-->

sobota, 4 maja 2013

Korzeń

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Korzeń, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Burzenin, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Korzeń,  wś i folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Burzenin; ma 7 dm., 47 mk.; 51 mr. ziemi; folw. 2 dm., 7 mk., 980 mr. (w tem 180 ornej). Por. Strumiany w gminie Burzenin.

Spis 1925:
Korzeń, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 45. Mężczyzn 21, kobiet 24. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 45. Podało narodowość: polską 45.

Korzeń, obecnie wieś w gminie Widawa.

1992 r.

 Gazeta Południowo-Pruska 1806

List gończy. Dzisieyszy nocy uciekło trzech złoczyńcow, co konie ukradli, z tuteyszego więzienia, ktorzy się gwałtownym sposobem wydobyli, nayprzod: Owczarsz, Jan Wrzesiński, z Wesolki, maiący lat 20, stopni 5 calow 1 1/2 wysoki, brudne ostrzyżone włosy, brudno - czarne brwi, pociągłego nosa, pociągłey twarzy, oczy modre. Nosi chustkę iedwabną czarną na szyi z obrąbkiem czerwonym, ciemną zieloną kamzelkę z małemi białemi guzikami, surdut zielony z podobnemi guzikami, długie spodnie granatowe, boty, także z białym barankiem czapkę, u ktorey wierzch ciemno- zielony a wstążki niebieskawe, powtore: Owczarsz, Mateusz Kamiński, z Łopatek, lat 40 maiący, podobney wysokości wyżey zmiankowanego, włosów brudnych ostrzyżonych, brwi takowych, płaskiego nosa, dziubaty, wąsow czerwonawych, nosi suknią polską granatową z haftkami, westkę w paski z małemi guzikami, płocienne długie spodnie, także długie boty, i czapkę z czarnym barankiem, sukiennym wierzchem makowego koloru, potrzecie: Owczarsz, Franciszek Pielaczyk, z Korzenie, maiący lat 50, stopni 5 calow 6 wysokości, podługowatey chudey twarzy, włosy czerwonawe, żółtych wąsow, nosi żupan ciemo - zielony z haftkami, podszyty z przodu czerwonym parchanem, wtyle z płotnym, westkę iasno - zieloną z dwiema rzędami guzikow, długie sukienne granatowe spodnie, stare iuchtowe boty, płocienną koszulę, chustkę czerwoną w kropki bawełnicowe na szyi, kapelusz okrągły stary. Gdy publiczności złapania powyższych złoczyńcow wiele zależy, więc się wszystkich zwierzchnościow rekwiruie, aby ciż byli zdarzaiąc się złapani i tu za powroceniem kosztow odesłani. Dan w Łasku dnia 29. Czerwca roku 1806.

Sąd Powiatowy Szadkowski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
24. Strumiany B. 2-ga część Wielgawieś B. i Grzmiąca B. z folwarkiem Korzeń i wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 609 kop. 67, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Grabowskim d. 15 (27) Maja 1867 r., że vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 2,100, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8,976, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Feliksa Konstantego Piątkowskiego, tudzież Arona Działoszyńskiego z powody wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 21 i 53 wykazu hypotecznego dóbr powołanych, zabezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 113

N. D. 3828. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Eugeniusza Wojterskiego, w którego prawa podstawioną została Florentyna z Kuszewskich Wojterska wdowa z własnych funduszów się utrzymująca, w mieście Kaliszu zamieszkała, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego, Patrona trybunału w Kaliszu obrane mająca, od której tenże Patron stawa i subhastacją dóbr Strumiany B, Grzmiąca B, i folwarku Korzeń, w poszukiwaniu sumy rs. 2,100 z procentem popiera, protokułem Komornika Trybunału Franciszka Roweckiego w dniu 6 (18) Stycznia 1869 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszenia
DOBRA ZIEMSKIE
Strumiany B, Grzmiąca B, i folwark Korzeń, składające się z wsi Strumiany z karczmy do dworu należącej i folwarku Korzeń, zaś nomenklatura Grzmiąca nieposiada budynków, które woda zabrała, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi z wyłączeniem gruntów i zabudowań na własność włościan przeszłych, zresztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, pastwiskami i zaroślami, z tem co ich całość stanowi i jak się teraz znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Rembieszew, na południe z Wielgą wsią i Burzeninem, na zachód z Ligotą, a na północ z dobrami Pstrykonie i folwarkiem Anielowem, odległe są od miasta Sieradza wiorst 14, Burzenina 3*, Widawy 6, Łasku 21, a Petrokowa 56, należą do parafji Burzenin, gminy Dąbrowa Widawska, Powiecie Łaskim, Gubernji Petrokowskiej, których właścicielem Wacław Mścisław Napoleon Sokolnicki, z własnych funduszów się utrzymujący, na folwarku Korzeń mieszkający, w którego znajdują się posiadaniu.
Granice są niesporne, obcą dziedziną nieprzedzielone. Całe dobra mają przybliżonym sposobem włók 34 mórg 15 prętów 150 czyli dziesiatyn 525, grunta należą do kasy III, IV i V. Znajdują się zabudowania dworskie szczegółowo w akcie zajęcia opisane jest karczma przez Józefa Wajroch zajmowana, w której w chwili zajęcia nieszynkowano. Mosiek Joskowicz jest propinatorem za rs. 67 k. 50 w Strumianach rocznej dzierżawy. Inwentarza żywego niemasz, a wysiew i inwentarz martwy w akcie zajęcia opisane. Podatki dworskie do Kasy w Łodzi opłacane, wynoszą rocznie rsr. 100 kop 18.
Więcej szczegółowy opis dóbr Strumiany B, Grzmiąca Β, i folwarku Korzeń pod względem klasyfikacji gruntów, stanu zabudowań i innych szczegółów, znajduje się w protokułe zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Modrzejewskiego, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków, każdego czasu przejrzane być mogą.
Protokuł zajęcia doręczony jest w kopjach, Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskiemu i Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Józefowi Brochockiemu do rąk własnych, w dniu 6 (18) Marca 1869 r., następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 6 (18) Maja t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaaresztowań w biurze Pisarza Trybunału utrzymywanej, dnia 8 (20) Maja t. r. wpisany i zaregestrowuny został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym, przy ulicy Józefiny stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży, na audjencji Trybunału w dniu 1 (13) Lipca r. b. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
Kalisz dnia 9 (21) Maja 1869 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórki.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1875 nr 8

N. D. 253. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży temczasowego w d. 9 (21) Września 1869 r. przysądzenia, w którym to terminie dobra* te temczasowo Modrzejewskiemu Patronowi za rs. 10,000 przysądzone zostały, i termin do stanowczej sprzedaży na d. 4 (16.) Listopada t. r. został oznaczony, który się nie odbył, obecnie przeto wyrokiem Trybunału z d. 26 Września (8 Października) 1874 r., Antoni Kubiak woźny wierzyciel rs. 750 w Kaliszu zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona w Kaliszu obrane mający, który od niego kroki prawne czynić będzie, podstawionym został, i zarazem oszacowanie tych dóbr nakazane zostało, po sporządzeniu taksy wyrokiem Trybunału z d. 3 (15) Stycz. r. b. termin do stanowczej sprzedaży na d. 13 (25) Lutego 1875 r. godzinę 10 z rana oznaczonym został. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,230 jako 2/3 części sumy rs. 3,345 taksą biegłych jako szacunek dóbr wykazanej.
Kalisz d. 6 (18) Stycznia 1875 r.
Skoczyński.

* Strumiany B, Grzmiąca B, i folwark Korzeń.

Dziennik Warszawski 1875 nr 93

N. D. 2541. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po wniesieniu zajęcia do księgi dóbr Strumiany d. 6 (18) Maja 1868 r., zaś do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu d. 8 (20) Maja t. r. dopełnione zostały dalsze formalności sprzedaży, poczem do dalszego popierania subhastacji wyrokiem Trybunału z d. 26 Września (8 Października) 1874 r. podstawionym został Antoni Kubiak w Kaliszu zamieszkały, i na jego żądanie dobra te d. 2 (14) Kwietnia 1875 r. stanowczo przysądzone zostały Alfonsowi Parczewskiemu Patronowi, w mieście Kaliszu zamieszkałemu za rs. 3051. Ponieważ tenże nabywca, jak przekonywa świadectwo Pisarza Trybunału daty 24 Kwietnia (7 Maja) 1875 r. warunków licytacyjnych nie spełnił i wyroku adjudykacyjnego nie wyjął, z mocy przeto art. 737, 738 i 739 K. P. S. na żądanie Antoniego i Franciszki z Kuświckich małżonków Kubiak wierzycieli hypotecznych dóbr Strumiany sumy rs. 570 z procentem, jako woźny Trybunału, w mieście Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, obrane mających, od których tenże Zgleczewski Patron stawa i kroki prawne czyni, na koszt i ryzyko nowonabywcy Alfonsa Parczewskiego, wystawione zostają na sprzedaż w drodze relicytacji też dobra Strumiany В., Grzmiąca B. i folwark Korzeń z przyległościami tak, jak znajdują się i na wywłaszczenie zajęte zostały, pod warunkami w biórze Pisarza Trybunału złożonemi, które w Kancelarji Pisarza i Zgleczewskiego Patrona przejrzane być mogą.  
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych nastąpi na tejże audjencji w d. 16 (28) Maja 1875 r. o godzinie 10 z rana.
Opis szczegółowy sprzedawanych dóbr mieści się w protokóle zajęcia i w zbiorze objaśnień: który z warunkami sprzedaży przejrzanym być może w biórze Pisarza Trybunału i u Zgleczewskiego Patrona relicytację popierającego.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2034 jako dwóch trzecich części szacunku przez Alfonsa Parczewskiego postąpionego.
Kalisz d. 25 Kwietnia (7 Maja) 1875 r.
Skoczyński.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
192. Nazwa majątku leśnego: Korzeń, powiat Łask. Właściciel: Eugeniusz Zieliński w Rembiszewie. Obszar ha: 223, 94.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 78

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadko­we, a mianowicie po zmarłych:
9) Eugenjuszu Zielińskim, s. Antoniego, właścicielu dóbr „Druga część Strumiany B z folwarkiem Korzeń, inaczej Korzeń zwanym", pow. łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 4 kwietnia 1930 roku, co do punktów 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 9 w kancelarji Marana Byczkowskiego, zaś co do punktu 12 w kancelarji Władysła­wa Piaszczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
6. Korzeń, obejmującą: wieś Korzeń, folwark Korzeń.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 20

Wydział I Cywilny, Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 16 listopada 1936 r., ogła­sza, że na skutek podania Tomasza Fajksa, zamieszkałego we wsi Ko­rzeń, gm. Widawa, pow. łaskiego, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Stanisława Makoty, za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Stanisława Makotę, wuja petenta, a syna Józefa i Józefy z domu Kuźnik, urodzonego we wsi Korzeń, gm. Widawa, pow. łaskiego, w dniu 30 marca 1889 r., ostatnio zamieszkałego we wsi Korzeń, gm. Widawa, pow. łaskiego, 3 sierpnia 1914 roku, został powołany na wojnę światową, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcz­nym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarii Wy­działu Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego nr 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Stanisława Makoty, posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie, do sprawy nr Co. 752/36.Dziennik Łódzki 1970 nr 304

Setne urodziny
Jak wykazuje pożółkła metryka urodzenia Józefy Boczkowskiej — przyszła ona na świat 23 grudnia 1870 roku we wsi Korzeń pow. sieradzkiego. Dziś babcia Boczkowska obchodzić więc będzie swe setne urodziny. Sędziwa jubilatka przebywa od dwu lat w IV Domu Specjalnym przy ul. Ciołkowskiego 2, gdzie znajduje się pod troskliwą opieką całego personelu.

Niedawno babci Boczkowskiej miłą niespodziankę sprawiła młodzież ze Szkoły nr 138. Dzieci przyszły z życzeniami i słodyczami oraz urządziły Jubilatce przyjemną imprezę artystyczną. Aby odwzajemnić się młodzieży za występ babcia Boczkowska zaśpiewała jej „sto lat".
J. Boczkowska mimo sędziwego wieku czuje się zupełnie dobrze. Interesuje się wszystkim co ją otacza i jest pogodna. Pobyt w domu przy ul. Ciołkowskiego 2 bardzo sobie chwali. Jest bardzo zadowolona, że ostatnio dom wzbogacił się o pianino, które otrzymał w prezencie z Przedszkola nr 57 przy al. Narutowicza 30. Dzięki temu, że Henryk Habich bezinteresownie wykonał remont instrumentu, pianino umila życie staruszkom.
Kas.
Foto: A. Wach
_________________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 2005/4
_________________________________________________________________________________
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza