-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Kostrzewice / Zalasy

Zajączkowski:
Kostrzewice -pow. kaliski
1) 1386 t. Sir. I f. 3: Kostreuicze - Naczemir de K. 2) 1391 t. Sir. I f. 29: Costrzeuicz- Naczemir de C., Mathias de C.
3) XVI w. Ł. II, 58: Kostrzevycze, Kostrzevycze alia, Kostrzevycze tertia - villa, wł. szl., par. Błaszki, arch. kaliski. 4) 1496 P. 171: Costrzeuicze Zalieszne - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Costrzevice minor, Costrzevice maior - jw. 1553-1576 P. 219: Kostrzewice maius, Kostrzewice minus - jw. 5) XIX w. SG IV, 477: Kostrzewice -wś i folw., par. i gm. Błaszki, pow. kaliski.  

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kostrzewice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Błaszki, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 99, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Kostrzewice,  wś i folwark, pow. kaliski, gm. i par. Błaszki (Łaski, Lib. ben. II, 58); odległość od Kalisza w. 31; wś ma osad 11, dm. 8, mk. 99, mr. ziemi 32; folwark dm. 5, mk. 78. W wieku XV rozpadły się na dwie wioseczki, Kostrzewice-Zalasowe alias Książki i Kostrzewice Kandory. Pierwsze z rąk Kostrzewskich przeszły w połowie XV stulecia do rąk Korabitów Kobierzyckich i do roku 1724 pozostały w ręku tej familii, w którym to roku nabył Kostrzewice Zalasowe alias Książki od Maryi z Kobierzyckich Olszewskiej Wojciech Jabłkowski (Sierad. Castr. Inscrip. 1723-24, k., f. 162). Od Jabłkowskich przeszły około roku 1745 do rąk Kajetana Jankowskiego. Później w roku 1767 (Sirad. Castr. Inscrip. f. 331, r. 1767) Skąpski odprzedaje Kostrzewice Zalasowe Porowskiemu herbu Oksza; w roku 1772 Rudniccy pozbywają wś tę Pawłowskim. Co do Kostrzewic-Kandory zwanych, to te w XVI wieku wyszły z rąk Kostrzewskich. Łucya Korzenicka żona Michała Kobierzyckiego sprzedała je w roku 1746 janowi Morawskiemu wojskiemu sieradzkiemu (Sirad. Castr. Inscrip. Lib. 213, f. 146) W 10 lat potem przeszły Kostrzewice-Kandory w dom Balickich, w którego ręku pozostawały do końca XVIII wieku. Później Kostrzewice połączyły się w jedną całość i dziś należą do Żulickich. J. K.

Spis 1925:
Kostrzewice, wś, pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 39. Mężczyzn 19, kobiet 20. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 39. Podało narodowość: polską 39.

Wikipedia:
Kostrzewice - wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KOSTRZEWICE par. Błaszki, p. sieradzki, wieś ma osad 11, domów 8 mieszkańców 99 i 32 mg ziemi, a folwark domów 5, mieszkańców 78. W 15 wieku rozpadły się na dwie wioseczki Kostrzewice Zalasy i Kostrzewice Kondory. W 1678 r. Jan Parczewski i Regina z Bużenina Burzyńska małż. dobra swe wsie Kostrzewice, Zalesie i pastwisko Czaple zdawna rezygnują Stanisławowi Balickiemu. Potem Kostrzewice- Zalasowe z rąk Kostrzewskich przeszły do Kobierzyckich od których w 1724 roku kupił Wojciech Jabłkowski. Kolejni właściciele to; Skąpski, Porowski, Rudniccy i Pawłowscy. 36 Kostrzewice-Kondory Łucja Korzeniewska sprzedała w 1746 roku Janowi Morawskiemu, potem własność Balickich. W początkach 19 wieku połączyły się w całość i należały do Żulickich. W 1783 roku odnotowano wielu właścicieli; Bogusławski, Balicki, Chociszewski, Pawłowski i Żeromski. (TD, SGKP t.4, s.477)

1965 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1772

Roku 1772 dnia 2 lipca | Ja jak wyżej | Morawki | Piotr | Urodzony Mikołaj Gajewski i Urodzona Marianna z Balickich Gajewska, prawowite małżeństwo | Urodzony Tomasz Ottocki z Morawek i Urodzona panna N Balicka z Kostrzewy |

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1777

Morowki
2 listopad
Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marcin, syna Urodzonych Mikołaja i Mariannych z Balickich Gajeskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Kociszeski z Kostrzewic parafii blask? i Antonina Osińska z Morowki.

Gazeta Warszawska 1825 nr 44

Komornik Powiatu Wartskiego podaie do publiczney wiadomości, iz Dobra Ziemskie Kostrzewice Zalazy, część lit: C. w Powiecie Wartskim w Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, wypuszczone zostaną przez publiczną licytacyią w trzechletnie wydzierżawienie, na lata po sobie idące w dniu 20 Maia r. b. o godzinie 10tey zrana w Mieście Powiatowem Warcie, przed Ur: Pawłem Dębskim, Notaryuszem Publicznym Powiatu tegoż. Cena dzierżawna rocznie wynosi 1000 zł: Pol:; o warunkach w każdym czasie dowiedzieć się można u wspomionego Notaryusza. — Warta dnia 7 Marca 1825 r.
Józef Waliszewski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 228

OBWIESZCZENIE SPADKOWE. Po zeyściu Maryanny z Czartkowskich Balickiey d. 19 grudnia 1827 r. zmarłey, otworzył się spadek, o którym po raz pierwszy donosząc, zawiadamia się, iż do przeniesienia na rzecz iey sukcessorów własności dwóch summ, 6000 złp, w dziale IV pod nr. 1 drugiey 12,000 złp. w dziale IV pod nr. 4 obydwóch na dobrach Kostrzewice i Zalasy części C, w powiecie Wartskim położonych, intabulowanych, termin roczny na dzień 20 sierpnia 1831 r. o godz. 9 z rana w kancelaryi ziemiańskiey wdztwa Kaliskiego, przed podpisanym wyznaczonym został. Kalisz d. 12 sierpnia 1830 r. J. Główczewski Reient K. Z. W. K.

Gazeta Warszawska 1830 nr 311

Po zeyściu Maryanny z Czartkowskich Balickiey d. 19 Grudnia 1827 r. zmarłey otworzył się spadek, o którym po raz drugi donosząc, zawiadomia się, iż do przeniesienia na rzecz iey sukcessorów własności dwóch summ, pierwszey 6000 zł: w Dziale IV pod Nrem 1, drugiey 12,000 zł: w Dziale IV pod Nrem 4, obudwoch na dobrach Kostrzewice i Zalasy części C, w Powiecie Wartskim położonych, intabulowanych, termin roczny na dzień 20 Sierpnia 1831 r. o godzinie 9tey zrana w Kancellaryi Ziemiańskiej Woiewództwa Kaliskiego przed podpisanym wyznaczonym został, — Kalisz d. 12 Listopada 1830 r.
Ignacy Główczewski Rejent K. Z. Woiew: Kaliskiego.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 46

Pisarz Trybunału Cywilnego Iey Jnstancyi Gubernji Kaliskiej.
Podaie do wiadomości iż Dobra Ziemskie Jadamki składaiące się z folwarku i wsi Zarobnej Jadamki, Gościńca Chrosty czyli Felin niemniej z dwóch części wsi Kostrzewic Poroszczyzna i Skąpszczyzna zwanych z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim Obwo­ dzie i Gubernii Kaliskiej, Gminie Jadamki położone, Malwiny z Rokos­sowskich Józefa Busse zwłasnych funduszów utrzymuiącego się Małżonki w wsi Kaspralach w Wielkiem Księstwie Poznańskim wraz z swym Mę­żem mieszkaiącej, zaś zamieszkanie prawne w wsi Słomkowie Powiecie Brzeskim Gubernii Mazowieckiej obrane maiących dziedziczne, Aktem zaięcia przez Józefa Medyńskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Powiatu Wartskiego na gruncie tychże Dóbr pod dniem 14/26 Października 1839 roku zdziałanym na rzecz Antoniny z Migdalskich, Franciszka Wiśniew­skiego Burmistrza Miasta Pabianic małżonki w asystencyi i za upoważnieniem tegoż Męża swego czyniącej, w Mieście Pabianicach Powiecie Szad­kowskim Gubernii Kaliskiej wraz z swym Mężem mieszkaiącej, zamieszkanie zaś prawne do tego interesu u Pawła Walentowicza Patrona Try­ bunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącej, za którą ten­ że Patron stawa i Subhastacyą popiera na sprzedarz publiczną wdrodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 6119 złp. z pro­centem zaięte zostały, zajmuiące w sobie rozległości uważaiąc sposobem przybliżonym w szczególności.
A. Wieś Jadamki.
1. w Placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi z pod­ wórzami ogrodami około morgów 9 pk. 150.
2. w Gróntach ornych klassy I. i II. około morgów 270.
3. w Łąkach około morgów 15.
4.w Sadzawkach około pk. 150
5.w Drogach rowach i miedzach około morgów 12.
6. Pastwisko wspólne z Dobrami Maciszewicę około morgów 120.
7. Plac pod zabudowaniami karczmy Felin z
ogródkiem i małą łączką około mórg. 150.
B. Grunta dwóch części Kosrzewic Poroszczyzna i Skąpszczyzna zwanych składaiące się z 12 Działków w territorium wsi Kostrzewic leżące pomiędzy grontami Kostrzewic i Smaszkowa położone, klassy I i II wynoszące około mórg. 30.
Razem mórg. 457 pk. 150.
Czyli około 15 włok 7 morg i 150 pk. miary Nowopolskiej.
Włościan Pańszczyznę robiących iest komorników 10 którzy robią pańszczyzny po dni 3 na tydzień za co bierą ze dworu Kopczyznę.
Dobra te zostaią wsześcioletniej dzierżawnej possessyi Kazimierza Kozuchowskiego poczynaiąc od Sgo Jana Chrzciciela 1839 roku z których płaci rocznej dzierżawy po złp. 3000 i prócz tego opłaca podatki Skarbowe.
w Dobrach tych żadnego inwentarza i porządków gospodarczych gruntowych nie masz.
Akt zaięcia wyż z daty powołany w dwóch Kopiach Kazimierzowi Kozuchowskiemu iako ustanowionemu dozorcy i iako sprawuiącemu obo­ wiązki Wójta Gminy Jadamek i w trzeciej kopii dla Walentego Ulatowskiego Pisarza Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego na ręce Felicyana Mandzelewskiego Podpisarza tegoż Sądu w dniu 14/26 Października 1839 r. wręczony i zostawiony następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dóbr Jadamki pod dniem 22 Października (3 Listopada) 1839 roku podany a do księgi zaregestrowań Trybunału tutej­ szego w dniu 27 Października (8 Listopada) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedarz dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, do czego zbiór obiaśnień i warunki licytacyi i Przedarzy w Biórze Pisarza Trybunału i u Patrona popieraiącego przedarz Pawła Wa­lentowicza każden z Jnteressentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy Dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 7/19 Grudnia 1839 roku o go­ dzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 27 Października (8 Listopada) 1839 roku.
Franciszek Salezy Wołowski, Pisarz Tryb.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 94

(N.D . 1897) Dobra ziemskie Jadamki składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, karczmy Felinka zwanej, i części Kostrzewic do Jadamek należącej, w powiecie Wartskim obwodzie Kaliskim położone, wypuszczone zostaną przez publiczną licytacyą w trzechletnią poczynając od S. Jana Chrzciciela r. b . w terminie licytacyi dnia 8 (20) Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana przed Wawrzeńcem Janczewskim Rejentem powiatu Wartskiego w kancellaryi tegoż. Cena dzierzawna wynosi złp. 3,516 rocznie, warunki każdego czasu przejrzane być mogą u Rejenta licytacyą odbyć mającego.
Kalisz dnia 6 (18) Kwietnia 1839 r.
Wincenty Gustowski Komor.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 41

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kred. Ziemsk. Gubernii Kaliskiej.
Z powodu że dobra Kostrzewice w Powiecie Wartskim położone, zapłaci­ły należności Towarzystwu Kredytowemu przypadające zatem zamierzona sprzedaż tych dóbr tem samem ustała, i onęż Dyrekcya Szczegółowa niniejszem od­wołuje. w Kaliszu dnia 16/28 Września 1841 roku.

Prezes SZYMANOWSKI. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 1

(N. D. 5) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Podaje do wiadomości iż na żądanie Faustyny z Sulmierskich Józefa Wysockiego byłego Kantrollera Skarbowego w Suwałkach, a teraz Poborcy Komory pierwszej Klassy Wierzbołów żony i Jego samego, czyli Obojga małżonków Wysockich dawniej w Suwałkach, a teraz w Kibartach Gubernii Augustowskiej zamieszkałych, zamieszkanie za obrane do tego interessu w mieście Kaliszu u Jana Prawdzic Gowarzewskiego Patrona przy Trybunale tutejszym do popierania tej subhastacyi ustanowionego Obrońcy mających, Aktem na gruncie wsi Szmaszkowa przez Józefa Sikorskiego Komornika Sądowego w dniu 2 (14) Sierpnia 1847, sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie.
DOBRA SMASZKOW LITERA A. В. C,
składające się z Folwarku i wsi Szmaszków z gruntów do Szmaszkowa wcielonych stanowiących część Kostrzewic Litera Α. z folwarku Olszowizna z dwóch Karczem Chrusty i Glinka zwanych, oraz znowu erygującego się folwarku wedle miejscowości Zalasy nazwanego, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Gubernii Warszawskiej, w Gminie Szmaszków położone, niegdy Stanisława Suchorskiego Obywatela Ziemskiego a po jego śmierci Teodora i Klemensa Synów jego a względem siebie braci Suchorskich dziedziców tychże Dóbr, w tejże wsi Smaszkowie przy swej Matce i głównej Opiekunce Emilii z Niemojowskich Suchorskiej Wdowie mieszkających, własne, obejmujące w sobie rozległości przybliżonym sposobem około włók 13, mórg 25, prętów kwadratowych 153, miary nowopolskiej, w której grunt należy do Klassy 2 i 3.
W Dobrach tych znajduje się Inwentarz dworski do gruntu przywiązany następujący: Wołów roboczych sztuk 12, koni fornalskich sztuk 4, krów dojnych sztuk 10, owiec różnego wieku i płci sztuk 480,pługów 3: z potrzebnemi rekwizytami i zaprzęgiem na 16 wołów, leter wozowych par 2, drabin dużych do siana sztuk 6, radło 1, lady do rznięcia z stalnicami 2, młynik stary do chędożenia zboża 1, i przetaków starych drucianych 5.
Włościan pańszczyznę robiących jest w całych Dobrach zajętych 6 Zagrodników, z których każdy robi ręczno po 3 dni w tydzień, a za to odbiera z dworu kopczyznę, po trzy pręty żyta, jęczmienia, owsa tatarki grochu, ma mieszkanie i ogrody, wszyscy zaś zależą od umowy, tudzież dwanaście chałópnic, którzy z mieszkań robią co tydzień pańskiego po dniu jednym.
Dzierżawcą Dóbr tych jest Adolf Łączkowski w skutek odbytej na dniu 29 Maja (10 Czerwca) r. b. w Dyrekcyi Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego licytacyi z których płaci ogólnie na wszystkie 3 lata czynszu dzierżawnego zł. 18505 czyli rs. 2775, kop. 75.
Dzierżawa jego kończy się dopiero z dniem 12 (24) Czerwca 1850 r.
Akt zajęcia wyż z daty powołany, Właścicielom Dóbr zajętych, Gothilfowi Lange jako dozorcy, Józefowi Ziołkowskiemu jako Wójtowi Gminy Szmaszków w dniu 4 (16) Sierpnia 1847 r: Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartckiego w dniu 5 (17) tegoż miesiąca i roku doręczony, następnie do Księgi Wieczystej Dóbr Szmaszkowa w dniu 27 Września (9) Października 1847 r. wniesiony, a do Księgi Zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 4 (16) Października tegoż roku wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż Dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Trybunału, i u popierającego wywłaszczenie Patrona Gowarzewskiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi Trybunału tutejszego w Kaliszu w dniu 18 (30) Listopada 1847 roku o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie zaś dnia 2 (14) Grudnia, a trzecie dnia 16 (28) tegoż miesiąca 1847 r. odbyło się termin do tymczasowego przysądzenia dóbr tych oznaczony został na dzień 16 (28) Stycznia 1848 godzinę 9 z rana odbyć się miany na Audyencyi Publicznej Trybunału tutejszego. Extrahenci małżonkowie Wysoccy podali za te dobra rs. 7230.
Kalisz d. 16 (28) Grudnia 1847 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 269

(Ν. D. 4467) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Salomonie Seelig Kara*, (…) co do kapitałów:         
23, złp.3,600 i złp: 4,400 w dziale IV. ad 6 i summy 1350 złp. w dziale IV. ad 3 ad b, na dobrach Kostrzewicie Zalasy lit. C. Okręgu Wartskiego: 
(...) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 3 (15) Marca 1849 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadku tego interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.  
Kalisz dnia 12 (24) Sierpnia 1848 r.
M. Basiński.

*nieczytelne
Dziennik Powszechny 1862 nr 198

(N. D. 4514) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
2. Salomei Zabickiej właścicielki dóbr Kotrzewice Zalasy lit. C. i współwłaścicielki dóbr Kostrzewice Zalasy lit D. obudwóch w Ogu Wartskim położonych.
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin przed sobą na dzień 26 Lutego (10 Marca) 1863 r. godzinę 10 z rana w Kancelarii Hypoteczuej w Kaliszu. Kalisz d. 16 (28) Sierpnia 1862 r. Emilian Ordon.

Dziennik Powszechny 1862 nr 220

(N. D. 4325) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Kaliskiego. Wzywa wszelkie Władze tak wojskowe jako i Cywilne nad bezpieczeństwem w Kraju czuwające aby na Narcyza Łączkowskiego o wydanie fałszywej legitymacji obwinionego, obecnie z pobytu niewiadomego i przed wymiarem kary ukrywającego, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia go Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu pod strażą dostawiły. Rysopis jego jest następujący: ma lat 61 wzrostu dobrego, twarzy ściągłej, nosa i ust miernych, włosów blond, oczu niebieskich, znaków szczególnych żadnych, urodzony we wsi Sobiepany, wdowiec, ma dzieci dwoje stanu szlacheckiego, ostatecznie w roku zeszłym do końca miesiąca Czerwca był zastępcą Wójta b. gminy Kostrzewice w powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej. Tyniec pod Kaliszem d. 28 Lipca (9 Sierpnia) 1862 r. Sędzia Prezydujący, Ruprecht

Dziennik Powszechny 1863 nr 154

(N. D. 3126) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
1. Teodora Suchowskiego, niegdy właściciela dóbr Smaszków lit. A. B. C. wraz z częścią Kostrzewice lit. A. w Okręgu Wartskim położonych.  
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny, na dzień 6 (18) stycznia 1864 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, pod prekluzją. Kalisz d. 22 Czerwca (4 Lipca) 1863 r. J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1868 nr 20

(N. D. 311). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca. (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu, w pałacu sądowym, przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:  
11. Kostrzewice, Zalasy część litera C, z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rub. sreb. 571 kop. 57. vadium do licytacji rs. 1,800, licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 5,914, termin sprzedaży dnia 6 (18) Listopada 1868 roku, przed Rejentem Kanc. Ziem. Teofilem Józefem Kowalskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów, o wypłacie Listów Likwidacyjnych, tudzież art. 129 4, protokułu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr tych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznaniu wynagrodzenia Likwidacyjnego.
Kalisz d. 26 Grudnia (7 Stycznia) 1868 r.
za Prezesa, E. Załuskowski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 33

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 4 (16) Lutego r. b., w ilości rsr. 26 kop. 5, Salomei Żabickiej, właścicielce dóbr Kosturzewice, położonych w Gubernji Kaliszskiej, Powiecie Kaliszskim, Gminie Błaszki, wysłane zostało do Kasy Gubernjalnej Kaliszskiej, celem wypłaty komu należy;

Kaliszanin 1873 nr 44

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
3) Błaszki miasto, kościół p. w. Św. Anny, wymurowany w. r. 1779 przez Ignacego Lipskiego; na cmentarzu jest kaplica p. w. Śgo Jana Ewang. Parafja ta liczy 4350 dusz. Do niej należą: m. Błaszki, wsie: Żelisław, Bukowina, Bronczyn (z kaplicą N. M. P.), Gzików, Chrzanowice, Borysławice, Kokoszki, Wójcice, Kołdów, Woleń, Domaniew, Maciszewice, Kociołki, Jadamki, Kwa­sków, Kostrzewice, Zawady, Smaszków. Probo­szczem tej parafji od r. 1853 jest Wjks. Tomasz. Piskorski (ur. r. 1817, kapłan od r. 1840), wika­rym od r. 1872 ks. Mikołaj Karwaciński, refor­mat (ur. r. 1834, kapłan od r. 1861. 

Dziennik Warszawski 1873 nr 107

N. D. 3038. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1. Baltazara Marcinkiewicza wierzyciela sumy rs. 600 pod Nr 2 w dz. IV wykazu na dobrach Kostrzewice Zalasy lit D. z okręgu Wartskiego ubezpieczonej (…) otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznaczam przed sobą termin na dzień 19 Listopada (1 Grudnia) 1873 r. Kalisz d. 14 (26) Maja 1873 r.
Zenon Łopuski.

Kaliszanin 1875 nr 50

Straszna klęska gradobicia, połączona z uraganem, niszczącym drzewa, wiatraki, stodoły i t. d., przeszła w okolicy błaszkowsko-sieradzkiej w niedzielę d. 20 b. m. rano. Podług wiarogodnych, a tylko dotychczasowych wiadomości, ze szczętem oziminy zniszczone we wsiach: Wrzący, Kliczkowie małym, Gruszczycach, Wągłczewie, je­dnej części Łubny, Wróblewie, Noskach, Smardzewie, Kłocku, Lubanowie (folwark do Błaszek na­leżący), Smażkowie, Adamkach, Kociołkach, Kostrzewicach, Zawadach, Kwaskowie, Orzeżynie, Równy, Inczewie, Tubądzinie, w części Gaci Wartskiej, Łabędziach, jednym z folwarków Kalinowy, Chabierowie, w części Bartochowa, Małkowie, Bi­skupicach, Charłupi małej, Dzierlinie, Kościerzy­nie, Łosińcu, Zapuście, Wólce, Susze, w części Kobierzycka, Kawęczynku, Raczkowie, Zagajewie, Brudzewie, w części Głaniszewa i w Gołuchach. Od Kłocka burza ta miała zwrócić się szero­kim szlakiem ku Prażce, lecz bliższych wiadomo­ści nie posiadamy dotąd. Wiele z wymienionych dóbr nie było ubezpieczonych od gradobicia. W obec tak rozległej klęski, jakże smutno przypomnieć, że z wielkim trudem u nas zaszczepiać się daje kwestja stowarzyszeń zabezpieczających. Dotychczas wiemy o czterdziestu i jednym mająt­kach, w których znając miejscową produkcję, napewno przecięciowo liczyć możemy pojedynczą przeciętną stratę na 4 do 5 tysięcy rubli; repre­zentuje to kapitał przeszło 150,000 rs. w oziminach, a gdzież łąki zamulone, uniesione przez wo­dę trawy, kartofle, jarzyny? budynki, wiatraki, dachy poruinowane? Daje to wiele do myślenia, jeżeli zwrócimy uwagę na ciężary, powstające z ma­jących się wnosić podatków skarbowych, gmin­nych i t. d. Sądzimy, że Wyższa Władza zwróci uwagę na tak smutny stan obywateli, w skutek tej katastrofy, robiąc możebne ulgi w poborze podatków; zaś pp. obywatele ze swej strony zwró­cą szczególną pieczołowitość na biednych włościan, którzy do ostatniej ruiny tym nagłym ciosem klęski przywiedzionymi zostali, już to dając im możliwy zarobek, już to ułatwiając sposobność do niego, choćby czasowo, w dalszych stronach, ku czemu stosunki obywatelskie dopomódz mogą. Przeszkadzając działaniu wyzyskiwaczy z jednej strony, a dając możność pracy, z drugiej uchronią ich od rozwinięcia się złodziejstwa i rozboju, które zakrze­wiać się już potrafiły przed niedawnym czasem, jak tego smutne już doświadczenie dowiodło w Sie­radzkiem i Kaliskiem, w niektórych bliżej szossy położonych miejscowościach. Myśleć więc i rato­wać się wspólnemi siłami. Q

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Dziennik Warszawski 1875 nr 188

N. D. 5716. Sąd Policji Poprawczej w Kaliszu, zechcą wszystkie władze cywilne i wojskowe, ściśle śledzić Kazimierza Bizan pruskiego poddanego, czasowo we wsi Kostrzewice, gminie Błażki, powiecie Kaliskim przebywający, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego i ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości a w razie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu odstawić. Kalisz d. 16 (28) Sierpnia 1875 r.

Kaliszanin 1876 nr 51

Dnia 25 czerwca we wsi Kostrzewicach, pow. sieradzki, spłonęły dwie stodoły drewniane, stajnie i szopy z narzędziami gospodarskiemi. Straty są znaczne, nieruchomości assekurowane bardzo nisko.

Kaliszanin 1876 nr 59

W ostatnim tygodnia czerwca, oprócz po­żaru w Stawie, o którym w swoim czasie dono­siliśmy, zdarzyły się trzy pożary, mianowicie: W dniu 26 z. m. we wsi Kostrzewicach, powiecie kaliskim, z niewiadomej przyczyny wybuchnął po­żar, który zniszczył zabudowania gospodarskie, ubezpieczone na 1,200 rs.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 10

Regulacje hipotek.
Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Kaliszu obwieszcza, że na dzień 7 maja 1928 r. wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
4) 2-ch osad włościańskich we wsi Kostrzewicach, gm. Błaszki, zapisanych w tab. likw. pod Nr. Nr. 3 i 6, zawierających przestrzeni: osada Nr. 3 — 5 morgów 151 pr. i osada Nr. 6 — 4 morgi 214 pr., nale­żących do Józefa i Józefy małż. Frątczak.


W terminie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
9. Kostrzewice, obejmującą: wieś Kostrzewice, wieś Smaszków, folw. Smaszków, folw. Łubanów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Czerwony kur. We wsi Kostrzewice, gm. Błaszki, wybuchł pożar w zagrodzie Stanisława Burdelaka, przyczem spłonęła stodoła oraz obora. Straty wynoszą 2.000 zł.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20. IV. 1936 r. L. SA. II. 15/40/35
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dn. 2. XI. 1935 r., poz. 385 obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dn. 31. X. 1935 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego
na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31. X. 35 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 28 z dnia 2. XI. 35 r., poz. 385) ulega następującym zmianom:
1) II. Powiat Kaliski.
W p. 10 — gm. Błaszki w gromadzie Kostrzewice zamiast ;,folw. Łubanów" winno być „folw. Lubanów".
Wojewoda:

(—) Al. Hauke-Nowak.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza