-->

czwartek, 2 maja 2013

Kuźnica / Kuźnica Kmiecka

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kuźnica kmiecka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Rusiec, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 115, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Kuźnica,  wś nad rz. Nieciecz, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec. Ma 34 dm., 226 mk., 327 mr. ziemi włośc. Łaski Lib. ben. I, 464, wymienia ją w parafii Restarzew.

Spis 1925:
Kuźnica, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 48, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 315. Mężczyzn 146, kobiet 169. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 311, mojżeszowego 4. Podało narodowość: polską 311, żydowską 4.

Wikipedia:
Kuźnica -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec.W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1859 r.

1992 r.

Dziennik Łódzki nr. 1891 131

We wsi Kuźnica tejże gminy (Dąbrowa Rusiecka), w dniu 14 z. m. spalił się dom z oborą, ubezpieczony na rs. 200.


Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1897 nr 306


+ Zbrodnia czy wypadek. D. 23-go z. m. dwóch włościan ze wsi Kuźnica, w gm. Dąbrowa Rusiecka, w gub. piotrkowskiej, udało się w nocy do lasu, w celu kradzieży drzewa. Nagle jeden z nich, idący przodem, został postrzelony z tak bliska, iż nawet przybitka od naboju znalazła się w jego czapce. Towarzysz jego, podejrzany o chęć zabicia, a już kilkakrotnie karany za zbrodnie, do winy się nie przyznał. Postrzelonemu grozi śmierć. 


Gazeta Świąteczna 1924 nr 2247

Jadwiga Plucina z Kuźnicy (gm. Dąbrowa-Rusiecka w pow. łaskim, poczta Szczerców) poszukuje swego męża Bartłomieja Pluty, który będąc w roku 1918 w niewoli austrjackiej zaginął.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 11

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 24 maja 1932 r. Nr. 7a/39/Łs.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wsi Kuźnica.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 maja 1932 r. uprawomocniło się, podlegające wykonaniu, orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 22 kwietnia 1932 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Kuźnica, gminy Dąbrowy Rusieckie, powiatu łaskiego.
Za Naczelnika Wydziału
(—) Wł. Kirpicznikow
Kierownik Referatu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
10. Kuźnica, obejmującą: wieś Kuźnica, folwark Kontrewers, kolonję Sówki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 8

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIAT. ŁASKIEGO
z dnia 16. IV. 1934 r. Nr. III/39/Łk. o postępowaniu scaleniowem.
Starosta Powiatowy Łaski na podstawie art. 18 ust. z dnia 31. VII. 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 833 z r. 1927) w brzmieniu ustalonem rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11. VII. 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) i rozporz. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27. X. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85. poz. 635 art. 14) — podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 maja 1932 r. uprawomocniło się orzeczenie b. Okręgowego Urzędu Ziemskiego w. Piotrkowie, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Kuźnica, gminy Dąbrowa Rusiecka, pow. łaskiego.
Za Starostę Powiatowego
(—) St. Truszkiewicz
Podkomisarz Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1935 nr 14

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 2 lipca 1935 r. L. SA. II. 15/2/35
o zmianie granic gromad Jastrzębica i Kuźnica, gminy Dąbrowa Rusiecka, powiatu
łaskiego.
Zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 26 czerwca 1935 r. na zasadzie art. 16 p. 1 ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) na wniosek Wydziału Powiatowego Łaskiego i po wysłuchaniu opinji organów uchwalających interesowanych gromad i rady gminnej postanawiam, co następuje:
§ 1.
Z obszaru gromady Kuźnica wyłącza się kolonję Sówki i włącza się ją do obszaru gromady Jastrzębice, gminy Dąbrowa Rusiecka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza