-->

sobota, 4 maja 2013

Lucjanów

Słownik Geograficzny:  
Lucyanów,  kol., pow. łaski, gm. Chociw, par. Restarzew. Ma 11 dm., 95 mk., 84 mr. ziemi.

Spis 1925:
Lucjanów, wś, pow. łaski, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 97. Mężczyzn 48, kobiet 49. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 97. Podało narodowość: polską 97.

Wikipedia:
Lucjanów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Łódzki, 1888 nr. 241

— Piotrków. Sprawa o podpalenie. W nocy z 15 go na 16-ty lipca r.b. śpiący w stodole synowie gospodarza ze wsi Lucyanów, gm. Chociw, pow. łaskiego, Adolfa Kadzińskiego, obudziwszy się nagle, ujrzeli w stodole ogień, który Kadziński przy pomocy sąsiadów zdołał ugasić. Opaliła się tylko belka, stanowiąca fundament i spaliło się trochę słomy. Belka nie przylegała zupełnie do ziemi i przez otwór między nią i ziemią wsunął ktoś pakuły z zapałkami. Część pakuł nie zdołało się jeszcze spalić. Od stodoły prowadziły ślady bosych krótkich, tłustych nóg, zagiętemi pod spód palcami do domu Majewskiego, ojca Kadzińskiej. Podejrzenie o podpalenie padło na służącą Majewskiego, włościankę Elżbietę Kusiak, stopy której odpowiadały śladom wyciśniętym na piasku koło stodoły. Na strychu Majewskiego znaleziono pakuły, zupełnie podobne do znalezionych w stodole Kadzińskiego. Kusiak miała podpalić z zemsty, ponieważ Kadzińska nieraz namawiała brata swego, który utrzymywał stosunki miłosne ze służącą Majewskiego,-ażeby zerwał z nią, a ojcu znów swemu Majewskiemu mówiła, że będąc na miejscu jego, wypędziłaby Kusiakównę ze służby. Kusiakówna starała się wykazać swoje alibi, ale świadkowie, na których się powołała, złożyli nieprzychylne dla niej zeznania. Sprawę Elżbiety Kusiak sądził sąd okręgowy piotrkowski w dniu 22 października i skazał ją na pozbawienie wszystkich szczególnych praw i przywilejów i zamknięcie w więzieniu przez półtora roku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
9. Wincentów, obejmującą: wieś Wincentów, wieś Lucjanów, wieś Sewerynów, Las Zawadzki.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 67

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
7) Zofji z Marchewków Walczewskiej, zmarłej 18 kwietnia/1 maja 1911 roku w Lucjanowie, współwłaścicielce dóbr Klęcz, Nr. rep. 95-b; i Paleniec Nr. II, powiatu brzezińskiego, rep. hip. Nr. 105- Ф;
Termin zamknięcia powyższych postępowań wyznaczony został na dzień 25 listopada 1933 roku w tutejszym wydziale hipotecznym.

We wskazanym terminie osoby interesowane winne zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 310/33.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 59

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
8) Janie Palus, zmarłym w dniu 28 lutego 1928 roku w Lucjano­wie, właścicielu połowy reszty działki gruntu nr 30, zawierającego 5 dz. 2080 sąż. kw (dział II, nr 30) uregulowanego w księdze kolonii Sarnów zwanej „Józefów", pow. łaskiego, rep. 174n;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 26 stycznia 1938 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez, pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji nr 609/37.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 13

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łasku obwieszcza, że na dzień 16 maja 1939 r., na godz. 10 rano wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) gruntów państwowych linii kolejowej Herby-Nowe — Gdynia, nabytych i wywłaszczo­nych na rzecz Skarbu Państwa przez Francu­sko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgo­szczy u poszczególnych właścicieli w obrębie po­wiatu łaskiego, a mianowicie we wsiach: Zalasy — 1 ha 9313 m kw, Rusiec — 4 ha 5539 m kw, Żary — 4353 m kw, Dąbrowa Rusiecka — 2 ha 6251 m kw, Dębina — 2 ha 2100 m kw, Lucjanów — 1 ha 2510 m kw, Wincentów — 3457 m kw, Sewerynów — 4557 m kw, Klęcz — 1 ha 3681 m kw, Chociw — 1 ha 1864 m kw, Ruda (wysiedle Pająk) — 1 ha 3007 m kw, Ruda — 4 ha 8459 m kw, Rogoźno — 4 ha 6424 m kw, Siedlce — 4 ha 2117 m kw, Osiny — 1 ha 4435 m kw, Kozuby Stare — 4 ha 0821 m kw, Sędziejowice — 8 ha 3523 m kw, Lichawa — 6 ha 1612 m kw, Kustrzyce — 4960 m kw, Do­bra — 2 ha 6636 m kw, Marzenin — 3 ha 1218 m kw;

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 32/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza