-->

piątek, 3 maja 2013

Kłódno

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kłodno, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kłudna, parafia wartkowice, dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Kłudzienski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kłodna, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wartkowice, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 93, odległość od miasta obwodowego 9.

Słownik Geograficzny:
Kłódno  lub Kłodno, wś, folw. i os., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Wartkowice. Odl. 19 i pół w. od Łęczycy. R. 1827 było tu 9 dm., 93 mk. Obecnie wś 7 dm., 54 mk.; folw. ma 4 dm., 23 mk. Folw. K. rozległy m. 556; grunta orne i ogrody m. 394, łąk mr. 40; pastw. mr. 30, lasu mr. 80, zarośli mr. 2, nieużytki i place mr. 10; bud. mur. 2, płodozmian 12-polowy. Wieś Kłodno osad 16, z gruntem m. 146.

Spis 1925:
Kłódno, kol., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 103. Mężczyzn 42, kobiet 61. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 103. Podało narodowość: polską 103.

Spis 1925:
Kłódno Stare, wś, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 127. Mężczyzn 66, kobiet 61. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 127. Podało narodowość: polską 127.

Wikipedia:
Kłódno-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Przez wieś przebiega Magistrala węglowa Gdynia-Śląsk. W miejscowości znajduje się stacja kolejowa Kłudna.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1758

Poddębice i Kłódna parafii wartskiej
15 czerwca
Znakomity Przewielebny i najpobożniejszy ojciec Placyd Ledecki S.O.C.P.S.B ? pisarz ? etc. błogosławił w mojej obecności związek małżenski Urodzonych Walentego z Kłodnej Kłodzińskiego bezżennego, syna nieżyjącego Jana, z panną Anielą Bogusławską, córką Urodzonego Franciszka Bogusławskiego z nieżyjącej Urodzonej Marianny z Gieskowskich, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel w obecności stawających świadków Urodzonego Franciszka Bogusławskiego rodzica nowozaślubionej, Wielmożnych Józefa Zaręby Cieleckiego skarbnik ziemskiego bielskiego, Wielmożnego Grzegorza Czarneckiego burgrabiego gostyńskiego, Urodzonych Sebastiana i Józefa Bogusławskich braci nowozaślubionej i wielu innych krewnych, Urodzonego Łukasza Gieskowskiego, Marcina Szypowskiego, Aleksandra Mora?iego i powinowatych i krewnych.

Gazeta Warszawska 1825 nr 33

Po nastąpionej w dniu 17 Maia 1822 r. śmierci Bogumiła Hrabi Załuskiego dziedzica dóbr Neru, do których wsie Wartkowice i Zawady w Powiecie Wartskim, Gostków, Połczyska, Chodów, Wola Bezdziadowa i Kluczewo w Powiecie Zgierskim, iako przyległości należą; tudzież dobra Kłodna w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy w skutek Art: 125 i 127 Prawa Hypotecznego donosząc, zawiadamia nierównie pod pisany, iż do przeniesienia własności dóbr wyżey przerzeczonych, termin roczny a w szczególe na dzień 28 Lutego 1826 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 19 Lutego 1825 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
F. Bajer.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 239

Rejent Kancellaryi Ziemiańskie Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci Ignacego Zakrzewskiego wierzyciela następnych kapitałów:
e) summy 22,000 złp. w dziale IV. pod Nr. 22 na dobrach Ner Powiatu Wartskiego intabulowanej i prawem sześcioletniej dzierzawy wsi Kłodny do dóbr tych należącej w dziale III. pod Nr. 6 się mieszczącem, otworzył się spadek. Zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do przepisania na sukcessorów po tymże zmarłym pozostałych tytułu własności kapitałów i praw powyż wymienionych, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 30 Kwietnia (12 Maja) 1842.
Kalisz dnia 4 (16) Października 1841 roku.
Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 210

(N. D. 3377) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Tekli z Wierzchlejskich Jarocińskiej.
3. Józefy z Wierzchlejskich Puchalskiej, i
4. Agnieszki Wierzchlejskiej, ad 2, 3 i 4, współwłaścicielek dobr Neru z przyl. z Ogu Wartskiego do których Gostków i inne z Ogu Zgierskiego, oraz dobra Kłodna także w Ogu Wartskim leżące należą, wszystkie jedną księgę wieczystą mające.
(...) Otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 29 Grudnia 1856 r. (10 Stycznia r. 1857.)
Kalisz d. 22 Maja (3 Czerw.) 1856 r.
Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 180

(N. D. 4020) Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Pauliny z Wierzchlejskich Kazimierza Biernackiego żony, współwłaścicielki dóbr Neru i Gostkowa w Okręgach Wartskim i Zgierskim położonych, we wsi Bartochowie Okręgu Wartskim zamieszkałej, na przeciw Maryannie z Wierzchlejskich Henryka Falęckiego żonie, w dobrach Ner Okręgu Wartskim, oraz Józefowi Jarocińskiemu jako ojcu i opiekunowi nieletnich z niegdy Teklą z Wierzchlejskich żoną swą spłodzonych dzieci, Tekli i Jadwigi Jarocińskich w dobrach Woli Niedźwiedniej, Okręgu Zgierskim zamieszkałym wszystkim jako współwłaścicielem dóbr wyż wyrażonych na dniu 18 (30) Stycznia 1857 r. zapadłego, sprzedane zostaną w drodze działów przed Radcą Honorowym Józefem Starczewskim Sędzią Trybunału delegowanym w sali posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wspomnione dobra Ner i Gostków w czterech Oddziałach, a mianowicie:
w Oddziale I.
Dobra Gostków z pałacem i budowlami dworskiemi murowanemi z przyległościami Wartkowice składające się z folwarku i wsi Gostków, z wsi zarobnej Wartkowice w Okręgu Zgierskim położone, mające rozległości morgów 1721 pręt. 1 miary nowopolskiej czyli 860 1j2 diesiatyn. W dobrach Gostkowie znajduje się apparat gorzelniany wraz z kotłem do robienia piwa z miedzi, oraz niektóre sprzęty gorzelniane, tak jak w taxie są zamieszczone, oraz młyn wodny, z którego młynarz opłaca czynszu po rs. 225 rocznie jak niemniej pobierane jest mostowe przez wydzierżawienie około 135 rs. rocznie wynoszące. Dobra powyższe Gostków i Wartkowice oszacowane na rsr. 43,463 kop. 43 1j2.
w Oddziale II.
Dobra Pełczyska składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, wsi zarobnej Woli Bezdziadowej, oraz z folwarku wsi Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj vel Chotów Dezerta zwanej, obejmujące: dobra Pełczyska i Wola Bezdziadowa morgów 2058, pręt. 255 czyli 1029 1j3 diesiatyn, zaś Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj morgów 840, pręt. 175 wszystko miary nowopolskiej czyli 426 dziesiatyn. Dobra Pełczyska i Wola Bezdziadowa oszacowane przez biegłych na rs. 54,622 kop. 43 29/62 a dobra Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj na rs. 14,689 kop. 43 11j23.
w Oddziale III.
Dobra Ner składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, z wsi zarobnej Zawady w Okręgu Wartskim położone, obejmujące rozległości morgów 1460 prętów 205 miary nowopolskiej czyli 730 1j3 diesiatyn, oszacowane razem na rs. 24,117 k. 36 9j16.
w Oddziale IV.
Dobra Kłudna także w Okręgu Wartskim położone, obejmujące morgów 702 pręt. 74 także miary nowopolskiej czyli 351 1j8 diesiatyn oszacowane przez biegłych na rs. 13,899 k. 67j36. Таха dóbr tych wszystkich potwierdzoną została wyrokiem Trybunału miejscowego z dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1857 r.
Warunki sprzedaży tej złożone zostały w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu, i ogłoszone w dniu 3 (15) Lipca r. b. 1857. Poczem termin do temczasowego przysądzenia wyznaczony został na dzień 10 (22) Września 1857 r. na godzinę 3 z południa w sali posiedzeń Trybunału.
Licytacya dóbr każdego Oddziału zaczynać się będzie od summy w tymże Oddziale zamieszczonej, a taxą przez biegłych sporządzoną wykrytej, powyż zamieszczonej. Таха ta oraz warunki przejrzane być mogą każdego czasu w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona Nowickiego sprzedaż powyższą popierającego.
Kalisz dnia 3 (15) Lipca 1857 r.
Nowicki.


Dziennik Warszawski 1865 nr 156

(N. D. 3090) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 5 (17) Marca 1865 roku.
25. Ner z wsią Zawady, tudzież dobra Kłodna, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 495 k. 93, vadjum do licytacji rs. 2,250, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,415, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi, wreszcie uprzedza Dyrekcja Szczegółowa, iż gdyby w terminie do sprzedaży oznaczonym przypadła bądź uroczystość galowa, bądź święto kościelne, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Maja 1865 roku.
Prezes Chełmski.
Pisarz, Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 262

N. D. 7803. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Marceli z Wierzchlejskich Falęckiej co do tytułu własności dóbr Ner z wsią Zawady i dóbr Kłodna z Okręgu Wartskiego.  
(…) otworzyły się spadki do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 27 Maja (8 Czerwca) 1869 r. w kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 12 (24) Listopada 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 260

N. D. 8835. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Na popieranie Walentyny z Zakrzewskich Juljana Zabokrzyckiego żony, w asystencji i za upoważnieniem męża działającej, we wsi Mąkolnie Okręgu Konińskim, Michała Zakrzewskiego z własnych funduszów utrzymującego się, we wsi Nerze Okręgu Wartskim, opieki nieletniej Bronisławy-Tekli dwóch imion Antosiewicz, przez Jana Antosiewicza jako głównego i Józefa Zakrzewskiego jako przydanego opiekuna, urzędników, w Warszawie mieszkających, przez Aleksandra Czyńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, działających, przeciwko Sukcesorom Marcjanny vel Marceli z Wierzchlejskich 1-o voto Zakrzewskiej, 2-0 Falęckiej pozostałych, jako to: Henrykowi Falęckiemu dzierżawcy dóbr Neru tamże we wsi Nerze Okręgu Wartskim zamieszkałemu, w imieniu własnem oraz w imieniu i na rzecz nieletnich swych dzieci 1. Henryki-Konstancji, 2. Marji-Franciszki, 3. Jarosławy, 4. Krystyny-Ludmiły-Ignacy, 5. Adama rodzeństwa Falęckich, 6. Konstantemu Rembowskiemu obywatelowi ziemskiemu w dobrach Staszyny Okręgu Wartskim zamieszkałemu, jako opiekunowi przydanemu pomienionych małoletnich Falęckich, Franciszka Marzyńskiego Patrona Trybunału za Obrońcę mających, zapadł w dniu 7 (19) Stycznia 1869 r. wyrok nakazujący działy majątku dóbr Neru i Kłodna, opinję biegłych rozporządzający, sprzedaż dóbr przez publiczną licytacją na wypadek niemożności dogodnego podziału w naturze stanowiący, do sporządzenia działów Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu Teofila Kowalskiego, a do odbycia sprzedaży Sędziego Trybunału Sulimierskiego delegujący.
Na skutek wyroku tego, mianowani biegli dali opinją, że należące do spadku dobra Ner i Kłodna dogodnie w naturze podzielone być nie mogą, następnie w dniu 7 (19) Października r. b. i następnych sporządzili urzędową taksę, którą wartość dóbr Neru na rsr. 34,392 kop. 90, zaś dóbr Kłodny na rs. 14,653 ustanowili; taksa ta wyrokiem Trybunału Kaliskiego potwierdzoną została. Następnie termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr Neru i Kłodny na dzień 2 (14) Grudnia r. b. godzinę 3 z południa przed W. Sulimierskim Sędzią Trybunału Kaliskiego, w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału przy ulicy Józefina w pałacu sądowym oznaczony został. Warunki sprzedaży przejrzane być mogą u Pisarza Trybunału Kaliskiego Wydziału II i u podpisanego Patrona sprzedażą dyrygującego.
Kalisz d. 18 (30) Listopada 1869 r.
Aleksander Czyński, Patron.
Gazeta Kaliska 1899 nr 132

Na posiedzeniu komitetu ochrony leśnej, odbytym w dniu 9-ym b. miesiąca, postanowiono: 8) Postanowiono ogłosić włościanom wsi Kłódno pow. łęczyckiego, że całkowity wyrąb lasu na ich działkach jest wzbroniony i, ażeby mieli prawo zamienić przestrzeń tę na grunta orne, winni uzyskać na to pozwolenie komitetu leśnego.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 165

+ Ochrona lasów.
Kaliski komitet ochrony lasów na posiedzeniu z d. 9-go b. m. postanowił, co następuje:
(...)postanowiono zapowiedzieć włościanom wsi Kłodno, w pow. łęczyckim, że całkowity wyrąb lasu na ich działkach jest zabroniony i że winni uzyskać pozwolenie komitetu, jeżeli przestrzeń tę chcą zamienić na grunta orne 

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 168

Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze d. 14-go b. m.:
Na ostatniem posiedzeniu komitetu ochrony leśnej w d. 9 -ym b. m. postanowiono:
7) postanowiono wydać świadectwa do Banku włościańskiego, iż komitet leśny nie znajduje przeszkód do korzystania przez włościan z przestrzeni leśnych, kupionych przy udziale tegoż Banku w majątkach następujących: (...) wreszcie postanowiono zawiadomić włościan wsi Kłodno, w pow. łęczyckim, iż całkowity wyrąb lasu na ich działkach jest wzbroniony i że, aby mieli prawo zamienić tę przestrzeń na grunty orne, winni uzyskać pozwolenie komitetu leśnego. (...)

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 13

List gończy.
Sąd pokoju w m. Uniejowie, pow. Tureckiego, na mocy art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje mieszkańca w. Kłudna, gm. Gostków pow. Łęczyckiego, Michała Kwiatkowskiego, lat 22, oskarżonego z art. 581 K. K.
Rysopis: wzrost niski, oczy piwne, włosy ciemno-blond, twarz pełna, cera śniada, nos ze śladami ospy.
Osoby którym wiadome jest miejsce zamieszkania oskarżonego, winny niezwłocznie zakomunikować najbliższej władzy, lub tutejszemu sądowi.
Za sędziego pokoju:
Zieliński.
Sekretarz sądu:
Michalski.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 8

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Eizelu i Hindzie małż. Widawskich, wierzycielach sumy 1.000 rb. z % i kaucją z pod Nr 2 działu IV wykazu hipot. maj. „Kłodna A", pow. Łęczyckiego.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 4 sierpnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 8

Sąd pokoju w Poddębicach, pow. Łęczyckiego, na mocy art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje Antoniego Kaweckiego, mieszkańca wsi Kłudna, gm. Gostków, pow. Łęczyckiego.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane. Komu wiadome jest miejsce pobytu poszukiwanego, winien wskazać je sądowi, do akt Nr K. 269/20 r.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 78 

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 27 grudnia 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Michaliny Cnotalskiej, zamieszkałej we wsi Jadwisin, pow. łęczyckim, gm. Gostków, wdrożone zostało postępowanie ce­lem uznania Antoniego Cnotalskiego za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Antoniego Cnotalskiego, męża petentki, a syna Juljana i Józefy z Cęszkowskich, urodzonego w Wilczkowie, w dniu 27 kwietnia 1877 roku, zapisanego do ksiąg ludności stałej wsi Kludna, gm. Gostków, pow. łęczyckiego, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Antoniego Cnotalskie­go posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1495/29.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
7. Kłudna „A", obejmującą: kol. Kłudna „A", wieś Brudnówek, folw. Mrówna.
8. Kłudna, obejmującą: wieś Kłudna, st. Kłudna, kol. Jadwisin, os. Pieńki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 71

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
6) Józefie Biernaciku, zmarłym we wsi Kłódna, pow. łęczyckiego, w dniu 22 grudnia 1900 roku, jako właścicielu działki gruntu Nr. 9, obejmującej 3 dziesięciny 64 sążni kw. w folwarku Kłódna B, pow. łęczyckiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 12 marca 1935 roku w kancelarji wydziału hipo­tecznego w Łodzi.
We wskazanym terminie osoby interesowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. Nr. 443/34.


Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 24

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
2) Jerzym Kraupe, zmarłym w dn. 30 grudnia 1930 r., właścicielu działki Nr. 1, uregulowanej księdze Dobra Kłodna, pow. łęczyckiego, rep. Nr. 287;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 29 września 1936 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1938 nr 16

Wypadek
W dniu 8 kwietnia r.b. o godz. 5.20 na szlaku kolejowym — Herby — Gdynia, na przejeździe w odległości 300 mtr. od sta­cji Kol. Kłudna, pow. tureckiego, miał miej­sca następujący wypadek: Sentkiewicz Grze­gorz. lat 65, handlarz wapnem, zamieszkały w Zgierzu, pow. łódzkiego, jadąc wo­zem ciężarowym naładowanym wapnem zaprzęzonym w parę koni, jadąc z Uniejo­wa na targ do Łęczycy, na przejeździe kolejowym w pobliżu stacji kol. Kłudna skutkiem nie zachowania należytej ostro­żności tak przez Sentkiewicza jak i ze strony władz kolejowych, które nie zamknęły przejazdu przed przejściem pociągu, został najechany przez pociąg towarowy Nr. 1492 idący z Dąbia do Kłudne, skutkiem cze­go część wozu została rozbita i konie po­kaleczone. Wartość rozbitego woza poszko­dowany oblicza na sume 200 zł., zaś po­kaleczone konie przedstawiają wartość 800 zł. Konie po przeprowadzeniu odpowie­dniej kuracji zdolne będą do dalszej pracy. Sentkiewicz nie odniósł żadnych obrażeń cielesnych.


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 24

Regulacje hipoteczne.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łęczycy, województwie łódzkim, na żądanie Jana Suchanowa, działającego w imieniu Fran­cusko-Polskiego Towarzystwa Kolejowego Herby Nowe—Gdynia, Spół­ka Akcyjna w Paryżu, na rzecz Skarbu Państwa, obwieszcza, że na dzień 9 lipca 1938 roku (godz. 10 rano) wyznacza się termin pierwiast­kowych regulacyj hipotecznych dla:
6) gruntów o ogólnej powierzchni 6824 m kw, wywłaszczonych na rzecz budowy tejże linii kolejowej z osady zapisanej w tabeli likwida­cyjnej wsi Kłudna pod nr 6;

Osoby interesowane winny zgłosić w wyznaczonym terminie swoje prawa w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łęczycy pod skutkami prekluzji. Decyzja zapadnie na pierwszym posiedzeniu Wydziału Hipo­tecznego po sporządzeniu aktu zaprowadzenia hipoteki. 41/38.

Dziennik Łódzki 1948 nr 41

GOSTKÓW
Na terenie gminy Gostków (w Białej Górze i w Kłudnej) pow. łęczyckiego wybudowane zostały z inicjatywy mieszkańców 2 szkoły. W akcji budowy szkół uczestniczyli członkowie gminnej rady narodowej wraz z miejscową ludnością. Szkoły oddane zostały do użytku. Za przykładem gm. Gostków powinny iść inne ośrodki gminne naszego województwa.


Dziennik Łódzki 1968 nr 232


Na stacji kolejowej Kłudna pow. Poddębice na skutek uszkodzenia bocznego toru wykoleiło się 7 pustych wagonów. Ofiar w ludziach nie było. Nie było także przerwy w ruchu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza