-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Krobanów

Zajączkowski:
Krobanów -pow. sieradzki
1)1386 T. Sir. I f. 12: Hube, Zbiór Sier. 6, por. Koz. I, 206: Crobanowo, Crobanow - Thomislaus cum sororibus de C; Zdzeslaus oppravil swey zene... nacrobanowe.
2) XVI w. Ł. I, 482-483: Crobanow, Crobanowek - villa, par. Marzenin, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 193: Crobanow maior, Crobanow minor - par. jw., pow. Szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 241: Crobanow minor, Crobanow maior - wł. szl., jw. 4) XIX w. SG IV, 474-475: Krobanów-wś i folw., par. jw., gm. Zduńska Wola, pow. sieradzki. Krobanówek - wś i folw., par. i gm. Zduńska Wola, pow. jw. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kerbanów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 27 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Krobanow, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Cielecki, star. zgierski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Krobanów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 128, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Krobanów, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola, par. Marzenin (Łaski, Lib. ben. I, 482); odl. od Sieradza w. 14; wś ma dm. 39, mk. 251; folw. ma dm. 5, mk. 65. W r. 1827 było tu 12 dm., 128 mk. Według Tow. Kred. Ziem. folw. K. rozległy mr. 874: grunta orne i ogrody mr. 622, łąk mr. 107, pastwisk mr. 105, nieużytki i place mr. 40, bud. mur. 3, z drzewa 14. Wieś Krobanów osad 68, z gruntem mr. 311.

Spis 1925:
Krobanów, wś, folw., ceg., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 40, folw. 2, ceg. 2. Ludność ogółem: wś 268, folw. 17, ceg. 23. Mężczyzn wś 136, folw. 8, ceg. 10, kobiet wś 132, folw. 9, ceg. 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 262, folw. 17, ceg. 22, ewangelickiego wś 1, innego chrześc. wś 5, ceg. 1. Podało narodowość: polską wś 268, folw. 17, ceg. 23.

Wikipedia:
Krobanów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W połowie października 1897 r. znaleziono tu skarb ponad 500 monet z czasów Władysława Jagiełły. We wsi znajduje się grób żołnierzy niemieckich poległych 30 listopada 1914 r.: pięciu wymienionych z nazwiska, jeden bezimienny.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KROBANÓW par. Marzenin, p. łaski. oraz Krobanówek, Osmolin w 1782 roku Idzi Moskarzewski, syn Pawła cześnika wieluńskiego, sprzedaje dobra za 125 tys. zł Franciszkowi Zarębie Cieleckiemu, potem własność Józefa Morawskiego i jego siostry Konstancji z Morawskich Podczaskiej, która sprzedaje je w 1816 roku Walentemu Karskiemu podstolicowi, porucznikowi z Rogalina w radziejowskim. Od Karskiego w 1833 roku dobra odkupuje za 25 tys. zł Rozalia z Tymowskich Kazimierzowa Ostrowska 1v. Brodzka. Obszar w 1866 to 1251 mg, w tym 30 procent lasów. W 1868 r. własność Domaniewskiego. W roku 1912 wieś i folwark mają 396 mg, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Michał Białecki. (SG 229 k.451, Dydyński 1816 k.1118, TD, SGKP t.4, s.674, PGkal.)

1992 r.


Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1724

Roku 1773 dnia 30 grudnia | Ja Jan Karwat proboszcz chlewski ochrzciłem | Świnice | Ewa Marcjanna | Wielmożny Pan Mikołaj i Pelagia ze Sczytnickich Taczanowscy, chorążowie wieluńscy, prawowite małżeństwo | Wielmożny Pan Aleksander i Rozalia Taczanowscy z Brzesek, asysta Wielmożny Pan Idzi Włoskurzewski i Urodzona Ewa Moskurzewska z Krobanowa |

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1776

Świnice
13 październik
Roku 1776. Ja, jak wyżej, ochrzciłem z wody dwoma imionami Maksymilian Łukasz, dziecko Wielmożnych Mikołaja i Pelagii ze Szczytnickich Taczanowskich chorążych wieluńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz Kossoski stolnik brzez? i Wielmożna Rozalia Taczanowska z Krobanowa. Ceremonia dopełniona w kościele parafialnym sowin? w dekanacie Pleszew.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1816 nr 39

Podpisany bywszy Burgrabia Powiatu Wieluńskiego, chcąc uzyskać wymazanie Kaucyi na Wsi Krobanowie i Krobanowku w Powiecie Szad­kowskim Dep. Kaliskim zapisaney na Summę 6000. Złt: pol: uwiadomia Szanowną Publiczność, iż ktokolwiek mniemałby mieć iakową pretensyą o te, naydaley w 3. miesiące od daty dzisieyszey do Ps. Trybunału zgło­sić się ma, gdyż po upłynionym trzech miesięcznym czasie, kaucya wy­mazana zostanie, i odpowiedzialność ustanie.
Kalisz dnia 22. Kwietnia 1816.

Jan Brzostowski.


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 605

Nro 50831/19087 — WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Umieszczaiąc poniżéy wykaz osób z mieysca teraźnieyszego pobytu niewiadomych; Poleca Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom, ażeby tych w Gminach swych śledzili, i od wyśledzonych należność tymże wykazem obiętą ściągnąwszy, Kontrolli Skarbowej przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego kosztem dłużnych odsyłali, o skutku zaś rapporta Kommissarzom Obwodów właściwych w dniach 30. złożyli, wrazie bowiem nie otrzymania wtem terminie rapportów, będzie tem samem uważane, że osoby śledzone w Gminach nieznayduią się ; gdyby zaś pobyt ich był tamże późniey wyśledzonym, Urzędnik Gminny będzie za to odpowiedzialnym.
Działo się w Warszawie dnia 31. Mca Sierpnia 1827 roku.
Za Radcę Stanu, Prezesa
Referendarz Stanu, Kommis: Wdzki KOŻUCHOWSKI. Komierowski Za Sekr: Jlnego
Wykaz za kwartał Iszy roku 1827. Osób zalegaiących w opłacie Stępla wpisowego a zpobytu niewiadomych.
13. Bartczak Piotr, zamieszkały w Krobanowie Powiatu Szadkowskiego, wpisu Złotych polskich 2. 

Gazeta Warszawska 1829 nr 211

Z powodu dnia 18 Czerwca 1829 roku nastąpioney śmierci Teodora Mniewskiego, właściciela różnych wierzytelności hypotecznych, iako to: 30,100 zł: Pol: na Dobrach Wodzieradach w Dziale IV. pod Nrem 2 pod lit: a. b. d. e; — 12,000 zł: Pol: i 1000 na Dobrach Mikołaiewicach w Dziale IV. pod Nrm 3 i 4 z prawem dzierżawy tychże Dóbr; — 10,000 zł: Pol: na Dobrach Krobanowie i przyległościach w Dziale IV. pod Nrm 12 z prawem zastawy wsi Osmolina; (...) — 1800 zł: Pol: na Dobrach Sarnowie i Korablewie w Działe IV. pod Nrm 3 lit: f;(...) otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany, zawiadomia kogo to tyczec może, iż do przeniesienia własności tychże summ i praw, termin roczny, a w szczególe na dzień 9 Sierpnia 1830 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Województwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 1 Sierpnia 1829 roku.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego:
Franciszek Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 15

Wydział Woyskowy, Sekcya Woyskowa. Nro. 11,199/1524 z r. 31.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA KALISKIEGO.
Z oddziału ludzi 595 wybranych z Kadr Gwardyi Ruchomey Woiewództwa Kaliskiego, do pułku 13go piechoty liniowey woyska Polskiego, wysłanego ztąd do miasta Strykowa w Woiewództwie Mazowieckiem, zbiegło między miastem Kaliszem i Turkiem 9 Rekrutów, poniżey z imienia, nazwiska, i z ostatniego pobytu wymienionych. Z tego powodu wzywa wszelkie Władze Administracyine i Policyine, tudzież każdego w szczególności, aby, skoro który z tych zbiegów dostrzeżony i uięty będzie, oddany zaraz został pod strażą kommissarzowi Ob­wodu naybliższego do dalszego z nim postąpienia.
w Kaliszu dnia 30 Marca 1831.
Prezes NIEMOJOWSKI. S. J. Welinowicz Z.
Jmiona i Nazwiska zbiegów.
1) Tomczyk Łukasz z Krobanowa Ptu Szadkowskiego,
8) Michalak Piotr z Wóycic Ptu Sieradzkiego,

9) Skonieczny Grzegorz z Rzechta Ptu Szadkowskiego.

Dziennik Powszechny 1831 nr 350

Po Julianie Karskim, w dniu 6 Października roku bieżącego zmarłym, otworzonem iest postępowanie Spadkowe, o ktorem donosząc podpisany Reient, zawiadomia, iż do przeniesienia na rzecz iego Sukcessorów własności summy trzydziestu tysięcy złotych polskich na Dobrach Ziemskich Krobanowie z przyległościami,w Powiecie Szadkowskim, Woiewództwie Kaliskiem leżących wdziale 4. pod Nr. 14 hypotekowaney termin sześcio miesięczny a właściwie na dzień 12 Czerwca 1832 Roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego wyznaczonym został. Kalisz d. 9 Grudnia 1831 Roku. Nowosielski R. K. Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1836 nr 31

Po śmierci:   2. Gustawa Dąbrowskiego, współwłaściciela summy złp. 70,000, na dobrach Krobanowie, także w Powiecie Szadkowskim sytuowanych, w dziale IV, pod Nr. 13 zamieszczonej i  
(…) otworzyły się postępowania spadkowe i do regulacyi tychże spadków termina, a mianowicie: do 1, nadzień 1/13; do 2, nadzień 4/16 Sierpnia r. b., w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego wyznaczone zostały. O czem zawiadamiając interessentów; wzywa ich, aby w powyższych terminach z prawami swemi i dowodami takowe usprawiedliwiającemi, pod skutkami prekluzyi prawem o hypotekach z r. 1818 zagrożonemi przed podpisanym Pisarzem zgłosili się. Kalisz d. 11/23 Stycznia 1836 r. Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 144

Sąd Policyi Prostej Powiatu Szadkowskiego.
Uwiadomia Szanowną Publiczność, że na gruncie Wsi Krobanowa, w Powiecie tutejszym, Obwodzie Sieradzkim, w lesie nad traktem schassée, od lasu ku Zdońskiej Woli wiodącym, w odległości półtora staja, a koło dwóch staj od karczmy Józefka zwanej, do tejże gminy należącej, znalezionym został człowiek z imienia i nazwiska nieznany, pod Świerkiem na gałęzi na chustce czarnej jedwabnej za brodę zaczepiony wiszący, około lat 30 mający, wzrostu średniego, włosów blond, twarzy okrągłej, oczu szarych, nosa małego, ubrany był w gatki białe, bóty porządne, koszulę z cyfrą K. R., kaftanik baścikowy, watowany, półkoszulek czarny we fałdy modne zrobiony. Wzywa przeto Szan. Publiczność, aby ktokolwiek posiada wiadomość o imieniu, nazwisku, miejscu pochodzenia człowieka tego, lub o popełnionej zbrodni morderstwa na osobie jego, śpiesznie Sądowi tutejszemu donieść niezaniedbał dla przedsięwzięcia dalszych środków śledczych.
Szadek, dnia 8 (20) Kwietnia, 1838 roku.
Podsędek, Hałaczkiewicz.

Gazeta Codzienna 1847 nr 162

Z pod miasta Zduńskiej woli. — We wsi Krobanowie zakończyła życie doczesne Wżna Konstancya z Kurnatowskich Ciesielska, W. Michała Ciesielskiego małżonka, z wielu cnót chrześciańskich i towarzyskich powszechnie znana i poważana obywatelka. Jako żona, matka, pani domu i sąsiadka. dopełniała zawsze obowiązków płci swojej z wzorową troskliwością. Bogobojna i ludzka, żyła tylko dla drugich. Dom jej był prawdziwym domem gościnności, którego nikt znajomy nie minął, bo był pewnym, że w nim każdego czasu znajdzie uprzejme, szczere i usłużne przyjęcie. Widzieliśmy tam zawsze ją samą, z niezmordowaną starannością zaspokajającą i zaopatrującą najdrobniejsze potrzeby i wygody wszystkich swoich gości. Z ubogiemi dzieliła się pożywieniem i odzieniem. Kochająca liczną swą rodzinę z całem poświęceniem się dla niej i wylaniem miłości macierzyńskiej, umiała w niej zaszczepić swe cnoty, nie poprzestając modlić się i troszczyć o szczęście swych dzieci, zapomniawszy o własnem. Najlepszym dowodem szlachetnych uczuć i dobroci jej serca jest żal nad jej zgonem powszechny. Gdy w 62 roku swego wielce użytecznego życia, na dniu 6 czerwca r. b ., po krótkiej lecz dokuczliwej chorobie, okrutna śmierć wyrwała ją z pośród łona obecnej całej rodziny, na odgłos żalu zgromadzili się nie tylko wszyscy krewni, przyjaciele i sąsiedzi, ale i liczni znajomi z okolic i kmiecie, dla oddania ostatniej usługi tej, która ich prawdziwego szacunku tak godną była. Długi orszak pogrzebowy, którymby i pierwszego dostojeństwa osoby chlubić się mogły, towarzyszył zwłokom pieszo do miejsca wiecznego odpoczynku o milę drogi odległego, i modlił się za duszę, która uleciała do swego Stwórcy po zasłużoną nagrodę.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 139

(N. D. 2934) Sąd Policyi Poprawczej Wydziau Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako też i wojskowe nad porządkiem w kraju czuwające, iżby na Łukasza Pilarczyka z Przatowa, i Walentego Gembawzowskiego z Ksobaczowa pochodzących włościan ostatnio w Gminie Suchoczas zamieszkałych, pilną zwracały baczność, zadostrzeżeniem ująć, i Sądowi tutejszemu pod mocną strażą dostawić zechciały. Rysopis tychże jest następujący:
1. Łukasz Pilarczyk lat 30 liczący katolik jest wzrostu nizkiego, twarzy okrągłej, bez zarostu; włosów na głowie bląd, w czasie ostatniego widzenia ubrany był w kapotę płócienną niebieską, ma z sobą żone i dzieci dwoje.
2. Walenty Gembazowski lat 36, wzrostu wysokiego szczupły, twarzy okrągłéj ospowatej szatyn, ocz piwnych; bez zarostu, ubrany w czasie ostatniego widzenia w kapotę czarną brudną płócienną, ma z sobą żone i dwoje dzieci.
w Piotrkowie d. 14 (26) Maja 1848 r.
Sędzia Prezydujący, Wolanowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 53

(Ν. D. 980) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:  
2. Po Ludwice Maryi z Dąbrowskich Krzesińskiej, jako wierzycielce summy rs. 2,250, z procentem na dobrach Krobanowice Okręgi Szadkowskiego zachypotekowanej z przywiązaniem do niéj prawem zastawu wsi Krobanowka, oraz wierzycielce summy rs. 450 z procentem na dobrach Młodawinio górnym części lit. D. z Okręgu Szadkowskiego zabezpieczonnej, (…)
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na dzień 1 (13) Września 1852 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej przed podpisanym Regentem się wyznacza.
Kalisz d. 16 (28) Lutego 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 244

(N. D. 4826) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Józef Gołębowski o kradzież obwiniony i około m. Lutomierska schwytany, z tamtąd zaś transportowany do Szadku zbiedz zdołał, wzywa przeto wszelkie Władze nad porządkiem w kraju czuwające, ażeby wrazie dostrzeżenia Gołębowskiego onego ujęły i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu transportem odstawiły. Rysopis Józefa Gołęboskiego następujący: rodem ze wsi Krobanowa Ptu Sieradzkiego Gub. Warszawskiej, wzrost średni, twarz pociągła, oczy niebieskie, nos mierny, włosy blond, lat 35.
Piotrków d. 8 (20) Września 1854 r.
Sędzia Prezydujący.
Chmieliński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 272

(N. D. 4447) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
4. Walentego Jankowskiego co do summy 435 rs. częścią w depozycie Władz Tow. Kred. Ziems. będącej, a częścią na hypotece dóbr Krobanowa, z Ogu Szadkowskiego, pod Nr. 15 c. pozostałej, otworzyły się spadki, do regulacyi których, wyznacza się przedemnie Pisarza termin prekluzyjny na d. 3j15 Marca 1855 r.
Kalisz d. 18j30 Sierpnia 1854 r.
Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 158

(Ν. D. 3331) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
W dniu 4 (16) Maja r. b. w Gminie Krobanów w lesie do dóbr Krobanowskich należącym, niedaleko traktu głownego (szosse) znaleziony został człowiek o koło lat 40 mieć mogący powieszony na drzewie niewiadomego nazwiska ani pochodzenia. Człowiek ten ubrany był w trzy koszule Kartonowe, dwoje par spodni jakoto; wierzchnie sukienne czarne i drugie bawełniane w pasy czarno niebieskie lilia fioletowe, dwie kamizelki półaksamitne w kwiatki różowe i czarną starą połjedwabną dwa surduty stare, jeden granatowy a drugi bronzowy, buty łatane. Przy tymże znaleziono czapkę zdaszkiem w gwiazdkę wyrabianym, z kutasem. oraz fajkę porcelankę. Ciało miał u nóg zafarbowane kolorem niebieskim i z tego wnioskować wypada, że to był farbiarz. Gdy jednak śledztwo, imienia, nazwiska ani pochodzenia człowieka tego wykryć nie z dołało, wzywa więc każdego, aby posiadający o tych szczegółach wiadomość, doniósł Sądowi naszemu lub Sądowi Policyi Poprawczej Wydziału Piotrowskiego.
Szadek dnia 11 (23) Maja 1855 r.
Podsędek J. Sztandynger.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 291

(N. D. 7082) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające aby na Walentego Michalaka gospodarza pańszczyznianego, poprzednio we wsi Krobanowie Ogu Szadkowskim zamieszkałego, za kradzież osadzonego a przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, baczne oko zwracały, a wrazie dostrzeżenia go ujęły i pod strażą od ucieczki, zabezpieczającą Sądowi tutejszemu lub najbliższemu dostawić raczyły, Rysopis, ma lat 35, wzrostu średniego, twarzy okrągłej.
Piotrków d. 5 (17) Grudnia 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 130

(N. D. 3575) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Michaliny z Przyborowskich Czaplińskiej co do summy rs. 3000 na dobrach Kotliny z Ogu Szadkowskiego w dz. IV wykazu pod N. 13 ubezpieczonej i przywiązanego do niej prawa zastawu wsi Kotlinki w dz. III pod N. 6 zapisanego, oraz co do summy rs. 600 czystym wpisem pod N. 14 i summy rs. 1972 k 63 z procentem i kosztami sposobem ostrzeżenia przez zastrzeżenie pod N. 15 na tychże dobrach Kotlinki ubezpieczonych, wreszcie co do summy rs. 2250 na dobrach Hrobanowie z Ogu Szadkowskiego w dz. IV wykazu pod N. 31 stojącej, rozciągającej swe bezpieczeństwo i na kapitale złp. 70 000 na tych dobrach i w tym dziale pod N. 13 zahypotekowanym.
(…) otworzyły się spadki do regulacyi, których wyznaczam termin przed sobą na d. 19 (31) Grudnia 1859 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 22 Maja (3 Czerwca) 1859 r.
E. Ordon.
Dziennik Powszechny 1864 nr 85


(N. D. 1351) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.

Zapozywa Józefa Świątek, służącego, katolika, lat 17 wieku liczącego, poprzednio we wsi i gminie Jasionna, następnie w gminie Ostrów, Okręgu Sieradzkim, ostatnio zaś we wsi i gminie Krobanów Okręgu Szadkowskim mieszkającego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w Sądzie tutejszym w ciągu dni 30 dla ogłoszenia mu wyroku Sądu Appelacyjnego Królestwa Polskiego w sprawie własnej zapadłego stawił, a to pod skutkami prawa.

Tyniec pod Kaliszem d. 5 (17) Marca 1864 r.

Sędzia Prezydujący, Ruprecht.


Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
26. Krobanów, składające się z wsi i folwarku Krobanów, oraz lasów przyległych z wszystkiemi przynależytościami w Ogu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 848 kop. 7, vadium do licytacji rs 2,700, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 13,012 kop. 25, termin sprzedaży d. 10 (22) Maja 1867 r., przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński. 

Kurjer Warszawski 1866 nr 286

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 4,279 kop. 59, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 7 (19) Grudnia r. b. Antoniemu Domaniewkiemu, właścicielowi dóbr Krobanów, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Zduńska-Wola, wysłane zostało do Kassy Ptu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kurjer Warszawski 1868 nr 165

Z Sieradzkiego. — Żniwo prawie tu już wszędzie zaczęte. Oziminy wcale nie złe szczególniej pszenice, a nawet bardzo piękną pszenicę zauważano na dobrach Krobanów przy szosę pod Zduńską wolą.

Dziennik Warszawski 1868 nr 188

N. D. 5280. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytacją publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych. 
24. Krobanów, składające się z folwarku i wsi Krobanowa i z lasów przyległych, z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przyległościami, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 1,037 kop. 41 1/2, vadium do licytacji rsr. 3,300, licytacji rozpocznie się od sumy rsr 13,000, termin sprzedaży dnia 10 (22) Maja 1869 r., przed Rejentem Zenonem Łopuskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr szesnastu pierwszych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisją Likwidacyjną, o przyznaniu wynagrodzenia likwidacyjnego.
Kalisz d. 19 (31) Lipca 1868 r.
za Prezesa,
Radca Dyrekcji, J. Kęszycki.
Pisarz Dyrekcji Szczegółowej,
R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 6

N.D. 357. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni: że na żądanie Izraela Rotholtz, Negocjanta, w m. Kaliszu zamieszkałego, od którego Hipolit Grodziecki Patron przy Trybunale Cywilnym w mieście gub. Kaliszu Nr. 55 mieszkający w miejsce protokółem zajęcia niżej z daty powołanym ustanowionego Patrona przy Trybunale Teodora Rościszewskiego w obronią stawać i subhastację dóbr ziemskich Krobanów z przyległościami popierać będzie, u którego to Patrona Grodzieckiego i zamieszkanie prawne Rotholtz obecnie ma obrane do tego interesu, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Romualda Pinowskiego na gruncie dóbr Krobanowa d. 14 (26) Paźdz. 1868 r. po doręczeniu w d. 25 Lipca (6 Sierpnia) t. r. przez rzeczonego Komornika 15 (27) Lipca r. b. wydanego nakazu subhastacyjnego, sporządzonym, na mocy aktu obligacji przed Teofilem Józefem Kowalskim Rejentem Κancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu d. 24 Sierpnia (5 Września) 1868* r. zeznanej, w poszukiwaniu sumy rs. 1,500 z procentem prawnym od 16 (28) Czerwca 1868 r. Izraelowi Rotholtz od właściciela dóbr Krobanowa Antoniego Domaniewskiego należnej, zajęte zostały na publiczna sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Krobanow składające się z wsi i folwarku Krobanów, w jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, P-cie Sieradzkim, gub. Kaliskiej, gminie Zduńska Wola, parafji Marzynin położone, oddzielną księgę wieczystą mające, wraz z wszelkiemi budynkami, lasem do tych dóbr należącym, gruntami, łąkami, pastwiskami, czyli z goła z tem wszystkiem co tylko całość tych dóbr stanowi i stanowić może, bez najmniejszego wyłączenia.
Zabudowania na folwarku Krobanów zajętych dóbr są następujące: dwór z drzewa na podmurowaniu, kuchnia, chlewy, płot, kloaki, oficyna, studnia, obory, stajnia z wozownią, chałupa ze stodołą, studnia druga, chałupa, spichrz, stodoła, stodoła druga pod której są piwnice, obydwie murowane, studnia, owczarnia i stajnia, chałupa czworaki, chałupa ośmioraki, przy tych chlewik mały, karczma Nr. 4 oznaczona, stajnia zajezdna, studnia, chałupa Nr. 5, w które jest kuźnia, gruzy po gorzelni zniszczonej, płot jak niemniej ogród owocowy i w części warzywny.
Rozległość ogólna powierzchni dóbr zajętych do dworu należącej wynosi włók 26 mórg 3 pr. kw. 199, miary nowopolskiej. Grunta są klasy Π, III i IV.
Grunta włościan z mocy Ukazu 1865 r. uwłaszczonych są odseparowane od gruntów folwarcznych i podług zatwierdzonej tabeli likwidacyjnej, nie służą żadne serwituta tymże włościanom.
Propinacja w dobrach zajętych ma być wydzierżawioną mieszkańcowi Zduńskiej Woli.
Dobra Krobanów graniczą z jednej strony z dobrami Gajewniki, z drugiej z dobrami Bielów z trzeciej z dobrami Karsznica, a z czwartej z dobrami Krobanowek. Granice są stałe kopcami oznaczone. Odległość jest od m. Zduńskiej-Woli wiorst 5, Szadku 8, m. powiatowego Łasku 9, Sieradza 18, a od m. gubnrnijalnego mil 9 1/2.
Na gruncie jest inwentarz żywy i martwy; koni fornalskich 12, wołów roboczych 20, krów dojnych 20, owiec 500, wozów 5, pługów 8, radeł 6, bron 16, maszyna młocarnia, młynek do czyszczenia zboża.
Wysiewa się rocznie pszenicy wierteli 60, żyta wierteli 200, jęczmienia wierteli 40, grochu 20, tatarki 18, owsa wierteli 100.
Podatki do kasy okręgowej Sieradzkiej opłaсane rocznie wynoszą rs. 354 kop. 45.
Właścicielem hypotecznym zajętych dóbr Krobanów jest Antoni Domaniewski w tychże dobrach mieszkający, któremu Komornik dozór sądowy nad niemi oddał.
Szczegółowy opis dóbr zajętych znajduje się w protokóle zajęcia u prowadzącego sprzedaż Patrona Hipolita Grodzieckiego w Kaliszu i w biórze Pisarza Trybunału, gdzie ze zbiorem objaśnień i warunkami przejrzany być może.
Protokół zajęcia doręczył woźny d. 16 (28) Listopada 1868 r. Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku Juljanowi Otockiemu, i wójtowi gminy Zduńska-Wola w Zduńskiej-Woli, Feliksowi Piotrowskiemu.
Następnie zajęcie to do księgi wieczystej dóbr Krobanów, w d. 22 Listopada (4 Grudnia) 1868 r. wniesione, a w d. 6 (18) Grudnia t. r. w księdze przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej zaregestrowane zostało.
Sprzedaż odbywać się będzie na audjencji Trybynału Cywilnego w Kaliszu, posiedzenia w pałacu przy ulicy Józefina odbywającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków sprzedaży i licytacji, odbędzie się na audjencji rzeczonego Trybunału d. 23 Stycznia (4 Lutego) 1869 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 7 (19) Grudnia 1868 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1870 nr 167

(Kronika pożarów). Podług otrzymanych wiadomości z 10-ciu gubernij kraju tutejszego, w drugiej połowie maja r. b., miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
W dniu 19 (31) maja we wsi Krobanowie (w pow. sieradzkim), spaliła się owczarnia, nadto poniesiono straty w inwentarzu żywym i martwym, na sumę rs: 3,700; przy tym wypadku spaliło się dwoje ludzi, nocujących w tych zabudowaniach.

Dziennik Warszawski 1872 nr 3

Wiadomości krajowe.
Nagłych wypadków śmierci było, w porównaniu z poprzedniemi miesiącami, przez ten czas nie wiele, ogółem 56. Z tych wymienimy tylko następujące:
We wsi Krobanowie, powiecie sieradzkim, tejże gubernji, włościanin Józef Frydrych, powracając do domu wieczór, przewrócił się z wozem w rów napełniony wodą i utonął w niej.


Dziennik Warszawski 1872 nr 223

N. D. 6528. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
1. Po śmierci:
4. Po Idlu Działoszyńskim jako wierzycielu następujących sum.
c) Połowy sumy rs. 930 na dobrach Rybnik z powiatu Sieradzkiego w dziale IV ad 10 z procentem.
d) 1/3 część sumy rs. 300 w dziale IV ad 55 sposobem ostrzeżenia na dobrach Krobanów z powiatu Sieradzkiego sposobem ostrzeżenia zapisany, z procentem zabezpieczonych,
(...) toczą się rozwinięte postępowania spadkowe, do uregulowania których oznacza się termin w Kancelarji Ziemiańskiej podpisanego Rejenta na dniu 24 Kwietnia (6 Maja) 1873 r. w którym strony interesowane z prawami swemi zgłaszać się winny.  
Kalisz d. 13 (25) Października 1872 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 13

N. D. 386. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(...) Warunki sprzedaży w dniach 23 Stycznia (4 Lutego, 6 (18) Lutego i 20 Lutego (4 Marca) 1869 r. ogłoszono, w d. 9 (21) Kwietnia t. Trybunał dobra powyższe przygotowawczo przysądził Patronowi Hipolitowi Grodzieckiemu za sumę rs. 15,000. Spory subhastacyjne o taksę wyroków Trybunału z d. 9 (21) Kwietnia 7 (19) Maja 1869 r., 24 Lutego (8 Marca) 1871 roku, Sądu Apelacyjnego w d. 4 (16) Września, 14 (26) Października 1869 r., i 6 (18) Października 1872 r. oraz Rządzącego Senatu z d. 20 Sierpnia (2 Września) 1870 r., do dalszego popierania subhasty podstawioną została w miejsce Rotholtza Edmunda, Dąbrowska, od której nabył prawa Moritz Sachs handlujący w Kaliszu zamieszkały, przez Antoniego Zgleczewskiego Patrona działający, poczem Trybunał termin do odbycia stanowczego przysądzenia powyższych dóbr* oznaczył na d. 15 (27) Lutego 1873 r. godzinę 10 z rana.  
W terminie tym licytacja rozpocznie się od sumy rs 27.357 wyrokami postanowionej.
Kalisz d. 3 (15) Stycznia 1873 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*dobra Krobanów

Gazeta Sądowa Warszawska 1874 nr 22

SĄDOWNICTWO GMINNE. Z gminy Zduńska Wola. Sprawa o zwrót i podział osady włościańskiej za nieważną umową pozbytéj. Walenty Jeliński, niegdyś służący dworski, został w r. 1866 uwłaszczony na trzech morgach gruntu w wsi Krobanowie. Ponieważ grunt ten stanowiły w połowie zarośla, przeto uwłaszczony, jako obarczony wiekiem a nie nawykły do zachodów około roli, sprzedał takowy niezwłocznie Walentemu Wójcik tamecznemu włościaninowi za rs. 90 . Umowa o kupno i sprzedaż zawarta była prywatnie, przy czém sprzedający otrzymał rs. 15 zadatku; wypłata szacunku nastąpić miała w pół roku, z zastrzeżeniem zawarcia w ówczas urzędowego kontraktu na żądanie strony pilniejszej. Przed upływem tego terminu, Jeliński zakończył życie, poczém, spadkobiercy jego, różnymi czasy pobrali od Wójcika rs. 57 na rachunek szacunku; a ztąd Wójcik pozostał im dłużny już tylko rs. 18. Nabywca, w ciągu lat óśmiu, zarośla w orny grunt zamienił i wymierzwił, wybudował na nim dom i stodołę wartości rs. 160 urządził studnię, grunt obsiał: słowem zaprowadził gospodarstwo. W r. b. dopiero, spadkobiercy Jelińskiego, którymi są sześcioro rodzeństwa i wdowa, wystąpili do Sądu Gminnego o usunięcie z gruntu Wójcika o wprowadzenie ich w posiadanie onego, nakoniec o podział spadku jakim jest grunt w mowie będący, opierając swoje żądanie na tém, że prywatna umowa pomiędzy ich ojcem a Wójcikiem zawarta nie jest kupnem: w poparciu czego powołali się na art. 2 postanowienia b. Kommitetu Urządzającego z d. 30 Grudnia (11 Stycznia 1865/6 r. na 109 posiedzeniu zapadłego, Wójcik w swojéj obronie przywiódł że w czasie kupna gruntu od Jelińskiego, wyżéj powołane prawo nie było jeszcze w użyciu, przeto też do niego stosować się nie był obowiązany; tudzież że spadkobiercy Jelińskiego chcący protestować przeciwko formalności i przedaży, winni to byli uczynić wkrótce po jego śmierci: w miejsce czego na poczet umówionego szacunku za osadę, wybrali od niego różnymi czasy rs. 57, a tém samem kupno to uprawnili. Sąd gminny postanowił zgodzić strony w ten sposób, aby Jelińscy powróciwszy Wójcikowi pobrane od niego kwoty, wynagrodzili mu za wystawione budowle i melioracye gruntu, po czém aby do własności osady powrócili; lecz obiedwie strony, dalekiemi będąc od zgody, projektu nie przyjęły. Przystąpiono więc do bezpośredniego sporządzenia działów. W tym celu trzy morgi gruntu z potrąceniem nakładów na wykarczowanie, umierzwienie uprawę onego i zasiewy, oceniono przez biegłych na rs. 100. Że zaś podziału w naturze tak małéj przestrzeni ziemi nie dopuszcza prawo, a nadewszystko iż powrócenie gruntu Jelińskim okazało się już niemożebném; przeto w zastosowaniu się do art. 7 wyżéj przez Jelińskich powołanego prawa, grunt ten sprzedano Wójcikowi podług oszacowania za rs. 100. Z téj summy odliczono rs. 72, pobrane przez Jelińskich na poczet szacunku, resztę zaś rs. 28 rozdzielono pomiędzy spadkobierców, z których czterech poprzestawszy na wyroku, należności swoje odebrali i z nich pokwitowali; dwóch zaś nie poprzestając na tém, wyrok zaskarżyli. Siódmy z nich jako niewiadomy z pobytu, przy téj sprawie obenym nie był. F. Piotrowski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 98

Wzywa wszelkie władze tak wojskowe jak policyjne, aby Andrzeja Szulca mieszkańca wsi Krobanowice gm. Zduńska Wola Powiatu Sieradzkiego, o podpalenie obwinionego, obecnie z pobytu niewiadomego, bacznie śledziły, a w razie ujęcia go, Sądowi tutejszemu lub najbliższemu dostawić zechciały.
Rysopis Andrzeja Szulca wieku lat 32, wzrost średni, twarz okrągła, oczy niebieskie, włosy blond, nos mały, broda okrągła, znaki szczególne żadne.
Petroków d. 15 (27) Kwietnia 1871 r.
Sędzia Prezydujący, Walewski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1883 nr. 29
_________________________________________________________________________________


Kurjer Warszawski 1883 nr 88

= Morderstwo.
Sołtys z osady Szadek na jarmarku w Zduńskiej Woli targował konia od włościanina z Krobanowa.
Kupno na razie nie doszło do skutku, po zamknięciu jednak kiermaszu sołtys postanowił dobić targu i w tym celu udał się do Krobanowa.
Nie znając mieszkania sprzedawcy, sołtys wszedł do jednego z domów wiejskich dla zasiągnięcia informacji, lecz tu, bez żadnej z jego strony przyczyny, został przywitany kłonicami.
Mieszkańcy chaty i sąsiedzi jej właściciela Jaczyk, Pokora i dwóch Koseckich dopóty bili bezbronnego sołtysa, aż ten ducha wyzionął.
Denat, cieszący się powszechnem w swojej wsi uznaniem, pozostawił sześcioro dzieci.
Trzech morderców ujęto.  

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 549

Dla przestrogi rodzicom. Z długiego spisu dzieci, które poniosły temi czasy śmierć wskutek niedozoru, wybieramy tylko imiona tych, co potonęły w rzekach, stawach, studniach, rowach i t. p., gdyż w taki sposób najwięcej ich zeszło ze świata. Były to: Marysia Musiałówna we wsi Ryćhłocicach i Franuś Słomian we wsi Obrowie-w powiecie Wieluńskim; Samuelek Szulc we wsi Krobanowie, Staś Jezierski we wsi Kamionaczu i Leoś Pijewski we wsi Męce-w powiecie Sieradzkim.

Zorza 1892 nr 38

W gub. Kaliskiej. Pożar kościoła i tułaczka po karczmach. W tych dniach otrzymaliśmy od czytelnika naszego, Wincentego Tomczyka ze Skrobamowa następujący list: Dnia 1 Sierpnia w południe przeszła przez wieś Borszewice burza i piorun uderzył w kościół, który się spalił całkowicie. Ratunku żadnego nie było, bo kościoł zbudowany był mocno, rozerwać go było niełatwo i wejść doń też nie było można, więc wszystko spłonęło. Wielki też z tego powodu ma smutek i ksiądz proboszcz borszewicki i cała jego parafja, bo kościoł był porządnie i pięknie utrzymany.—W okolicy Sieradza i na pograniczu gub. piotrkowskiej ludzie osobliwie młodzi, sprowadzają sobie do karczem muzykę i tu dopiero co święto i co niedzielę wyprawiają sobie hulatyki. Całemi nocami tak się tu tułają po onych karczmiskach; a karczmarzom w to graj; oni się z tego mają dobrze, choć owi hulający chyba wcale nieszczególne będą z tego mieli skutki.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1893 nr. 44
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1898 nr. 37
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne. 1897, nr 4
_________________________________________________________________________________


Goniec Łódzki 1898 nr 107

Nowa cegielnia. Nieopodal Zduńskiej Woli (pow. sieradzki) we wsi Krobanowie, powstała nowa cegielnia, która ma dostarczyć cegły do budynków w Zduńskiej Woli, gdzie szybkim nader krokiem rozwija się przemysł; cegielnie dotychczasowe nie wystarczały wszystkim zapotrzebowaniom Zduńsko-wolskim. Cegielnia stanie na warunkach towarzystwa akcyjnego, którego przedstawicielami będą: Michał Brodowski i bracia Białeccy.


Rozwój 1898 nr 150


W majątku Krobanowie powstała cegielnia parowa, a. nie gorzelnia jak to mylnie poinformowano nas. Budowę tej fabryki wywołało znaczne zapotrzebowanie dobrej cegły w Zduńskiej Woli. Założycielami cegielni są właściciele majątku Krobanów pp. Białeccy.  

Goniec Łódzki 1898 nr 166

Z SĄSIEDZTWA.
Na piątej wiorście za Zduńską-Wolą przy szosie łódzkiej w tych dniach puszczona została w ruch duża cegielnia o piecu Hofmanowskim pod nazwą „Krobanów." Właścicielami tego dużego przedsiębiorstwa są Polacy, obywatele ziemscy: pp. Ant. Brodowski, Michał i Stanisław Białeccy. Akt tej spółki został już sporządzony i podpisany u rejenta Dierzbickiego w Kaliszu. Przedsiębierstwo to może liczyć na szeroki rozwój ze względu na sąsiednią Zduńską-Wolę, ciągle zabudowującą się i na fakt, że pokłady gliny w tem miejscu sięgają 2 1/2 łokcia głębokości, jak twierdzą specyaliści; wartość tej gliny jest doskonała. Produkcya cegielni wynosi tygodniowo 180,000 sztuk cegieł. Z czasem spółka zamierza założyć fabrykę rurek drenowych.


Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1898 nr 169

Echa kaliskie.
Korespondent nasz pisze:

(…) We wsi Krobanowie pow. sieradzkim (pod Zduńską Wolą) za kilka tygodni puszczona będzie w ruch wielka gorzelnia, postawiona przez trzech obywateli ziemskich: pp. Michała i Stanisława Białockich i Antoniego Brodowskiego. 


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 240

Nowa cegielnia.
W d. 29 sierpnia w kancelarji rejenta Dzierzbickiego w Kaliszu, sporządzono akt spółki pod firmą „Antoni Brodowski, Michał Białecki i Stanisław Białecki'', którego mocą wymienieni ziemianie obejmują własność cegielni „Krobanów”, położonej na piątej wiorście za Zduńską Wolą przy szosie łódzkiej.
Z całą przyjemnością zaznaczamy ten objaw wśród ziemian naszych, szukających dla siebie nowych dróg w przemyśle. Cegielnia „Krobanów” od dwóch tygodni już funkcjonuje; leży ona na gruntach, zawierających glinę, przez specjalistów uznaną za bardzo dobrą, a sięgającą 2 1/2 łokci głębokości. Przedsiębiorstwo to ma wszelkie widoki poważnego rozwoju, dziś bowiem po dwutygodniowem funkcjonowaniu cegielnia posiada mnóstwo zamówień.
Składa się ona z 12-tu szop do cegieł, studni artezyjskiej, domów mieszkalnych i pieca systemu Hoffmanna, a wyrabia 180,000 sztuk cegieł tygodniowo. Dodać winniśmy, że w czasie budowy cegielni zjawiali się do właścicieli niemcy łódzcy ofiarując zwrot wszelkich kosztów i tytułem odstępnego rb. 25,000, właściciele jednak propozycję stanowczo odrzucili.

Ponieważ w tych okolicach ziemianie na dużą stopę zaprowadzają drenowanie łąk, właściciele cegielni zamierzają wkrótce założyć fabrykę rurek drenowych.  

Goniec Łódzki 1899 nr 124

+ Cegła szamotowa. Na gruntach należących do cegielni Krobanów pod Zduńską Wolą, pod firmą: M. Białecki, A. Brodowski i S. T. Białecki, odkryto duże pokłady gliny, nadającej się najzupełniej do wyrobu cegły ogniotrwałej. Cegła wyrobiona z tej gliny została już wypróbowaną, i okazała się wyborową.

Gazeta Kaliska 1899 nr 267


Cegła szamotowa. Na gruntach należących do cegielni Krobanów pod Zduńską Wolą, pod firmą: M. Białecki, A. Brodowski i S. T. Białecki, odkryto duże pokłady gliny, nadającej się najzupełniej do wyroby cegły ogniotrwałej. Cegła wyrobiona z tej gliny została już wypróbowaną, i okazała się wyborową.


Gazeta Kaliska 1900 nr. 104

(Nadesłane). Niżej podpisani członkowie firmowi spółki „Cegielnia Krobanów" mają zaszczyt zawiadomić, że na zasadzie aktu z d. 22 kwietnia (5-go) maja) 1900 roku za Nr. 310 przed notarjuszem Dzierżbickim zdziałanego § 6 kontraktu spółki z dnia 17-go (29) sierpnia 1898 r. za Nr. 264 przed notarjuszem Dzierżbickim zdziałanego, został zmieniony w ten sposób: „Zarządzać interesami spółki, w szczególności zaś sprzedawać wyroby z cegły, lub dawać takowe na kredyt i odbierać należności, podpisywać, indosować i wydawać weksle i wszelkiego rodzaju zobowiązania ma prawo wyłącznie Michał Białecki, z prawem substytucji, który będzie podpisywać: firmę swojem nazwiskiem pod pieczęcią firmy. Z szacunkiem A. Brodowski. M. Białecki. St. Białecki. Firmę „Cegielni Krobanów“ podpisywać- będzie Michał Białecki.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 108
(Nadesłane). Niżej podpisani członkowie firmowi spółki „Cegielnia Krobanów" mają zaszczyt zawiadomić, że na zasadzie aktu z d. 22 kwietnia (5-go maja) 1900 roku za Nr. 310 przed notarjuszem Dzierżbickim zdziałanego, § 6 kontraktu spółki z dnia 17-go (29) sierpnia 1898 r. za -Nr. 264 przed notarjuszem Dzierżbickim zdziałanego, został zmieniony w ten sposób: „Zarządzać interesami spółki, w szczególności zaś sprzedawać wyroby z cegły, lub dawać takowe na kredyt i odbierać należności, podpisywać, indosować i wydawać weksle i wszelkiego rodzaju zobowiązania ma prawo wyłącznie Michał Białecki, z prawem substytucji, który będzie podpisywać firmę swojem nazwiskiem pod pieczęcią firmy. Z szacunkiem A. Brodowski, M. Białecki, St. Białecki. Firmę „Cegielni Krobanów “ podpisywać będzie Michał Białecki.

Goniec Łódzki 1900 nr 143

Parcelacya. W krótce sprzedanym będzie drogą parcelacyjną majątek Krobanow po 3,000 rubli za włókę bez budynków.


Rozwój 1900 nr 220

Fatalny wypadek. Wczoraj do Zduńskiej Woli przyjechał, powracający z wystawy paryskiej właściciel wsi Krobonów p. Białkowski i przybywszy na pocztę, pokazał naczelnikowi tej instytucyi rewolwer nowego systemu, kupiony na wystawie paryskiej. Naczelnik, po obejrzeniu maszyneryi, próbował nabić go, gdy nagle rozległ się strzał. Kula ugodziła w siedzącego przy biurku urzędnika p. Strzałkowskiego i uwięzła mu w piersi z prawej strony.
Zawezwano natychmiast lekarza, który po dokonanej operacyi, stwierdził gangrenę, wróżąc nieszczęśliwemu zaledwie kilka godzin życia.

Wypadek ten sprawił na wszystkich świadkach przygnębiające wrażenie.

Gazeta Kaliska 1903 nr 325

Do Cegielni „Krobanów ” pod Zduńską-Wolą  potrzebny zarządzający od 1 marca 1904 roku. Żądane poważne rekomendacje, oraz odpowiednia kaucja. Bliższe wiadomości: M. Białecki, Dębołęka, p. Sieradz.


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 13

Ze Zduńskiej Woli. Tegoroczny trzydniowy jarmark zaliczyć można do nieudanych. Zakaz wywozu koni był przyczyną pewnej ospałości w dokonywaniu tranzakcji. Koni ruskich było dosyć, lecz nie miały nabywców. Sztukę ceniono rbl. 500 . P. S. Strzeszewski z Dąbrówki miał na sprzedaż parę młodych ogierów kasztanowatych w cenie rbl. 1,000. Amatorzy z Łodzi dawali rbl. 800. Za jednego ofiarowywano rbl. 500, lecz właściciel nie chciał rozdwajać tak dobrze dobranej pary. P. Czarnowski z Prusinowic ogiera duńskiego — rbl. 200. P. K. Kręski z Masłowic parę klaczy — rbl. 600 . P . M . Walicki z Przeczni parę gniadych: ogiera ze stajni hr. Tyszkiewicza i klacz węgierską — rbl. 600. P. Stokowski z Piaskowic—4 konie po rbl. 200. P. Trepka z Rychłowic—dwa wierzchowe konie rasy arabskiej i ogiera trakeńskiego. P. Adolf Kokczyński z Wielkiego — 3 klacze i ogiera kasztanowatego rasy trakeńskiej, ze stadniny hr. Bnińskiego z Prus Zachodnich, za rbl. 800, nabył go p. Skowroński z Góry. P. Putjatycki z Częstochowy z przyprowadzonych koni sprzedał 3 pary, parę rasowych klaczy gniadych ze stajni Janowskiej nabył p. M. Kołodziejski z Krąkowa, dopłaciwszy rbl. 300 do pary swoich koni; drugą parę gniadych nabył p. Rembieliński z Krobanowa, dopłaciwszy rbl. 100 do swojej pary, i parę szpaków w cenie rbl. 450 nabył p. Jan Guler z Wólki Bałuckiej.


Goniec Łódzki 1904 nr 82

Kronika ekonomiczna.
Jarmark w Zduńskiej Woli. Tegoroczny jarmark trzydniowy trzeba zaliczyć do nieudanych.
W pierwszym rzędzie zawód spotkał tych, którzy obiecywali sobie duży zarobek za wynajem lokalów i drożyli się przed jarmarkiem, a potem chętnie oddawali za stosunkowo niewielką cenę.
Niedozwolony eksport koni był przyczyną pewnej ospałości w dokonywania tranzakcyi. Znany kupiec Jedwab już na jarmark kaliski przygotował 30 par koni, które mu się zostały i nawet do Zduńskiej Woli ich nie przyprowadził. Koni ruskich było dosyć, lecz nie miały nabywców. Sztukę ceniono 500 rubli
P. Strzeszewski z Dąbrówki miał na sprzedaż parę młodych ogierów kasztanowatych w cenie 100 rb. Amatorzy z Łodzi dawali 800 rb. Za jednego ofiarowywano 500 rb., lecz właściciel nie chciał rozdwajać tak dobrze dobranej pary. P. Czarnowski z Prusinowic duńskiego ogiera 200 rb. P. K. Kręski z Masłowic parę klaczy 600 rb. P. M. Walicki z Przeczni parę gniadych: ogiera ze stajni hr. Tyszkiewicza i klacz węgierską 600 rb.
P. Stokowski z Piaskowic 4 konie po 200 rb. P. Trepka z Rychłowic dwa wierzchowe konie rasy arabskiej i ogiera trakeńskiego. P. Adolf Kokczyński z Wielgiego 3 klacze i ogiera kasztanowatego rasy trakeńskiej ze stadniny hr. Bnińskiego z Prus Zachodnich za 800 rb., nabył go pan Skowroński z Góry za 180 rb.
Pan Putjatycki z Częstochowy z przyprowadzonych koni, we wtorek, sprzedał 3 pary, parę rasowych klaczy gniadych z Janowskiej stajni nabył pan M. Kołodziejski z Krąkowa, dopłaciwszy 300 rb. do pary swoich koni; drugą parę gniadych nabył pan Rembieliński z Krobanowa, dopłaciwszy 100 rb. do swojej pary i parę szpaków w cenie 450 rb., nabył pan Jan Guler z Wólki Bałuckiej,
Obora pana Wejla ze Skęczniewa dostarczyła młode stadniczki i te w poniedziałek znalazły nabywców w osobach pana Taczanowskiego z Lututowa i pana Strzeszewskiego z Pstrokonia od 80 do 100 rubli sztuka.
Przez wszystkie trzy dni pogoda była prześliczna, ulice miasta przepełnione ludem, wozami i końmi w należytym porządku ustawionymi, wskutek czego prawidłowy ruch na ulicach ani na chwilę nie był wstrzymany.


Gazeta Kaliska 1907 nr 84

Sprzedaże. W sądzie okręgowym odbyły się sprzedaże w dniu 10 kwietnia r. b.: Majątek Krobanow, pow. sieradzkiego, kupił Michał Białecki za 50,001 rb.  Gazeta Kaliska 1907 nr 114

Zamknięcie szosy. Na czas przebudowania 171 wiorsty fabrycznej szosy państwowej (5-ta wiorsta za Zduńską Wolą ku Łodzi), oznaczona wiorsta będzie zamknięta dla przejazdu od 14 b. m., aż do ukończenia robót, przyczem wszelki ruch kołowy zwrócony zostanie na następujący objazd: nie dojeżdżając 171 wiorsty, obok folwarku Krobanów, po drodze polnej, wzdłuż szosy z lewej strony, z wyjazdem na szosę na tejże wiorście.   

Gazeta Świąteczna 1910 1553

 Sprzedam 6 morgów dobrej ziemi z budynkami i sklepem korzennym, przy szosie. Do miasta Zduńskiej-Woli i do miasta powiatowego Łasku 6 wiorst. Do stacji kolejowej w Łasku 5 wiorst. Stefan Pawlikowski, wieś Krobanów, poczta Zduńska-Wola, powiat sieradzki, guberńja kaliska.

Gazeta Świąteczna 1911 nr 1596

Sprzedam wiatrak i 15 morgów ziemi z zabudowaniami gospodarskiemi (dom murowany o dwóch mieszkaniach, obory, stajnie, piwnica, chlewy, wozownia, stodoła). Sprzedaję z powodu niemożności prowadzenia dwóch przedsiębierstw. Szczegółowszych wiadomości udzieli M. Bujak w Łodzi, ulica Pańska, 7, m. 44, albo na miejscu we wsi Krobanowie, przy szosie ze Zduńskiej Woli do Łasku, P. Szokalski.

Rozwój 1913 nr 223

Wystawa Przemysłowo-Rolnicza
w Sieradzu.
Wczoraj otworzono uroczyście wystawę (pokaz) przemysłowo-rolniczą w Sieradzu.
Jadąc do Sieradza, wiedzieliśmy, że takie centrum rolnicze, jakiem jest Sieradz, da nam pewien obraz ruchu rolniczo-przemysłowego, ale nigdy nie sądziliśmy, aby wystawa tak pięknie się zapowiedziała, jak ta, którą wczoraj oglądaliśmy.
Malowniczo położony park sieradzki ożywił się wczoraj i przyozdobił bardzo gustownie przybranymi pawilonami według projektów miejscowego jeometry. Kiosków tych, jak na wystawę trzydniową, jest bardzo wiele, niektóre z nich przeznaczone są dla osobnych grup przemysłu rolnego lub ludowego.
Ład panuje wszędzie, park wysypany białym piaskiem, oświetlony elektrycznością, nie zapomniano nawet o skrzynce pocztowej.
Zasługa to wielka komitetu wystawowego, w skład którego weszli pp.: Z. Siemiątkowski z Męckiej-Woli (prezes), Tadeusz Rembowski sędzia z Sieradza (wiceprezes i gospodarz), M.
Białecki z Dębołęki, M. Kobierzycki z Bogumiłowa, ks. Brzeziński z Sieradza, ks. Cywiński z Korczewa i Stefan Walewski z Suczewka.
Uroczystość otwarcia rozpoczęła się solennem nabożeństwem, które w odświeżonym i gustownie malowidłami ozdobionym podominikańskim klasztorze odprawił dziekan miejscowy, zasłużony bardzo, od lat z górą trzydziestu osiadły w Sieradzu, ks. kanonik Mikołajewski; kazanie okolicznościowe, niezwykle podniosłe, wygłosił ks. Żeromski z Warty, zachęcając lud do kooperatyw, oświaty i pracy na roli polskiej, którą ojcowie orali i krwią własną bronili.
Na chórze śpiewały połączone chóry z Sieradza, Warty i z Łodzi pod przewodnictwem pana Fotygi.
Tymczasem na wystawie panował ruch niezwykły. Kończono, co można i trzeba skończyć, ozdabiano, ustawiano.
Przed wystawą również niecodzienny ruch. Olbrzymie płótno, na którem widnieje herb ziemi sieradzkiej, oznaczyło wejście na wystawę. Przy wejściu tłoczy się publiczność. Jedna z ulic, przeznaczona na postój powozów, zapełniła się niemi po brzegi.
O godzinie 2-ej punktualnie pani Białecka z Dębołęki rozcięła szarfę i wnet też gromady ludzi zalały olbrzymi park sieradzki.
Około godz. 4-ej było już przeszło 12,000 zwiedzających.
Komitet wystawy uchwalił, aby członkom kółek rolniczych dać wstęp za zniżoną opłatą, więc po 10 kop., nieczłonkowie płacili po 30 k.
Jak widać z frekwencyi, wystawa sieradzka doznała nadzwyczajnego powodzenia.
Wieśniacy zjechali z okolic tysiącami, prawie też wszyscy obywatele ziemi sieradzkiej.
Trudno bawić się nam w szczegóły, przechodzić kiosk po kiosku, opisywać wystawione owoce i jarzyny, ale zupełnie uczciwie przyznać wypada, że tak pięknych warzyw, jakie widzieliśmy na wystawie sieradzkiej, nie dała nam nawet łódzka wystawa ogrodnicza.
Owoce również są piękne i jest cały pawilon poświęcony tej grupie gospodarstwa wiejskiego, w którem mamy okazy: z Sulisławic, Sokołowa, Wojsławic, Dębołęki, Pstrokoń, Złoczewa, Prusinowic, Biskupic, Kluczkowa, Kółka ogrodniczo-ziemiańskiego w Sieradzu, Kółka tubądzińskiego, a nawet prywatnego ogródka d-ra F. Sulikowskiego w Sieradzu.
W pawilonie przemysłowym zwracają uwagę wyroby sukna i chustek 2,000 zrzeszonych warsztatów tkackich w Korczowie, parafii ks. Cywińskiego, który jest też głównym patronem tego przemysłu.
Jeden z gustowniejszych rolniczych kiosków należy do dominium Janczew, w którym mamy wystawione: zboże, nasiona, owoce, konserwy, jarzyny, drób. Tu też znalazły przytułek wyroby ochronki w Lututowie.
Dominium Niedzielsko posiada swój własny pawilon z nasionami zboża. Wystawiło też piękne owsy i inne zboża.
Ogrodnicy sieradzcy, p. M. Danielewicz (szkółki) i A. Frączkowski (warzywa), zaświadczyli, że są dobrymi fachowcami.
Krobanów, nagrodzony na rzemieślniczej wystawie w Łodzi, posiada i tu swój kiosk z wyrobami ceglarskimi.
Zwrócić musimy uwagę na przepiękne okazy drzewa dębowego, dostarczonego tu z tartaków parowych A. Siemiątkowskiego w Wojsławicach.
Wieśniacy przyjęli też liczny udział w wystawie rolniczej. Kółko rolnicze „Wróblew" posiada aż pięciu wystawców—owoców; Kółko rolnicze Słomków-Mokry czterech. Większy jednak udział włościan w wystawie inwentarza, a więc z kółek: „Warta", „Słomków-Mokry", „Tubądzin", "Sieradz", „Zadzim", „Męzka", „Wróblew", „Prusinowice", "Brzeźno", „Rossoszyca", „Charłupia- Mała", „Charłupia Wielka" chłopi wystawili po kilka, a nawet, kilkanaście-sztuk bydła i koni swojej hodowli.
Gospodarstwo pań także posiada liczne reprezentacye, zwłaszcza w dziale drobiu, a mianowicie panie Lucyna Laudowicz, Celina Tarnowska, Aniela Domaniewska, Stefania Walewska, Stanisława Prądzyńska, Jadwiga Murzynowska.
Z Łodzi—pan Kołaczkowski wystawił swoje plany ogrodów i parków.
Mechanik sieradzki p. Chęciński okazał swego pomysłu zamek do drzwi, trudno dający się otworzyć.
Wypada nadmienić, że na wystawie gra orkiestra straży ogniowej sieradzkiej, złożona z 36 osób. Orkiestra jest bardzo zgrana i posiada duży repertuar.
Straż ogniowa ochotnicza sieradzka liczy 160 członków czynnych, w tem zaledwie 10 żydów. Utrzymywana jest ze składek członków. Żydzi sieradzcy nie przyjęli zupełnie udziału w wystawie: i w pierwszym dniu w parku pokazał się zaledwie jeden.
Zato przybyły liczne wycieczki z Kalisza, Zduńskiej Woli i Łodzi.
Był też obecny poseł Parczewski z Kalisza. Z dzienników były reprezentowane „Kuryer Poranny" (Młodowski), „Kuryer warszawski", "Rozwój", „Gazeta Kaliska", której wydawca ofiarował 1,000 numerów swego pisma, zawierających katalog szczegółowy wystawy.
Biorący udział w wycieczce łódzkiej, którą urządził „Rozwój", złożyli na rzecz łódzkiej Szkoły rzemiosł następujące ofiary: p. Frankowska 40 kop., pan i pani Roszak 80 kop., p. Rybicki 40, p. Suchor 50 i p. Pilc 50 kop.
Pozostałe z ogólnych kosztów 35 kop. redakcya również włącza do tych ofiar. Razem więc 2 rb. 95 kop.
Kończąc to moje sprawozdanie z wystawy sieradzkiej, zaznaczyć musimy, że na dzień dzisiejszy naznaczony jest pokaz inwentarza, na jutro zaś konkursy hipiczne i wyścig myśliwski.
Nie zapomniał też komitet wystawy o dobroczynności. Panie sieradzkie i okoliczne urządziły bufet, do którego dostarczyły bezpłatnie przekąsek. Dochód z bufetu przeznaczony został na rzecz zakładów dobroczynnych w Sieradzu.
Liczne gosposie na czele z panią sędziną Rembowską, nie szczędząc pracy, obsługiwały gości, aby za osiągnięte pieniądze obetrzeć łzy najbiedniejszym.
Wieczorem odbył się koncert chórów kościelnych oraz odegraną została sztuka „Bociany" przerobiona z utworu Maryi Konopnickiej. Chórami dyrygował p. Fotygo i inni.
Widzimy więc z pokazu powyższego, że sieradzkie prowadzi bardzo sumiennie pochód kulturalny pracy, która sieradzanom zaszczyt przynosi.  

Gazeta Świąteczna 1914 nr 1741

Z okolicy Łaska i Pabjanic, w guberńji piotrkowskiej, piszą do nas, co następuje: Wiosnę mieliśmy wczesną, a zimę prawie bez śniegu, to też ziemia rychło obeschła, tak, że w połowie marca gospodarze wychodzili już z pługami w pole. A że pogoda sprzyjała, więc w połowie kwietnia siew ukończono i kartofle nawet na bardzo mokrych gruntach przed końcem kwietnia również zasadzono. Kwiecień mieliśmy ciepły, ale w maju wiał zimny wiatr i bywały nocami przymrozki, przytem od połowy kwietnia do dnia 28-go maja nie było ani razu deszczu, któryby należycie ziemię przemoczył. Pomimo tego urodzaje zapowiadają się nienajgorzej. Żyto trocha lepsze niż średnie, owies i jęczmień wcześnie zasiane powschodziły gęsto i jeżeli Pan Bóg użyczy deszczu, to mogą nawet być wspaniałe; tylko na gruntach suchych i przytem późno zasiane przedstawiają się bardzo licho. Kartofle pięknie powschodziły, ale koniczyna i trawy źle się zapowiadają. Z nastaniem wiosny i suszy prawie każdego dnia było widać gdzieś w okolicy kłęby dymu, a nocami łuny pożarów. W końcu marca we wsi Róży spaliła się stodoła; ratowała straż ogniowa z Dobronia. W niedzielę 5 kwietnia we wsi Chechle spaliła się również stodoła; szerzenie się pożaru powstrzymała straż z Pabjanic. Nocą na 21 maja było widać dwa pożary we wsiach Woli-Żytowickiej i Laskowicach. Następnej nocy był pożar w Łasku, spaliła się stodoła i dom, a w nim poniosła śmierć w płomieniach kobieta z dwojgiem dzieci. Dnia 25 maja pożar nawiedził wieś Kosobudy. W dniu 28 maja przeszła burza z obfitym deszczem, który doskonale ziemię przemoczył; zdawało się, że po deszczu pożary zmniejszą się, tymczasem nocą na 30 maja spaliła się znów osada we wsi Krobanowie. We wtorek 2 czerwca poszły z dymem osady dwóch braci Pawlaków we wsi Żytowicach; na ratunek przybyły tam straże ogniowe z Pabjanic, Dobronia, Lutomierska, Konstantynowa, Kazimierza, Bechcic i Czołczyna. Jednocześnie we wsi Zakrzewkach, stykającej się z Dobroniem, wybuchł też pożar w zagrodzie A. Kabzy. Szczęście, że nie cała straż ogniowa dobrońska była przy pożarze w Żytowicach; pozostała jej część przy pomocy ludzi chętnych do ratunku pożar w Zakrzewkach ugasiła; spaliły się tylko jeden dom i stodoła. W kilka godzin potem wybuchł znowu pożar we wsi Gucinie; spaliła się cała zagroda gospodarza W. Stańki. I tam ratowała straż ogniowa z Dobronia. St. M.
_________________________________________________________________________________

Gazeta Łódzka 1915 nr. 225
_________________________________________________________________________________

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 32a

Sąd pokoju w Szadku, ziemi Sieradzkiej, okr. sąd. Kaliskiego, na
zasadzie art. 58¹ i 309¹ U. P. C. w sprawie (Nr. C. 426/19), wszczętej przez Michała Jończyka ze wsi Krobanow, gm. Zduńska-Wola, ziemi Sieradzkiej, o podział spadku po Grzegorzu Jończyku ze wsi Krobanów, wzywa sukcesora, Stanisława Jończyka, niewiadomego z miejsca pobytu, aby stawił się w tymże sądzie osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w terminie 4-miesięcznym od daty niniejszego wezwania.
W razie niestawienia się w oznaczonym terminie Stanisława Jończyka, sprawa osądzona będzie w jego nieobecności.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 41a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:
d. 3 października 1919 r.
pod Nr. 2214 „Jan Rembieliński", cegielnia we wsi Krobanów, gm. Zduńska-Wola; właściciel Jan Rembieliński w Krobanowie.
d. 24 listopada 1919 r.
pod Nr. 2671 „Laudowicz, Derwalski, Pokora i S-ka", młyn i piekarnia w Zduńskiej-Woli. Spółka firmowo-komandytowa. Firma założona została d. 21 czerwca 1919 r. Wspólnicy firmowi: 1) Józef Laudowicz, zamieszkały w majątku Ptaszkowice, pow. Łaskiego, 2) Jan Rembieliński, zamieszkały w majątku Krobanów, pow. Sieradzkiego, 3) Stanisław Sieciński, zamieszkały we wsi Strońsko, pow. Łaskiego, 4) Kazimierz Derwalski, zamieszkały w Zduńskiej-Woli, 5) Wincenty Jaworski, zamieszkały we wsi Strońsko, pow. Łaskiego, 6) Franciszek Kluszczyński, zamieszkały w Szadku i 7) Franciszek Pokora, zamieszkały we wsi Krobanów, pow. Sieradzkiego. Wspólnicy komandytowi: Zygmunt Siemiątkowski z wkładem w ilości 50.000 mk., Antoni Siemiątkowski z wkładem w wysokości 10.000 mk., Marjanna Kluszczyńska z wkładem na 5.500 mk., Marceli Kokoczyński i Stanisław Szbert — po 7.000 mk. każdy, Józef Rakowski, Zygmunt Myszkowski, Tomasz Bobiński i Leon Swierczyński — po 5.000 mk. każdy, Franciszek i Michalina małż. Arczykowscy— 4.000 mk., Karol Truszkowski — 4.000 mk., Stanisław Tomczyk, Franciszek Strzeliński, Józef Szymański, Władysław Zagner, Marceli Polkowski i Kacper Czajkowski — po 3.000 mk. każdy, Andrzej Kubicki, Szymon Pawlak, Szymon Smażyk, Ignacy Miśkiewicz, Adam Świątecki, Mikołaj Marciniak, Łukasz Florczak, Józef Goszczyński, Stanisław Golnik, Adam Pilc, Antoni Cieślak, Włodzimierz Orzechowski, Jadwiga Dembińska i Stanisław Sojecki — po 2.000 mk. każdy, Felicjan Czechowski, Bolesław Lipke, Antoni Błochowicz, Tomasz Kubacki, Lucjan Strychowski, Piotr Ciszewski, Jan Wroński, Józef Wroński, Mikołaj Pokora, Walenty Bobiński, Stefan Wawrzenkiewicz, Adam Smażyk, Ludwik Stankiewicz, Jan Krakowski, Franciszek Tomczyk, Adam Staniucha, Franciszek Hajnrych, Stanisław Mej, Władysław Antoszczyk, Jan Kluska, Józef Skrzypiński, Walerjan Furmański, Daniel Pieszczyński, Marja Kuchciak, Jan-Stanisław Ratajewicz, Józef Lis, Michał Kopczyński, Ignacy Szokalski, Michał Szymczak, Wincenty Rubaj, Adolf Pohl, Ignacy Wojciszek, Ludwika Krusz, Jan Finder, Marjan Strzeliński i Stanisław Jończyk — po 1.000 mk. każdy. Do reprezentowania spółki i podpisywania wszelkich zobowiązań pod stemplem firmy upoważniony jest zarząd spółki, składający sie z członków firmowych: Józefa Laudowicza, Jana Rembielińskiego i ks. Stanisława Siecińskiego. Pokwitowanie z odbioru funduszów od osób prywatnych, banków i instytucji rządowych i społecznych podpisują 2 członkowie zarządu. Korespondencję w sprawach firmy niezawierającą zobowiązań, a także pokwitowania z odbioru funduszów za odręczną sprzedaż produktów przemysłu firmy, jak również pokwitowania z otrzymania: towarów z kolei, dokumentów instytucji prywatnych i rządowych i korespondencji pieniężnej, cennej, poleconej i prywatnej z poczty podpisuje jeden z członków zarządu.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1921 sierpień
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 33

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto na­stępujące firmy pod Nr Nr:
d. 25 stycznia 1923 r.
4809 „Jan Nejman", cegielnia parowa w Krobanowie, gm. Zduńska-Wola. Właśc. Jan Nejman w Krobanowie.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 76

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 5 czerwca 1923 r. następującą firmę pod Nr 72:

Chrześcijańska Spółka Tkacka w Zduńskiej-Woli, spółka z ograni­czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej - Woli". Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie przemysłu włóknistego. Wspólnikami są: 1) Antoni Afek, zamieszkały w Zduńskiej Woli, 2) Konstanty Ambrozewicz — Borzewice, pow. Łaski, 3) Jan Ambroziak — wieś Czechy, pow. Sieradzkiego, 4) Wincenty Banachowski — w Zduńskiej-Woli, 5) Apolinary Barski—wieś Wośniki, pow. Sieradzkiego, 6) Marjanna Barska—w Wośnikach, 7) Władysław Bednarek—wieś Zduny, pow. Sieradzkiego, 8) Antoni Bednarek — wieś Wośniki, 9) Michał Bijaczyk, 10) Walenty Birski, 11) ks. Władysław. Borek, 12) Stanisław Brzeziński, 13) Franciszek Bregier, za­mieszkali w Zduńskiej-Woli, 14) Jan Bryl — wieś Gajewniki, pow. Sieradz­kiego, 15) Henryk Caspari—-w Łęczycy, 16) Julja Czarnik—w Zduńskiej-Woli. 17) Andrzej Zaremba Cielecki — we wsi Zygry, pow. Sieradzkiego, 18) Jan Czerkaski — w Zduńskiej-Woli, 19) Bronisław Chwaliński, 20) Jerzy Dudaj, zamieszkali w Sieradzu, 21) Kazimierz Derwalski, 22) Marja Derwalska, 23) Norbert Dąbrowski, 24) Donata Dąbrowska, 25) Marjanna Dąbrowska, 26) Walerjan Formański, 27) Jan Finder, 28) Józef Finder, 29) Marjanna Finder, 30) Adam Fraszczyński, 31) Jakób Fiks, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 32) Wawrzyniec Frankowski — w Sieradzu, 33) Janina Formańska, 34) Ignacy Formański, 35) Franciszek Duszkiewicz, 36) Leon Grabski, 37) Kiljan Grabski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 38) Ignacy Gabrjończyk- wieś Biały-Ług, gm. Zduńska-Wola, 39) Feliks Gadecki, 40) Władysław Gubański, 41) Józef Fogel, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 42) Konrad Hoffman — wieś Zygry, pow. Sieradzkiego, 43) Juljusz Hesse, 44) Stanisław Hajdrych, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 45) Piotr Hajdas — w Sieradzu, 46) ks. Jan Hewelke, 47) Adolf Jencz, 48) Ludwik Jakubowski, 49) Wła­dysław Jerke, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 50) Zofja Jarecka—wieś Męcka Wola, pow. Sieradzkiego, 51) Antoni Jaruga, 52) Antoni Jędrychowski, 53) Zofja Janowska, 54) Władysław Kromołowski, 55) Jan Kałużewski, 56) Juljan Kornatowski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 57) Wojciech Ko­chanowski—wieś Paprotnia, pow. Łaskiego, 58) Wincenty Krata, 59) Wincenty Kade, 60) Adam Kołakowski, 61) Władysław Kasprzak, 62) Józef Kucner, 63) Franciszek Kakowski, 64) Stefan Kapuściński, 65) Bolesław Kowalski, 66) Antonina Kowalska, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 67) An­toni Kaczmarek—w Pabjanicach, 68) Józef Kornacki — wieś Górki-Zadzimskie, pow. Sieradzkiego, 69) Józef Krasowski, 70) Julja Lizjusz, 71) Fran­ciszek Latosiński, 72) Józef Łuczywek, 73) Stanisław Markiewicz, zamiesz­kali w Zduńskiej-Woli, 74) Ignacy Matusiak — wieś Czechy, pow. Sieradz­kiego, 75) Marja Macińska, 76) Antoni Micnalski, 77) Józefa Michalska, 78) Pelagja Michalska, 79) Władysław Michalski, 80) Franciszek Mąkowski, 81) Antoni Michalski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 82) Franciszek Machura — w Częstochowie, 83) Młyn Parowy w Zduńskiej-Woli, 84) Anna Michalska —w Sochaczewie, 85) Dominik Nowakowski, 86) Bronisława Nie­wiadomska, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 87) Wincenty Niedźwiedzki— w Szadku, 88) Franciszek Maciejewski, 89) Józef Okrasa, 90) Jozef Olczyk, 91) Zofja Orłowska, 92) Jan Ostromęcki, 93) Karol Predel, 94) Ed­mund Pawłowski, 95) Antonina Pohl, 96) Jan Predel, 97) Magdalena Plucińska, 98) Marjan Piliński, 99) Kazimierz Piliński, 100) Bronisława Pilińska, 101) Stanisław Perkowski, 102) Henryk Przybylski, 103) Franciszek Piotrowski, 104) Ferdynand Pacelt, 105) Jan Pawlak, 106) Leońja Personówna, 107) Stanisław Pilczewski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 108) Jó­zef Pilc—Ochraniew, 109) Adam Pilc—w Janiszewicach, pow. Sieradzkiego, 110) Helena Pietrzykowska, 111) Edmund Rezler, 112) Józef Rudnicki, 113) Adam Rybarkiewicz, 114) Jan Rozpędski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 115) Józef Rychlik —wieś Czechy, pow. Sieradzkiego, 116) Jozefa Rybarkiewicz, 117) Józef Sokołowski, 118) Zofja Stolarczyk, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 119) Szymon Smażyk—wieś Grabów, pow. Sieradzkiego, 120) Antoni Subczyński—Ochraniew, pow. Sieradzkiego, 121) Gustaw Szulc, 122) Karol Szymański, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 123) Władysław Sokol­ski-we wsi Krobanów, pow. Sieradzkiego, 124) Józef Sztama, 125) Kazi­miera Szubert, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 126) Jan Szokalski-Krobanów, 127) Ludwik Szczawiński, 128) Edward Stradowski, 129) Piotr Sobierajski, 130) Adam Świątecki, 131) Aleksander Ślubowski, 132) Franciszek Tegielski, 133) Stanisław Tarkowski, 134) Adolf Tyl, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 135) Jan Twardowski—w Chodakach, pow. Sieradzkiego, 136) Ta­deusz Twardowski, 137) Marja Twardowska, 138) Tomasz Tosik, 139) Helena Ulman, 140) Wojciech Wojciszek, 141) Jan Westfal, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 142) Władysław Wawrzynkowski — w Sieradzu, 143) Józef Wagner, 144) Robert Welgusz, 145) Józef Wahl, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 146) Teofil Woliwoda — Zygry, pow. Sieradzkiego, 147) Antoni Wi­dawski, 148) Władysława Wyczachowska, 149) Alojzy Wahl, 150) Antoni Wiśniewski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 151) Wacław Wojciszewski - Wośnik, pow. Sieradzkiego, 152) Ludwika Wojciszewska-Wośnki, 153) Jan Wyrwas-Gajewniki, pow. Sieradzkiego, 154) Antoni Walczak, 155) ks. Władysław Wojtasik zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 156) Janina Świecka, Edmund Świecki, zamieszkali w Sieradzu, 158) Stanisław Zadworny, 159) Edgar Zajdel i 160) Jakób Zawadzki, zamieszkali w Zduńskiej-Woli. Kapitał zakładowy, całkowicie wpłacony, wynosi 2.850.000 mk., po­dzielonych na 570 udziałów po 5.000 mk. każdy, z kórych posiadają: 1) Jan Ambroziak, 2) Michał Bijaczyk, 3) Franciszek Bregier, 4) Jan Bryl, 5) Ignacy Formański, 6) Kiljan Grabski, 7) Ignacy Gabrjończyk, 8) Feliks Gadecki, 9) Władysław Gubański, 10) Antoni Jaruga. 11) Franciszek Latosiński, 12) Władysław Michalski, 13) Franciszek Mąkowski, 14) Antoni Michalski, 15) Franciszek Machura, 16) Franciszek Maciejewski, 17) Jan Osromęcki, 18) Karol Predel, 19) Antonina Pohl, 20) Jan Predel, 21) Marjan Piliński, 22) Franciszek Piotrowski, 23) Józef Pilc, 24) Jan Pawlak, 25) Leońja Personówna, 26) Stanisław Piliczewski, 27) Adam Pilc, 28) Helena Pietrzy­kowska, 29) Józefa Rybarkiewiewicz, 30) Zofja Stolarczyk, 31) Józef Sztama, 32) Adolf Tyl, 33) Tadeusz Twardowski, 34) Marja Twardowska, 35) Tomasz Tosik, 36) Władysław Wawrzynkowski, 37) Jan Wyrwas, 38) Antoni Walczak, 39) ks. Władysław Wojtasik, 40) Janina Świecka, 41) Jakób Zawadzki—po 1 udziale każdy, 42) Konstanty Ambroziewicz, 43) Apo­linary Barski, 44) Władysław Bednarek, 45) ks. Władysław Borek, 46) Sta­nisław Brzeziński, 47) Henryk Caspari, 48) Jan Czerkaski, 49) Kazimierz Derwalski, 50) Marja Derwalska, 51) Marcjanna Dąbrowska, 52) Franciszek Duszkiewicz, 53) Konrad Hoffman, 54) Juljusz Hesse, 55) Piotr Hajdas, 56) Adolf Jencz, 57) Antoni Jędrychowski, 58) Zofja Janowska, 59) Win­centy Kade, 60) Franciszek Kokowski, 61) Bolesław Kowalski, 62) Antonina Kowalska, 63) Stanisław Markiewicz, 64) Ignacy Matusiak, 65) Józefa Michalska, 66) Pelagja Michalska, 67) Anna Michalska, 68) Dominik Nowakowski, 69) Kazimierz Piliński, 70) Bronisława Pilińska, 71) Ferdynand Pacelt, 72) Adam Rybarkiewicz, 73) Kazimiera Szubert, 74) Ludwik Szczawiński, 75) Piotr Sobierajski, 76) Franciszek Tegielski, 77) Wojciech Wojciszek, 78) Józef Wagner, 79) Józef Wahl, 80) Teofil Waliwoda i 81) Stanisław Zadworny— po dwa udziały każdy, 82) Antoni Afek, 83) Wincenty Banachowski, 84) Walenty Birski, 85) Norbert Dąbrowski, 86) Donata Dąbrowska, 87) Jó­zef Finder, 88) Janina Formańska, 89) Władysław Jerke, 90) Władysław Kramołowski, 91) Antoni Kaczmarek, 92) Julja Lizjusz, 93) Józef Łuczywek, 94) Marja Macińska, 95) Wincenty Niedźwiecki, 96) Józef Okrasa, 97) Józef Olczyk, 98) Magdalena Plucińska, 99) Stanisław Perkowski, 100) Henryk Przybylski, 101) Edmund Rozler, 102) Józef Rychlik, 103) Jó­zef Sokołowski, 104) Szymon Smażyk, 105) Władysława Wyczakowska, 106) Aloizy Wahl i 107) Edgar Zajdol—po trzy udziały każdy, 108) Jakób Fiks, 109) Ludwik Jakubowski, 110) Adam Kołakowski, 111) Józef Kucner, 112) Antoni Michalski, 113) Zofja Orłowska, 114) Edward Stradowski, 115) Jan Twardowski, 116) Robert Welgusz, 117) Antoni Wisławski — po cztery udziały każdy, 118) Marjanna Barska, 119) Jerzy Dudaj, 120) Walerjan Formański, 121) Jan Finder, 122) Adam Fraszczyński, 123) Waw­rzyniec Frankowski, 124) Leon Grabski, 125) ks. Jan Hewelke, 126) Józef Kornacki, 127) Bronisława Niewiadomska, 128) Edmund Pawłowski, 129) Gu­staw Szulc, 130) Aleksander Slubowski—po pięć udziałów każdy, 131) Antoni Bednarek, 132) Marjanna Finder, 133) Stefan Kapuściński, 134) Józef Kra­sowski, 135) Józef Rudnicki, 136) Władysław Szokalski, 137) Jan Szokalski, 138) Stanisław Tarkowski, 139) Helena Ulman, 140) Jan Westfal, 141) Antoni Wiśniewski—po sześć udziałów każdy, 142) Andrzej Zaremba, Cielecki, 143) Jan Kałużewski, 144) Jan Rozpędzki, 145) Antoni Subczyński, 146) Karol Szymański—po siedem udziałów każdy, 147) Zofja Jarecka, 148) Wojciech Kochanowski, 149) Wincenty Krata, 150) Władysław Ka­sprzak—po osiem udziałów każdy, 151) Józef Fogel, 152) Wacław Wojciszewski — po dziewięć udziałów każdy, 153) Julja Czarnik, 154) Adam Świątecki—po dziesięć udziałów każdy, 155) firma „Młyn Parowy w Zduń­skiej-Woli", 156) Ludwik Wojciszewski — po dwanaście udziałów każdy. 157) Stanisław Hajdrych 15 udziałów, 158) Bronisław Chwaliński 16 udziałów; 159) Juljan Kornatowski i 160) Edmund Swiecki — po dwadzieścia udziałów każdy. Zarząd stanowią: 1) prezes Juljan Kornatowski, 2) wice­prezes Józef Pilc, 3) Władysław Kasprzak, 4) Jan Ostromęcki i 5) Stanisław Tarkowski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli. W imieniu firmy podpisują prezes zarządu lub jego zastępca oraz jeden z członków zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną na czas nieograniczony aktem z d. 15 marca 1923 r., Nr. 327, sporządzonym w kancelarji notarjusza Rokossowskiego w Zduńskiej-Woli. 
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1923 sierpień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1925 kwiecień
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 29

Wydział hipoteczny w Zduńskiej Woli niniejszem obwieszcza, że na dzień 16-go lipca 1928 r. wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
2) dwóch osad włościańskich we wsi Krobanowie, gm. Zduńska- Wola, starostwa sieradzkiego położonych, Nr. Nr. 20 i 38 tab. nadaw. oznaczonych, składających się z 7 morg. gruntu z budynkami, należą­cych do Wincentego i Ludwiki z Bartczaków małżonków Tomczyków;
3) osady włościańskiej we wsi Krobanowie, gm. Zduńska - Wola, starostwa sieradzkiego, zapisanej w tabeli nadawczej pod Nr. 15/73, składającej się z dwóch działek gruntu ogólnej przestrzeni 4 morgi 150 prętów z budynkami, należącej do Mikołaja i Józefy z Cyranów małż. Tomczyków — i
W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarji wydziału hipotecznego w Zduńskiej - Woli, ul. Złotnickiego Nr. 6, prawa swoje do tych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a

Dnia 13 września 1928 r.
9411. „Antoni Wodziński", sklep spożywczy ze sprzedażą mięsa i wę­dlin we wsi Krobanów, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Antoni Wodziński, zam. tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 95

Wydział hipoteczny w Zduńskiej Woli niniejszem obwieszcza, że po­niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
2) Józefie Jaśniewicz, współwłaścicielce nieruchomości we wsi Krobanowie Nr. 2, rep. hip.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 1-go czerwca 1929 roku, na godz. 10 rano w wydziale hipotecznym w Zduńskiej - Woli, ul. Złotnickiego Nr- 6.
We wskazanym terminie osoby interesowane osobiście lub przez peł­nomocników winny zgłosić prawa swoje, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 3

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19.IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 4 marca 1926 r., zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Krobanów, gm. Zd. Wola.
Spółka wodna nosi nazwę „Krobanów".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 13 października 1925 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publicznych z dnia 20/VII 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 21 stycznia 1929 r.
Starosta Powiatowy
(—) J. Jellinek.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1929 luty
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 lutego 1931 r.
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470) podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu sieradzkiego, obowiązujących do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
45. Nejman Jan, Nr. rejestr, 81280, samochód osobowy — Ford — m. postoju: Cegielnia Krobanów.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Sieradzkiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2593 Kółko Rolnicze w Krobanowie, pow. Sieradzki, z dn. 8. I. 1931 roku. L. II. AP. 8504.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
57. Wierzycieli hipotecznych dóbr Krobanów, powiatu sieradz­kiego, a mianowicie: 1) Bronisława Jakubowskiego, 2) Jakóba Mehla, 3) Jakóba Matuszewskiego.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (II Sekcja)
82. Wierzycieli hipotecznych dóbr KROBANÓW powiaatu sieradzkiego a mianowicie: 1) Bronisława Jakubowskiego, 2) Jakóba Mehla, 3) Jakóba Matuszewskiego, 4) Rafała Glicensteina.

Echo Sieradzkie 1932 26 październik

Z WYSTAWY W SIERADZU.
Staraniem Okręgowego Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych urządzono w dniu 21 bm. w sali Teatru Miejskiego w Sieradzu wystawę prac przysposobienia rolniczegmłodzieży, samodzielnych gospodarzy i Kół Gospodyń Wiejskich.
O godz. 10 rano odbyło się nabożeństwo w kościele SS. Urszulanek, które odprawił ks. prof Bińkowski, zaś podniosłe okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz Fr. Jabłoński z Wągłczewa, poczem wszyscy uczestnicy przy dźwiękach orkiestry strażackiej ruszyli przed teatr, gdzie po kilkuminutowem oczekiwaniu przybył p. starosta inż. Boryssowicz, naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Szustak i dyrektor Wojewódzkiego Związku Organizacyj i Kółek Rolniczych p. Kawczak.
Pierwszy zabrał głos p. starosta, który w krótkich słowach scharakteryzował znaczenie przysposobienia rolniczego oraz dziękował za wzięcie tak licznego udziału w wystawie; wkońcu zwrócił się z prośbą do delegata z Województwa p. Szustaka o przecięcie wstęgi i otwarcie wystawy. Po dokonaniu tej ceremonji wszyscy weszli do sali badawczo oglądając wystawę.
Na wstępie rzucała się w oczy hodowla królików, kur, gołębi i warzywa Działu Pracy więzienia sieradzkiego. Króliki: t. zw. Kastor Rex na męskie futra 14—18 zł, Chinchile - Rex na damskie futra (kołnierze) sztuka 12—15 zł., Angory - Białe wełna z nich jest przeznaczona na najdroższe przetwory wełniane, przedewszystkiem na lotnictwo i narciarstwo sztuka 18—23 zł. Duże kury Karmazynki (rasa amerykańska) gołębie grzywacze oraz obszerny dział warzyw.
Następnie obszerny dział ziemiopłodów Związku Młodzieży Ludowej, którzy wzięli udział z Potoka, Orzeszyna, i Brzeźna. Według książek jakie prowadzę poszczególne związki sprawdzane przez instruktorów wykazano, że na 1 ha rodzi się, zaledwie według kategoryj ziemi i uprawy: kukurydza 119 korcy, cebula 360—480 korcy, buraki 822—1.382 k., Mak 20, marchew czerw., 648 korcy, marchew biała 542, kartofle wcześnie jadalne 436 korcy i t. d.
Nadto Koło Młodzieży z Brzeźna wystawiło pięknroboty bieliźniane jak haftowane w kolorach serwety, obrusy, bluzki, fartuchy i t. p.
Podobny dział wystawiło Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej: Złoczew stos buraków, których plon wykazał z 1 ha 1,413 korcy, dalej z Burzenina dało się zauważyć piękne godło państwa zrobione z kukurydzy, zaś z Sieradza i Wróblewa zbiory nasion ogrodowych i hodowla kwiatów z pięknemi ogródkami. Również S. M. P. wzięło udział z Klonowy, Wągłczewa i Małkowic.
Zespół Rolny Strzelecki z Izabelowa i Rossoszycy buraki z 1 ha 1000—1260 korcy, oraz z Burzenina piękny koński ząb.
Koło Gospodyń Wiejskich z Orzeszyna przetwory owocowe i surowe warzywa, dalej Koła te z Wróblewa, Wągłczewa, Brzeźna, Smardzewa i Kobierzyna przetwory owocowe marynaty ogrodowe warzywa itp. Kółko Rolnicze Wrząca stos buraków, których waga jednego wynosi 4 i pół kg. zaś z 1 ha zebrano 1620 korcy buraków i 180 liści.
Dalej rasowa hodowla kur p. Nejmana z Krobanowa gm. Zd. Wola.
Przyznane nagrody przez komisję wystawową podamy później.


Echo Sieradzkie 1933 18 luty

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI.
Na zasadzie § 83 i 84 rozp. Rady Ministrów z dnia 25. VI. 1932 r.o postępowaniu egzekucyjnem Władz Skarbowych (Dz. U. R P. Nr. 62 poz. 380) podaje się do wiadomości ogólnej, że w dniu 24 lutego 1933 r. w godz. od 10 do 14-ej w Krobanowie gm. Zduńska Wola w pomieszczeniach dłużnika Włodzimierza Oczechowskiego, celem uregulowania zaległości podatkowych na rzecz tut. Urzędu odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji niżej wymienionych ruchomości:
1) Żyta w stodole w snopkach 40 mtr., oszacowanych 500 zł.
2) 3 krów oszacowanych 450 zł.
3) 32000 szt. cegły maszynowej oszacowanej 1280 zł.
4) 25.000 szt. dren 2-calowych (średn.), oszacowanych 1250 zł.
Sprzedaż, jako wyznaczona w 1 terminie rozpocznie się od w/w cen szacunkowych.
Zajęte przedmioty reflektanci mogą oglądać w dniu licytacji na miejscu sprzedaży.
Urząd Skarbowy

w Sieradzu.

Echo Sieradzkie 1933 17 październik

WYSTAWA ROLNICZA W SIERADZU
Prace konkursowe młodzieży przysposobienia rolniczego.
Staraniem Okręgowego Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych w Sieradzu w dniu 13 b. m. w Teatrze Miejskim odbyło się otwarcie Wystawy Rolniczej prac konkursowych młodzieży pracującej w przysposobieniu rolniczem gospodyń i gospodarzy — pracujących w konkursach i samodzielnych gospodarzyWzięli udział: Związek Młodzieży Ludowej, Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, Związek Strzelecki i samodzielni gospodarze.
O godz. 1-ej przybył Zastępca Starosty p. Eichblat i wygłosił krótkie przemówienie, miedzy innemi wyjaśnił że p. Starosta nie mógł osobiście przybyć gdyż musiał wyjechać w sprawach służbowych do województwa. Następnie powitał delegata z Izby Rolniczej p. Kaw[czaka], przedstawicieli społeczeństwa i młodzież przysposobienia rolniczego.
Po przecięciu wstęgi wszyscy udali się na zwiedzanie wystawy.
Najpierw zwiedzono prace konkursowe Związku Młodzieży Ludowej. Męka. Zespół buraczany. Duże buraki przystrojone w zieleń pod kierunkiem przodowniczki Janiny Gockówny.
Krobanów. Wystawa bardzo wzorowo urządzoną. Kwietniki, wykresy zbiorów kwiatowych przedstawiają piękny wygląd. Przodownikiem tego zespołu jest p. Marianna Ratajczykówa, zaś wzorową doradczynią p. Sroczyńska.
Dodać należy że oddział Krobanów na terenie okolic Zduńskiej-Woli jest jeden z lepszych oddziałów.
Szadkowice. Zbiór buraków z 1-ha 1.200 m3. Widać piękne okazy. Przodownikiem jest p. Bolesław Turalczyk.
Brzeźno. Zespół soji (soja u nas jest mało znana niżej opiszemy szczegółowo) której przodownikiem jest p. Królak Ignacy. Zbiór z 1-ha 21 m. 3.
Potok. Kartofle jadalne "Rozafolje" zbiór z 1 ha 540 m3. Przodownik p. Muszalski.
Zbiór soji jak można wnioskować najlepszy bo 32 mtr. z 1-ha. Marchew 3 zespołów przeciętnie z 1 ha 720 m.
Orzeżyn. Zespół cebulowy jest to największy najobfitszy zbiór z 1-ha 250 mPrzodow. p. Ant. Feliksiak.
Dalej następuje Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, gdzie skolei przystępujemy do zespołu. Burzenin. Jest to jedyny zespół który hoduje króliki, piękne okazy w klatkach własnego wykonania. Dalej półka na kwiaty gustownie ułożone, nasiona tychże kukurydza której zbiór z 1-ha wynosi 106 metr.
Na uwagę zasługuję pięknie wykonany kwiat "Szarotka" kukurydzy.
Wągłczew. Na uwagę zasługuję zrobiony kosz do przechowywania cebuli. Jest to największy zbiór z 1-ha 400 mtr.
Sieradz. Na uwagę zasługujbardzo starannie opracowane plany ogródków kwiatowych przy domach mieszkalnych.
Warta. Piękna oznaka godło S. M. P. na którą każdy uwagę zwraca, wykonana z kwiatów. W torebkach nasiona kwiatów. Kwiat w wazonach i t. p.
Brzeźno. Dużo pięknych kwiatów żywych, plantacje z kwietnikami przy domkach.
Szadek. Marchew pastewna zbiór z 1-ha 507 m. Związek Strzelecki.
Krobanó— kwiaty i sofa.
Burzenin — marchew. Izabelów — kukurydza.
Dalej mleczarnia Brzeźno — częściowo narzędzia mleczarskie plany budowy mleczarni w Brzeźnimurowanej rozm. 13\16 mtr. której koszt wynosił 12.690 zł.
Dalej wzór kuchni koła gospodyń wiejskich, pięknie urządzona spiżarnia z przetworami owocowemi, warzywami i winami. Ogródki kwiatowe, przy których miejsce do zabaw dla dzieci. Bufezbiorowy będzie urządzony w niedziele 15 b. m. Dochód z bufetu będzie przeznaczony na sekcje koł. gospodyń wiejskich.
Jak zaznaczyliśmy wyżej zwraca uwagę Wystawy soja.
Soja została sprowadzona do nas z Japonji. Podobna jest wielkością do grochu polnego. Jest szarego wyglądu, zawiera 18 proc. tłuszczu, 36 proc. białka. Po ugotowaniu przybiera kształt fasoli podługowatej. Prócz tego nadaje się na wyrabianie oleju i kawy. Cena detaliczna 1 zł.- hurtowa 60 gr. za 1 kg.

Echo Sieradzkie 1933 19 październik

KOGO NAGRODZONO?
W związku z Wystawą Rolniczą w Sieradzu dniach 13, 14 i 15 b. m. Okręgowe Tow. Org. i Kółek Roln., przyznałnagrody następującym osobom:
1) STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ.
BURZENIN.
Świątek Wład. I nagrodę, Maranda Józef II, W[...]dowski Eugenjusz III, zespołowe i indywidualne za wychowanie królików, Kołodziejska Helena 1 Klimczakówna Marja II za uprawę kukurydzy, Wrocińska Lucyna I. Władowska Helena II, za uprawę kwiatów. Nadto Stowarzyszenie Mł. Pol. otrzymało kołową nagrodę II stopnia.
SZADEK.
Zabłocka Janina I. Pietrasiówna Marja II za uprawę marchwi,
CHARŁUPIA WIELKA.
Izydorek Stan. I, Budowski Wład., II, Bednarek Stan. II. zespół powiatowy za uprawę buraków.
Szynarska Janina I, Walczakówna Janina II, za uprawę cebuli.
BRZEŹNO.
Kowalczykówna Zenobja za uprawę
ogródków kwiatowych III zesp. Owczarkówna Katarzyna III, przodownicze, Sosicka Emilia II zespół powiatowy.
WARTA.
Nowicka Marja II, Nowakówna Józefa III. Andrysiewiczówna Janina III powiatowa za uprawę ogródków kwiatowych.
SIERADZ.
Gawronówna Zofja I, Szmitówna Stanisława II, za uprawę kwiatów.
2) NAGRODY ZWIĄZKU MŁODZIEŻY LUDOWEJ.
KROBANÓW.
Nowicka Marja II zesp. za uprawę ogródków kwiatowych, Gozdalikówna Zofja I zesp. powiatowy, Stemczewski Leon II Gwizdalski Antoni I powiat za uprawę soi.
ORZEŻYN.
Mecwel Józef I, Janicki Miecz. II. Janiakówna Helena III za uprawę cebuli.
SZADKOWICE.
Nastarowicz Józef II. Turajczyk Józef III oraz Turajczyk Bol. II przodow. i I powiatową zespołową za uprawę buraków.
BRZEŹNO. Królak Ignacy I. Wróblewska Irena II i Nieciejewski Hieronim III za uprawę soi.
MĘKA.
Gockówna Wład. II, Gawron Józefa III za uprawę buraków.
POTOK.
Ośrodkówna Bol. I, Kuśnierkówna Ma[rja] II za uprawę marchwi.
Zarnecki Miecz. II Kozak Edm. III Musialski Józef I przodownicze za uprawę ziemniaków. Rosiak Józef I. Rosiakówna Janina II, pozatem ZML z Potoku otrzyma[li] pierwszą kołową za uprawę soi.
BRZEŹNO.
ZML otrzymał trzecią połową.
3) NAGRODY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO.
IZABELÓW.
Majkowski Sergjusz I. Różański Tad. II,
za uprawę końskiego zęba.
BURZENIN.
Kofłodziejski Klemens III przodow. i [I] zespołowa powiatowa za uprawę marchwi.
ROSSORZYCA.
Stępień Zygmunt I, Skąpski StefaII, Jaruga Jan III, za uprawę buraków.
Honorowe nagrody za pracę w organizacji Młodzieży otrzymali: p. Boczko Jan nauczyciel z Brzeźna, p. Froncali Bronisław organ. z Charłupi Wielkiej, p. R[udnicka] Aniela z Brzeźna, p. Grud[...] Marja z Warty.
Za pracę w konkursach gospod[...] [...]modzielczych przyznano nagrody w konkursie obornika całemu szeregowi gospodarstw.
Z działu mleczarstwa przyznano nagrodę honorową p. Pokrace Józefowi z Brzeźnia za wyraźne ujęcie w wykresie rozwoju mleczarni w Brzeźnie.

Echo Sieradzkie 1933 24 październik

ZJAZD KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POW. SIERADZKIEGO.
W Sieradzu odbył się Walny zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i żon przodowników pow. Sieradzkiego, w którym wzięło udział około 200 osób.
Już od samego rana ściągały gospodynie w swych pięknych barwnych strojach, ze wszystkich stron powiatu, by dać dowód, że żyją, pracują, oświecają się, wprowadzają w czyn dobre rady dążą do podniesienia go dla kobiety polskiej i gospodyni wiejskiej — na najwyższe szczyty. Dały dowód, że nawet w dobie obecnego kryzysu praca ta musi być prowadzona, boć przecież wychowanie rodziny w zdrowiu duszy i ciała — podniesienie wyglądu i wydajności gospodarstwa, stworzenie jasnych, pogodnych i higienicznych warunków w domu — wszystko to jest niezmiernie ważne, gdyż decyduje o kulturze życia codziennego wsi — musi iść naprzód bez względu na lepsze czy gorsze stosunki gospodarcze.
Zjazd poprzedzony był nabożeństwie w kościele farnym, na które w zwartych szeregach podążyły organizacje: Kół Gospodyń i Związków Młodzieży- przy dźwiękach orkiestry Straży Pożarnej - skupione pod sztandarem Okr. Pow. Org. i Kółek Rol.
Po nabożeństwie nastąpił przemarsz do pomnika poległych gdzie gospodynie złożyły piękny wieniec (poduszkę) — wykonany przez Koło Gosp. Wiej. z Kobierzycka.
Był to wzruszający moment, który dał dowód, że gospodyni wiejska nie ogranicza się wyłącznie do swych spraw związanych z domem i gospodarstwem, ale także bierze udział w życiu społecznem — każde drgnienie wszelkie przejawy życia Ojczyzny są także Jej udziałem i leżą gorąco na sercu.
Po złożeniu wieńca przemaszerowano do remizy Strażackiej, gdzie odbyły się obrady K. G. W. Otwarcia zjazdu dokonała przewodnicząca Sekcji K. G. W. P. M. Radońska witając przedstawicieli władz i Org. Wojew. i powiatowych — wszystkie członkinie K. G. W. i żony przodowników pow. Sieradzkiego. Następnie prezes P. Starosta Borysowicz powitał zebranych wygłaszając dłuższe przemówienie o ważności pracy zorganizowanych gospodyń. Z oświaty pozaszk. powitał Zjazd P. Ławiński, życząc pomyślnych obrad — org. Strzelec P. Strzyżecki — Rady Wojew. K. G. W . i Sekcji Pow. Łaskowskiego P. Michalski — Zw. Mł. Ludowej P. Rajewski. Dalej protokół z I-go Walnego Zjazdu odczytała Instruktorka pow. P. Dzwoniarzówna poczem poszczególne koła odczytały
sprawozdania z przeprowadzonych prac. Sprawozdanie roczne z prac Zarządu Sekcji Pow. oraz plan pracy na okres najbliższy zreferowała instruktorka KGW, poczem nastąpiła dyskusja nad powyższemi.
W dalszym programie referat o znaczeniu pracy KGW. wygłosiła Instruktorka Woj. P. inż. Prażmowska, poczem nastąpiło odczytanie przyznanych nagród za udział w konkursach uprawy ogr. warzywnych i soji, w [...] i [miejsce] zajął KGW. w Krobanowie otrzymując nagrodę zespołową — apteczkę domową i nagrodę wojew. bibljoteczkę, KGW. i Wojkowa — apteczkę, KGW. i Kobierzycka, Wągłczewa, Dzierzązny wanny obrączkowe (prysznice).
Nagrody indywidualne za uprawę soji otrzymały Koła: Smardzew, Kobierzycko, Orzeżyn.
W dalszym porządku obrad nastąpiły wybory do Zarządu Sekcji Pow. K. G. W. — del. na Walny Zjazd oto i KR. i del. na Cetr. Zjazd do Warszawy.
O g. 15-ej nastąpiło zamknięcie Zjazdu poczem wieczorem odbyła się zabawa Młodzieżowa w teatrze Miejskim. Przy dobrych nastrojach posileni dobremi ciastami i kanapkami, przygotowanemi przez gospodynie, młodzież bawiła się dobrze, do g. 12-ej.
Pokrzepieni na duchu i ciele - nową otuchę do dalszej, zbożnej pracy wrócili do domu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
8. Krobanów, obejmującą: wieś Krobanów, folwark Krobanów.
10. Michałów, obejmującą: kolonję Grabina, cegielnia Krobanów folwark, kolonję Michałów, osadę Pokorne, osadę Szokale.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 7 grudzień

Likwidacja stosunków przewłaszczeniowych
gruntów zajętych pod budowę linii kolejowej Herby-Gdynia.
W dniu 2 grudnia w lokalu Sądu Grodzkiego w Zd. Woli odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Szacunkowej dla spraw przewłaszczeniowych pod przew. p. Starosty H. Boryssowicza, przy udziale delegata Min. Kom. Nacz.Urz. Skarb. p. Gęborskiego Komis. Ziemskiego z Sieradza, przedstawiciela Tow. Bud. Kol. p. Krassowskiego przedstawiciela miasta p. Inż. W. Barańskiego.
Rozpatrywano sprawy szacunku gruntów zajętych pod budowę koleji w granicach m. Zd.-Woli kol. Janiszewic, wsi Krobanowa przyczem odbyto wizje lokalną na gruntach objętych sprawą.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 15

OGŁOSZENIE Komisji Wspólnego Planu Zabudowania mZduńskiej Woli i okolic sąsiednich
z dnia 24. VII. 34. Ł. 10/34
(ustanowionej dekretem wojewody łódzkiego z dnia 4 sierpnia 1933 r. za Nr. K. B. IV-31/2.
o przystąpieniu do sporządzenia ogólnego planu zabudowania m. Zduńskiej Woli
i okolic.
Przystępując na podstawie art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23 ex 1928, poz. 202) do sporządzenia ogólnego planu zabudowania wspólnie dla: 1) miasta Zduńskiej Woli, 2) wsi: Rozomyśl, Osmolin, Krobanówek, Karsznice, Zduny, Stęszyce, Krobanów, Opiesin, Ostrów, Czechy, Ogrodziska, Kolonji Maciejew, Osmolin-folwark, Henryków, Józefka, Osmolin, Opiesin, Janiszewice, Ochraniew, Ochraniew Nr. 1, Biały Łuk, majątków Karsznice, Krobanowek, folwarku Janiszewice — w gminie Zduńska Wola położonych, 3) wsi lzabelów, folwarku Tymienice — w gminie Wojsławice położonych i 4) wsi Swędziejewice, Paprotnia, Nowe Miasto, majątków Paprotnia, Swędziejewice w gminie Zapolice położonych, obejmującego obszar ok. 3000 ha, Komisja wspólnego Planu Zabudowania m. Zduńskiej Woli i sąsiednich okolic podaje o tem zgodnie z art. 25 cytowanego rozporządzenia do publicznej wiadomości. Z treścią mającego być sporządzonym, projektu planu zabudowania interesowani mogą zaznajomić się w Zarządzie Miejskim m. Zduńskiej Woli w okresie od dnia 15 listopada r. b. do dnia 30 listopada r. b. w godzinach od 10-ej do 13-ej codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych.
W okresie od 1 grudnia r. b. do 15 grudnia r. b. interesowani mogą zgłaszać do Komisji Wspólnego Planu Zabudowania miasta Zduńskiej Woli i okolic sąsiednich wnioski, dotyczące wyżej wymienionego planu zabudowania.
Przewodniczący Komisji:
(—) Inż. St. Boryssowicz
Starosta.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 24

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 15 czerwca 1934 r. o godzinie 10-ej rano w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą dwie osady, położone we wsi Krobanów, gminy Zduńska-Wola, powia­tu sieradzkiego, zapisane w tabeli pod Nr. 20 i 38 przestrzeni 7 mórg, na których znajduje się: dom mieszkalny, piwnica z cegły, obora, sto­doła, szopa, chlewy, studnia, 50 drzew rosnących owocowych oraz trzy krowy, dwa konie, dwa wozy, pług trzy brony, kultywator, wiejnia, kierat, młocarnia, sieczkarka, 6 metr, zasianego żyta i 1 1/2 metra psze­nicy.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie grodzkim w Zduńskiej-Woli, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Wincentego i Ludwiki małż. Tomczyków. Nieruchomość ob­ciążona jest długiem na sumę 1.000 złotych, sprzedana będzie w ca­łości w/g protokułu opisu z dnia 17 listopada 1932 roku, na żądanie Józefa Marszałka.
Licytacja rozpocznie się od sumy 4.000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. IV. Km. 78/34.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 19 czerwiec

BUDOWA KOSZAR W SIERADZU.
W tych dniach rozpoczęto budowę olbrzymich fundamentów 3-piętrowego gmachu koszar, przy budowie którego zatrudniono 25 murarzy i 40 robotników.
Fundament składa się tylko z cegły i cementu, zaś inne roboty będą prowadzone przeważnie żelazo betonowe. Cegłę dostarcza p. Weygand z Zapusty, licówka na front będzie brana z cegielni Nejmana z Krobanowa.
Zatrudnieni pracownicy przeważnie rekrutują się z Sieradza za wyjątkiem 16 murarzy z Kalisza i 6-ciu murarzy ze Zduńskiej Woli. Gdy zostaną ukończone fundamenty, budowa pójdzie w szybszem tempie. Wówczas zostanie przyjętych 10 murarzy ze Zduńskiej Woli, zaś potrzebni jeszcze robotnicy z Sieradza.

Płaca za godzinę: murarza wynosi: 60—80 groszy, robotnika 30-50 groszy. Roboty prowadzone są pod kierownictwem firmy Filipowicz i S-ka z Sieradza: z ramienia firmy kieruje robotami p. Franc. Brzeski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
6. Z gromady w. Krobanów: folwark Krobanów.
7. Z gromady kol. Michałów: kol. Grabina, folw. Cegielnia Krobanów kol. Michałów, os. Pokorne, os. Szokale.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 28

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Franciszku Pokora, współwłaścicielu działki gruntu, o pow. 24 morgów 105 prętów z maj. Krobanów, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 15 października 1937 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 111/37.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 34

Regulacje hipoteczne.
Wydział Hipoteczny w Zduńskiej-Woli, obwieszcza, że na dzień 1 sierpnia 1938 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych regula­cji hipotek dla:
1) działek gruntu, nabytych na rzecz Skarbu Państwa, pod budowę kolei Herby-Nowe — Gdynia: we wsi Krobanowie, gm. Zduńska-Wola, ogólnej przestrzeni 9 ha 404 m kw, oznaczonych nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,, 13, 14, 15, 16 i 17 na planie mierniczego W. Kondratowi­cza; we wsi Krobanówku, tejże gminy Zduńska-Wola, ogólnej przestrze­ni 2 ha 6230 m kw, oznaczonych nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 na tymże planie; we wsi Ostrów, tejże gmi­ny Zduńska-Wola, ogólnej przestrzeni 1525 m kw, oznaczonych nr nr 3, 4 i 5 na tymże planie; we wsi Dziewulin, gminy Szadek, ogólnej prze­strzeni 5888 m kw, oznaczonych nr nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na tymże planie; we wsi Wielka-Wieś, tejże gminy Szadek, ogólnej przestrzeni 2 ha 9570 m kw, oznaczonych nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 na tymże pla­nie i we wsi Wólka Wojsławska, gminy Wojsławice, powiatu sieradzkie­go, województwa łódzkiego, ogólnej przestrzeni 1 ha 6949 m kw, ozna­czonych nr nr 1, 2, 2a, 3 i 4 na tymże planie, czyli razem obejmujących ogólnej przestrzeni 17 ha 0566 m kw;

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarii Wydziału Hipoteczengo w Zduńskiej-Woli, prawa swoje do wy­żej wymienionych nieruchomości pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. 21/38.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1938 nr. 48
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 76

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Zduńskiaj-Woli ob­wieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Stanisławie z Pokorów, Posiełowej, współwłaścicielce osady we wsi Krobanowie, gm. Zd.-Wola, pow. sieradzkiego położonej, nr 1 rep. hip. oznaczonej;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych, został wyznaczony na dzień 28 grudnia 1938 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii Wydziału Hipo­tecznego w Zduńskiej-Woli, ulica Marsz. J. Piłsudskiego nr 14, pod skutkami prekluzji. 34/38.


Echo Łódzkie 1938 luty
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1938 nr. 227
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1951 nr 120

Wspaniałe obchody w całym województwie
(Telefonem od korespondentów i przedstawicieli „Dziennika")
W wielką manifestację na rzecz walki o Pokój i wykonanie Planu 6-letniego przerodził się tegoroczny obchód Święta Pracy. W przeddzień święta w zakładach pracy, w szkołach, gromadach, spółdzielniach produkcyjnych odbyły się uroczyste akademie, a w dniu 1 Maja setki tysięcy ludzi wyległo na ulice miast i wsi, aby zamanifestować swą niezłomną wolę realizacji hasła frontu narodowego.
Szli obok siebie w pochodach 1-majowych robotnicy, chłopi, inteligenci pracujący i żołnierze, szła radosna i rozśpiewana młodzież.(...)
ZDUŃSKA WOLA
Już w przeddzień 1 Maja miasto pięknie udekorowano. Balkony i okna strojne były czerwienią; przy Pl. Stalina i ul. Łaskiej ustawiono 2 bramy triumfalne.
W czasie pochodu, w którym wzięło udział ponad 8 tys. osób, wypuszczono kilkaset gołębi. Na czele pochodu szły poczty sztandarowe i przodownicy pracy, niosąc wstęgi, na których uwidoczniono procentowe wykonanie przez nich norm produkcyjnych. Wyróżniły się barwne zespoły sportowe Włókniarza, Stali, Szkoły Technicznej, Pedagogicznej i Ogólnokształcącej. Wojsko maszerowało w szeregach razem z robotnikami i uczniami. Członkowie Koła Ligi Lotniczej przy Gimn. i Liceum Ogólnokształcącym zademonstrowali piękne modele samolotów, a Zduńsko-Wolskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego na gustownie udekorowanym wozie z przyczepką umieściły eksponaty obrazujące osiągnięcia produkcyjne załogi ZPB. W pochodzie brały również udział drużyny harcerskie ze wsi Gajewniki, Smolina*, Krobanów i Zduny. (Z. O.)
WARTA
W uroczystościach 1-majowych w Warcie wzięło udział ok. 4 tys. mieszkańców miasta oraz gmin Bartochów i Rossoszyca.
Na czele pochodu szły poczty sztandarowe, następnie młodzież szkolna, robotnicy, rolnicy, sportowcy oraz organizacje społeczne.
Po południu odbyły się pokazy tenisa stołowego, pokaz boksu oraz mecz piłki nożnej, a następnie zabawa ludowa. (A)


*Osmolina? Przypis autora bloga.

Dziennik Łódzki 1971 nr 51

W Krobanowie pow. Sieradz na stojący samochód „Star" najechał samochód "Żuk". Pasażer „Żuka" 41-letni Marian D. z Łodzi doznał poważnych obrażeń ciała i przebywa w szpitalu w Zduńskiej Woli. (z)

Dziennik Łódzki 1974 nr 225

Godz. 17.40 Kolonia Krobanów pow. Sieradz. W gospodarstwie 72-letniej Anny T. zapaliła się kuchnia letnia. Ciężkim poparzeniom uległ 5-miesięczny Jarosław T., którego przewieziono do Szpitala im. Korczaka. Poparzeń doznała także Anna T.
_________________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 2008/4
_________________________________________________________________________________


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza