-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Krzepocinek

Zajączkowski:
Krzepocinek-pow. poddębicki
XI-XIII w. gr. pierśc. duże, lecz bardzo zniszczone, położone w widłach Gnidy i jej dopływu Zianu, otoczone z trzech stron łąkami podmokłymi i rzeczkami. Datowanie na podstawie ceramiki, wykrytej badaniem sondażowym, Kam. 54-55 oraz Poklewski, Badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Krzepocinku, pow. Łęczyca 189-192.
1) 1362 oryg., KDW 1471: Crzepoczino - villa. Dziwisz, starosta łęczycki, zatwierdza zamianę wsi C. należącej do Bernarda i jego braci oraz stryja Gniewomira, proboszcza trzemeszeńskiego, za następujące posiadłości arcbpa Jarosława: 2 źrebia z karcz. w Różycach (v.), źreb w Leźnicy Wielkiej (v.) z zaroślami, 3 źrebią z łąkami w Zdunach (v.) i pola w Leźnicy Małej (v.) oraz 55 grz.
2) XVI w. Ł. II, 359, 389: Krzepoczyno duplex, Krzepoczynko, Krzepoczyn - villa, wł. kośc. w Zgierzu, par. Leżnica Wielka, dek. szczawiński, arch. łęczycki, 3) 1576 P. 52: Krzepoczino minor - wś duchowna, pow. i woj. łęczyckie. 4) XIX w. SG IV, 785: Krzepocinek-wś i folw., par. jw., gm. Gostków, pow. jw.
Uwagi: Koz. (I, 211) odnosi K. dok. do Krzepocina (v.) wym. w dok. konfirmacyjnym Kazimierza Wielkiego z 1357 r. Warężak (50) właśnie ze względu na wym. K. w tym dok. identyfikuje K. z 1362 r. z Krzepocinkiem, leżącym w sąsiedztwie tamtej miejscowości. Hipoteza ta wydaje się prawdopodobną, zwłaszcza że wizytacja klucza piątkowskiego z 1512 r. wym. wś arcbpią Krzepoczyno, którą -jak to wskazuje opis jej granic z Leźnicą Wielką, Topolą Kątową i Mniszkami (Ul VG 209-210) - musi się utożsamić z dzisiejszym Krzepocinem.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Krzepocinek, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność duchowna, 11 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Krzepocinek, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Leźnica, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 124, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Krzepocinek, wś, folw., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Leżnica Wielka, odl. od Łęczycy w. 8; wś ma dm. 17, mk. 146; folw. dm. 3, mk. 49. W 1827 r. K. miał 15 dm., 124 mk.

Spis 1925:
Krzepocinek, wś, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 32. Ludność ogółem: 245. Mężczyzn 128, kobiet 117. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 245. Podało narodowość: polską 245.

Wikipedia:
Krzepocinek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice, około 15 km na północny wschód od Poddębic. Historię osady w jej najwcześniejszym okresie należy wiązać z dwoma punktami osadniczymi. Jednym z nich jest grodzisko pierścieniowate wiążące osadę z okresem wczesnopiastowskim. Drugim punktem jest osada powstała najprawdopodobniej już w XII w. Brak źródeł nie pozwala jednak mówić o zachowanej ciągłości osadniczej. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
_______________________________________________________________________________

Krzepocinek 1992 r.

Warszawska Gazeta Policyjna 1849 nr 113

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 12 b. m. we wsi Krzepocinku pow. Łęczyckim, w bliskości bramy dworskiej, znaleziono ciało 14- letniego chłopaka wiejskiego, który pomięszanie zmysłów cierpiał; niższa część ciała jego była zupełnie przez zwierzęta objedzoną. Przyczyna śmierci tegoż chłopca dotąd nie została wyśledzona.

Kurjer Warszawski 1849 nr 271

Postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa z d. 1/13 Września r.b., dwanaście realności wiejskich, mianowicie; 1) Gozdów i Gozdówek; 2) Wrzask; 3) Jasionna; 4) Osiennice; 5) Piaski; 6) Lezayna; 7) Pludwiny; 8) Witów; 9) Gatka; 10) Konarzew; 11) Błonia Pustkowie; 12) Podgórzyce folwark, już poprzednio z Ptu Rawsk:, do Ptu Łęczyckiego oddzielone, wcielone zostają do Okrę: Zgierskiego.—Temże postanowieniem, dwadzieścia cztery gmin z sześćdziesięcią wsiami i osadami, jako to: 1) Borszyn; 2) Białogóra; 3) Bronno; 4) Czechów; 5) Gostków; 6) Krzepocinek; 7) Leźniczka; 8) Łażki; 9) Mniszki; 10) Powodów; 11) Psary, 12) Prusinowice; 13) Rużyce Żmijowe; 14) Rużyce Grochowe; 15) Sniatowa; 10) Sucha górna; 17) Starzyny; 18) Trojany; 19) Wróblew; 20) Wierzbowa; 21) Woźniki; 22) Zduny; 23) Tkaczew. i 24) Leźnica Wielka, obecnie do Okręgu Zgierskiego należące, dla dogodności mieszkańców i dla dobra służby Rządowej, odłączają się od tegoż Okręgu, a wcielają do Okręgu Łęczyckiego.

Dziennik Warszawski 1865 nr 236

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Łęczyca. We wsi Krzepocinku Łucja Milczarek, dziewczynka 2 lata mająca zmarła w skutek poparzenia się.

Kurjer Warszawski 1896 nr 170

Pioruny.
D. 11-go b. m. zrana, w czasie burzy, piorun uderzył w stajnię na folwarku Krzepocinek, w pow. łęczyckim, należącym do p. Ottona Starzyńskiego.
Zgorzały: stodoła, spichrz, stajnia, obora, kurniki, chlew, wozownia, szopa, zapasy zboża, kilkanaście koni, młocarnia z sieczkarnią, narzędzia rolnicze i sprzęty gospodarskie.
Dzięki ratunkowi, oraz przybyciu czterech sikawek ze wsi sąsiednich, zdołano ocalić resztę koni z palącej się stajni.
Straty znaczne.  

Gazeta Świąteczna 1911 nr 1596

Smutne nowinki, bo o samych pożarach, otrzymaliśmy od jednego czytelnika ze stron łęczyckich, w guberńji kaliskiej. Oto jego słowa: (...)We wsi Krzepocinku spaliło się dnia 11-go sierpnia dziewięć osad gospodarskich ze wszystkiem, co było z pól zwiezione. (...) J. P.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 77

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dn. 25 maja 1926 r., podaje do publicz­nej wiadomości, że na skutek podania Weroniki Pielesiak, zamieszka­łej w Krzepocinku, gm. Gostków, pow. łęczyckiego, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Ignacego Pielesiaka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Ignacego Pielesiaka, a syna petentki, Weroniki Pielesiak, urodzonego w 1897 r., ostatnio zamieszkałego w Krzepocinku, gm. Gostków, pow. łęczyckiego, obecnie, po zaciągnię­ciu w 1919 r. do wojska polskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Ło­dzi przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Ignacego Pielesiaka, posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wy­żej terminie do sprawy Z. 205/26.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
9. Krzepocinek, obejmującą: wieś Krzepocinek, kol. Krzepocinek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1960 nr 15

Kronika wypadków.
Onegdaj wieczorom, we wsi Krzepinek (gr. Drwale, pow. Poddębice) w domu Franciszka Sobali nastąpiła silna eksplozja, na skutek której jedna osoba poniosła śmierć, a 6 zostało poparzonych, w tym 7-miesięczne dziecko b. ciężko.
Eksplodowała lampa naftowa, do której dolewano najprawdopodobniej nafty zmieszanej z jakimś płynem łatwopalnym.
Skutki wybuchu były katastrofalne. Śmierć na miejscu poniósł 14-letni syn gospodarza domu Dionizy Sobala. Oparzeni zostali: 60-letni Franciszek Sobala, jego żona Leokadia, zięć Stanisław Antczak, żona Antczaka — Teodozja, 6-letni syn Aleksander Antczak oraz jego brat 7-miesięczny Mirosław.
Władze MO prowadzą energiczne dochodzenie, celem ustalenia przyczyn wybuchu. Wszyscy poparzeni zostali przewiezieni do szpitala.
(s)

Dziennik Łódzki 1960 nr 85


Od niedopałka papierosa wybuchł pożar w Krzeposinku pow. Poddębice w gospodarstwie Jana Antczaka. Spłonęła doszczętnie stodoła, dach obory i budynku mieszkalnego. Straty wynoszą około 40 tys. zł. (s)

Dziennik Łódzki 1973 nr 212

Sterta słomy i sterta siana spłonęły w gospodarstwie Józefa D. w Krzepocinku pow. Poddębice.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza