-->

sobota, 4 maja 2013

Kurówek Ochelski / Kurówek

Czajkowski 1783-84 r.
Kurowek, parafia widawa, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Chrzonowski, podwoj.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kurówek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Widawa, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 30, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Kurówek Ochelski,   os. włośc., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Widawa. Ma 9 dm., 69 mk., 83 mr. obszaru. Br. Ch.

Kurówek Ochelski, obecnie część wsi Ochle w gminie Widawa.

 Kurówek Ochelski 1992 r. 

Gazeta Warszawska 1830 nr 6

Po zeyściu w dniu 1 Stycznia 1827 roku Micieia Niwińskiego, Dziedzica Dóbr Grabowie, do których należy Pustkowie Kurowek z przyległościami, w Powiecie Sieradzkim położonych, otworzył się spadek, który po pierwszy raz ogłaszaiąc, oznaymuie się, iż do przeniesienia własności tych Dóbr termin ostateczny na dzień 28 Stycznia 1831 roku.godzinę 10tą zrana, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewółdztwa Kaliskiego iest wyznaczony. — Kalisz dnia 24 Grudnia 1829 r.
Ignacy Główczewski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 12

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Stosownie do Artykuł 682 K. P. S. oraz na żądanie 1. Julianny z Zbiiewskich po Sewerynie Dziewanowskim pozostałej wdowy. 2. Fran­ciszka Zbijewskiego doletniego, i 3. Modesty z Zbiiewskich Seweryna Trepki małżonki czyli obojga małżonków Trepków, wszystkich Obywa­teli krajowych zwłasnych funduszów się utrzymujących, w wsi Widzowie Powiecie Radomskim Gubernii Kaliskiej mieszkających, zamieszkanie zaś prawne co do tego interessu u ustanowionego przez siebie do popierania tej subhastacyi Obrońcy Jana Nawrockiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu zamieszkałego obrane mają[cy]ch, Aktem zajęcia przez Win­centego Gustowskiego Komornika Trybunału tutejszego w dniu 31 Gru­dnia 1840 r. (12 Stycznia 1841 r.) spisanym zajęte zostały na przedaż publiczną wdrodze przymuszonego wywłaszczenia, Dobra Ziemskie:
GRABOWIE
składające się z folwarku i wsi Zarobnej Grabowie tudzież z przyległości pustkowia Kurówek i karczmy Gać zwanych z wszystkiemi przyległościami i dochodami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej Gmi­nie Grabowie położone, Jana Niwińskiego Obywatela kraju w tychże Do­brach Grabowie zamieszkałego i zamieszkanie prawne obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości około 22 włok i 10 morg miary nowopolskiej to jest: a) w placach pod zabudowaniami w podwó­rzach i ogrodach około morg 15. b) w Gruntach ornych klassy II, III, IV i V. około morg 470 c) w Łąkach około morg 60. d) w Boru około morg 30 i e) w Wodach błotach nieużytkach Drogach i miedzach około morg 90 w których inwentarza gruntowego dworskiego nie masz oprócz tylko że są porządki młynarskie w młynie wodnym w akcie zaję­cia wyszczególnione, kowadło i młynek do chędożenia zboża. Włościan zaś pańszczyznę robiących jest:
1. Pułrolników trzech. 2. Zagrodników dwunastu i 3. komorni­ków sześciu, z których pierwsi mają załogę dworską robią pańszczyzny po dni pięć, zagrodnicy jedni po dni trzy a drudzy po dni dwa a ostatni komornicy po jednym dniu na tydzień oprócz tego daniny dają i powin­ności odbywają co wszystko w Akcie zajęcia jest wyszczególnionem.
Czynszownicy niestali są. 1. Stanisław Szwebkowski młynarz. 2. Krystyan Szeffer. 3. Jan Formański i, 4. Franciszek Wieczorkiewicz karcz­marz od których czynsz wynosi rocznie złp. 320.
Dobra te zostają w dzierżawnem posiadaniu Bezylego Szaniawskiego któremu dzierżawa aż do dnia 24 Czerwca 1848 r. służy, z których opła­ca rocznej dzierżawy po złp. 4000.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Bazylemu Szaniawskiemu jako ustanowionemu dozorcy i jako Wójtowi Gminy Grabowie, oraz Jakobowi Bojemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Sieradzkiego w dniach (31 Grudnia 1840 r.) 12 Stycznia 1841 r. i 2/14 Stycznia 1841 r. wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej obecnych Dóbr w dniu 15/27 Lutego 1841 r. podany, a do księgi Zaregestrowań Trybunału Cywilnego tejże Gubernii w dniu 18 Lutego (2 Marca) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń którą dyryguje Jan Nawrocki Patron tegoż Trybunału, do cze­go warunki licytacyi i przedaży oraz zbiór objaśnień w Biórze Pisarza Trybunału i u tegoż Patrona Jana Nawrockiego każden z interessentów Przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 8/20 Kwietnia 1841 r. ogodzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 18 Lutego (2 Marca) 1841 r.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 104

(N. D. 2054) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż dobra ziemskie Ochle, składające się z wsi zarobnéj i folwarku tegoż nazwiska, i folwarku oraz wsi zarobnej Kurowek zwanéj, gościenca dawnego Gać zwanego, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia w tem ograniczeniu jak na teraz pozostają, położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim, Gubernii Warszawskiéj, należące do parafii M. Widawy, składające jednę gminę pod nazwiskiem Gmina Ochle, dziedziczne Romana Szołowskiego i w jego posiadaniu zostające, tamże w Ochlach mieszkającego i zamieszkałego, aktem zajęcia nieruchomości przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na gruncie tychże dóbr w dniu 12 (24) Września 1849 r. sporządzonym, na rzecz starozakonnego Hersza Fiszla Szpigel kupca w M. Widawie Okręgu Sieradzkim zamieszkałego i mieszkającego, zamieszkanie zaś prawne co do tego interesstu u Jana Nepomucena Cieńskiego Patrona przy Tryb. Cyw. I. Instancyi Gub. Warszawkiej w Kaliszu zamieszkałego, obrane mającego; od którego tenże Jan Nepomucen Cieński Patron Trybunału stawać będzie, na przymuszone wywłaszczenie i wystawienie na sprzedaż publiczną zajęte zostały.
Następnie akt ten zajęcia Karolowi Kleszczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w dniu 17 (29) Listopada 1849 r. Romanowi Szołowskiemu Dłużnikowi w kopjach jako Wójtowi Gminy dóbr Ochlę i ustanowionemu dozorcy w dniu 18 (30) Listopada 1849 r. wręczony i zostawiony, dalej tenże akt zajęcia w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu do księgi wieczystéj dóbr Ochle w d. 22 Marca (3* Kwietnia) 1850 r. podany, a do księgi zaregestrowań Tryb. Cyw. I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 3 (15) Kwietnia 1850 roku, wpisany i zaregestrowany został.
Rozległość dóbr tych Ochle i folwarku Kurowek jest następująca:
1. W placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi włuka 1 morg 5.
2. W gruntach ornych dominialnych należących:
a) Do II klassy włuk 10 morg 5 p. 50.
b)Do III klassy włuk 12 morg 10.
3. W gruntach ornych włościańskich należących:
a) Do klassy II włuka 1 morg 15 pr. 50.
b) Do III klassy włuk 2 morg 20.
4. W łąkach dominialnych włuk 19 mor. 15.
5. W łąkach włościańskich włuka 1 morg 15 pr. 100.
6. W pastwiskach włuk 2 pr. 100.
7. Boru i lasu w którym drzewo średniéj objętości i wielkośći, sosnowe, brzozowe, świerkowe i w części dębawe włuk 10 mor. 8.
8. W ogrodach dworskich i wiejskich morg 10 pr. 100.
9. Pod wodami i drogami morg 8 pr. 50.
10. Nieużytków piaszczystych morg 2, razem te dobra mają włuk 61 morg 24 pr. 150 miary Warszawskiéj, uważając w sposobie przybliżonym.
W dobrach tych są zabudowania jako to:
We wsi Ochlach.
a) Dworskie: dwór z dwiema przystawkami, spichrz, stodoła, wozownia i stajnia pod jednym dachem, stodoła o 3ch klepiskach owczarnia stajnie i chlewki, również pod 1ym dachem obory, stajnie i obory, sklep w ziemi, pni 10 pszczół, gołębnik, kloak spichrzyk ze schowaniem, karmnik, studnia ocembrowana, wszystkie te zabudowania z drzewa wystawione, wreszcie sklep w ziemi z cegły murowany
b) Wiejskie z drzewa: gościeniec z stajnią zajezdną, kuźnia, studnia ocembrowana, dom dla ludzi dworskich, chałup 16, do tych stodoły, obory, chlewy i studnie.
W folwarku Kurowek:
a) Folwarczne: dworek, owczarnia, obora stodoł dwie, studnia ocembrowana, wszystkie z drzewa wystawione.
b) Wiejskie, również z drzewa odbudowane: chałup trzy i gościeniec stary Gać zwany, stodoł 4, nadto oborki, chlewiki i studnia ocembrowana.
Rzeczone budowle w dobrach tych znajdujące się akt zajęcia po szczególe obejmuje.
Z temi dobrami zajęte zostały inwentarze i porządki gospodarskie następne: koni fornalskich sztuk 8, wołów roboczych sztuk 12, krów dojnych sztuk 15, wozów kutych 2, pługów z żelazami 3, radeł z żelazami 2, bron drewnianych par 4.
Opłacają czynsze rocznie do dworu mieszkają we wsi Ochlach: Walenty Wujakowski rs. 7 k. 50, Władysław Borzański, rubli srebrem 10 kop. 80, który szynkuje trunki dworskie z wynagrodzeniem 21 procentu ma nadaną jednę morgę gruntu i łąkę, Tomasz Jeżykowski kowal rs. 7 kop. 50, ma on nadanę jednę morgę gruntu łąkę posiada takie porządki do gruntu przywiązane, jako to: kowadło, miech i gwoździewnicę. Kasper Smorawski rymarz rs. 7 kop. 50 za co ma nadane pomieszkanie i 1 morgę gruntu.
W dobrach tych jest włościan odrabiających pańszczyznę rocznie ręczno co tydzień jako to:
a) We wsi Ochlach: po dni cztery jeden po dni trzy 18 z pomiędzy których pięciu odrabia też pańszczyznę ręczno lub sprzężajem, po dni 3 co tydzień od Sgo Wojciecha do S-go Jakóba, a po dni dwa od Sgo Jakóba do Sgo Wojciecha jest odrabiających dwóch. Po dni dwa co tydzień ręczno odrabiają trzech, po dniu jednym co tydzień odrabiających jest 9.
b) We wsi Kurowku: włościan odrabiających co tydzień pańszczyznę ręczno po dni 4 jest 1den, po dni 3 dwóch, a po dni dwa 4ch.
Oprócz tego włościan 18 we wsi Ochlach dają po mendlu jaj i jak to jest wyszczególnione w zajęciu dają 13 kapłonów do dworu, a sześciu z tych odrabia każdy po dni trzy w żniwa darmochy, jeden zaś ma załogę dworską: parę wołów, wóz bosy, łopatkę i gracę.
Sprzedaż dóbr w mowie będących Ochla odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym, posiedzenia swe odbywającego, a zbiór objaśnień i warunki sprzedażу w biurze podpisanego Pisarza złożone, tudzież u popierającego sprzedaż Jana Nepomucena Cieńskiego Patrona, każdy z interessentów w właściwym czasie przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków przedaży dóbr tych na audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 17 (29) Maja 1850 roku, o godzinie 10 z rana, nastąpi.
Kalisz d. 4 (16) Kwietnia 1850 roku.
Wojciech Śliwiński, Pisarz.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
25. Ochle z folwarkiem Kurówek i wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 740 k. 12, vadium do licytacji rs. 2,100, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 11,118, termin sprzedaży d. 9 (21) Października 1867 roku, przed Rejentem Kan. Ziem.Wilh. Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
17.Ochle z folwarkiem Kurówek, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rsr. 969 k. 29 1/2, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Alfonsem Paszkowskim dnia 4 (16) Marca 1870 r., vаdium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1,800, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 11,100.
Zawiadomienie to ogłasza się dla: 1. Niewiadomego z pobytu i niemającego w hypotece obranego zamieszkania prawnego Bolesława Kożarskiego. wierzyciela hypotecznego dóbr Ochle. 2. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów ng. Wincentego Łozińskiego gorzelanego, wierzyciela hypotecznego tychże dóbr, oraz: 3. Niewiadomych z pobytu i nie mających w hypotece obranego zamieszkania prawnego: a) Stanisławy; b) Marji; c) Józefy nieletnich rodzeństwa Bogusławskich, wierzycieli hypotecznych.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Kaliszanin 1873 nr 38

MAPPY
topograficzno-archeologiczne.
(Ciąg dwunasty).
Na wzór mogił Krakusa i Wandy, musiało i więcej podobnychże po całym kraju słowiańskim, ale pomniejszych, być usypanych jako pomniki żupanow, starostów, albo mężów, którzy się męztwem i zdolnościami w czasie wojny szczególniej odznaczyli; ślady takowychże mamy na gruntach wsi Podłężyc w Szadkowskim, na prawym brzegu rzeki Warty położonej, stanowiącej własność uczonego Edmunda Stawiskiego, obywatela krajowi dobrze zasłużonego.

(...) Znaczna ilość mogił, kopców i okopów, o których pamięć ludzka, historja, sama nawet tradycja zamilcza, lud zaś takowe pospolicie do wojen Szwedzkich albo do czasów Aryańskich przywykł odnosić, badane przez znawców na podstawie krytyki, tudzież skutkiem symetrycznego rozkopywania, udowodniłyby byt swój jeszcze przedchrześcijański. Do nich to zapewne należą śledzone przezemnie jeszcze w ro­ku 1832 na gruncie rodzicielskim w powiecie Sie­radzkim, parafji Widawy, we wsi Ochlach znaj­dujące się okopy, czyli głębokie niegdyś przekopy z wyrzuconą ziemią na jeden tylko brzeg, na wzór szańców wojskowych z wałem. Okop takowy jeden ciągnął się podówczas przez stai kilka bez żadnej przerwy w linji prostej od południa ku północy blisko folwarku zwanego Kurówek od bagien Woli Więzowej przez spadzistość wzgórza sosnami, około 200 lat staremi zarosłego, aż do trzęsawisk ku Ochlom. Z niego wychodził pod kątem prostym drugi podobnyż okop ku północy w las, także przez miejsca suche. Obydwa pozachodziły znacznie ziemią, przedstawiając tylko ja­koby rowki, a znaczną część tychże, skutkiem wyrudowania tamże lasu pozaorywano. Odnoszenie ich do wojen szwedzkich byłoby za wcześne, tem bardziej, że kroniki o nich zupełnie milczą, może by znowu za śmiałe było twierdzenie uważać oneż za wpółcześne owym rzymskim tablicom Peutyngera z wieku piątego po Chrystusie. Że tam wszelako, a może jednocześnie znakomita jakowaś bitwa zajść musiała, tego dowodzi kilka mogił obok siebie ku wschodowi od tychże okopów w pobliżu lewego brzegu strugi Nieciecz w borku wsi Grabowia znajdujących się, sosnami znacznej podówczas grubości porosłych. Rozko­panie tych mogił i natrafienie w ich wnętrzu na szczątki zbroi, łańcuszków, monet, ostróg i t. p. przedmiotów, objaśniłoby poniekąd czas tamże zaszłej bitwy, albo krwawej potyczki. (D. c. n.)

Kaliszanin 1873 nr 69

MAPPY
topograficzno-archeologiczne.
(Ciąg dwudziesty ósmy).
Województwo dawne Sieradzkie obfituje również po wszystkich swoich powiatach w liczne starożytności wykopaliska, przywiedźmy z takowychże bliżej nam znane. Miasto Sieradz przez Krusego za przedchrześcijańskie Arsonium uważane, szczycące się według Niesieckiego z ziemi swojej w wieku VIII po Chrystusie, jednym z liczby dwunastu Wojewodów, rządy nad Lechją pia­stujących w jedenastem dopiero stuleciu krytycznie na scenę historyczną występować może, chociaż bruki jego po kilka nad sobą w ziemi natrafiane (jak już wspomniano) byt tegoż staro­żytny w jednemże miejscu udowodniają. Pomijając ślad grodu pierwotnego, z czasów zapewne Chrobrego wzniesionego, pokazywany z wirydarza na murach klasztoru ks. ks. dominikanów, zamilczę i o zamku późniejszym, gdyż tenże w Kaliszanina z roku 1871 numerach 1, 5, 7 i 8 obszerniej przedstawiony został, a przystępuję do zabytków odwiecznych w ziemi tejże wykrytych.
Izrael Fajans zamożny kupiec miasta Sieradza, zakładając w r. 1822 fundamenta do kamienicy narożnej, w rynku od strony kościoła parafjalnego natrafił na znaczną ilość monet srebrnych.
Z nich sztuk kilkanaście przesłał w ofierze dla Towarzystwa przyjaciół nauk do Warszawy; okazały się one szerokiemi groszami pragskiemi królów Jana I i Wacława II. (Rocznik Tow. Przyj. Nauk tom 16 str. 217). Chociaż numismatyka była podówczas u nas jeszcze w zarodzie wszakże mężowie posiadający już pewne zasoby monet polskich, z tychże Franciszek Potocki pośpieszył do Sieradza, zlustrował skarb ten szczegółowo, i wybrał sobie z niego to, co uważał za ważniejsze, musiało tamże atoli i coś z groszy krakowskich się znajdować. W ślad za nim podążyli i inni zwolennicy. Resztki tych monet oglądałem w Sieradzu jeszcze w roku 1843, ale były to już same wybierki, a zatem małej nominalnej wartości, jakie Nummofilowie plewami mianują. Znowu około r. 1848 pokazało się w Sieradzu u złotników do dwudziestu kwartników czyli półgroszków Kazimierza Wielkiego, lecz bez pojaśnienia, w jakich oneż okolicach odgrzebano, to tylko pewno, że wkrótkim czasie wszyst­kie przez powiększających się zbieraczy wyku­pione zostały.

Rzeczka Olesznica, rozgraniczająca powiat sie­radzki od wieluńskiego, i pod wsią Stolcem pły­nąca, wezbrała znacznie w r. 1827, a bystry prąd strumienia podmył, czy też przerwał nadbrzeżną piaszczystą górkę w pobliżu dworu położoną. Po opadnięciu wody zjawiło się na wierzchu piasku mnóstwo urn, tudzież kości ludzkich, co wszystko któraś z gazet w Warszawie podówczas wycho­dzących szczegółowo opisała. Przytrafiały się częste wykopaliska pomiędzy latami 1831 a 1838 we wsi Ochlach w parafji miasta Widawy poło­żonej, mianowicie blisko folwarku Kurówka, w pa­górku piaszczystym, gdzie zwykle doły dla za­chowania przez zimę kartofli kopano. W tem to miejscu wydobyto kubek z uszkiem na wzór fili­żanki od kawy, z gliny ciemnej wyrobiony, mają­cy wysokości cali 2 1/2, średnicy u podstawy 2 1/8, a przy otworze u góry cali 5, który w krótce na skorupy się rozpadł; dalej miskę czarną wielko­ści zwyczajnej, gładko zewnątrz i wewnątrz wymuskaną, z wyciśniętemi na wierzchnim pasie kulistemi w głąb znakami na wzór zębów, wysoką cali 4 1/2, a średnicy dolnej 3 1/4, górnej zaś 9 1/2 cali, którą dla trwałości odrutowano; następnie popielnicę z gliny żółtawej pomieszanej z drobnemi kamyczkami, grubą, zewnątrz chropowatą, rozszerzającą się ku górze baniasto, a przy zwę­żonym otworze brzegami pięknie wygładzoną jak­by pod jakową pokrywę, w środku znajdowały się kości ludzkie przepalone i popiół. Naczynie to okrągłe, wysokie cali 7 3/4, liczyło średnicy dol­nej 5 1/2, górnej przy otworze 6 1/2, a w miejscu najgrubszem cali 9. Natrafiono w temże wzgórzu znowu na popielnicę dużą z kościami, koloru ze­wnątrz żółtawego szorstką, wewnątrz zaś czarną starannie wygładzoną, a lubo takowa na duże skorupy się rozpadła, dała się wszakże zestawio­na obrachować, że była wysoką cali 9, grubą w największej średnicy 11 1/2, a przy dnie w śre­dnicy cali 4 3/4. W końcu znalazło się tamże naczynie z gliny grubej żółtej w kształcie lijka okrągłe bez uszka, zewnątrz wymuskane, wysokie cali 4, trzymające średnicy w otworze dolnym 5, a w górnym 2 cale. Na całej tegoż powierzchni widzieć było można dziurki gęsto na wylot, bez żadnej symmetryi jakby szwajcą poczynione, co mu wewnętrzną chropowatość zrządziło; zachowa­ło się ogólnie w całości, oprócz skorupki przy szerokiem otworze brakującej, uważają je po­wszechnie za rodzaj kadzielnicy obrzędowej.

Tydzień Piotrkowski 1894 nr. 15

Dnia 29 marca r. b. echo żałobne rozniosło bolesną dla rodziny, a nader smutną dla przyjaciół, sąsiadów i znajomych wiadomość o zgonie
ś. p. Alojzego Kozaneckiego
właściciela dóbr Grabowie i Kurówek a także administratora kilku donacyj łaskiego powiatu.
Cios ten nagły przeniknął głębokim żalem wszystkich, którzy znając tę zacną duszę, umieli ją ocenić.
Licznie zebrany orszak pogrzebowy, przeważnie z obywateli, dla oddania ostatniej posługi zmarłemu, był wymownym dowodem, jak był kochany i ceniony. Mnóstwo pięknych wieńców, już to złożonych na jego trumnie, już niesionych przez małe wnuki od rodziny, przyjaciół i włościan, znikł w obec pięknego wieńca, jaki ś. p. Alojzy uwił sobie z życia ze swych cnót i czynów. Był to prawdziwy obywatel-gospodarz, który przeszedłszy przez szkołę życia, dobrze czynił wszystkim, a czynił cicho, skromnie i bez szukania z tego chwały. Kochający nade wszystko swój ojczysty zagon, oddawał mu się z całem poświęceniem, a z młodzieńczą rzeźkością spełniał włożone na niego obowiązki społeczne, otaczał czułą opieką żonę, dzieci, wnuczki i służbę dworską. Oszczędny dla siebie, dzielił się chętnie z tymi, którzy potrzebowali jego pomocy i rady. Zasady prawdziwie zacnego chrześcijanina umiał wpoić w pozostałą rodzinę; one to będą świadczyły w długie lata o tej zacnej istocie!
Umieliśmy wszyscy ocenić Go za życia, pamięć też najlepszą zachowamy w sercach naszych po zgonie Jego. Pokój Twej zacnej duszy! L. P.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 1

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ
L. p. 1962 d. 10.8 1928 r. L. B. P. 5571 Kółko Rolnicze w Kurówku, pow. Łask.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 6

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 grudnia 1928 r.
postanowił:
1. wniosek mieszkańców wsi Ochle, gminy Dąbrowy Rusieckie, powiatu łaskiego z dnia 3 stycznia 1928 r. w sprawie scalenia ich gruntów zatwierdzić i
2. ustalić obszar scalenia w składzie:
1) gruntów wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Ochle, o obszarze około 242 ha;
2) części gruntów hipotecznych kolonji Ochle Nr. II, gminy Dąbrowy Rusieckie, o obszarze około 97 ha, a w szczególności: a) dodatki łąkowe, położone pomiędzy pastwiskiem włościańskim a wschodnią granicą gruntów ornych włościańskich wsi Ochle, b) dwa działy gruntów ornych, położone po zachodniej stronie wsi Ochle („dział szeroki i dział wąski"), c) całe parcele Nr. Nr. 1 i 18, położone po wschodniej stronie wsi Ochle, d) dodatki gruntów ornych przy drodze Ochle — Widawa, e) łąka pokarczemna i pokowalska, położona przy północnych granicach gruntów ukazowych, f) dział gruntu ornego od strony wsi Kurówek, własność Lewka Lipińskiego (przy północnej granicy łąk włościan wsi Ochle) i g) parcela Nr. 28, położona od strony wsi Kurówek, własność Józefa Dziedzica;
3) gruntów tabelowych o obszarze zgodnie z tabelą likwidacyjną wsi Kurówek, około 46 ha w naturze zaś, około 53 ha;
4) części gruntów hipotecznych kolonji Kurówek Ochelski, o obszarze około 42 ha, położonych przy wsi Kurówek (od strony południowej i zachodniej), a należących do Józefa Gorczyka, Franciszka Rośczaka, Andrzeja Pluty, Adama Rośczaka, Franciszka Stasiaka, Józefa i Franciszki małż. Kilam, Jana Stasiaka, Jana Owczarka, Antoniego Rośczaka, Konstantego Rośczaka,
sukc. Stanisława Rośczaka i Franciszka Buczyniaka.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 29 stycznia 1930 roku.
Z polecenia Prezesa:
(—) M. Grąbczewski

Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
13. Ochle, obejmującą: wieś Ochle, wieś Kurówek, kolonję Ochle.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 23

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dn. 24 października 38 r. Nr. RU. VII. 1/3/167/38
o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
2) wsi Ochle i Kurówek, gm. Dąbrowa Rusiecka, pow. łaskiego,
4) wsi Zieleńcice, gm. Pruszków, pow. łaskiego,
5) wsi Ruda, gminy Chociw, pow. łaskiego,
6) wsi Poduchowna Wola Wiązowa, gm. Dąbrowa Rusiecka, pow. łaskiego, nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla wyżej wymienionych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
II. Obszar scalenia wsi Ochle i Kurówek,
gm. Dąbrowa Rusiecka, powiatu łaskiego.
a) wieś Ochle.
1) Grabarczyk Michał, N-ry działek 6, 81, o pow. w ha 4.3231, 0.5148.
2) Szadkowska Antonina posiada w Nr. 1 62/495, w Nr. 41 1/4, w Nr. 29 63/210, Marianna
Grabarczyk posiada w Nr. 1 1/4, Józef Mazurek posiada w Nr. 41 1/4, Zofia Klimczak posiada w Nr. 1 1/4, N-ry działek 67, 136, 192, o pow. w ha 1.3706, 2.5501, 0.4070.
3) Skorupa Antonina, N-ry działek 20, 43, 113, o pow. w ha 0.6454, 1.0122, 2.9445.
4) Szadkowski Ludwik i Marianna małżonkowie, N-ry działek 27, 35, 52, 127, 171, o pow. w ha 1.1883, 0.7046, 1.4644, 3.4242, 2.1132.
5) Szlęzak Józef posiada hipot. posiada ukaz. z Nr. 2 3/60 i S-cy po Kaźmierczaku Mateuszu, Tomasz Kaźmierczak pos. w Nr. 1 1/9 w Nr. 2 3/60, Józef Kaźmierczak posiada w Nr. 1 1/27, w Nr. 2 8/180, Stanisława Kaźmierczak posiada w Nr. 1 1/27, w Nr. 2 8/180, Bolesława Kaźmierczak posiada w Nr. 1 1/27, w Nr. 2 8/180, Szadkowski Stanisław posiada w Nr. 1 1/27, w Nr. 2 3/60, Szlęzak Zofia posiada w Nr. 1 1/9, w Nr. 2 8/60, N-ry działek 62, 134, 175, 214, o pow. w ha 2.3444, 4.2431, 0.2446, 0.8534.
6) Bednarek Roch o Kuźnik Andrzej i Zofia małż., N-ry działek 71, 140, 150, 194, o pow. w ha 1.6973, 3.0417, 0.1236, 1.5573.
7) Bednarek Walenty i Marianna małż. i Brzozowski Józef i Józefa małż. posiadają w równych częściach, N-ry działek 57, 124, 131, o pow. w ha 1.4584, 0.7474, 4.3657.
8) Kindler Stanisław, syn Jakuba i Ewa małżonkowie posiadają 7/18, Kindler Stanisław, syn Wojciecha posiada 1/18, Kindler Józef posiada 1/18, N-ry działek 65, 161, 202, o pow. w ha 1.3051, 3.3687, 0.4796.
9) Lenarczyk Walenty i Jadwiga Bartosik, N-ry działek 73, 93, 165, 188, 189, 196, o pow. w ha 1.5320, 0.4328, 2.3385, 1.2751, 2.2619, 0.5673.
10) Milczarek Józef i Jadwiga małż. posiadają w Nr. 5 1/6, Szymorek Stanisław posiada w Nr. 5 1/6 i S-cy po Janie Dziedzicu: Józefa Dziedzic posiada w Nr. 36 1/4, Stanisław Dziedzic posiada w Nr. 36 1/4, N-ry działek 2, 44, 121, o pow. w ha 1.1533, 0.4616, 2.9304.
11) Szadkowska Józefa posiada 9/180 i S-cy po Janie Szadkowskim: Marianna Kopydłowska posiada 47/180, Michał Szadkowski 47/180, Józef Szadkowski 47/180, N-ry działek 88, 142, 149, 204, o pow. w ha 1.3001, 4.5050, 0.3202, 1.7278.
12) Łakomiak Andrzej i Marianna małż. N-ry działek 84, 141, 148, 176, 213, o pow. w ha 0.8095, 3.6237, 0.2870, 0.3613, 0.9773.
13) Łundt Józef i Zofia małż. i Katarzyna Podymska posiadają w równych częściach, N-ry działek 22, 31, 41, o pow. w ha 3.5201, 0.7097, 0.8576.
14) Mikła Marcin i Jadwiga małż. N-ry działek 87, 167, 177, o pow. w ha 1.4016, 5.5314, 0.6100.
15) Mikła Józef i Stanisława małż., N-ry działek 92, 132, 180, o pow. w ha 1.8962, 0.7472, 1.4991.
16) Mikła Antoni i Zofia małż., N-ry działek 89, 139, 205, o pow. w ha 0.7775, 3.7395, 1.2852.
17) Piotrowski Józef i Zofia małż., N-ry działek 75, 158, 220, o pow. w ha 1.3098, 4.3369, 0.1773.
18) Kilan Marcin i Marianna małż. posiadają 2/5, Rozwandowicz Franciszka 1/5, Reus Elżbieta 2/5, N-ry działek 37, 46, 112, 187, 197, o pow. w ha 0.3774, 1.8217, 2.9551, 4.3214, 0.8965.
19) Morawska Marianna i Wawrzyniec małż. posiadają hipot. 1/1, ukaz. 6/15, Szadkowski Roch posiada 7/15, Szadkowski Aleksander posiada 1/15, Szadkowska Stanisława posiada 1/15, N-ry działek 9, 16, 32, 40, 114, 120, o pow. w ha 0.3555, 0.2980, 0.8157, 1.4319, 3.0470.
20) Klara, Antoni i Jadwiga małż. i Urbański Antoni, N-ry działek 69, 80, 157, o pow. w ha 4.0768, 0.5654, 6.4825.
21) Materka Aleksander i Ewa małż., N-ry działek 72, 166, 195, o pow. w ha 1.6552, 5:8242, 1.5965.
22) Szadkowski Wojciech i Franciszka małż. posiadają hipot. 1/3, ukaz. z Nr. 11 1/6, 13 — 1/15, 26 —1/5, Milczarek Marianna 26 — 1/5, Nr. 13 — 1/15, hipot. 1/3, Szadkowska Magdalena hipot. 1/3, Nr. 13 — 1/15, Nr. 26 — 1/5, N-ry działek 60, 94, 144, 208, 210, o pow. w ha 1.5973, 0.4536, 3.7897, 0.5461, 0.9851.
23) Szadkowski Stanisław i Skorupa Paweł, N-ry działek 59, 98, 153, o pow. w ha. 1.2629, 0.2339, 3.4710.
24) Klimczak Antoni i Marianna małż. posiadają ukaz. 1/1, hipot. 1/2 i S-cy po Jaworskim posiadają hipot. 1/2, N-ry działek 111, 143, 152, 207, 215, o pow. w ha 0.8219, 3.7733, 0.2803, 0.6027, 0.9348.
25) Bednarek Walenty, syn Józefa i Stanisława posiadają w Nr. 12 36/75, w Nr. 31 1/3, S-cy po Piotrowskim Walentym: Piotrowska Franciszka posiada w Nr. 12 6/75, Piotrowska Stefania 6/75, Piotrowska Marianna 1/75, Szadkowska Wiktoria 1/75 i S-cy po Bednarku Józefie: Bednarek Aniela posiada w Nr. 31 — 1/3, Bednarek Jadwiga posiada w Nr. 31 1/3, N-ry działek 26, 50, o pow. w ha 4.5570, 1.8095.
26) Werecki Marcin i Marianna małż., N-ry działek 24, 48, o pow. w ha 2.2816, 0.9742.
27) Piotrowski Antoni i Franciszka małż. posiadają ukaz. 1/1, hipot. 1/2 i S-cy po Piotrowskiej Jadwidze: Józef Piotrowski posiada hipot. 1/6, Zofia Piotrowska 1/6, Stefania Piotrowska 1/6, N-ry działek 68, 78, 156, o pow. w ha 1.3235, 0.2961, 3.6885.
28) Ocios Ignacy, N-ry działek 25, 49, 217, o pow. w ha 1.2634, 0.8083, 0.6508.
29) Świstek Jan posiada 1/2, Kołodziejska Antonina 1/10, Brzozowski Michał 2/10, Brzozowski Józef 2/10, N-ry działek 160, 172, o pow. w ha 7.6013, 0.1363.
30) Wojtylak Ignacy, N-ry działek 30, 55, 216, o pow. w ha 3.5576, 1.7134, 1.3979.
31) Cieślak Władysław i Józefa małż., N-ry działek 86, 147, 209, o pow. w ha 0.5168, 2.4038 0.3662.
32) Bednarek Józef, syn Piotra i Katarzyna małż., N-ry działek 64, 169, 173, o pow. w ha 1.1253, 2.2112, 0.6241.
33) Bednarek Józef, syn Rocha posiada 1/2, i S-cy po Kilanie Janie: Marianna Kilan posiada 1/6, Weronika Kilan posiada 1/6, Bronisław Kilan
posiada 1/6, N-ry działek 70, 168, o pow. w ha 2.1914, 6.1299.
34) Mrówka Józef, syn Wojciecha i Marianna małż., N-ry działek 61, 135, 193, o pow. w ha 1.2993, 2.3922, 0.5157.
35) Owczarek Błażej, N-ry działek 82, 125, o pow. w ha 0.5382, 3.4980.
36) Dziedzic Zofia posiada w Nr. 18 — 1/3 i S-cy po Dziedzicu Antonim: Marcin Dziedzic posiada w Nr. 36 1/8, Stanisław Dziedzic posiada w Nr. 36 1/8, Józefa Dziedzic posiada w Nr. 36 1/8, Leokadia Dziedzic posiada w Nr. 36 1/8, N-ry działek 8, 85, 199, o pow. w ha 3.7071, 0.4727, 0.5467.
37) Mrówka Jan posiada hipot. 1/1, ukaz. 4/15, Mrówka Józef, syn Walentego pos. ukaz. 4/15, Kilan Katarzyna pos. ukaz. 2/15, N-ry działek 1, 77, 83, 129, 181, o pow. w ha 0.5375, 0.2205, 0.5118, 3.8653, 1.9853.
38) Grabarczyk Antonina i Kilan Marcin, syn Marcelego, N-ry działek 45, 164, 183, 203, o pow. w ha 1.6068, 4.7145, 2.0202, 1.2502.
39) Łakomiak Antoni i Józefa Łakomiak małżonkowie, N-ry działek 58, 162, 191, o pow. w ha 0.9569, 3.4875, 0.2441.
40) Wojtylak Marcin i Marianna małż., N-ry działek 29, 54, o pow. w ha 3.1753, 0.9157.
41) Lont Stanisław i Waleria małż. posiadają 9/10 i S-cy po Lont Łucji: Marianna Świątczak posiada 1/10, N-ry działek 38, 47, 155, o pow. w ha 0.8560, 1.2153, 2.7662.
42) Bednarek Antoni i Marianna małż., N-ry działek 28, 36, 51, o pow. w ha 2.3250, 0.3154, 1.1352.
43) Skorupka Walenty, N-ry działek 4, 91, 123, o pow. w ha 0.3344, 0.2364, 1.5418.
44) Błaszczyk Antonina i Iwańska Józefa posiadają w równych częściach, N-ry działek 53, 126, o pow. w ha 0.8376, 1.7254.
45) Lipiński Lewek posiada ukaz. 1/2, hip. 1/1 i S-cy po Lipińskim Danielu: Regina Żółtobrodzka posiada ukaz. 1/10, Srul Lipiński 1/10, Hawa Lipińska 1/10, Nuchen Lipiński 1/10, Hymet Lipiński 1/10, N-ry działek 76, 178, 186, o powierzchni w ha 0.6505, 0.1046, 2.7918.
46) Chodak Józef posiada hip. 1/1, Chodak Katarzyna posiada ukaz. z Nr. 41 1/2 i S-cy po Błaszczyku Michale: Antonina Chodak posiada ukaz. z Nr. 39 1/2, Józefa Kamieniak posiada ukaz. z Nr. 39 1/2, N-ry działek 23, 42, o pow. w ha 3.4777, 1.1432.
47) Dziedzic Stanisław posiada 1/6 części, Dziedzic Stefan posiada 1/6 cz., Szadkowska Józefa i Andrzej małż. posiadają 4/6, N-ry działek 56, 154, 211, o pow. w ha 0.8316, 1.5625, 0.5747.
48) Szadkowski Tomasz posiada hipot. 1/1, ukaz. 1/2, Szadkowska Agnieszka posiada ukaz. 1/4 i S-cy po Szadkowskim Michale: Zofia Szadkowska posiada ukaz. 1/16, Marcin Szadkowski posiada ukaz. 1/16, Aleksander Szadkowski posiada ukaz. 1/16, Stanisława Wesołowska posiada ukaz. 1/16, N-ry działek 5, 63, 90, 122, 170, 174, o pow. w ha 1.1967, 1.0559, 0.2771, 2.1101, 2.0583, 0.7359.
49) Gorczyca Jadwiga posiada 1/2 i S-cy po Gorczycie Józefie: Marcin Gorczyca posiada 1/4, Antonina Haraszczyk posiada 1/4, N-ry działek 21, 34, 39, o pow. w ha 1.4767, 0.3278, 0.7024.
50) Banaszkiewicz Antonina, Piotrowski Franciszek i S-cy po Owczarkowej Stanisławie: Stanisław Owczarek posiadają w równych częściach, N-ry działek 74, 159, 198, 221, o pow. w ha 0.8512, 1.9402, 0.5944, 0.5412.
51) Skorupianka Zofia, N-ry działek 3, 130, o pow. w ha 0.2862, 0.8355.
52) Kobyłka Jan i Płóciennik Cecylia, N-ry działek 95, 138, 218, o pow. w ha 1.6797, 8.6485, 0.8021.
53) Pol Paweł, Nr. działki 7, o pow. w ha 5.6365.
54) Szadkowski Józef, N-ry działek 66, 137, o pow. w ha 0.5682, 4.8345.
55) Imielski Józef i Józefa małż., N-ry działek 10, 79, 119, o pow. w ha 1.2319, 0.2335, 4.1905.
56) Cichy Józef, N-ry działek 11, 33, 118, o powierzchni w ha 0.3957, 0.6904, 5.6834.
57) Wojcieszak Antoni i Weronika małż., N-ry działek 13, 17, 117, o pow. w ha 1.0299, 2.1544, 6.8246.
58) Tensiorowski Józef, N-ry działek 14, 18, 116, o pow. w ha 0.6090, 2.2649, 6.6629.
59) Pol Jan, Nr. działki 190, o pow. w ha 2.4020.
60) Błaszczyk Józef, N-ry działek 15, 19, 115, o pow. w ha 0.3606, 1.0343, 3.1907.
61) Borek Roch i Leonarda małż. Nr. działki 128, o pow. w ha 3.3801.
62) Szymaszek Antoni pos. 1/2, Szymaszek Stanisław pos. 1/4, Szymaszek Józef pos. 1/4, N-ry działek 108, 206, 212, o pow. w ha 0.8421, 0.4183, 0.1917.
63) Urbański Franciszek i Józefa małż., N-ry działek 107, 145, 182, o pow. w ha 0.3011, 2.3675, 0.2775.
64) Tokarek Ignacy, N-ry działek 200, 201, o pow. w ha 1.7988, 0.7200.
65) Szczeciński Tomasz, N-ry działek 103, 185, o pow. w ha 0.4122, 1.2591.
66) Kobyłka Józef, Nr. działki 219, o pow. w ha 1.9104.
67) Gała Józef, N-ry działek 12, 133, o pow. w ha 0.3082, 2.1336.
68) S-cy po Błasiaku Ludwiku: Marianna Błasiak posiada 1/5, Stanisław Błasiak posiada 1/5, Józefa Błasiak posiada 1/5, Stanisława Błasiak posiada 1/5, Franciszka Sokołowska posiada 1/5, Nr. działki 96, o pow. w ha 0.8382.
69) Mech Tomasz, Nr. działki 99, o pow. w ha 0.4101.
70) Frysiak Franciszka i Antoni Banasiak posiadają w równych częściach, Nr. działki 100, o pow. w ha 0.6088.
71) Sitowska Franciszka posiada 315 cz. i S-cy po Banasiaku Kazimierzu: Milczarek Władysława posiada 203,75 cz., Banasiak Aleksander posiada 203,75 cz., Banasiak Marianna posiada
203,75 cz., Banasiak Kazimierz posiada 203,75 cz., N-ry działek 101, 184, o pow. w ha 1.1490, 1.0734.
72) Szczęsny Walenty, Nr. działki 102, o pow. w ha 0.3320.
73) Cybulscy Józef, Franciszek i Marianna, Nr. działki 109, o pow. w ha 0.8165.
74) Krupa Franciszek i Marianna małż., N-ry działek 110, 179, o pow. w ha 0.7842, 5.9148.
75) Szlęzak Antoni i Agnieszka, N-ry działek 106, 146, o pow. w ha 0.1636, 0.3561.
76) Woźniak Zofia, Nr. działki 97, o pow. w ha 0.2093.
77) Adamiak Antonina, Nr. działki 104, o pow. w ha 0.1686.
78) Wojciechowski Franciszek, Nr. działki 105, o pow. w ha 0.1758.
79) Plac dla Straży Ogniowej, Nr. działki 151, o pow. w ha 0.2367.
80) Plac pod kapliczkę, Nr. działki 163, o pow. w ha 0.1143.

b) wieś Kurówek.
81) Olszacki Stanisław i Gorczyca Józef i Katarzyna małż., N-ry działek 4, 6, 15, 33, 37, o pow. w ha 0.5089, 0.0805, 3.1435, 4.8714, 2.3990.
82) Płóciennik Franc. i Franciszka posiadaja w tab. Nr. 1 1/5 cz., Nr. 12 38/224, Wojcikowski Władysław Nr. 12 31/224, Wojcikowska Stanisława Nr. 12. 31/224, Wojcikowska Jadwiga Nr. 12 31/224, Skorupa Maria Nr. 12 62/224, Milnowski Jan Nr. 12 — 31/224, N-ry działek 17, 34, 36, o pow. w ha 1.2881, 2.8350, 1.3788.
83) Rojszczak Franciszek i Józefa małż., N-ry działek 24, 35, 38, o pow. w ha 1.7253, 2.1956, 1.0906.
84) Pluta Andrzej i Ksawera małż., N-ry działek 3, 7, 39, o pow. w ha 1.2478, 2.0228, 0.6115.
85) Rojszczak Adam i Marianna małż., N-ry działek 14, 40, o pow. w ha 4.1812, 1.0182.
86) Mech Andrzej, N-ry działek 1, 2, 41, o pow. w ha 1.7170, 0.4417, 0.6097.
87) Włodarczyk Marianna i Rojszczak Ksawera posiada z Nr. 10 ukaz. 1/3 cz., N-ry działek 8, 42, o pow. w ha 3.7505, 1.3229.
88) Dziedzic Józef i Józefa małż., Dziedzic Władysław i Stanisława małż., N-ry działek 5, 29, 52, 54, o pow. w ha 4.9030, 5.0177, 3.4194, 0.8238.
89) Kuźmiński Antoni i Józefa posiadają ukaz. 75/300 cz. małż. i Stasiak Franciszek posiada hip. 1/1 cz., ukaz. 74/300 cz., N-ry działek 16, 18, 19, 28, 32, 51, o pow. w ha 2.4961, 0.2561, 2.5316, 0.4628, 1.9196, 1.4386.
90) Stasiak Jan i Marianna małż., N-ry działek 23, 48, o pow. w ha 4.2125, 0.9712.
91) Błaszczyk Józef i Ewa małż., N-ry działek 12, 27, 31, 49, o pow. w ha 1.9677, 0.3508, 1.5791, 0.9724.
92) Zieliński Józef i Petronela małż., N-ry działek 9, 26, 30, 43, o pow. w ha 1.5906, 0.2748, 1.8748, 1.9544.
93) Rojszczak Antoni, N-ry działek 21, 44, o pow. w ha 7.4894, 0.5389.
94) Owczarek Jan i Antonina małż., N-ry działek 25, 45, o pow. w ha 6.5080, 0.4953.
95) Rojszczak Konstanty posiada 1/2, cz. ukaz., 1/4 cz. hipot., S-cy po Rojszczaku Stanisławie; Stefania Rojszczak posiada ukaz. 1/2, hipot. 3/4, N-ry działek 10, 20, 46, o pow. w ha 2.0634, 5.8200, 0.9495.
96) Semporska Marianna, N-ry działek 13, 47, o pow. w ha 3.0170, 0.9702.
97) Ławniczak Antoni i Marianna małż. posiadają 1/2 i S-cy po Jurze Wawrzyńcu: Józef Ławniczak posiada 1/8, Stanisław Ławniczak posiada 1/8, Franciszek Jura posiada 1/8, Bronisława Bobińska posiada 1/8, N-ry działek 11, 53, o pow. w ha 2.1473, 0.3955.
98) Buczyniak Franciszek i Aniela małż., N-ry działek 22, 50, o pow. w ha 3.2854, 0.0225.
Za Wojewodę
(—) Ignacy Krupa
Kierownik Oddz. Urządz. Roln.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

Dział nieurzędowy.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipotecznej niżej wyszczególnione grunty ukazowe scalonych wsi, w terminach następujących:
na dzień 18 lipca 1939 roku:
5) grunty ukazowe scalonej wsi Kurówek, gminy Dąbrowa Rusiecka o obszarze 76 ha 2861 m. kw., podzielone na 18 gospodarstw rolnych,
6) grunty ukazowe scalonej wsi Ochle, gminy Dąbrowa Rusiecka o obszarze 257 ha 6863 m. kw. łącznie z przestrzenią 2 ha 2181 m. kw., pochodzącą z gruntów wsi Kurówek, podzielone na 50 gospodarstw rolnych oraz na plac Straży Pożarnej i na plac pod kapliczkę,
Osoby interesowane winny zgłosić się w terminach powyższych do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.
Pisarz Hipoteczny:
(—) Jan Niewiadomski.

Dziennik Łódzki 1971 nr 142


15 bm. w Kurówku pow. Łask kierowca „Żuka" potrącił na jezdni nieostrożnie przechodzącego Edwarda P. (lat 11). Chłopiec doznał ciężkich obrażeń ciała.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza