-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Kozuby Nowe i Stare

Zajączkowski:
Kozuby  -pow. łaski
1) 1386 T. Sir. I f. 10: Koszubi - Thamila de K. 2) 1394 Hube, Zbiór Sier. 119: Kosubi - Jacobus de K. 3) 1395 T. Sir. I f. 71: Kozubi - Jacobus Paluza de K. 4) 1399 Potk. ZH 7: Kozubj- Andreas de K.
5) XVI w. Ł. I, 466-467: Cozuby Nowe, Cozuby Sthare, duplex Cozuby - villa, par. Sędziejowice, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 6) 1511-1518 P. 193: Cozubi- par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 240, 248: Kozuby Stare, Kozuby - wł. szl., jw. 7) XIX w. SG IV, 575: Kozuby Stare - wś i folw., par. jw., gm. Wola Wężykowa , pow. łaski. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kozuby nowe, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 9 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Koźuby stare, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kozuby Nowe, parafia sędziejowice, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Kowalski, regent. (Maciej Kowalski h. Wieruszowa, regent grodzki ostrzeszowski 1773 r. (Boniecki).

Czajkowski 1783-84 r.
Kozuby Stare, parafia sędziejowice, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 7 części, pierwsza Skorzewski, druga Kowalski, trzecia Malinski, czwarta Rayski, piąta Suski, szósta Morycinski, siódma Rzepecki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kozuby nowe, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Sędziejowice, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 98, odległość od miasta obwodowego 2.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kozuby stare, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Sędziejowice, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 46, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Kozuby Nowe, wś, folw. i młyn. nad rz. Grabią, pow. łaski, gm. Wężykowa Wola, par. Sędziejowice. Odl. od Łasku 14 w. W 1827 r. było tu 10 dm., 98 mk., obecnie wś ma 9 dm., 82 mk., 64 mr.; folw. 4 dm., 41 mk., 396 mr. (299 ornej); młyn. 1 dm., 4 mk., 50 mr. Według Tow. Kred. Ziems. folw. Kozuby nowe rozległy mr. 396: grunta orne i ogrody mr. 297, łąk mr. 27, pastwisk mr. 21, wody mr. 5, lasu mr. 31, nieużytki i place mr. 15; bud. mur. 1, z drzewa 10; wś Kozuby nowe os. 18, z gruntem mr. 64.

Słownik Geograficzny:
Kozuby Stare, lit. A. B. D. E., wś i folw., i lit. C. wieś, tudzież osada, pow. łaski, gminy Wola, parafia Sędziejowice (Łaski, Lib. ben. I, 466). Odl. od Łasku 14 w., od Widawy 8 w. W 1827 r. było tu 13 dm., 46 mk., obecnie wś lit. A., B., D., E., liczy 9 dm., 111 mk., 50 mr.; folw. 4 dm., 49 mk., 549 mr. (377 ornej ziemi); os. 1 dm., 20 mk., 4 mr.; wś lit. C. ma 5 dm., 56 mk., 6 mr. Według Tow. Kred. Ziems. folwark Kozuby stare, Madalińszczyzna, rozległy mr. 525, grunta orne i ogrody mr. 323, łąk mr. 3, pastwisk mr. 106, nieużytki i place mr. 93; bud. mur. 3, z drzewa 12.

Spis 1925:
Kozuby Nowe, wś i folw., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, folw. 4. Ludność ogółem: wś 78, folw. 42. Mężczyzn wś 37, folw. 19, kobiet wś 41, folw. 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 66, folw. 42, ewangelickiego wś 12. Podało narodowość: polską wś 78, folw. 42.

Spis 1925:
Kozuby Stare, wś i kol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 31, kol. 10. Ludność ogółem: wś 206, kol. 74. Mężczyzn wś 98, kol. 36, kobiet wś 108, kol. 38. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 206, kol. 74. Podało narodowość: polską wś 206, kol. 74.

Wikipedia:
Nowe Kozuby-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. Przez wieś przebiega magistrala węglowa Gdynia-Śląsk. W miejscowości znajduje się stacja kolejowa Kozuby. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Sołectwo składa się 3 osiedli: stacja PKP (przy linii Śląsk–porty, z kilkoma zabudowaniami i sklepem), Stare Kozuby i Nowe Kozuby. W Nowych Kozubach jest czynny stary młyn wodny nad Grabią, z zabytkową turbiną.

Wikipedia:
Stare Kozuby-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KOZUBY STARE litery A B C D E, par. Sędziejowice, p. łaski w 1783 roku własność: Kowalskiego, Malinskiego, Marycińskiego, Rayskiego, Rzepeckiego i Skorzewskiego. W 1827 roku 13 domów, 46 mieszkańców. Folwark ma powierzchnię 525 mg. Kozuby i pół Bałucza w 1810 r. po Macieju Kowalskim sędzim, odziedziczyli synowie: Wincenty i Ignacy. Kozuby oraz wieś Brody sprzedali spadkobiercy po Dominiku Skorzewskim, który nabył je w 1803 r od Ignacego Dzierzbińskiego za 70 tys. zł. Część Kozub Józef Magnuski sprzedaje Bogumiłowi Aniołowiczowi. Kozuby Nowe, wieś i folwark oraz młyn nad rzeką Grabią. W 1827 roku było 10 domów, 98 mieszkańców i 64 morgi ziemi. Na folwarku 4 domy, 10 włościan i 396 mg gruntu w tym 299 mg ziemi ornej.(Dydyński 1816 k.1 172, SGKP t.4, s.574)

1992 r.

MŁYN W KOZUBACH NOWYCH
REMIZA W KOZUBACH STARYCH

Gazeta Warszawska 1825 nr 78

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 28 Czerwca r. b. o godzinie 10tey rano w Mieście Woiewódzkiem Kaliszu przed W. Franciszkiem Bajerem, Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, w Kaliszu zamieszkałym, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie wsi Kozub starych części lit: D, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położoney. Wieś ta części lit: D. czyniła roczney dzierżawy 1215 zł. Pol. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela 1825 r. i trwać będzie do tegoż terminu 1828 r. — W Kaliszu dnia 9 Maia 1825 r.
J. Słowikowski.

Gazeta Warszawska 1826 nr 145

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego — Wzywa naymocniey wszystkie Władze tak cywilne iako też woyskowe, bezpieczeństwa publicznego przestrzegające, ażeby na Star: Mośka Jamnika vel Jakubowicza o kradzież obwinionego, iuż kilka razy za podobne występki paprawczo karanego, w czasie transportu z miasta Łasku do Piotrkowa w boru ku Grabicy będącym z pod straży cywilney dnia 16 b. m. i r. zbiegłego, wedle poniżey umieszczonego rysopisu ściśle śledziły w Gminach a mianowicie na pustkowiach i karczmach., w przypadku dostrzeżenia gdziekolwiek bądź uiąć i pod silną strażą tegoż zbrodniarza Sądowi tuteyszemu dostawić kazały. Pomieniony Mosiek Jamnik vel Jakubowicz ma lat 52, rodem ze wsi Kozub Starych, przebywał często w Szadku, gdzie dotąd ma żonę i dziecko, wzrostu miernego, oczu piwnych, twarzy okrągłey, włosów czarnych, brody czarney z włosami siwemi; miał na sobie ubiór: surdut szaraczkowy dobry, spodnie skórzane, kamizelkę nankinową w paski niebieskie, koszule ma lnianą, chustkę na szyi kolorową bawełnianą, bóty proste dobre, czapkę lisią z wierzchem czarnym manszetrowym, z professyi wyrobnik. — Szadek dnia 19 Kwietnia 1826 roku.
Hałaczkiewicz Podsędek.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 25

UWIADOMIENIE
Ponieważ o zwrot obligacyi urzędowey przezemnie na summę sześć tysięcy złotych polskich w dniu 31. Czerwca 1820 roku na rzecz niegdy Bogusława Stobińskiego przed Józefem Godlewskim, wówczas Notaryuszem Woiewództwa Kaliskiego, wystawioney, rozpocząłem przeciw Sukcessorom tegoż niegdy Bogusława Stobińskiego Process, przeto oznaymiam publicznie, aby teyże obligacyi i należącey się z niey summy od tychże Sukcessorów Stobińskich nikt nie nabywał, gdyż ia na tę obligacyą nic a nic winien nie iestem.
Kalisz dnia 10, Czerwca 1828 roku.
Marcelli Ordęga,

Dziedzic dóbr Kozub nowych.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 189

Reiént Kancelaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż gdy W. Franciszek Błociszewski nieuczynił zadosyć warunkom kontraktu dzierżawnego o dobra Kozuby stare część lit. D. zawartego, przeto stosownie do żądania strony interessowaney, też dobra Kozuby stare część lit. D. w powiecie Szadkowskim, woiewództwie Kaliskiem położone, w iednoroczną possessyą dzierzawną, uważając za zaczętą od dnia Sgo Jana Chrzciciela r. b., a kończąc w tymże czasie roku przyszłego 1831 r. na koszt i ryzyko tegoż W. Franciszka Błociszewskiego wypuszczone będą, do czego wyznacza się termin publiczney licytacyi przedemną Reientem tu w Kaliszu w kancelaryi hypoteczney na dzień 24 lipca r. b. na godzinę 10 zrana. Wydzierżawienie dóbr tych nastąpi wedle tych samych warunków, pod iakiemi takowe W. Błociszewski zadzierzawił. Dobra te dotychczas przynosić były winny coroczney dzierżawy po zł. 1660. Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. Kalisz dnia 2 lipca 1830 roku. F. Baier.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 117

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Wieś folwarczna Kozuby stare, część lit D. w powiecie Szadkowskim, obwodzie Sieradzkim sytuowana, na lat 3 od Sgo Jana r. b. przez licytacyą publiczną dnia 11 czerwca r. b. przed Wnym Wincentym Kobyłeckim Reientem w Szadku, w kancellaryi iego o godzinie 3 z południa odbyć się maiącą, podług warunków u tegoż Reienta przeyrzeć się mogącyeh wydzierżawioną zostanie. — Wieś ta przynosiła dotąd corocznej dzierzawy około 1300 złp.— Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. Kalisz d. 23 kwietnia 1831 r. Józef Narczyński.

Dziennik Powszechny 1832 nr 316

Z powodu nastąpioney śmierci w dniu 3 Grudnia 1828 roku Agnieszki z Rzepeckich Papiewskiey, właścicielki summy 4,750 zło. w Dziale IV pod Nr. 1 na dobrach Kozuby stare, część lit C. zwane Rzepeczczyzna w Pocie Sadkowskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, hipotecznie zabezpieczoney, postępowanie spadkowe otworzonem zostało, które ogłaszaiąc zawiadamia się osoby interessowane, iż do przepisania summy powyższey na rzecz spadkobierców termin półroczny na dzień 21 Maia r. b. wyznaczonym został. Kalisz dnia 24 Października 1832 r. Hilczyński.

Dziennik Powszechny 1833 nr 120

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia, iż dobra Kozuby nowe z przyległym młynem wodnym, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim położone, około złp. 3,000 corocznie dzierzawy przynieść mogące, w d. 10 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana, w Szadku przed W. Kaietanem Szczawińskim Reientem, przez licytacyą publiczną w trzechletnią dzierzawę wypuszczone zostaną, w Kaliszu d. 26 Kwietnia 1833 roku. Piotr Paweł Szrubarski.

Dziennik Powszechny 1834 nr 79

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż w zastosowaniu się do ogólnych przepisów rządu względem dalszego zarządzenia dobrami sekwestrowi lub konfiskacie uległemi, dobra poniżey wymienione, a do tey kategoryi należące, w drodze publiczney licytacyi wydzierżawiać będzie na lat trzy od dnia 1 Lipca r. b. wraz z porządkami ekonomicznemi, tudzież inwentarzami, takiemi iakie się gdzie znayduią miejscowe, a mianowicie:  
14. Na dniu 19 Kwietnia r. b. Realność Kozuby Lit. C Rzepeczyzna zwane, w Obwodzie Sieradzkim, składaiące się z zabudowań folwarcznych i gruntów, z powodu niedostatecznych zasiewów ustanowiony dochód roczny pro praetio fisci złp. 150.
Licytacya w terminach wyżey oznaczonych, odbywać się będzie na sali posiedzeń Kommissyi Wdzkiey z południa o godzinie 2giey. O warunkach pod iakiemi wydzierzawienie dóbr tych nastąpi, pretendenci (którzy w przepisane postanowieniem Namiestnika Królewskiego z dnia 24 Stycznia 1818 roku świadectwa kwalifikacji zaopatrzyć się zechcą) w Biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformowani bydź mogą. w Kaliszu dnia 8 Marca 1834 roku. Prezes, Szmidecki. Sekretarz Jlny, Przedpełski. N. D. 17,441.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 98

Popisany Komornik zawiadamia szanowną publiczność, że dnia 28 Maja ( 9 Czerwca) r. b. o godzinie l0 z rana, w mieście Szadku przed W. Kajetanem Szczawińskim Rejentem tegoż Powiatu odbędzie się na 3chletnie wydzierżawienie poczynając od dnia 24 Czerwca roku 1838 do tegoż czasu 1841 r. dóbr Kozuby stare z przyległościami i przynależytościami w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położonych, publiczna licytacya nadmieniając że dobra te dotąd niebyły wydzierżawiane jednakże mogą czynić mniej lub więcej około 2500 złp. rocznej dzierżąwy, warunki pod któremi te dobra wypuszczone będą mogą w Kancellaryi tegoż Rejenta być przejrzane.
Kalisz d. 31 Mar. (12 Kwiet.) 1838 r.
Nepomocen Żalkowski, K.T.C.K.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 17

Sąd Policyi Prostey Ptu Szadkowskiego.
Uwiadomia wszelką publiczność kogo by dotyczeć mogło, iż osoba płci żeńskiey, po żebrze chodząc z imienia nazwiska i zamieszkania niewiadoma, w dniu 10 na 11 Kwietnia r. b. w wsi Kozubach Nowych, w Powiecie Szadkowskiem, życia zakończyła, która była wzrostu średniego, tuszy mierney, włosów czarnych twarzy okrągłey, nosa i ust proporcyonalnych w wieku lat 60 i miała na sobie ubiór, czapkę baścikową w paski, koszulę z grzebną starą, kaftan zielony łatany, i fartóch parciany dziurawy w paski, i wzywa aby dalsze kroki prawne iakieby komu w tem względzie służyły przedsiewziął.
Szadek dnia 6/18 Kwietnia 1839 r. Uziembło za Podsędka.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 27

(N. D. 580.) — Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:
2. Po Andrzeju Józefie dwóch imion Papiewskim, co do tytułu współwłasność summy złp. 4750 wdziale IV, ad Nr. 1 na dobrach Kozuby Stare część litera C. Rzepeczczyzna zwanej zahypotekowanej, z wyznaczeniem półrocznego terminu, na dzień 28 Lipca (9 Sierpnia 1839 r. godzinę 9 zrana, tu do Kancellaryi podpisanego Regenta.
Kalisz dnia 17 (29) Stycznia 1839 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 74

(N. D. 1503 ) Komornik Ptu Szadkowskiego.
Zawiadamia, iż w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) r. b. o godzinie 10tej z rana w mieście powiatowem Szadku przed Kajetanem Szczawińskim Rejentem Powiatu Szadkowskiego odbędzie się licytacja na wydzierżawienie dóbr Ziemskich wsi Kozuby Nowe lit A. Β. z przyległościami, bez żadnego z tych wyłączenia w powiecie Szadkowskim obwodzie Sieradzkim gubernii Kaliskiej położonych na lat trzy od Sgo Jana Chrzciciela czyli 24 Czerwca r. b. poczynając, z których dotąd płacono rocznie czynszu dzierżawnego złp. 2,355.
Szadek dnia 11 (23) Marca 1839 roku.
Marcin Kwiatuszyński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 121

(N. D. 1039 ) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:  
9. Charlotty Meyer (...) tudzież właścicielki summy 20,000 złp. na dobrach Brody w powiecie Szadkowskim leżących, pod Nr. 1 a i b. i na dobrach Kozuby Stare Madalińszczyzna zwanych, także w powiecie Szadkowskim położonych, pod tymże Nr 1 a.i b. w dz. IV, i wreszcie właścicielki zł. 4000 nа tychże samych dobrach Brody, w dziale IV pod Nr. 2 a. i b. lokowanych. Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków przed podpisanym Pisarzem nа dzień 28 Sierpnia (9 Września) 1839 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interesowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 11 (23) Lutego 1839 r.
Antoni Korzeniowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 11

Sąd Poprawczy Wydziału Łęczyckiego.

Wzywa P. Łukasza Marszewskiego dawniejszego dzierżawce wsi Kozuby stare w Okręgu Sieradzkim, a teraz z pobytu niewiadomego, aby w dniach 30 stawił się w Sądzie naszym dla wytłumaczenia się w sprawie własnej o zakazane pojedynki, inaczej uważany będzie iż się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości i przez listy gończe ścigany będzie.— Łęczyca, dnia 11/23 Lutego 1843 r. S. P. Skwarski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 20

Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.

Zapozywa niniejszem Łukasza Marszewskiego w latach 1841 i 42 dzierżawcę części wsi Kozub starych Bieleckiego w Okr: Szadkowskim Gub: Kaliskiej położonych, i tamże do pory letniej 1842 r. mieszkającego, a odtąd pobyt swój ukrywającego, ażeby w ciągu tygodni 6 od dnia ogłoszenia pozwu niniejszego stanął osobiście w Sądzie tutejszym do tłómaczenia w poczynionych mu przez Józefa Bieleckiego zarzutach gwałtu publicznego występku co do ciała i obelg, lub wskazał pobyt swój dla przesłania w tym celu akta właściwemu Sądowi, bo w razie przeciwnym, za ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości uważanym będzie. — Piotrków d. 23 Kwietnia (5 Maja) 1843 r. Łaguna S. P.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 42

(Ν. D. 786). Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kalskiej.
Do regulacyi spadków po:
1. Petronelli z Klimaszewskich Kiełkiewiczowéj, interessowanéj do summ Jana Klimaszewskiego z powodu położonych przez nią aresztów, a mianowicie do summ (...) 19800 złp. czyli rubli sr. 2970 na dobrach Kozuby stare D. w Okręgu Szadkowskim;
2. Joannie Salomei z Gadtów Meyerówej i jej synie Julianie Meyer, współwłaścicielach summy 900* rubli sr. na pomienionych dobrach Kozuby stare D. hypotekowanej, wyznacza się termin przed Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej na dzień 19 (31) Sierpnia 1843 r. z wezwaniem na tenże termin Interessentów pod prekluzyą.  
Kalisz d. 6 (18) Lutego 1843 r.
Korzeniowski.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 22

(Ν. D. 418.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj.
Do regulacyi spadków po: 3. Janie Karsznickim właścicielu dóbr Kozub Starych, Madalinszczyzna zwanych w Okręgu Szadkowskim położonych wyznacza się termin na dzień 17 (29) Lipca 1844 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej, z wezwaniem na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
Kalisz dnia 7(19) Stycznia 1844 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 100

(N. D. 2014) Pisarz Trybunału Cywilnego 1. Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie W-go Adama Sulimierskiego dziedzica dóbr Paprotni w Okręgu, Sieradzkim leżących, tamże we wsi Paprotni zamieszkałego i mieszkającego, zamieszkanie prawne co do tego interessu u Roberta Chrystowskiego Adwokata przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa, w Kaliszu zamieszkałego obrane mającego, w poszukiwaniu summy rs. 665 z procentem 5...*, od dnia 23 Listopada (5 Grudnia) 1842 r., oraz rs. 12 wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej daty 5 (17) Stycznia r. z. 1843 zasądzonych, aktem przez Józefa Rojek Komornika Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w dniach 7 (19) 8 (20) i 9 (21) Grudnia t. r: 1843 sporządzonym, dobra ziemskie Kozuby Stare część lit. D, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, celem przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały.  
Dobra ziemskie Kozuby-Stare część lit. D. stanowią jednę całość pod nazwiskiem Gmina Kozuby-Stare część lit. D, położone są w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej.
Dobra te są dziedziczne sukcessorów niegdy Antoniego Bieleckiego, to jest:
1) Maryanny Błociszewskiéj, w mieście Łasku Okręgu Szadkowskim.
2) Józefa Bieleckiego we wsi Kozubach Starych części lit. D. w Okręgu Szadkowskim mieszkających, z własnych funduszów utrzymujących się, i znajdują się w posiadaniu tegoż Józefa Bieleckiego.
Rozległość dóbr Kozuby-Stare części lit. D. jest następująca:
1) grunt pod zabudowaniami dworskiemi około mórg 2. 2) grunt pod zabudowaniami wiejskiemi pr. kw. 200; 3) ogrody dworskie klassy 2, 3, 4, pr. kw. 150; 4) rzeka pr. kw. 4; 5) ogrody wiejskie klassy 2, 3, 4, pr. kw. 16; 6) drogi pr. kw. 6; 7) łąki mórg 2, pr. kw. 45; 8) pastwiska wspólne mórg 60, pr. kw. 150; (9 grunta orne dworskie klassy 2, 3, 4, 5 i 6, mórg 146 pr. kw. 6; 10) grunta wiejskie tejże klassy mórg 21; 11) łaki wiejskie pr. kw. 8; 12) miedze pomiędzy działami pr. kw. 2; 13) nieużytki pr. kw. 19; czyli ogółem około mórg 233 pr. 6, czyniących włók 7, mórg 23, prętów kwadratowych 6, miary Warszawskiej.
Komornik w obliczeniu powyższej rozległości, przyjął za zasadę skład stajowy, szerokości pręt 1, a długości prętów 30, półtorak szerokości pół pręta, a zagon 1j3 część pręta.
Do dóbr tych należy kontrowers pomiędzy dobrami Sędziejewicami, Brodami i Nowemi-Kozubami, lecz w jakiej części, niewiadomo.
Zabudowania są następujące:
I. dworskie.
Dwór o trzech pokojach, jednej izbie i schowaniu, stodoła o dwóch klepiskach, owczarnia, stajnia, obora i wozownia, kurniki, chlew oraz ogród warzywny i owocowy w którym drzewa rodzajnego sztuk 50 oraz 14 pieńków pszczół, do których jako też do niektórych zabudowań, rości pretensуе Józef Bielecki, jakoby one stanowiły jego wyłączną własność; przy dworze znajduje się studnia z koszorem.
II. Wiejskie.
Chałup dwie o dwóch izbach i jednej komorze, stodoł 3 i pół stodoły nowo wybudowanéj, do któréj Józef Bielecki rości pretensyą. Zabudowania wszystkie z drzewa w stanie średnim.
Posada włościan jest następująca:
Zagrodników czterech, którzy odrabiają ręczno po dni dwa, a sprzężajem po jednym dniu, w żniwa odrabiają po cztery tłuki prócz tego kapustę sadzą, obierają i owce strzygą, oddają po jednym kapłonie i po 8 jaj co rok. Zagrodnicy ci mają roli po 17 składów przez 7 staj, oraz każdy łączkę około pr. kw. 8.
Inwentarza gruntowego żywego i martwego, fabryk, zakładów, oraz czynszowników niema żadnych.
Obszerniejsze opisanie zabudowań, wyszczególnienie granic, ilość opłacających się podatków i ciężarów, oraz inne wszelkie szczegóły są zawarte w akcie zajęcia, któren to akt wraz z warunkami przedaży, w terminie właściwym złożyć się mającemi, tak w Kancellaryi Pisarza Trybunału, jako też u Roberta Chrystowskiego Adwokata w Kaliszu, przejrzany być może.
Akt powyższy zajęcia w dwóch kopiach Józefowi Bieleckiemu, jako ustanowionemu dozorcy i Wójtowi Gminy dnia 7 (19) Listopada r. z. 1843, w trzeciej kopii Fabianowi Uziembło jako Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego dnia 15 (27) Stycznia r. b. doręczonym został.
W reszcie akt ten zajęcia w księdze wieczystej właściwej dnia 1 (13) Kwietnia r. b. 1844, zaś w Biurze Pisarza Trybunału, dnia 5 (17) t. m. i r. zaregestrowany został.
Przedażą obecną dyryguje Robert Chrystowski Adwokat w Kaliszu mieszkający, jako wylegitymowany pełnomocnik Adama Sulimierskiego.
Pierwsza publikacya zbioru objaśnień warunków licytacyi i przedaży, odbędzie sie na audyencyi publicznéj Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń dnia 24 Maja (5 Czerwca) r. b. 1844.
w Kaliszu dnia 5 (17) Kwietnia 1844 r.
Fr. Salezy Wołowski, Р. T.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 237

(N. D. 3570). Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadku po Józefie Krasnosielskim, jako właścicielu ewikcyi, względem zapewnienia mu prawa 6letniej dzierżawy dóbr Kozuby nowe w Okręgu Szadkowskim leżących w dziale III. pod Nr. 8 wykazu hypotecznego tychże dóbr mieszczącego się, na kapitale w dziale IV. pod Nr. 2 lit: b. oraz na pomienionych dobrach w tymże dziale pod Nr. 9 zapisanej, wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem na dzień 12 (24) Stycznia 1845 roku, w którym interessenci do spadku tego z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą.
Kalisz dnia 3(15) Lipca 1844 roku.
Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 71

(N. D. 1288) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby na Andrzeja Mrozowskiego, rodem ze wsi Zamłynia, Powiatu Sieradzkiego, dawniej we wsi Kozubach Starych Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, lat 37 mającego, wzrostu dobrego, twarzy ściągłéj, oczu szarych, nosa miernego, włosów blond, przed wymiarem kary się ukrywającego, baczną uwagę zwracały, i w razie ujęcia Sądowi Poprawczemu w Kaliszu, lub najbliższemu odstawić zechciały.
w Kaliszu dnia 1 (13) Marca 1847 roku.
Sędzia Prezydujący,
Radca Dworu, Swierczyński.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 113

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:
We wsi i gminie Kozuby, w pow. Sieradzkim, dom drewniany i stodoła ubezpieczone na rs 60, tudzież obora która jeszcze nie była ubezpieczoną; przyczyna pożaru także niewiadoma.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 165

(N. D. 3527) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza po osobach zmarłych toczące się postępowanie spadkowe jako to:
4, Józefie z Skórzewskich Jędrzejewskiéj jako wierzycielce summ(...) oraz rs. 150 z większej summy rs. 300 na dobrach Kozuby stare części Madalińszczyzna zwanéj z Okręgu Szadkowskiego hypotecznie ubezpieczonych. Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na dzień 6 (18) Lutego 1850 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu się wyznacza.
Kalisz dnia 12 (24) Lipca 1849 roku.
N. Wojciechowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 105

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 4 b. m. we wsi Kozuby nowe pow. Sieradzkim, Juszczak Mateusz włościanin, lat 31 liczący, łowiąc ryby w rzeczce, skutkiem przewrócenia się czółna na którem płynął, utonął.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 253

(N. D. 4952) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1. Po Józefie Bieleckim co do tytułu współwłasności dóbr Kozuby Stare lit. A. i B. Okręgu Szadkowskiego; (…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 10 (22) Maja 1851 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 23 Paździer. (4 Listop. ) 1850 r.
M. Basiński.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 178

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 8 b. m. 13-letni chłopiec wiejski, w służbie we wsi Kozubach pow. Sieradzkim zostający, przepędzając bydło przez rzekę Grabicę, uchwycił się za ogon krowy, lecz uniesiony pędem wody, gdy mu ręce zemdlały, zmuszony był puścić się ogona i upadł na dno, a chociaż go wkrótce wydobyto, do życia już przyprowadzonym być nie mógł.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 71

(N. D. 1577) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie.
1. Anieli Gorczyckiej, współwłaścicielki dóbr Kozuby nowe A. B. w Ogu Szadkowskim;
(...) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się przedemną Pisarzem termin prekluzyjny na d. 23 Września (5 Paźdź.) 1854 roku.
Kalisz d. 12 (24) Marca 1854 roku.
J. N. Zengteler.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 9

(N. D. 241) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Sebastyana Madalińskiego właściciela dóbr Brody, Kozub Starych części lit D. i lit. Ε wszystkich w Okręgu Szadkowskim położonych oddzielne hypoteki mających, otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Lipca 1858 r. przed sobą oznaczam.
Stanisław Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 147

(N. D. 2991) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Sebastyana Madalińskiego właściciela dóbr Kosuby stare lit. A. i B. Okręgu Szadkowskiego, oraz wierzyciela summy rsr. rs. 687 w dziale IV. pod Nr. 5 na tychże dobrach zabezpieczonej;
(...) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dz. 2 (14) Stycznia 1862 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam.  
Kalisz dnia 8 (20) Czerwca 1861 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 131

Wzywa Maksymiljana Malikowskiego ekonoma poprzednio we wsi Kozubach starych gminie Wola Wężykowa powiecie Łaskim zamieszkałego, o obecnie z pobytu niewiadomego aby się stawił w Sądzie tutejszym w własnej sprawie w ciągu dni trzydziestu, po upływie bowiem tego terminu Sąd
postąpi z nim według prawa.
Petrokow d. 2 (14) Czerwca 1871 r.
Sędzia Prezydujący, Walewski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 155

N. D. 4412. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Leona Gorczyckiego co do rs. 1855 kop. 2 na dobrach Kozuby nowe A. B. z okręgu Szadkowskiego w dziale IV Nr. 19a. stojącej.
Otworzył się spadek do regulacji którego wyznacza się termin na dzień 8 (20) Lutego 1874 r. w kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 12 (24) Lipca 1873 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 169

N. D. 5048. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia że toczy się postępowanie spadkowe:
3. Po Janie Klimaszewskim wierzycielu sumy rs. 1425 na dobrach Kozuby Stare 1*. D w ok. Szadkowskim w Dz. IV pod Nr. 1* ubezpieczonej. (…) do uregulowania których to spadków, termin stanowczy na d. 15 (27) Lutego 1875 r. w kancelarji mojej w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 7 (19) Sierpnia 1874 r.
Stanisław Białobrzeski

*nieczytelne

Tydzień Piotrkowski 1875 nr. 12

W dniu 14 marca w p-cio łaskim obora we wsi Kozuby Stare, właściciela tejże wsi Ludomira Madalińskiego, ubezpieczona na rs. 500.

Dziennik Warszawski 1875 nr 127

N. D. 3383. Sąd Poprawczy w Petrokowie, wzywa Wojciecha Głuszek stałego mieszkańca wsi Kozuby Stare, gminy Wola Wężykowa powiatu Łaskiego, obecnie z pobytu niewiadomego, ażeby w ciągu dni 30 licząc od daty niniejszego stawił się w Sądzie tutejszym do ogłoszenia wyroku w jego sprawie wydanego, w przeciwnym bowiem razie Sąd postąpi podług prawa.
Petroków d. 9 (21) Czerwca 1875 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 155

N. D. 4922 Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czynimy, iż na żądanie Moritza Sachs i Mojżesza Michała Tentzer z własnych funduszów utrzymujących się, w mieście gubernialnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Kazimierza Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu i tamże w Kaliszu zamieszkałego, jako popierającego subhastację dóbr Nowe Kozuby lit. A. В., z ogu Szadkowskiego, powiatu Łaskiego, gubernji Petrokowskiej, obrane mających, w poszukiwaniu należności rs. 936 w gotowiźnie, z procentem jaki się okaże być przynależnym, w księdze hipotecznej dóbr Nowe-Kozuby lit. A. B. pod N. 26, działu IV objawionej; aktem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilny w Kaliszu w d. 2 (14) Czerwca 1875 roku zajęte zostały na przymusowe wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Nowe-Kozuby lit. A. В., z przyległościami, składające się folwarku i wsi Nowe Kozuby, młyna wodnego, położonego przy rzece Ner, z wszelkiemi zabudowaniami do dworu należącemi, gruntami obsianemi i i obsiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, zaroślami, zagajnikiem brzeziny młodocianej, propinacją, czynszami, polowaniem, rybołóstwem i tem wszystkiem co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszej części wyłączenia z takowych, z wyłączeniem jednak z pod zajęcia i sprzedaży wszelkich zabudowań i gruntów, oraz łąk na własność włościan w tychże dobrach w moc Najwyższego Ukazu przeszłych, w o-gu Szadkowskim, p-cie Łaskim, gubernji Petrokowskiej, gminie Woli Wężykowej, parafji Sędziejewice; odległe od miast i osad najbliższych jako to: od miasta okręgowego, a na teraz osady Szadek wiorst 30, od miasta powiatowego Łasku wiorst 17, od miasta gubernialnego Petrokowa wiorst 60, od miasta gubernialnego Kalisza wiorst 70, od dawniej miasta, a na teraz osady Widawa wiorst 10, od miasta Zduńskiej-Woli wiorst 12, należą do Adama Przeradzkiego i Walentego Aleksandra dwóch imion Gorczyckiego, obu w dobrach tych Kozuby Nowo A. B. zamieszkałych, z których ostatni Gorczycki jest właścicielem tylko pięćdziesięciu mórg gruntu z młynem wodnym i zabudowaniami do tegoż młyna i gruntu należącemi, w których mieszka Paweł Fluderski, młynarz, z dobrami Nowe Kozuby lit. A. В jedną całość i księgę hypoteczną mających, wywłaszczonych dłużników.
Dobra te granice mają niesporne, i są okopcowane, pozostają w posiadaniu dzierżawnem z inwentarzem żywym i martwym przez Ottona Busch na lat dziewięć, za kontraktem urzędowym przed Rejentem Paszkowskim w Kaliszu pod d. 18 (30) Maja 1874 r., sporządzonym, za cenę dzierżawną roczną po rsr. 825, a conto której dzierżawy zapłacił Otton Busch dzierżawca właścicielowi tych dóbr Adamowi Przeradzkiemu rs. 1 800, dzierżawa ta zaczyna się od dnia 12 (24) Czerwca 1874 r. a kończy się w tym samym dniu 1883 r., w ostatnim zaś roku dzierżawca od czynszu dzierżawnego jest zwolniony.
Na dobrach zajmowanych żadnej karczmy, ani toż wyszynku trunków nie ma.
Dobra Nowe-Kozuby lit. A. B. z przyległościami i młynem obejmują przybliżonym sposobem włók 16 mórg 26 pr. 150 na miarę nowopolską, czyli dziesiatyń 240 na miarę rosyjską, grunta należą do klasy П, Ш i IV. Z dóbr tych opłaca się podatków rocznie rs. 134 k. 84, zaległość podatków, a mianowicie składki ogniowej za rok 1874 wynosi rs. 12 kop.84.
Akt zajęcia obejmujący szczegółowy opis wszystkiego przejrzanym być może u Kazimierza Ruszkowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, subhastację tych dóbr imieniem Sachsa i Tentzera popierającego, który to akt zajęcia doręczonym został Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku, Wójtowi gminy Wola Wężykowa w, dniu 6 (18) Czerwca 1875 r. Akt zajęcia zaregestrowano w księdze hypotecznej Nowe Kozuby lit A. В. w d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1875r., a w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 9 (21) Lipca 1875 roku.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, które w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu i u Kazimierza Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu przejrzane być mogą, odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 28 Sierpnia (9 Września) 1875 r. o godz. 10 z rana, poczem dalsze formalności nastąpią.
Kalisz d. 12 (24) Lipca 1875 r.
Skoczyński.


Tydzień Piotrkowski 1881 nr. 1

Dnia 4 grud. we wsi Kozuby pow. łaskiego, 4-letnia włościańska dziewczyna umarła z ran od poparzenia.

Kurjer Warszawski 1886 nr 237

W dniu 13-ym b. m. we wsi Kozuby, w powiecie łaskim, 15-letni Andrzej Jankowski, syn kolonisty, przepędzając krowy przez rzeczkę Grabę, natrafiwszy na głęboki dół, utonął.  

Tydzień Piotrkowski 1889 nr. 11

Do sprzedania
Dobra Kozuby-Stare i Natalin
położone w powiecie Łaskim. Kozuby rozległości włók 17 1/2, Natalin zaś włók 7 1/2. Sprzedane być mogą razem lub częściowo i na parcellacyję. Odległość od Zduńskiej-Woli wiorst 7, od Łasku wiorst 11. Bliższa wiadomość w Kaliszu u p. St. Jackowskiego, dom Weigla, lub w "Petrokowie" u p. Kiedrzyńskiego, dom Szpana.

Tydzień Piotrkowski 1891 nr. 26

Dla braku konkurentów do kupna, troje licytowanych dóbr przeszło na własność T. K. Z-go. w szacunku wyrównywającym nieumorzonej części pożyczki, a mianowicie: (...) 2) Kozuby Stare pow. łaskiego,(...) Wszystkie przeszłe na własność T-wa dobra znalazły już nabywców i odprzedane zostaną z wolnej ręki. Z pozostałych zaś 17 dóbr zakwalifikowanych do sprzedaży, opłacone zostały należytości T. K. Z-go przed terminem licytacyi.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1891 nr 182

+ Sprzedaż dóbr.
Za raty zaległe Towarzystwo kred. ziems. sprzedało w maju w okręgu dyrekcji szczegółowej piotrkowskiej majątki następujące:(...) 2) Natalin w pow. łaskim, nabyte przez p. Julję Bogusławską; (...)
Nadto z powodu braku nabywców przysądzono na własność Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu majątki: (…) 2) Kozuby Stare w pow. łaskim, (...)
Wszystkie te trzy majątki już znalazły nabywców i zostaną sprzedane z wolnej ręki.  

Tydzień Piotrkowski 1895 nr. 15

Sprzedano przy udziale banku włościańskiego, przed notaryjuszem K. Filipskim, następujące majątki ziemskie:
22) 10 listopada 1894 r. część Kozub Starych D., pow. łaski. Natalii Madalińskiej, morg. 155 pręt. 127, z pożyczką banku 6300 za r. 8100.

Zorza 1895 nr 34

W gub. piotrkowskiej. Parcelacja. Z Łodzi donoszą, że poczyniono tam starania o pozyskanie pożyczki Banku włościańskiego w celu rozparcelowania między włościan majątków: Kozuby-Stare, Czarny-Las, Wola-Pszczołecka i Bachorzyna.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1895 nr 108

+ Parcelacja.
W gub. piotrkowskiej i kaliskiej w ostatnich czasach włościanie, przy pomocy Banku włościańskiego, nabyli majątki następujące:
część dóbr Kozuby Stare D., w pow. łaskim, od p. Natalji Madalińskiej, 155 morgów, za 8,100 rs.; pożyczka Banku 6,300 rs.;

Tydzień Piotrkowski 1902 nr. 38

Banda koniokradów. Ostrzegamy właścicieli ziemskich gub. piotrkowskiej i kaliskiej o sformowaniu się w ostatnich czasach bandy koniokradów, która rozpoczęła swe operacyje w powiatach łaskim i sieradzkim. W przeciągu jednego miesiąca sierpnia, banda ta dokonała kradzieży w następujących majątkach: W Złoczewie majątku p. Kobierzyckiego 3 konie; w Dziatkowicach u p. Hałaczkiewicz 4 konie; w Kozubach p. Ratajewskiego 2 konie; w Beleniu p. Stokowskiego 2 konie; w Wierzchlasie p. Skarżyńskiego 2 konie i w wielu innych. We wszystkich wypadkach kradzieży posyłana pogoń za śladem, gubiła ślad w Pajęcznie, miasteczku powiatu noworadomskiego, lub też pod Pajęcznem. Żadnej kradzieży nie wykryto.

Goniec Łódzki 1902 nr 220

Banda koniokradów. Ostrzegamy właścicieli ziemskich gub. piotrkowskiej i kaliskiej—pisze „Tydzień" — o sformowaniu się w ostatnich czasach bandy koniokradów, która rozpoczęła swe operacye w powiatach łaskim i sieradzkim. W przeciągu jednego miesiąca sierpnia, banda ta dokonała kradzieży w
następujących majątkach: W Złoczewie majątku p. Kobierzyckiego 3 konie; w Dziatkowicach u p. Hałaczkiewicza 4 konie; w Kozubach p. Ratajewskiego 2 konie; w Beleniu p. Stokowskiego 2 konie; w Wierzchlasie p. Skarżyńskiego 2 konie i w wielu innych. We wszystkich wypadkach kradzieży posyłana pogoń za śladem, gubiła ślad w
Pajęcznie, miasteczku powiatu noworadomskiego, lub też pod Pajęcznem. Żadnej kradzieży nie wykryto.

Tydzień Piotrkowski 1905 nr. 28

Pomiędzy Łaskiem a. Widawą grasuje od niejakiego czasu banda złodziei, która kradnie gospodarzom po wsiach inwentarz, ostatnio zaś p. Feliksowi Ratajskiemu na folwarku w Kozubach-Nowych, wyniesiono, wyłamawszy drzwi od spichrza, wełnę z 300 owiec. Ze skradzionych ostatniemi czasy rzeczy i bydła udało się odzyskać zaledwie jedną krowę.

Zaranie 1909 nr 29

Parcelacja majątków. W najbliższej przyszłości mają być rozparcelowane dwa większe majątki w powiecie łódzkim: Wola Wężykowa, własność p. Neumanowej, około 400 morgów, oraz Kozuby Stare, własność p. K. Karwowskiego, około 300 morgów.

Rozwój 1909 nr 109

Parcelacya majątków. W najbliższej przyszłości mają być rozparcelowane dwa większe majątki w powiecie łódzkim: Wola Wężykowa, własność p. Neumanowej. około 400 morgów, oraz Kozuby Stare, własność p. K. Karwowskiego, około 300 morgów.

Gazeta Łódzka 1917 nr. 13

W nocy z 28 na 29 grudnia skradziono gospodarzowi Franciszkowi Milczarkowi ze Starych-Kozub, gm. Wola Wężykowa, pow. Łaski, 2 konie: 3 letnią klacz karą z tylną prawą pęciną białą, z gwiazdką na czole i 5 letnią klacz karą z białą gwiazdką na czole. Rzeczowe dane należy nadsyłać do Wydz. Krym. Kom. 6 do aktów 3, J. 44/17.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 22

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych otwarte zostały postępowania spadkowe:
8) Szlamie-Efroimie Helfgocie, jako współwierzycielu sum: 1.000 rb. z % i ewikcją 100 rb. i 650 rb. z % i ewikcją 65 rb.,—zabezpieczonych na hipotece osady młynarskiej w dobrach Kozuby Nowe A B, pow. Łaskiego, wierzycielu sumy 1.600 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr Kalinowa, pow. Łaskiego, wierzycielu sum: 1.000 rb. z % i ewikcją 100 rb. i 1.000 rb. z % i ewikcią 100 rb., zabezpieczonych na hipotece folwarku Natalin, pow. Łaskiego, i wierzycielu sumy 1.000 rb. z % i ewikcją 100 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr Osiny, pow. Łaskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 22 stycznia 1919 r., w którym osoby interesowane mają się stawić co do punktów: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 i 18 —w kancelarji pisarza hipotecznego, zaś co do punktów: 5, 14 i 17—w kancelarji rejenta S. Żarskiego, co do punktu 12—w kancelarji rejenta F. Kokczyńskiego, wreszcie — co do punktu 11 w kancelarji rejenta B. Cedrowskiego—w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 27

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny K. P. sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Kazimierzu Zabłockim, współwierzycielu: sumy 800 rb., zabezpieczonej na folwarku „Konie", pow. Piotrkowskiego, oraz sumy 2.000 rb., zabezpieczonej na dobrach Kozuby Nowe, pow. Łaskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 20 lutego 1919 r., w którym osoby interesowane mają się stawić: co do punktów: 1,2,3,4,5,6, 8, 9, 10, 11 i 12—w kancelarji pisarza hipotecznego, zaś co do punktu 7—w kancelarji notarjusza F. Kokczyńskiego w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.

Rozwój 1922 nr 53

Za napad bandycki.
(a) Sąd Okręgowy rozpatrywał sprawę z oskarżenia Jana Karpińskiego i Józefa Karpińskiego, którym akt oskarżenia zarzuca, że w dnia 5-go lutego 1921 roku wtargnęli do mieszkania Feliksa Ratajewskiego zamieszkałego w majątku Kozuby-Nowe pow. łaskiego z rewolwerami w ręku i pod groźbą śmierci zażądali od niego pieniędzy, Ratajewski wydał im 1,100* mk., lecz bandyci niezadowoleni poczęli przeszukiwać mieszkanie i z biurka zabrali 248 tysięcy mk., w polskiej walucie, około 2000 mk. niemieckich 4,000 rub, 50 rub. w złocie i kilka obligacji płatniczych.
Śledztwo ustaliło, że napadu dokonali Jan i Szczepan Grabowscy, którzy do winy się nie przyznali. Po zbadaniu sprawy i ustaleniu winy sąd skazał ich na 12 lat więzienia z pozbawieniem wszystkich praw.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 24

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:.
5) Idzim Sadzińskim, synu Marcina, właśc. działki gruntu Nr. 13, przestrzeni 5 dzies. 1430 sąż. kw., w kol. „grunta wsi Kozuby Stare lit. A", pow. Łaskiego, rep. hip. Nr. 95¹;

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 września 1923 r. w kancelarji pisarza wydziału hipotecz­nego sądu okręgowego w Piotrkowie.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 86

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Feliksie Ratajewskim, synu Marcina, 1) właśc. reszty dóbr Kozuby-Nowe lit. A i B, pow. Łaskiego i 2) właśc. przestrzeni gruntu 236 pręt. w dobrach Podole Górne i Dolne, tegoż pow. Łaskiego;

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 4 maja 1924 r. co do punktu 1 i 2 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu 3 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjusza przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić pod skutkami prekluzji.


Rozwój 1923 nr 118

Z sądów.
10 lat więzienia za napad bandycki.
Pod przewodnictwem sędziego Zajkowskiego, rozpatrywał w dniu wczorajszym sąd okręgowy sprawę Szczepana Trzeciaka, oskarżonego o napad na mieszkanie Feliksa Ratajewskiego w majątku Koszuby, gm. Wola Wężykowa.
Trzeciak był już dwukrotnie karany po 10 lat ciężkiego więzienia i zbiegł z więzienia.

Sąd skazał Trzeciaka po pozbawieniu praw na 10 lat ciężkiego więzienia.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 21

WYKAZ
unieważnionych kart ewidencyjnych i wydanych odpisów w Starostwie Łaskiem.
3) Karta ewidencyjna za Nr. 2224/IV, wystaw. dn. 3. 7. 24 r., wydana mieszkańcowi wsi Kozuby Stare, gm. Wola Wężykowa, Kupajczykowi Wojciechowi. — Odpis wystawiono 8. 3. 1926 r., obecna posiadaczka Józefa Sikorska, osada Widawa.
Łask, dnia 18 kwietnia 1926 r.
Kierownik Starostwa:
(—) Dychdalewicz

Rozwój 1926 nr 35

Echa zajść w Kozubach Nowych.
PÓŁ ROKU TWIERDZY ZA USIŁOWANIE ZABÓJSTWA BRATA.
Dnia 28 sierpnia 1925 r. około godz. 5 po poł. w Kozubach Nowych gminy Wola Wężykowa w pokoju jadalnym siedziało towarzystwo złożone z Michała Michałowicza, jego adoptowanej córki Heleny, szwagra Słupczyńskiego, gospodyni Rachelskiej i Lisowskiego.
Nagle w przedpokoju ukazał się z fuzją w ręku Józef Michałowicz i mierząc w kierunku Michała Michałowicza zawołał: „wychodź ty złodzieju, na podwórze, bi i tak cię zastrzelę!"
Obecni zerwali się z miejsc i częściowo poukrywali się, tylko Rachelska swoją osobą zasłoniła Michała Michałowicza. Słupczyński rzucił się na oskarżonego, by mu wyrwać fuzję, lecz mu się to nie udało. W międzyczasie Michał Michałowicz, korzystając z szamotania się Słupczyńskiego z oskarżonym, wydobył z kieszeni rewolwer i uciekł przez pusty pokój do kuchni, a stamtąd, przez sień chciał się wydostać na dwór.
Oskarżony strzelał za nim do sieni, stojąc w przedpokoju i w ten sposób zmusił poszkodowanego do ucieczki z powrotem na dawne miejsce. Za rejterującym puścił się w pogoń oskarżony i strzelił do niego po raz drugi z fuzji z pustego pokoju do jadalni. Poszkodowany chcąc sobie zabezpieczyć od wrót, strzelił z jadalni do pustego pokoju z rewolweru, a poczem przez przedpokój wbiegł do sieni, a stamtąd na podwórze i począł uciekać w stronę stodoły. Po chwili zerwał się znowu, wbiegł do mieszkania i znalazł tam rewolwer i wybiegł z nim na podwórze: jeden strzał oddał w powietrze, a potem począł gonić Michała, uciekającego w stronę lasu, przyczem wystrzelił za nim dwa razy z rewolweru.
Z rewolwerem tym biegł za Michałem spory kawał drogi, poczem jednak nieprzytomny upadł na ziemię.
Rewolwer leżał koło niego, a w kieszeni znaleziono brzytwę i 3 naboje śrutowe.
Nieprzytomnego zawieziono do domu, gdzie dłuższy czas jeszcze pozostał nieprzytomny.
Józef Michałowicz w dniu wczorajszym zasiadł na ławie oskarżonych. Akt oskarżenia zarzuca mu usiłowanie bratobójstwa, t j. przestępstwo z art. 49.458 cz. 1. K. K.
Skład Sądu przewodniczący: wiceprezes Br. Witkowski, assesorowie: sędz. okr. Arnold i pokoju Moczulski.
Świadkowie potwierdzili naogół okoliczności powołane w akcie oskarżenia.
Prokurator dr. Kawczak domagał się kary dla oskarżonego, lecz wnosił o jej złagodzenie i zawieszenie wykonania; przy czem wyszedł on z czysto ludzkiego życiowego stanowiska: skrzywdzony, ciężko znieważony człowiek z natury nerwowy reaguje.
Po naradzie Sąd wydał wyrok, mocą którego Józef Michałowicz został uznany za winnego tego, że dnia 28 sierpnia 1925 r. w folwarku Kozuby Nowe za pomocą wystrzałów z dubeltówki usiłował po zbawić życia swego brata Michała przyczem przestępstwo to zamierzył pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego, spowodowanego przez ciężką zniewagę wyrządzoną mu przez Michała M., a nie dokonał zamierzonego czynu i przyczyn odeń niezależnych, i skazał go Sąd za to przestępstwo z art. 49.458 cz. I. K. K., po zastosowaniu art. 53 a K. K., na pół roku twierdzy. Karę pomienioną Sąd zawiesił w wykonaniu oskarżonemu na okres dwu lat.

 Ziemia Sieradzka 1926 luty

Kara za czyn bratobójczy.
Sąd okręgowy wydał wyrok na 6 miesięcy twierdzy wyrok, mocą którego Józef Michałowicz został uznany za winnego, że d. 28 sierpnia 1925 roku w folwarku Kazuby Nowe gminy Wola Wężykowa pow. Łaskiego za pomocą wystrzałów z dubeltówki usiłował pozbawić życia swego brata Michała.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 100

Komornik przy sądzie okręgowym w Łodzi, na pow. łaski, 2-go rewiru, Apolinary Ciesielski, urzędujący w Łasku, obwieszcza, że w dn. 17 lutego 1928 r., od godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną, nieruchomości „osada Kozuby Nowe Nr. 1", rep. hip. Nr. 954 położonej w gminie Wola-Wężykowa, pow. łaskiego, należącej do Mi­kołaja Pietrzaka i Anieli Zimowskiej.
Nieruchomość ta składa się z osady, przestrzeni 72 morgi, 235 prę­tów ziemi, w tem około 4 morgi zagajników sosnowych, oraz znajdują­cych się na niej: 1) domu mieszkalnego, drewnianego, krytego papą, 2) stodoły drewnianej, krytej papą, 3) chlewa drewnianego, krytego sło­mą, 4) obory drewnianej, krytej słomą, 5) drugiego domu mieszkalnego, drewnianego, krytego słomą i 6) drugiej drewnianej stodoły, krytej sło­mą.
Nieruchomość posiada księgę hipoteczną, przechowywaną w wy­dziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, nie znajduje się w zastawie i obciążona jest długami hipotecznemi i kaucjami do wy­sokości 6.300 zł.
Nieruchomość została wyznaczona do sprzedaży na zaspokojenie pretensji Henryka Kohna w kwocie 3.000 zł. z procentami i kosztami.
Licytacja rozpocznie się od sumy 4.000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane będą złożyć kaucję w wysokości 400 zł.
Akta sprawy dotyczące sprzedawanej nieruchomości mogą być przeglądane w kancelarji sądu okręgowego w Łodzi.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 3

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
10) i 11) Janie, synu Mateusza, i Paulinie z Frasków, córce Lu­dwika małżonkach Szmalc, właśc. osady młynarskiej w dobrach „Ko­zuby Nowe A.B.", pow. łaskiego, rep. hip. Nr. 92.
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 19 lipca 1928 roku w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zain­teresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 9

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
15) Bonawenturze Dawidzkim, synu Tomasza, właścicielu 5 dzie­sięcin 389 sążni kw., z prawami do wspólnych gruntów w kolonji Ko­zuby Stare lit. B, pow. łaskiego.
16) Walerym Dawidzkim, synu Bonawentury, właścicielu 5 dzies. 879 sążni kw. z prawami do wspólnych gruntów w kolonji Kozuby Sta­re lit. B, pow, łaskiego.
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 11 sierpnia 1928 roku w kancelarji pisarza hipotecz­nego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zaintere­sowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 29

Komornik przy sądzie okręgowym w Łodzi, na pow. łaski, 2-go rewiru, Apolinary Ciesielski, urzędujący w Łasku, obwieszcza, że w dn. 16 czerwca 1928 r., od godziny 10-ej rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskiego Nr. 115, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną, nieruchomości: "osada Kozuby - Nowe Nr. 1", rep. hip. Nr. 954, położonej w gminie Wola - Wężykowa, pow. łaskiego, należącej do Mikołaja Pietrzaka i Anieli Zimowskiej.
Nieruchomość ta składa się z osady, przestrzeni 72 morgi 235 prę­tów ziemi, w tem około 4 morg. zagajników sosnowych, oraz znajdują­cych się na niej: 1) domu mieszkalnego, drewnianego krytego papą, 2) stodoły drewnianej, krytej papą, 3) chlewa drewnianego, krytego sło­mą, 4) obory drewnianej, krytej słomą, 5) drugiego domu mieszkalnego, drewnianego, krytego słomą i 6) drugiej drewnianej stodoły, krytej słomą.
Nieruchomość posiada księgę hipoteczną, przechowywaną w wy­dziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, nie znaj­duje się w zastawie i obciążona jest długami hipotecznemi i kaucjami do wysokości 6.300 zł.
Nieruchomość została wyznaczona do sprzedaży na zaspokojenie pretensji Henryka Kohna w kwocie 3.000 zł. z % % i kosztami.
Licytacja rozpocznie się od sumy 4.000 zł.
Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane będą złożyć kaucję w wysokości 400 złotych.
Akta sprawy, dotyczące sprzedawanej nieruchomości, mogą być przeglądane w kancelarji sądu okręgowego w Łodzi.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia
II. Okrąg Piotrkowski.
17. Właścicieli i wierzycieli hipotecznych dóbr Kozuby Nowe część lit. A. i B., powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Jana Nieniewskie­go, 2) Tadeusza Nieniewskiego, 3) Marję Nieniewską, 4) Janinę z Nieniewskich Domańską, 5) Morytza Sachsa, 6) Mojżesza Michała 2-ga imion Tentzera, 7) Józefę z Kałkusów Zabłocką, 8) Józefę - Marję Za­błocką, córkę Kazimierza, 9) Janinę Nieniewską, córkę Józefa, 10) Mar­ję Nieniewską, córkę Józefa, 11) Annę Nieniewską, 12) Bank Związku Spółek Zarobkowych Sp. Akc. w Poznaniu, Oddział w Toruniu, 13) Wła­dysława Ostrowskiego, 14) Stanisława Michałowicza, 15) Gabryelę z Michałowiczów Tomczykową, 16) Jana Michałowicza, 17) Eleonorę Michałowiczównę, 18) Marję Psarską, 19) Juljana - Franciszka Ościk, 20) Jana Benedykta Zawadzkiego, 21) Michała Frycza, 22) Stanisławę Fryczównę.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjąch hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Rozwój 1928 nr 144

Stronić od drzew w czasie burzy.
PIORUN ZABIŁ CZŁOWIEKA, KTÓRY UKRYŁ się pod DRZEWEM.
Tragiczny wypadek miał miejsce w dniu onegdajszym koło wsi Sędziejowice w powiecie Łaskim 52-letni Roch Janus mieszkaniec wsi Kozuby, gminy Wola Wężykowa, wybrał się do Łasku w celu załatwienia pewnej sprawy handlowej.
W drodze powrotnej, gdy znalazł się koło Sędziejowic, zastała go na drodze, w szczerem polu gwałtowna burza z piorunami. Pragnąc ukryć cię przed ulewnym deszczem Janus schronił się pod samotne drzewo przydrożne.
Lecz oto w pewnej chwili, w drzewo to uderzył piorun i rażony nim Janus, poniósł śmierć na miejscu. Dopiero w jakiś czas po burzy, trupa znaleźli przezeżdżający drogą, wieśniacy, którzy też powiadomili policję.
Zwłoki tragicznie zmarłego zostały zabezpieczone. (p)

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 94

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Jakóbie Michalaku, synu Antoniego, właśc. działki gruntu Nr. 6, z kolonji Kozuby Stare lit. A, pow. łaskiego, obejmującej 5 dzies. 264 sąż. kw.
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 26 maja 1930 roku, co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotr­kowie, zaś co do punktów 11 i 12 w kancelarji Feliksa-Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w których to dniach osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 14

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 12 grudnia 1929 roku
postanowił:
1) Wniosek mieszkańców wsi Sobiepany, gminy Wola Wężykowa, powiatu łaskiego, zgłoszony do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku w dniu 21 września 1929 roku, w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić.
2) Ustalić obszar scalenia wsi Sobiepany w składzie:
a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Sobiepany, o obszarze około 125 ha;
b) gruntów objętych księgą hipoteczną dóbr ziemskich Sobiepany lit. A. B. C., a należących do mieszkańców wsi Sobiepany oraz Michała Porady ze wsi Brzeski, o obszarze około 162 ha;
c) gruntów, objętych księgą hipoteczną maj. Kozuby Stare, a należących do mieszkańców wsi Sobiepany, o obszarze około 12 ha, oraz
d) gruntów hipotecznych kolonji Kozuby Stare, należących do Wawrzyńca Porady, o obszarze około 7 ha.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 22 maja 1930 roku.
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 23

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 27 grudnia 1929 roku, obwieszcza, że na skutek podania Kamili Juszczak, zamieszkałej we wsi i gminie Pruszków, powiatu łaskiego, wdrożone zostało postępowanie, celem uzna­nia Józefa Juszczaka za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa te­goż Józefa Juszczaka, męża petentki, a syna Wojciecha i Rozalji z Krysiaków, urodzonego w Sędziejowicach, gminy Wola Wężykowa, powiatu łaskiego w dniu 22 lutego 1887 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Ko­zuby Stare, gminy Wola Wężykowa, powiatu łaskiego, obecnie, po za­ciągnięciu w 1914 roku do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejsze­go, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ulicy St. Żeromskiego Nr. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uzna­nie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Józefa Juszczaka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1223/29.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 104

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
11) Janie Nieniewskim, synu Józefa, współwłaścicielu dóbr „Ko­zuby Nowe lit. AB", pow. łaskiego;
12) Gabryeli z Michałowiczów Tomczykowej, córce Stanisława- Maksymiljana, współwłaścicielce dóbr Kozuby Nowe lit. AB. pow. łaskiego;
13) Marji vel Marji - Jadwidze z Nieniewskich Rawicz-Zakrzewskiej, córce Józefa, współwłaścicielce dóbr „Kozuby Nowe lit. AB", pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 7 lipca 1931 roku, co do punktów: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu Okręgowego w Piotrkowie, co do punktów 5 i 6 w kance­larji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, zaś co do punktu 10 w kance­larji Marjana Byczkowskiego, notarjuszy przy tymże wydziale hipo­tecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgło­sić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Z Otchłani Wieków 1931 nr 1

Przegląd ostatnich odkryć i wykopalisk, dokonanych z ramienia Państw. Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
Pow. ł a s ki. W związku z pracami wykopaliskowemi prowadzonemi już od lat dwu na cment. "łużyckiem" w Podulach, dokonano całego szeregu odkryć w okolicy. Wspomniane cmentarzysko, znane już od r. 1882. leży na krawędzi doliny Grabi, na t. zw. "Kamionce" (Podule 1). W pobliżu na wschód od "Kamionki" odkryto cmentarzysko "łużyckie" (Podule 3) już na terasie zalewowej. Nieco wyżej w odległości około 1 km w górę rzeki znaleziono nowe cmentarzysko (Podule 2) także "łużyckie". Odkryć tych dokonali pp. W. Dylik i L. Koszański. Cmentarzysko Podule 2 odróżnia się
od dwu pozostałych brakiem "bruku" kamiennego, który rozciąga się bez przerwy na "Kamionce" i na Podulu 3. W ubiegłym sezonie wykopaliskowym wespół z Dr. Jakimowiczem odkryliśmy cment. gr. skrzynkowych na gruncie wsi Sobiepany, nieopodal cment. Podule 2. oraz na lewym brzegu Grabi osadę wczesnohistoryczną w Brzeskach i wreszcie w Kozubach Starych cmentarzysko "łużyckie" podobne do Podul 1 i 3.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 9

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
7) Marji vel Marjannie ze Szmaltzów Szmidt, córce Jana, właści­cielce 5/48 części „osady młynarskiej w dobrach Kozuby Nowe AB", po­wiatu łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 7 sierpnia 1931 roku co do punktów 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów zaś 3 i 4 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 31

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
6) Marji - Jadwidze z Nieniewskich Rawicz-Zakrzewskiej, c. Józe­fa, współwierzycielce sumy 15.000 rb. z proc. i kaucją 1.500 rb., zabezpie­czonej na hipotece dóbr „Kozuby Nowe część AB" i „Osada Kozuby Nowe Nr. I", pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 26 października 1931 r. co do punktów 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 3 zaś w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 69

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 30 maja 1931 roku, zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Ratajczyka, syna Walentego i Zofji z Pietrasów, urodzonego w Kozubach Starych w dniu 22 listopada 1887 roku, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu, lub śmierci An­toniego Ratajczyka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Anto­ni Ratajczyk, był stałym mieszkańcem miasta Zduńskiej Woli. (Nr. spr. I. Z. J. 98/31.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawia­damia:
I. Okrąg Piotrkowski.
28. Właścicieli i wierzycieli hipotecznych dóbr Kozuby Nowe część lit. A i B, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Władysława Wodzyńskiego, syna Józefata, 2) Nieujawnionych spadkobierców: a) Jana Nieniewskiego, b) Marji Nieniewskiej, c) Gabryeli z Michałowiczów Tomczykowej, 3) Morytza Sachsa, 4) Mojżesza-Michała 2 im. Tentzera, 5) Jó­zefę z Kałkusów Zabłocką, 6) Józefę - Marję Zabłocką, córkę Kazimie­rza, 7) Janinę Nieniewską, córkę Józefa, 8) Marję Nieniewską, córkę Józefa, 9) Annę Nieniewską, 10) Marcelego Knapika, 11) Antoniego Wojt­czaka, 12) Marjannę Wojtczak, żonę Antoniego, 13) Władysława Ostrow­skiego, 14) Marję Psarską, 15) Juljana - Franciszka Oscika, 16) Jana- Benedykta Zawadzkiego, 17) Michała Frycza. 18) Stanisławę Fryczównę, 19) Stanisława Michałowicza, 20) Ewę z Kaczmarków Chadrysiakową, córkę Szczepana, 21) Waldemara - Marjana Rawicz - Zakrzew­skiego.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 10

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:
1) Tomaszu Sobali, synu Wojciecha, właścicielu reszty działki gruntu Nr. 21 i całej działki Nr. 7, ogólnej przestrzeni 7 dziesięcin 1.673 sążni kw. w „kolonji Kozuby Stare lit. B (B)", pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 10 sierpnia 1932 roku w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomoc­ników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 31


Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawiadamia:
III. Okrąg Piotrkowski
64. Właścicieli i wierzycieli hipotecznych dóbr Kozuby Nowe część lit. A i B, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Władysława Wodzyńskiego, syna Józefata, 2) nieujawnionych spadkobierców: a) Jana Nieniewskiego, b) Marji Nieniewskiej, c) Gabryeli z Michałowiczów Tomczykowej, d) Marji Nieniewskiej, córki Józefa, 3) Tadeusza Nie­niewskiego, 4) Moryca Sachsa, 5) Mojżesza - Michała Tentzera, 6) Jó­zefę z Kałkusów Zabłocką, 7) Józefę - Marję Zabłocką, córkę Kazimie­rza, 8) Janinę Nieniewską, córkę Józefa, 9) Annę Nieniewską, 10) Mar­celego Knapika, 11) Antoniego Wojtczaka, 12) Marjannę Wojtczak, żo­nę Antoniego, 13) Władysława Ostrowskiego, 14) Marję Psarską, 15) Juljana - Franciszka Ościka, 16) Jana - Benedykta Zawadzkiego, 17) Michała Frycza; 18) Stanisławę Fryczównę, 19) Stanisława Michało­wicza, 20) Ewę z Kaczmarków Chadrysiakową, córkę Szczepana, 21) Waldemara - Marjana Rawicz - Zakrzewskiego.

Rozwój 1932 nr 236 (Prąd)

Likwidacja bandy złodzieji kolejowych
(a) Ostatnio notowane jest niezwykle zjawisko masowych kradzieży, dokonywanych przez mieszkańców wsi z pociągów towarowych.
Na terenie powiatu Łaskiego w ciągu ostatnich kilku tygodni stale dokonywano rabunku oraz innych towarów z pociągów.
Zarządzone obserwacje doprowadziły do częściowej likwidacji szajki złodziejskiej, jaka operowała tam.
Nocy wczorajszej, na torze kolejowym w pobliżu wsi Kozuby, pow. Łaskiego drużyna kolejowa zauważała grupę mężczyzn składającą się z kilkunastu osób.
Grupa ta, korzystając z tego, że pociąg zwolnił nieco biegu, wskoczyła na wagony i zrzuciła pokaźną ilość węgla.
Pociąg wstrzymano, wobec czego rabusie rozbiegli się i korzystając z ciemności nocnych zdołali ujść.
Na miejscu zebrano 19 korcy węgla, który rabusie zrzucili już z wagonów.
Powiadomiona o zuchwałym występie rabusiów, policja wdrożyła niezwłocznie poszukiwania.
Zatrzymano Edwarda i Jana braci Bednarków oraz Bolesława Smusa i Władysława Lewandowskiego, zam. we wsi Kipuły, pow. Łaskiego.
W czasie rewizji w zagrodach wyżej wymienionych znaleziono nagromadzone znaczne zapasy węgla, pochodzącego z kradzieży, również inne towary, skradzione z pociągów.
Aresztowanych osadzono w więzieniu do dyspozycji władz sądowych.
Za dalszymi członkami występnej szajki rabusiów, obecnie prowadzone jest energiczne poszukiwanie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
6. Kozuby, obejmującą: wieś Kozuby-Nowe, folwark Kozuby-Nowe, młyn Kozuby- Nowe, wieś Kozuby-
Stare, kolonję Kozuby- Stare Nr. 2, kolonję Kozuby-Stare Nr. 1.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Gazeta Świąteczna 1936 nr 2873

Do sprzedania 33 morgi ziemi pszennej, w tem oddzielnie 6 morgów łąki dobrej, dwukośnej, przy drodze bitej i stacji kolejowej. Ziemia folwarczna bez długu. Adres: Józef Miłosz, Kozuby-Nowe, poczta Sędziejowice, powiat łaski, województwo Łódzkie.

Echo Łódzkie 1937 grudzień

Latająca szyna zmiażdżyła nogę robotnikowi.
ZDUŃSKA WOLA, 22. 12. — W czasie naprawy toru kolejowego pod Widawą miał miejsce tragiczny wypadek, którego ofiarą padł 32 -letni torowy Wacław Westerski, zamieszkały w Kozubach pod Zduńską Wolą.
Westerski na czele grupy robotników przystąpił do przekładania szyn kolejowych na odcinku Widawa — Karsznice. W czasie gdy robotnicy jedną szynę położyli na torze sąsiednim, nadjechał od strony Karsznic pociąg. Koła
lokomotywy uderzyły w szynę i odrzuciły ją z wielką siłą w kierunku Westerskiego. Szyna zmiażdżyła mu prawą nogę.
Robotnicy zdołali uniknąć niebezpieczeństwa.
Ciężko rannego torowego przewieziono do szpitala św. Józefa w Łodzi.

Gazeta Świąteczna 1937 nr 2948 drugie

Mrówki tępi pod gwarancją za zwrotem kosztów Jan Domański, Kozuby Nowe, poczta Sędziejowice, powiat łaski.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 13

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łasku obwieszcza, że na dzień 16 maja 1939 r., na godz. 10 rano wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) gruntów państwowych linii kolejowej Herby-Nowe — Gdynia, nabytych i wywłaszczo­nych na rzecz Skarbu Państwa przez Francu­sko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgo­szczy u poszczególnych właścicieli w obrębie po­wiatu łaskiego, a mianowicie we wsiach: Zalasy — 1 ha 9313 m kw, Rusiec — 4 ha 5539 m kw, Żary — 4353 m kw, Dąbrowa Rusiecka — 2 ha 6251 m kw, Dębina — 2 ha 2100 m kw, Lu­cjanów — 1 ha 2510 m kw, Wincentów — 3457 m kw, Sewerynów — 4557 m kw, Klęcz — 1 ha 3681 m kw, Chociw — 1 ha 1864 m kw, Ruda (wysiedle Pająk) — 1 ha 3007 m kw, Ruda — 4 ha 8459 m kw, Rogoźno — 4 ha 6424 m kw, Siedlce — 4 ha 2117 m kw, Osiny — 1 ha 4435 m kw, Kozuby Stare — 4 ha 0821 m kw, Sędziejowice — 8 ha 3523 m kw, Lichawa — 6 ha 1612 m kw, Kustrzyce — 4960 m kw, Do­bra — 2 ha 6636 m kw, Marzenin — 3 ha 1218 m kw;
Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 32/39.

Dziennik Łódzki 1963 nr 83


W Kozubach pow. Łask, wskutek pożaru szop gospodarczych spłonął motocykl SHL 150, motorower Simson, oraz 2 rowery. Straty — 45 tys. zł. Właścicielką zabudowań, podpalonych przez dzieci jest L. Manuszewska. 

Dziennik Łódzki 1964 nr 126

Czerwony kur szaleje
Spłonęło 127 budynków
Ponad 2 mln. zł strat

(...) 16 jednostek straży interweniowało — również w dniu wczorajszym — w Kozubach Starych (pow. Łask). Tu z kolei przyczyną tragedii była iskra z komina. Ogień strawił 45 budynków. W płomieniach straciła życie 86-letnia mieszkanka Kozub Maria Koralewska. Materialne straty przekraczają 700 tys. zł. (...)

Dziennik Łódzki 1969 nr 281

KRONIKA WYPADKÓW
Onegdaj w nocy w Kozubach, pow. Łask od jadącego w kierunku Gdyni pociągu urwało się 18 wagonów z węglem, które pozostały na torze. W wagony te uderzył następny jadący w tę samą stronę pociąg, 2 wagony zostały zniszczone. Uszkodzeniu uległ również elektrowóz.

Dziennik Łódzki 1970 nr 7

We wsi Kozuby Nowe pow. Łask spaliły się obora, krowa i świnie, należące do St. Juszczaka. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Dziennik Łódzki 1971 nr 100

Katastrofa kolejowa w pow. łaskim
Wczoraj na tak zwanej magistrali węglowej pociąg towarowy jadący w kierunku Tarnowskich Gór o godz. 16.25 uległ katastrofie na odcinku między Kozubami a Siedlcami w pow. łaskim. Wykoleiło się 14 wagonów z rudą żelazną. Trzy z nich staczając się z nasypu uległy całkowitemu rozbiciu. Zniszczone zostały tory kolejowe na odcinku ok. 150 metrów. Nastąpiła całkowita przerwa w ruchu pociągów, która trwała do godz. 20. Pełna przepustowość odcinka przywrócona zostanie dopiero dzisiaj około południa. Przypuszcza się, iż przyczyną katastrofy było pęknięcie szyny, jednak wyjaśnieniem tej sprawy zajmuje się specjalna komisja DOKP w Gdańsku. Śledztwo prokurator powiatowy w Łasku zlecił organom MO. (z)

Dziennik Łódzki 1973 nr 249

O godz. 11.25 w Kozubach pow. Łask wybuchł pożar, który strawił stodołę wraz ze zbiorami. Straty znaczne.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza