-->

czwartek, 2 maja 2013

Krasowa

Czajkowski 1783-84 r.
Krassowa Pustkowie, parafia rusiec, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Stefan) Walewski, chorązy (radomszczański).

Słownik Geograficzny:
Krasowa,   os. i folw. nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec; kol. ma 3 dm., 31 mk., 25 mr.; folw. 1 dm., 2 mk., 210 mr. rozl.

Spis 1925:
Krasowa, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 61. Mężczyzn 30, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 51, mojżeszowego 10. Podało narodowość: polską 51, żydowską 10.

Krasowa, obecnie część wsi Rusiec w gminie Rusiec.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 18a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Łodzi wpi­sano następujące firmy pod Nr Nr:
6650 „Mendel Jabłoński". Młyn wodny. Firma istnieje od d. 1 stycz­nia 1909 r. Wieś Krasowo, gm. Dąbrowa Rusiecka. Właśc. Mendel Jabłoński, zam.—tamże.

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2263

Agata Trojanowa z Krasowej w gminie Dąbrowie-Rusieckiej w powiecie łaskim, poszukuje swego męża, Stanisława Trojana który zaginął w wojsku rossyjskiem w 1916 roku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
16. Rusiec, obejmującą: wieś Rusiec, wieś Krasowa, kolonję Rusiec, wieś Zary.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza