-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Korczyska

Zajączkowski:
Korczyska -pow. łaski 1) 1400 T. Sir. II f. 136, 160, por. Koz. I, 191: Corczyska - Stachna de C.
2) XVI w. Ł. I, 454-455, 467: Corczyska - villa, par. Wygiełzów, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 1511-1518 P. 192: Corcziska - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 240: Karczyska - wł. szl., jw. 4) XIX w. SG IV, 399: Korczyska Księże i Szlacheckie - wś, par. jw., gm. Wężykowa Wola, pow. łaski. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Korczyska, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność kościelna, 5 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Korczyska, parafia wygiełzow (wygiełzów), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 2 części, pierwsza Wysztawski, druga kosciol pozdzenski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Korczyska szlacheckie, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Grabno, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 27, odległość od miasta obwodowego 3.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Korczyska xięże, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Grabno, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 55, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Korczyska-Książe, wś, K.-Szlacheckie, wś i folw., pow. łaski, gm. Wężykowa-Wola, par. Wygiełzów. (Łaski, Lib. ben. I, 454). K.-księże mają 23 dm., 105 mk., 206 mr. ziemi włośc. K.-szlacheckie 5 dm., 30 mk., 31 mr. ziemi włośc.; folw. należy do dóbr Grabno (ob.), ma 1 dm., 9 mk. i 180 mr. rozl. Br. Ch.

Spis 1925:
Korczyska, wś i kol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 35, kol. 7. Ludność ogółem: wś 221, kol. 44. Mężczyzn wś 115, kol. 21, kobiet wś 106, kol. 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 212, kol. 44, mojżeszowego wś 9. Podało narodowość: polską wś 221, kol. 44.

Wikipedia:
Korczyska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KORCZYSKA par. Wygiełzów, p. łaski, w 1783 r. Wyszławskiego. Korczyska Księże wieś i folwark 23 domy 105 mieszkańców 206 mg powierzchni. Korczyska Szlacheckie 5 domów 30 mieszkańców 31 morg ziemi (SGKP t.4, s.399)

1992 r.

Gazeta Warszawska 1828 nr 309

LIST GOŃCZY.
Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego.
Wzywa uprzejmie wszelkie Władze tak cywilne iako też woyskowe, bezpieczeństwa publicznego przestrzegaiące, ażeby zbiegłych z odwachu tuteyszego w nocy z dnia 4 na 5 Czerwca r. b. przez podkopanie się Augustyna Przybylskiego i Pawła Adamczewskiego o liczne kradzieże prawnie przekonanych, w kaydany na nogi okutych, za pomocą rysopisu niżey wyrażonego wszędzie śledziły, a w razie rozpoznania którego uięły i pod naymocnieyszą strażą Sądowi tutejszemu dostawić kazały.
Augustyn Przybylski ma lat 28, rodem z wsi Przystayni Powiatu Częstochowskiego, wzrostu miernego, twarzy pociągłey, nosa średniego, oczów czarnych, czoła niskiego, włosów blond krótko postrzyżonych; miał na sobie ubiór: surdut granatowy, spodnie płócienne, koszulę lnianą, bóty przechodzone i kapelusz okrągły, z professyi owcarz, czytać ani pisać nie umie, mieszkał w Bronowku Powiecie Wartskim na Komornem.
Paweł Adamczewski, lat sobie liczy 37, wzrostu średniego, twarzy ściągłey płaskiey, oczów szarych, nosa miernego, włosów blond opuszczonych na sukmanę; był w ubiorze: koszuli lnianey, kapocie siwey, spodnie płócienne i kapelusz stary, także czytać ani pisać nie umie, ostatnio mieszkał we wsi Korczyskach. — Szadek dnia 5 Czerwca 1828 roku.
Hałaczkiewicz Podsędek.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 32

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Wiadomo czyni iż na żądanie Norberta Zbijewskiego Dziedzica dóbr Jnczewa, w Jnczewie Powiecie Wartskim Gubernii Kaliskiej mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu u Franciszka Nowickiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu mieszkającego obrane mającego. — Aktem zajęcia z dnia 2/14 Maja 1842 roku przez Tomasza Kozłowskiego Komornika Sądowego zdziałanym zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie „Dobra Ziemskie Siedlce"— składające się z folwarku i wsi zarobnej Siedlce z wsi i folwarku Korczysk littera B. z pustkowia Kośne i młyna wodnego Kurek z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, z których wieś Siedlce i młyn Kurek do gminy Grabno, a wieś Korczyska z pustkowiem Kośne do gminy Pożdzenice należą. — Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego Obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się, w wsi Korczyskach do dóbr Siedlce należącej mieszkającego dziedziczne.
Obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włok 54 morg 13 to jest: w gruntach ornych klassy III IV i V około morg 454— w łąkach około morg 84, w zaroślach sosnowych na Siedlcach około morg 300, w zaroślach i zagajnikach na Korczyskach z których 1/3 część do części Korczysk A należy około morg 300, resztę zaś w błotach, nieużytkach i placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi.— Oprócz tej rozległości są Kontrowersa z strony dóbr Osin w boru około morg 40 z strony dóbr Rządowych Żegliny około morg 60, z strony dóbr Patok morg 55 i strony dóbr Roguznia około morg 60, razem około morg 215; których odzyskanie zastrzega się dla ich Nowo Nabywcy.
Włościan pańszczyznę robiących w dobrach tych jest w wsi Siedlcach: zagrodników 22 z których 16 po dni trzy, a 6 po dni dwa pańszczyzny odrabiają, i chałupników 3 robiących po jednym dniu na tydzień; zaś w wsi Korczyskach B gospodarzy czterech którzy robią po dni 2, komorników trzech także po dni dwa, i chałupnik jeden po jednym dniu na tydzień; oprócz tego powinności dworowi w akcie zajęcia wyszczególnione odbywają.
Czynszownicy niestali: 1. Wojciech i Mikołaj Sroczyńscy z młyna wodnego płacą rocznic czynszu rubli 30 i melą dworskie mlewo bezpłatnie, i 2. Kacper Kowalski z karczmy Kośne jako propinator płaci rocznie rubli 22 kop. 50.
Jnwentarza gruntowego dworskiego i porządków gospodarczych żadnych w dobrach tych niemasz. Zabudowania zaś w dobrach tych istniejące budowane są wszystkie z drzewa w najgorszym stanie zostają tak że nieledwie wszystkie prze­ stawienia z dodaniem znacznej ilości materyałów potrzebują.
Dzierzawcą dóbr tych jest Stefan Madaliński z których łącznie z przyległemi dobrami Grabno płaci rocznej dzierżawy po 1425 rubli srebrnych. Dzierzawa temuż służy przez lat jedynaście poczynając od dnia 12/24 Czerwca 1842.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Piotrowi Giżyckiemu jako ustanowionemu dozorcy, Józefowi Elzanowskiemu Wójtowi Gminy Grabno i Siedlce. Alojzemu Gątkiewiczowi Wójtowi Gminy Pozdzenice i Korczysk, oraz Józefowi Hermanowi Sojeckiemu dłużnikowi w dniu 6/18 Maja 1842 roku; zaś Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Szadkowskiego w dniu 29 Czerwca (11 Lipca) - 1842 roku wręczony i zostawiony.— Następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej tychże dóbr pod dniem 11/23 Lipca 1842 roku wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 16/28 t. m. i r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń. Warunki licytacyi i przedaży w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Franciszka Nowickiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi tutejszego Trybunału w dniu 26 Sierpnia (7 Września) b. r. o godzinie 10 z rana nastąpi. —
w Kaliszu dnia 17/29 Lipca 1842 r.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 60

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 1173) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pо śmierci:
3. Franciszka Bielskiego właściciela dóbr to jest: a) Bogumiłowa; b) Pstrokońszczyzna c) Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucice i folwarkiem Zalesie, d) wsiów Zawady i Chrusty wszystkich z Okręgu Sieradzkiego; e) Grabno i Zamoście; f) Siedlce z częścią Korczyska lit. B. ostatnich dwóch z Okręgu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela kapitałów w dziale IV. wykazu mieszczących się jako to: 1,.złp. 8,040 albo rs. 1206 sposobem ostrzeżenia na dobrach Buczku z Okręgu Szadkowskiego pod N-mi 38 i 41; (…) 4, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop.17 1/2 ad 14 ad b,ad aa, ad B. ad a; 5, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop. 17 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad B. ad c; 6, złp. 11,863 gr. 15 albo rs. 1779 kop. 52 1/2 ad 14 ad b, ad.aa, ad C; 7,złp.11,8..3* gr...5* czyli rs. 1779 kop. 52 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad A: 8, złp. 19,566 gr. 20, albo rs. 2...35* i złp. 1466 gr. 20 czyli rs. 220 ad.15: 9, złp. 3,000 albo rs. 450 ad 15 i ad 15...*; 10, złp. 15,000 albo rs. 2250 ad 17; 11, złp; 11,270 gr. 5 albo rs. 1690 kop. 52 1/2 złp. 2552 gr. 29, albo rs. 382 kop. 94 1/2 i złp 200 albo rs. 30 ad 27;12, złp.9000 albo rs. …..*, złp. 10,770 albo rs. 1615 k. 50, złp. 80,098 gr. 10 albo rs. 12,014 kop. 75; złp. 18,144 gr. 15, albo rs. 2721 kop. 67 1/2, złp. 400 albo rs. 60 ad 29, wszystkich począwszу od Nr. 4 do włącznie N-u 12, na dobrach Błaszki zabezpieczonych a bezpieczeństwo swe i na dobrach Wilczkowice i Gzików z Okręgu Wartskiego opierających, dalej wierzyciela następujących praw na dobrach Sokołowie z Okręgu Sieradzkiego zapisanych to jest. 13, zastrzeżenia względem ostrzeżenia co do skutków processów wytoczonego o kontrowers pomiędzy temi dobrami a dobrami Bogumiłów zachodzący, w dziale III. pod Nr. 12, a zastrzeżenie względem ostrzeżenia co do skutków processu wtoczonego, o dewastacyą boru w kontrowersie będącego w dziale IV. pod Nr. 21, nakoniec współwierzyciela; 14, złp. 2171 gr. 18, albo rs. 325 kop. 74 w dziale IV. ad 10 na dobrach Bogumiłowie zahypotekowanych, otworzyły się spadki do uregulowania których wyznacza się termin na dzień 17 (29) Września r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu. Kalisz dnia 22 Lutego (6 Marca) 1849 r.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1865 r.
8. Siedlce do których należy część Korczyska lit. B z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 201 kop. 20, vadjum do licytacji rs. 840, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4871, przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
18. Siedlce, do których należy część Korczyska B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rsr. 520 kop. 62, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Grabowskim dnia 13 (25) Maja 1867 r., że vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1800, że licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 7794, wreszcie że zawiadomienie to ogłasza się: 1) dla niewiadomych z pobytu Krystjana Bogumiła Gumprichta, Nepomucena, Jana Wawrzeńca i Franciszki rodzeństwa Stokowskich, SS rów niegdy Dominika Stokowskiego, tudzież 2) dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu małoletnich dzieci po Ignacym Borowskim pozostałych, wreszcie dla niewylegitymowanych i niewiadomych z pobytu SS-rów niegdy Franciszka Bielskiego, Feliksa Kołaczkowskiego Ksawerego Stokowskiego i Dominika Stokowskiego, z powodu wierzytelności na rzecz ich w Dziale IV wykazu hypotecznego dóbr powołanych zabezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 142

N. D. 5168. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie sukcesorów i nabywców praw do spadku niegdy Dominika Stokowskiego przychodzących, a najprzód po jego synu Ksawerym Stokowskim pozostałych dzieci: 1) Władysława Stokowskiego kolonisty we wsi Milejówie Powiecie Nowomińskim; 2) Dominika Stokowskiego dzierżawcy młyna wodnego we wsi Krzepców; 3) Marjanny z Stokowskich Adama Śliwińskiego żony, w asystencji i z upoważnienia męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Śliwińskich we wsi Podolinie, dalej zaś nabywców praw od współsukcesorów, a mianowicie: 4) Apolonji z Otockich po Ksawerym Stokowskim pozostałej wdowy, a obecnie Jana Czaplickiego żony z upoważnienia i w asystencji tegoż męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Czaplickich właścicieli folwarku Podolina; 5) Walerjana Czaplińskiego obywatela we wsi Podolinie Powiecie Petrokowskim; 7) Fabjana Kuleszy Rejenta i żony jego Pelagji z Powiadowskich z upoważnienia męża czyniącej, czyli obojga małżonków Kulesza w mieście Kaliszu zamieszkałych, a wszystkich zamieszkanie prawne w obecnym przedmiocie u swego obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu i tamże zamieszkałego subhastacją dóbr poniżej wymienionych prowadzącego, obrane mających, w poszukiwaniu należności, a mianowicie: z sumy złp 42,000 na dobrach Grabno, Zamość, Siedlce i Korczyska, początkowo na Dominika Stokowskiego ubezpieczonych pięć szóstych części, to jest kwoty rs. 5,250 z procentem po 5% za lat 5 ubiegłych i dalszym od dnia 13 (25) Stycznia 1870 r. liczącym się, tudzież z sumy złp. 19,230 gr. 8 na tychże dobrach hypotekowanej takichże pięciu szóstych części, czyli rs. 2,403 kop. 78 z procentem 5% od dnia 13 (25) Stycznia 1870r. przypadającym, z potrąceniem z tego wszystkiego kwoty rsr. 900 przez Lubinkowskiego nabytej, nadto w poszukiwaniu kosztów wyrokiem Trybunału Kaliskiego na dniu 6 (18) Marca 1870 r. zapadłym w ilości rs. 50 zasądzonych, tudzież kosztów wyjęcia i doręczenia tytułów i egzekucji subhastacyjnej od Piotra Łagiewskiego i Józefa Hermana dwóch imion Stojeckiego, jako właściciela obdłużonych dóbr Grabno i Zamość z przyległościami tudzież dóbr Siedlce i części Korczyska lit В z przyległościami w tychże dobrach Okręgu Szadkowskim, a mianowicie: pierwszego w wsi Grabno, a drugiego na folwarku Korczyska, nomenklaturze Kośne zamieszkałych prawnie przypadających, zajęte i zaaresztowane zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia, protokółem Andrzeja Lubinkowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 28 Kwietnia (10 Maja) 1870 r. rozpoczętym, a w dniu 1 (13) Czerwca kontynowanym. zaś w dniu 5 (17) Czerwca t. r. ukończonym, dobra ziemskie Grabno i Zamoście, a następnie protokółem w dniu 5 (17) Czerwca 1870 r. rozpoczętym, a dnia 6 (18) Czerwca t. r. ukończonym, dobra ziemskie Siedlce i Korczyska lit. В z wszelkiemi przyległościami, których opis jest następujący:
I. Dobra ziemskie Grabno i Zamość, jedną księgą wieczysto objęte i tytuł własności na Piotra Łagiewskiego uregulowany mające, położone są w Gubernji Petrokowskiej, Powiecie Łaskim, gminie Wola-wężykowa, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, a Trybunału Cywilnego w Kaliszu, zaś Kasy Okręgowej w Łodzi, składają się z wsi Grabno i wsi uwłaszczonej Zamoście, odległe od miast: gubernjalnego Petrokowa wiorst 43, powiatowego Łasku wiorst 17, okręgowego Szadku wiorst 28, Kalisza wiorst 78, Widawy wiorst 5, Zduńskiej woli wiorst 74*, Burzenina wiorst 11, Łodzi wiorst 49; graniczą na wschód słońca z dobrami Siedlce, na południe z dobrami Roguźnia, na Zachód z miastem Widawą i wsią Górkami, na północ z wsiami Grabicą i Wolo-wężykową.
Zabudowania folwarczne Grabno są następujące: l) dwór w połowie murowany a w połowie z drzewa gontami kryty o ośmiu pokojach, za dworem ogród owocowy i warzywny, przed dworem jest dziedziniec z klombami; 2) oficyna murowana z piwnicami gontami kryta; 3) kloaki z drzewa; 4) owczarnia; 5) stodoła o trzech klepiskach; 6) spichrz i lamus; 7) obora; 8) stajnia i wolarnia, wszystko z drzewa słomą i gontami kryte, pomiędzy temi budowlami jest ogród warzywny i płoty chróściane i z żerdzi, z bramą wjezdną; 9) karczma z drzewa w której szynkuje Hersz Liberman pachciaż; 10) zajazd bez pokrycia i wrotni; 11) czworaki dla służby dworskiej; 12) chlewik; 13) dwa doły kartoflane z drzewa budowane; 14) kuźnia w pruski mur stawiana, w której mieszka kowal Antoni Staniszewski, który pobiera ordynarją i zasługi za wszelką robotę dworską, wszystkie te budowle są w złym stanie; przez te dobra przechodzą dwie rzeczki Grabica i Widawka. Na wsi uwłaszczonej Zamość jest tylko gruntu dominialnego około mórg 18 do gruntów folwarcznych wliczonych.
Owczarz Stanisław Janiszewski utrzymuje tu owiec 250 na paszy, za co z mieszkaniem i rolą ma płacić po kop. 75 od owcy, zaś pachciaż Hersz Liberman z 1 1/2 morgi gruntu i z pachtu krów 20 płaci rocznie od każdej po rs 10.
Rozległość dóbr tych jest około włók 25 gruntu klasy П, Ш, IV i V, a mianowicie: w przybliżeniu gruntu ornego włók 10, łąk włók 2, pastwisk włók 4, ogrodów mórg 15, pod zabudowaniami i cmentarzem mórg 15, pod wodami włoka 1, pod zaroślami, droga mi, miedzami i nieużytkami włók 7.
Inwentarze są następujące: koni roboczych 17, wołów 4, krów 24, jałowizny sztuk 20, wozów na żelaznych osiach kolejnych 3, pługów 6, bron żelaznych 4, młocarnia i sieczkarnia zużyte. Włościanom wsi Zamościa służy prawo pastwiska w miejscach oznaczonych, zbierania suszu w zaroślach i łowienie ryb jak akt zajęcia wskazuje.
Walenty Kudaj posiada młyn wodny na folwarku Grabno prawem wieczystej dzierżawy z obowiązkiem opłaty laudemium po 10% i czynszu corocznie po rs. 45, tudzież dawania otrąb po korcy 12 i dopełniania mlewu bezpłatnie.
Pomiędzy gruntami folwarcznemi jest 5 kawałków gruntu po proboszczowskiego 12 żołnierzom wysłużonym rozdanych. Podatków z dóbr tych opłaca się razem rs. 170 kop. 3, które to dobra w posiadaniu samego właściciela Piotra Łagiewskiego zostają.
II. Dobra ziemskie Siedlce i Korczyska litera В., jedną księgą wieczystą objęte, składające się z folwarku i wsi uwłaszczonej Siedlce, których tytuł własności na Piotra Łagiewskiego, jest uregulowany, tudzież z wsi Korczyska-szlacheckie lit. B. i nomenklatury Kośne na Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego, tytuł własności uregulony, mających, położone są w Gubernji Petrokowskiej, Powiecie Łaskim, gminie Wola-Wężykowa, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, Trybunału Cywilnego w Kaliszu, kasy okręgowej w Łodzi, parafii Grabno.
Odległe są od miasta gubernjalnego Petrokowa wiorst 41, powiatowego Łasku wiorst 16, okręgowego Szadku wiorst 28, Kalisza wiorst 80, Widawy wiorst 7, Zduńskiej-Woli wiorst 14, Burzenina wiorst 11, Łodzi 47. Graniczą na wschód z wsią Korczyska księże obecnie rządowe i wsią Osiny, na południe z wsiami Patoki i Roguźnia, na zachód z folwarcznemi gruntami Grabna i wsią Zamościem, na północ z wsią Wolą-Wężykową i Osinami.
Zabudowania w tych dobrach, a mianowicie na folwarku Siedlce, są następujące: 1. Dwór z drzewa, słomą i gontami kryty, o trzech stancjach, z sienią, kuchnią i komorą, w którym mieszka Walenty Papiewski dzierżawca tego folwarku, od roku 1852, który miał płacić dzierżawy w pierwszych trzech latach po rsr. 1,050, a w następnych po rsr. 1,200 rocznie, lecz wyrokiem Sądu polubownego cenę dzierżawną z roku czwartego o rs. 450, a z następnych lat o rs.300 rocznie zniżono i z tytułu uwłaszczenia po rsr. 363 kop. 66 rocznie strącać dozwolono, a z tytułu innych pretensji Papiewskiemu, rsr. 1,706 kop. 42 1/2 zasądzono, od Łagiewskiego pod nieustąpieniem z dóbr, które dotąd zatrzymuje; 2. Przystawka obok dworu z drzewa, w tyle jest ogród warzywny i owocowy płotem z żerdzi ogrodzony; 3. Budynek z drzewa dla inwentarzy; 4. Studzienka cembrowana; 5. Czworaki z drzewa; 6. Dwojaki takież na pomieszkanie ludzi dworskich; 7. Obora, stajnia i wozownia pod jednym dachem; 8. Podmurowanie i szczątki drzewa po spalonej stodole; 9. Owczarnia murowana; 10. Zrąb murowany po spalonej stodole z spichrzem; 11. Studnia z słupem; 12. Trzy doły kartoflane z drzewa, wszystko w miernym stanie.
Rozległość dóbr tych jest około włók 32 mórg 26, gruntu klasy II, III, IV i V, a mianowicie: w przybliżeniu gruntu ornego włók 11, zarośli włók 2, pastwisk włók 2 mórg 8, brzeziny mórg 8, kapuśniku i stawu mórg 1, pod wodami mórg 1, zarośli i nieużytków włók 8 mórg 8, lasu sosnowego od lat 20 do 40 włók 8, około dworu są dwie sadzawki, a w polu trzecia.
Mosiek Horowicz rości pretensję do prawa wieczystej dzierżawy 4 włók gruntu z lasem, z możnością wycięcia takowego Uwłaszczeni włościanie mają prawa pasania inwentarzy w miejscach oznaczonych i prawo zbierania suszu w zaroślach, a grunta swe od dworskich mają odseparowane. Owczarz Jan Zawadzki ma tu na paszy owiec sztuk 400, bierze ordynarją z kawałkiem roli i płaci rocznie po kop. 75 od owcy.
Na folwarku zaś Korczyska-Szlacheckie lit В., z nomenklaturą Kośne, zabudowania są następujące: 1. Dworek z drzewa słomą kryty; 2. Stodoła o dwóch klepiskach; 3. Spichrz zrujnowany; 4. Owczarnia i obora pod jednym dachem; 5. Dom z drzewa pod słomą; 6. Stodoła z bali, około zabudowań są ogródki warzywne i ogrodzenie z żerdzi. Dobrom tym ma służyć prawo wspólności boru do dóbr Korczysk po proboszczowskich należącego, pod administracją rządu zostającego, tudzież ma tu zachodzić kontrowers o mórg około 117 z wsi rządowej Zagliny.
Rozległość folwarku Korczysk jest około włók 3 mórg 9, a nomenklatury Kośne, około włóki jednej gruntu klasy II, III, i IV, a mianowicie: w przybliżeniu w Korczyskach gruntu ornego włók 3, łąki mórg 6, dróg i nieużytków mórg 3, zaś w Kośnem gruntu ornego mórg 26, łąki mórg 2, pod zabudowaniami i nieużytków mórg 2.
Józef Małachowski zadzierżawił folwark Korczyska na lat 9, w roku 1876 kończące się, za ogólną sumę rs. 1,800, zaś Marjanna Gwiazdecka zadzierżawiła około mórg 2 1/2, z nomenklatury Kośne na lat 9 w roku 1876 kończące się, za ogólną sumę rs. 135, reszta zaś zostaje w posiadaniu właściciela Sojeckiego.
Podatki z dobr tych opłacają się: z folwarku Siedlce rs. 180 kop. 21, z folwarku Korczysk z nomenklaturą Kośne rsr. 50 kop. 44 1/2.
Obszerniejszy opis dóbr tak zajętych obejmuje protokół zajęcia, u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego, Patrona Trybunału w Kaliszu, tamże zamieszkałego, pozostający, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży, tak w Kancelarji Pisarza Trybunału, jako u tegoż Patrona Jabłońskiego, przejrzane być mogą.
Akta zajęcia wyż z daty powołane doręczonemi zostały w kopjach: Józefowi Gadomskiemu. Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku, tudzież Mikołajowi Twardowskiemu Wójtowi gminy Wola-Wężykowa, a to w dniu 8 (20) Czerwca 1870 r. przez woźnego Franciszka Tyszkowskiego, oryginały zaś prawnie są zawidymowane, po czem takowe akta w dniu 12 (24) Czerwca t. r. do właściwych ksiąg wieczystych wniesionemi zostały, a pod dniem dzisiejszym w biurze Pisarza Trybunału w księdze na ten cel przeznaczonej są zarejestrowane.
Sprzedaż dóbr tych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dwóch oddziałach, a mianowicie: oddzielnie dobra Grabno i Zamość, a oddzielnie także dobra Siedlce i Korczyska z przyległościami.
Pierwsze zaś ogłoszenie warunków tej sprzedaży, nastąpi na audjencji tegoż Trybunału, w dniu 20 Sierpnia (1 Września) 1870 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 24 Czerwca (6 Lipca) 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

* nieczytelne

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
16. Siedlce, do których należy część Karczyska lit. B. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 755 kop. 15 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim, d. 10 (22) Listopada 1872. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1,350 Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,775.
Zawiadomienie to ogłasza się dla: niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. SS-ów Moszka Horowicz. 2. SS-ów Feliksa Kołaczkowskiego 3. SS -ów Bogumiła Kołaczkowskiego 4. SS-ów Ksawerego Stokowskiego. 5. SS-ów Dominika Stokowskiego, wierzycieli hypotecznych dóbr Siedlce, niewiadomych z pobytu: 6. Małoletnich dzieci po Ignacym Borowskim pozostałych z imion niewiadomych. 7. Józefa Kołaczkowskiego. 8. Feliksa Kołaczkowskiego. 9 Nepomucena, Jana, Wawrzyńca i Franciszki rodzeństwa Stokowskich SS-ów Dominika Stokowskiego. 10. Marjanny z Stokowskich Adama Śliwińskiego żony. 11. Filipiny z Kleszczyńskich Bielskiej. 12. Dominika Stokowskiego, wierzycieli hypotecznych dóbr Siedlce. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu. 13. Interesantów co do kaucji w sumie rs. 900 za Andrzejem Lubinkowskim jako Komornikiem przy Trybunale Kaliszskim w Dziale IV pod Nr. 15, 17 wykazu hypotecznego dóbr Siedlce zapisanej.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1872 nr 140

Wypadki w kraju tutejszym w pierwszej połowie kwietnia 1872 r.
Z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.
We wsi Korczyskach-Księżych w powiecie łaskim w gubernji petrokowskiej, spalił się nieubezpieczony dom żołnierza dymisjonowanego Kuznika. Przytem mieszkający u Kuznika dzierżawca pomienionej wsi, Ignacy Starzyński, poniósł szkody w spalonych ruchomościach na 6,000 rub.

Dziennik Warszawski 1873 nr 79

N. D. 2247. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu 3-ch publikacji warunków i rozpoznaniu sporów, wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 10 (22) Listopada 1870 r. zapadłym Trybunał wyrokiem na dniu 4 (16) Grudnia t. r. wydanym, termin do temczasowego przysądzenia na dzień 5(17) Stycznia 1871 r. oznaczył, w terminie tym najprzód zapadłym wyrokiem wszelkie spory oddalono, i taksę w terminie prekluzyjnym nakazano, a następnie dobra Grabno i Zamość za sumę rs. 10,000, zaś dobra Siedlce i Korczysko* za sumę rs. 15,000 tymczasowo na własność Patrona Jabłońskiego zasądzono. Po oddaleniu następnie odwołania się wywłaszczonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 13 (25) Maja 1871 r. wyrokiem Rządzącego Senatu na dniu 1 (13) Października t. r. wydanym, subhastujący prawa swe odstąpili Teofilowi Łagiewskiemu, tak że z pomiędzy nich pozostał tylko Walerjan Czapliński wierzycielem sumy rs. 1,490 i gdy subhastację zawiesił, do dalszego popierania wyrokiem Trybunału na dniu 25 Kwietnia (7 Maja) 1872 r. wydanym podstawieni zostali Józef Ciesielski we wsi Rybny, Konstancja Ciesielska i Józef Kozłowski w imieniu i na rzecz nieletnich Jana, Marjanny, Franciszki, Heleny i Kazimiry rodzeństwa Ciesielskich czyniący, we wsi Maszewie, tudzież Zuzanna z Turskich Grabska we wsi Sniatowa powiecie Łęczyckim zamieszkali, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mający, przez tegoż Patrona czyniący. Następnie zaś wyrokiem Trybunału na dniu 29 Sierpnia (10 Września) 1872 r. wydanym, do łącznego popierania tej subhastacji i Walerjana Czaplińskiego, przez Patrona Jabłońskiego czyniącego umocowano, i zarazem termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dniu 11 (23) Października r. b. godzinę 10 z rana oznaczono, w którym to terminie ta sprzedaż na audjencji Trybunału nastąpi.
Vadium na oddział I dóbr Grabno i Zamość w sumie rs. 1,000, zaś na oddział II dóbr Siedlce i Korczysko w sumie rs. 1,500 w gotowiźnie ma być złożonem.
Kalisz d. 29 Sierpnia (10 Września) 1872 r.
Asesor Kologjalny, J. Migórski.
W skutek nieodbytej sprzedaży w terminie powyżej oznaczonym, Jakób Preger Negocjant z Kalisza podstawiony został wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 13 (25) Października r. b. w osadzie Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału do dalszego popierania tej sprzedaży w następstwie tego wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ilację w dniu 1 (13) Listopada r. b. zapadłym, termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dzień 26 Grudnia (7 Stycznia) 1872/3 r. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 1 (13) Listopada 1872 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.
Gdy wskutek założonej skargi do Senatu przez Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego i Piotra Łagieskiego na wyroki Sądu Apelacyjnego z dnia 13(25) Maja 1871 r. i Trybunału Cywilnego w Kaliszu z dnia 5 (17) Stycznia 1871 r. Termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Grudnia 1872 r. (7 Stycznia) 1873 roku) spadł, przeto po załatwieniu sporów przez wyrok Rządzącego Senatu daty 30 Grudnia 1872 r. (11 Stycznia 1873 r.) wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ilację w dniu 5 (17) Kwietnia r. b. zapadłym, termin powtórny do odbycia ostatecznego przysądzenia tych dóbr na dzień 18 (30) Maja r. b. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 5 (17) Kwietnia 1873 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*dotyczy również wsi Kośne


Dziennik Warszawski 1873 nr 156

N. D. 3991. Sąd Poprawczy w Petrokowie, wzywa wszelkie władze tak wojskowe jako i cywilne, o przedsięwzięcie środków celem wyśledzenia pobytu Ignacego Starzyńskiego, z wsi Korczyska gminy Wola Wężykowa powiatu Łaskiego o podpalenie obwinionego, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego, się i dostawionego w razie ujęcia Sądowi tutejszemu.
Rysopis: lat ma 50, wzrost wysoki, twarz okrągła, oczy szare, nos i usta mierne,włosy, ciemne, wąsy duże.
Petroków d. 22 Czerwca (4 Lipca) 1873 r.

Tydzień Piotrkowski 1899 nr. 12

Straszna zbrodnia. Korespondent nasz z pow. łaskiego donosi, co następuje:
W nocy z d. 6 na 7 b. m. we wsi Korczysko w powiecie łaskim, przez pięciu zbójów uzbrojonych w dubeltówki, rowolwery i noże, dokonana została straszna zbrodnia. Ofiarą na wstępie padł ojciec rodziny, gospodarz zamożny, następnie syn jego 20 letni, a wreszcie zabrano się do istnych tortur nad pozostałą kobietą—matką, celem wymuszenia, by wskazała, gdzie są ukryte pieniądze, które w kwocie rs. 600 zebrali. W czasie bicia matki, 14 letni chłopiec zdołał, mimo pogoni uciec i pomoc sprowadzić. Tej okoliczności nieszczęsna kobieta zawdzięcza ocalenie życia. Wszystkich 5 łotrów aresztowano już, a główny ich herszt przyznał się, że on to pozostałych czterech namówił do zbrodni.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 356

+ Podpalenia. Skutkiem podpalenia zgorzały: (...) we wsi Korczyska, w pow. łaskim, sterta zboża Ignacego Kopki. 

Goniec Łódzki 1901 nr 286

Z sali sądowej.
W drugim dniu kadencyi rozpatrywał tutejszy wydział sądu okręgowego dwie następujące ciekawe sprawy. (...)
Dnia 23 listopada o godz. 8 wieczorem we wsi Korczyska powiatu łaskiego spłonęła stodoła, należąca do sołtysa wioskowego Ignacego Kopka. Podejrzenie padło na Józefa Adamiaka, mieszkańca tejże wsi, który żył źle z sołtysem. Podejrzenie to znalazło uzasadnienie w śladach, które znaleziono przy oględzinach miejsca pożaru: ślady te wiodły od zabudowań Adamiaka do spalonej stodoły i napowrót, przyczem można było zauważyć, że człowiek ku stodole szedł wolno, w odwrotnym zaś kierunku biegł szybkim krokiem i że lewy jego but był bez obcasa. Szczegóły te zdradzały Adamiaka, który z początku wypierał się winy: sąd skazał go na sześć miesięcy więzienia. Dodać należy iż Adamiak pociągany był już raz do odpowiedzialności pod zarzutem o podpalenie.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 26

POSTĘPOWANIA SPADKOWE.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
20) Wincentym, synu Michała, i Katarzynie, córce Wojciecha, z Piotrowskich małż. Górowskich, współwłaścicielach os. Korczyska Nr 1, pow. Łaskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 1 lipca 1920 r., co do punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 i 49 — w kancelarji wydziału hipotecznego; co do punktów. 7 i 8 — w kancelarji notarjusza Władysława Piaszczyńskiego, co do punktów: 11, 15 i 35—w kancelarji natarjusza Bronisława Cedrowskiego,—zaś co do punktów: 16, 17, 26 i 44 — w kancelarji notarjusza Feliksa Kokczyńskiego — przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji. 

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 33

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Adamie Kończaku, synu Krzysztofa, właścicielu działki gruntu, przestrzeni 3 morgi, z osady Korczyska Nr 1, pow. Łaskiego, — oraz wierzycielu sum: 300 rb. i 400 rb. oraz ostrzeżenia na 200 rb. — zabezpieczonych na nieruch, w dobrach Bałuty Nowe Nr 25a, pow. Łódzkiego.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 26 października 1920 r. w kancelarji wydziału hipot. przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, — w którym osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 50

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Józefie Kucińskim, synu Józefa, właśc. działki gruntu, przestrzeni 2,5 morgi z prawami do wspólnych gruntów w osadzie Korczysko Nr 1, pow. Łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 grudnia 1923 r. w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 48


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 9. 11. 1925 L. Pr. 4134 (3) II wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1139 „Kółko Rolnicze w Korczycach" (p. Łask).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 12

I OBWIESZCZENIE WYDZIAŁU HIPOTECZNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 9. VI. 1932 r. Nr. 831
o postępowaniu spadkowemu
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
11) Franciszku Żagielskim vel Zagalskim, synu Antoniego, właścicielu około 15 1/2 morgów gruntu z folwarku „Korczyska", pow. Łaskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 stycznia 1933 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 w kancelarji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu 9 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy tymże Wydziale Hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny
(—) J. Moldenhauer.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 77

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania, spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
11) Franciszku Żagielskim, vel Zagalskim, synu Antoniego, właści­cielu około 15 1/2 morg. gruntu z folwarku Korczyska, pow. łaskiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 5 stycznia 1933 r. co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okrę­gowego w Piotrkowie, zaś co do punktu 9 w kancelarji Seweryna Żar­skiego notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowanie winny stawić się osobiście lub przez swych peł­nomocników i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
7. Korczyska, obejmującą: wieś Korczyska, kolonję Korczyska, kolonję Natalin, wieś Źródła.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 23

Z życia Związku Młodzieży Ludowej pow. łaskiego.
Nad Związkiem Młodzieży Ludowej pow. łaskiego zaczęły ostatniemi czasy zbierać się chmury tak że zdawałoby się, że praca na tym terenie osłabła. Chcąc przekonać się, czy te krążące pogłoski odpowiadają prawdzie, postanowił Wojewódzki Zarząd zwołać trzy Konferencje rejonowe prezydjów Kol. w poszczególnych Kołach.
Na tak zwołaną konferencję w Kwiatkowicach w dniu 17 maja zjechały się Koła: z Krzatowa, Mostek, Piorunowa, Magnusów Przyrownicy, Wrzący, Florentynowa, Józe­fowa i Wodzierad. Pod przewodnictwem członka Powiatowego Zarządu Z.M.L. kol. Bliźniewskiego omawiano sprawy organiza­cyjne, zastanawiano się nad programem prac w Kołach oraz omawiano bolączki wsi. Po wspólnym posiłku, przygotowanym przez kol. Kłysa, rozjechali się wszyscy, unosząc do swoich Kół energję i zapał do dalszej pracy nad podniesieniem kultury i dobro­bytu wsi polskiej.
Konferencja w Mogilnie, odbyta w dniu 18 maja przy obecności Kół z Gorczyna, Ślądkowic, Rokitnicy, Marzenina, Dąbro­wy, Gucina, Jesionny, Sięganowa, wywarła na wszystkich b. miłe wrażenie, pozostawiając w sercach uczestników na długi czas wspomnienia spędzonych pożytecznie wspól­nych chwil. Zebraniu temu przewodniczył v-prezes Pow. Zarządu kol. Zygmunt Wajs, który omówił sprawy organizacyjne; referat o celach i zadaniach Koła Młodzieży Ludowej wygłosił kol. Kania z Mogilna, a o wy­chowaniu obywatelskiem kol. Gaweł z Jesionny. Konferencję tę zaszczycił swoją obecnością ks. kanonik Brejtenwald Wacław z Dobronia oraz sekretarz gminy Dobroń p. Boniński. Po obradach zasiedli wszyscy do posiłku przygotowanego przez miejscowe Koło pod kierunkiem państwa Staniaków; w czasie posiłku w bardzo serdecznych sło­wach przemówił do młodzieży ks. kanonik Brejtenwald podkreślając doniosłą rolę, ja­ką odgrywają Koła Młodzieży Ludowej w wychowaniu pełnowartościowego obywatela —Polaka i dobrego katolika. Po wysłucha­niu śpiewów i inscenizacyj przygotowanych przez członków Koła w Mogilnie, udali się wszyscy na wieś oglądać prace wykonane wspólnym wysiłkiem przez miejscowe Ko­ło Z.M.L. na terenie wsi Mogilna, a mianowicie: wyrównaną wzdłuż całej wsi dro­gę okopaną rowami, przeprowadzony wzdłuż drogi chodnik, wyrównane płoty, zmeljorowaną łąkę, nadzwyczajną czystość w domu i całym obejściu gospodarskiem, robótki ko­biece i t.d.
Uczestnicy tej konferencji podziwiali te wyczyny młodzieży postanawiając sobie pójść śladem swoich kolegów z Mogilna i przystąpić do tej ciężkiej ale jakże przy­jemnej i owocnej pracy nad sobą samym i nad wsią swoją.
W dniu 19 maja odbyła się taka sama konferencja w Wygiełzowie przy udziale Kół z Korczysk, Rudziska, Dąbrowy Rusiec­kiej, Górek Grabińskich, Brzesk, Sobiepan, Kamostku, Pruszkowa, Dębów-Wolskich, Zelowa, Bujn Księżych, Buczku, Polowej, Chrząstawy i Rudy, której przewodniczył kol. Kazimierz Uniejewski, prezes Pow Zarządu Z.M.L.
Na konferencję tę przybył ks. proboszcz z Wygiełzowa i p. Bolesław Sawicki, właś­ciciel maj. Wygiełzów. Referaty wygłosili kol. Uniejewski o sprawach organizacyjnych, kol. Piotrowski o wychowaniu obywatelskiem i kol. z Koła Młodzieży w Wygiełzo­wie o pracach młodzieży Z.M.L. Zebranie to zakończono posiłkiem wspólnym, przygotowanym przez państwo Uzdrowskich, po którym urządzono wspólną zabawę. Na za­kończenie przybył z Zarządu Woj. kol. Mikołaj Borysławski i udekorował uczestników odznaką związkową, wskazując w krótkiem przemówieniu na rolę młodzieży i Związku w kulturalnym rozwoju wsi pols­kiej.
Na wszystkich tych odprawach był obec­ny z ramienia Zarządu Wojew. kol. inż. Tadeusz Kawczak, który w referacie swoim w mocnych słowach omówił rozwój organizacyj młodzieżowych na terenie wsi, ide­ologię Z.M.L. oraz sprawy przysposobienia rolniczego, gospodarstwa rolnego i gospo­darstwa kobiecego.

Wszystkim tym ze starszego społeczeńs­twa, którzy poparli inicjatywę urządzenia tych konferencyj przyczynili się do ich zor­ganizowania i zaszczycili je swą obecnoś­cią, Zarząd Woj. Z.M. L. składa serdeczne Bóg zapłać.

 Orędownik 1937 nr. 188

Samobójstwo. Dn. 13 bm. w lesie wsi Korczyska popełnił samobójstwo przez powieszenie się stały mieszkaniec wsi Stefanowice. gm. Wygiełzów Franciszek Balcerzak, lat 81. Przyczyny samobójstwa narazie nie ustalono.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza