod którego grunt ma być oddany włościanom w zamian za serwituty. Postanowienie to wejdzie w wykonanie po zatwierdzeniu umowy o serwituty przez władze włościańskie.

Tydzień Piotrkowski 1900 nr. 3

Na posiedzeniu komitetu ochrony leśnej, odbytem w dniu 11 b. m. postanowiono, co następuje:
1) Dwom włościanom wsi Kurówek pow. łaskiego pozwolono wyrąbać i zamienić na użytek rolny: jednemu 1 1/2 morgi—drugiemu 1 m. 200 pr. lasu.

Kurjer Warszawski 1900 nr 91

Ochrona lasów.
Piotrkowski komitet ochrony leśnej na sesji w d. 23-im marca r. b. postanowił, co następuje:
3. Pozwolić na wyrąb lasu i karczowanie w majątkach: (…) b) Kurówek, pow. łaskiego, własność A. i B. Fryszmanów, na przestrzeni 9 morgów, zakwalifikowanych do oddania włościanom tytułem wynagrodzenia za serwituty; (…)


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
15. Prądzew, obejmującą: wieś Prądzew, kolonję Kurówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1938 nr. 117

We wsi Kurówka, gm. Dąbrowa Lisiecka na szkodę gospodarza Antoniego Kapicy spaliły się dom mieszkalny, stodoła, obora, 3 krowy, 2 konie, 6 owiec i źrebak. Straty wynoszą około 13 tysięcy złotych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza