-->

piątek, 3 maja 2013

Kiki

Czajkowski 1783-84 r.
Kieyki, parafia swinice (świnice), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 3 części, pierwsza Dluski, druga Gnoinska, trzecia Drogonscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kiki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Swinice, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 109, odległość od miasta obwodowego 8 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Kiki,  wś i folw., pow. turecki, gm. Wola Swiniecka, par. Swinice; odl. 31 w. od Turku. W 1827 r. było tu 15 dm., 109 mk.; obecnie wś ma 10 dm., 103 mk.; folw. zaś 3 dm., 28 mk. Według Towarz. kredyt. ziems. folw. K. (z wsią K. i Grabiszew) rozległy mr. 482; grunta orne i ogrody mr. 235, łąk mr. 17, pastwisk mr. 157, nieużytki i place mr. 72; bud. mur. 6, drew. 5; pokłady torfu w niektórych miejscowościach. Wieś Kiki os. 24, z gruntem mr. 111; wś Grabiszew os. 13, z grun. mr. 212.

Spis 1925:
Kiki, wś i folw., pow. turecki, gm. Wola Świniecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 14, folw. 4. Ludność ogółem: wś 88, folw. 82. Mężczyzn wś 39, folw. 36, kobiet wś 49, folw. 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 88, folw. 77, ewangelickiego folw. 5. Podało narodowość: polską wś 88, folw. 82.

Wikipedia:
Kiki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Nazwa Kiki pochodzi od staropolskiego kik-człowiek z odciętą ręką, liczba mnoga Kiki. Wieś po raz pierwszy była wzmiankowana ok. 1354 r. W XV w. wchodziła w skład znacznej posiadłości Porajów z Piorunowa. W końcu XVIII w. stanowiła własność Rocha Boxy Radoszewskiego, a przeprowadzony inwentarz stwierdza istnienie budowli obronnej otoczonej fosą. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 531

NRO 94254/35287 — WYDZIAŁ SKARBOWY, SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Umieszczając poniżéy Listę dłużników kar Kontrawencyinych, z mieysca zamieszkania niewiadomych, na skutek Odezwy Kommissyi Wtwa Kaliskiego z dnia 13go Października r. z. poleca Wóytom i Burmistrzom, ażeby wyszczególnione w tymże Wykazie Osoby w Gminach swych iak nayściśley śledzili, od wyśledzonych należność przypadaiącą ściągnąwszy, do Kontrolli Skarbowéy przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego franco odesłali, o skutku zaś właściwym Kommissarzom Obwodów donieśli.
Działo się w Warszawie dnia 4 Lutego 1826 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
w Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipeckit Sekr: Jener:
Lista dłużników kar kontrawencyinych dawniéy w Woiewództwie Kaliskiém zamieszkałych, którzy z teraźnieyszego pobytu nie są wiadomi
24. Dłużewski Tomasz, zamieszkały dawniéy w Kikach, Obwodzie Kaliskim, złł: 7. gr: 15. z Sądu Spornego Wartskiego.

Gazeta Warszawska 1830 nr 286

Po niegdy Piotrze Garszyńskim, zmarłym w dniu 2 Sierpnia 1828 r. otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent zawiadomia: iż do przeniesienia na imię pozostałych po nim sukcessorów własności sumny 15,000 zł: Pol: w Dziale IV pod Nrem 10 na dobrach Kiki, dawney z częściów A, B, C, D, składaiących się (do których należą Hollendry i połowa Huby Gawłoszczyzna zwaney) w Powiecie Wartskim Woiewództwie Kaliskiem położonych hypotekowaney, termin sześciomiesięczny a w szczególe na dzień 7dmy Kwietnia 1831 roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey iest wyznaczony. — Kalisz dnia 6 Października 1830 r.
Rejent Kancellaryi Zierniańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Powszechny 1832 nr 347

Ogłasza się wiadomość o otwarciu spadku po niegdy Franciszce z Garczyńskich Dryackiey, współwłaścicielce summ w dziale IV. pod Nr. 4, złp. 4,000 i pod Nrem 10 złp. 15,000, na dobrach Kiki w Powiecie Wartskim położonych, hypotekowanych, w d. 18 Listopada 1831 w Łęczycy zmarłey, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 20 Lipca 1833 r. o godzinie 9 z rana, w Kancellaryi podpisanego Reienta, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku tego maiących, w szczególności co do summ 4,200 złp. i 15,000 zł. iak wyż na dobrach Kiki lokowanych. Kalisz d. 19 Grudnia 1832 r. Reient Kancel. Ziemiań Wdztwa Kaliskiego, Mikołay Basiński.

Dziennik Powszechny 1833 nr 68

Komornik Powiatu Wartskiego i Sieradzkiego. Zawiadamia szanowną publiczność, iż w d. 10 Maia o godzinie 10 z rana w mieście Powiatowym Warcie, przed W. Wawrzeńcem Janczewskim Reientem Powiatu tegoż, w iego kancellaryi, wypuszczone będą przez publiczną licytacyą, sądownie przezemnie zaięte dobra ziemskie Kiki z nomenklaturami Lit. A, B, C, D, z Holendrami i z połową huby, Gawłowszczyzna zwaną, ogólnie bez naymnieyszego wyłączenia, bez inwentarza gruntowego, na trzyletnie wydzierzawienie, poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. w Powiecie Wartskim, w Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone; warunki w każdym razie u wspomnionego Reienta przeyrzeć można. Cena dzierzawna z tych dóbr wynosiła rocznie po zł. 4,026. Warta dnia 27 Lutego 1833 roku. Józef Waliszewski.

Dziennik Powszechny 1836 nr 74

Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego. Zawiadamia szanowną publiczność, iż dobra ziemskie Kiki lit. A, B, C, D, z hubą Gawłoszczyzna, z holendrami Grabiszew, z wszelkiemi przyległościami, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Województwie Kaliskiem położone, wypuszczone będą na wydzierżawienie trzechletnie, w drodze publicznej licytacyi, poczynając od dnia 24 Czerwca 1836 r., przed Warzeńcem Janczewskim, Rejentem Powiatu Wartskiego, wmieście Warcie, w jego Kancelaryi, w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1836 r., o godzinie l0tej z rana; cena dzierzawna rocznie wynosi po złp. 3,170, oprócz podatków, u którego to Rejenta warunki do wydzierżawiania tego ułożone przejrzeć można. Kalisz d. 18 Lutego (1 Marca) 1836 r. Józef Waliszewski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaie do publiczney wiadomości iż dobra ziemskie Kiki części Litt. A. B. C. D. składaiące się z folwarku i wsi zarobney tegoż nazwiska hollendrów Grabiszów — połowy huby Gawłoszczyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Po­ wiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiey położone, Jana Ko­walskiego z własnych funduszów utrzymuiącego się dziedziczne. — Obeymuiące rozległości ogółem około 20 hub 19 morgów 140 kwpręt. miary Chełmińskiey, których gatunek ziemi należy do klassy 2, 3, 4 i 5. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Ko­ mornika przy Trybunale tuteyszym na Gruncie tychże dóbr w dniu 11/23 Sierpnia 1838 roku sporządzonym na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozostałych mianowicie: a) Jgnacego Garczyńkiego Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Augustowskiey w mieście Su­ wałkach. b) Juliana Garczyńskiego dzierżawcy dóbr Kiki w Kikach, oraz iako głównego Opiekuna nieletnich Sukcessorów po niegdy Fran­ ciszce z Garczyńskich i Macieiu Dryackim Sekretarzu Policyi miasta Łęczycy pozostałych to iest Józefa syna i Emilii córki Dryackich w Ki­kach mieszkaiących. Za mieszkanie prawne do tego interesstu u Karo­la Emiliana Bille Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu obrane maiących, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest Obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12038 złp. z procentem 5 od 100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym i kosztów zasą­ dzonych w ilości złp. 105 zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty po­ wołany w iedney kopii dla Jana Kowalskiego iako właściciela i resp. dłużnika, w drugiey, dla Walerego Śliwińskiego iako ustanowionego dozorcy, w trzeciey dla Antoniego Radolińskiego iako Wóyta gminy dóbr Kiki, w czwartey Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego, w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Październi­ ka 1838 roku wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernij Kaliskiey do księgi właściwey pod dniem 16/28 Lutego r. b. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tuteyszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, a) półrolników pięciu b) zagrodników trzech i c)komorników siedmiu których pańszczyzna i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione, in­wentarze gruntowe są koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach tych są następni: 1. Antoni Gawłowski. 2. Józef Śliwiński. 3. Wojciech Beskowski. 4. Franciszek Beskowski. 5. Bogusław Sznayder. 6. Krysztof Strych. 7. Bogusław Krauze. 8. Woyciech Mikołaiewski. 9. Fryde­ ryk Krunbaim. 10. Jan Dombrys. 11. Jan Wdowiak. 12. Bo­gusław Słomka. 13. Jan Oyrzanowski. Od których czynsze wynoszą rocznie złp. 525 gr. 19. szynkarze szynkuią dworskie trunki za 21 grosz. Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Kaliskiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złp. 738 gr. 19 a dziesięciny złp. 6. Dobra te zostaią w dzierzawney possessyi Juliana Garczyńskiego współ extrahenta exekucyi aż do Sgo Jana 1839 roku z których płaci roczney dzie­ rżawy złp. 2408.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publiczney Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń. Warunki zaś licytacyi i przedaży każden z Jnteressentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego sprzedaż Karola Bille Patrona przeyrzeć sobie może. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tuteyszego w dniu 4/16 Kwiet 1839 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 18 Lutego (2 Marca) 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia, iż Dobra Ziemskie Kiki część litera A. B. C. D. składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, — hollendrów Grabiszów,— połowy huby Gawłowszyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej położone, — Jana Kowalskiego z własnych funduszów utrzymującego się dziedziczne, w wsi Kiki mieszkającego, co do tytułu własności dóbr Kiki zamieszkanie prawne w dobrach Zygry Okręgu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej obrane mającego; — obejmujące rozległości ogółem około 20 hub 19 morg 140 prętów kwadratowych miary Chełmińskiej, których gatunek ziemi należy do klassy IIgiej, IIIciej, IVtej i Vtej. — Aktem tradycyi przez Wincentego Gustowskiego Komornika Sądowego w dniu 11/23 Sierpnia 1838 roku sporządzonym, na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozo­ stałych mianowicie:
a. Jgnacego Garczyńskiego Pisarza Trybunału Gubernii Augustowskiej, czyli na teraz Sukces. tego i Pauliny Garczyńskiej po niegdy Jgnacym Garczyńskim pozostałej wdowy jako matki i naturalnej opiekunki małoletnich Joanny, Kazimierza, Władysława i Wandy z nim spłodzonych dzieci z własnych funduszów utrzymujących się w Ziemnowodach Okręgu Stanisławowskim mieszkających. b. Juliana Garczyńskiego z własnych funduszów utrzymującego się w Domaniewie Okręgu Zgierskim Gubernii Mazowieckiej mieszkającego, w imieniu własnem oraz jako opiekuna nieletnich Józefa i Emilii Dryackich po niegdy Franciszce z Garczyńskich i Macieju małżonkach Dryackich pozostałych dzieci działającego, — zamieszkanie co do tego interessu u Karóla Bille Patrona w Kaliszu obrane mających, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowiony jest Obrońcą — na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12,038 złopol. czyli rubli srebrnych 1805 kopiejek 70 z procentem 5/100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym zajęte zostały.
Akt zajęcia powyż z daty powołany w jednej kopii dla Jana Kowalskiego jako właściciela i resp: dłużnika — w drugiej dla Walerego Śliwińskiego jako ustanowionego dozorcy— w trzeciej dla Antoniego Radolińskiego jako Wójta gminy dóbr Kiki, i w czwartej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartkiego w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Października 1838 roku wręczony i zostawiony — następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi dóbr Kik pod dniem 16/28 Lutego 1839 roku podany, a do księgi zaregestrowań Try­ bunału tutejszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) tegoż roku 1839 wpisany i zaregestrowany został, — poczem formalności aż do terminu temczasowego przysądzenia uskutecznione zostały, lecz dla zaszłych sporów z powodu opuszczonego zamieszkania Jana Kowalskiego w obwieszczeniu, Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej z daty 21 Czerwca (3 Lipca) 1839 roku zapadłym, następnie wyrokiem Sądu Appelacyjnego Królestwa Polskiego pod dniem 25 i 26 Stycznia (6 i 7 Lutego) 1843 roku ferowanym, toż obwieszczenie unieważnione zostało— postępując zaś w ślad Artykułu 732 Kodexu Postępowania Sądowego wydaje się niniejszym powtórne obwieszczenie.
W dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących:
a. Półrolników pięciu.— b. Zagrodników trzech.— i c. Komorników siedmiu, których pańszczyzna i powinności w akcie zajęcia są wyszczególnione.
Inwentarze gruntowe są: koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach są następni: 1. Antoni Gawłowski— 2. Józef Śliwiński — 3. Wojciech Beskowski— 4. Franciszek Beskowski— 5. Bogusław Sznejder— 6. Krysztof Strych — 7. Bogusław Krauze — 8. Wojciech Mikołajewski — 9. Frydrych Krumbaim— 10. Jan Dombrys— 11. Jan Wdowiak — 12. Bogusław Słomka — 13. Jan Ojrzanowski. — Od których czynsze wynoszą rocznie złotych polskich 525 groszy 19.
Szynkarze szynkują dworskie trunki, za 21 grosz.
Wieś pomieniona znajdowała się w dzierżawnej possessyi do dnia 12 (24) Czerwca 1839 roku Juliana Garczyńskiego z której opłacał czynszu rocznie po złotpol. 2408 czyli rubli srebrem 361 kopiejek 20; na teraz jest w posiadaniu Jana Kowalskiego dziedzica.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki zaś licytacyi i przedaży każdy z interessentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Bille Patrona przejrzeć sobie może. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tutejszego w dniu 31 Sierpnia (12 Września) 1843. roku o godzinie 10 z rana nastąpi.

Kalisz, dnia 19/31 Lipca 1843go roku. F. S. Wołowski P. Tr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 13

(Ν. D. 284) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po Ignaczym Garczyńskim dnia 28 Sierpnia 1842 r. zmarłym, toczy się postępowanie spadkowe, co do współwłasności wierzytelności na dobrach Kiki z Okręgu Wartskiego zahypotekowanych, po tymże pozostałej mianowicie: rs. 400 k. 50 w Listach Zastawnych z siedmiu kuponami, z pożyczki na te dobra tytułem upłacenia wierzytelności z działu IV. Nr. 4 w depozycie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego znajdującej się, tudzież z tego działu wykazu hypotecznego Nr. 4 b, rs. 229 k. 50, Nr. 10 rs. 2250 z procentami, Nr. 13 procentów zaległych od rs. 630 od rs. 2250 i kosztów processu rs. 19 k. 50, do ukończenia tego postępowania spadkowego w Κaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej termin na dzień 19 (31) Lipca r. b. się wyznacza.
Kalisz d. 31 Grud. (12 Stycznia) 1846j7 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 117

N. D. 3268. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci: 1
2. Majola Grabskiego właściciela dóbr Kiki, z okręgu Wartskiego, oraz wierzyciela sumy rs. 2,876 kop. 63 w dziale IV wykazu hypotecznego pod Nr. 20 na dobrach Saków z tegoż okręgu zabezpieczonej, otworzyły się spadki do regulacji których termin prekluzyjny nadzień 1 (13) Grudnia 1875 r. w kancelarji mojej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz d. 26 Maja (7 Czerwca) 1875 r.
A. Paszkowski.

Gazeta Kaliska 1907 nr 244

Nagłe zgony. Zmarli nagle: we wsi Kiki, pow. tureckiego, izraelita Ajzyk Jakubowicz, lat 67.


Łowiec Polski 1911 nr 3

D. 12-go z. m. odbyło się polowanie u państwa Stefanostwa Olszowskich, w majątku Parski i na folwarkach Łyków i Kiki. W 11 strzelb zabito 41 zajęcy i 12 kuropatw. Grono myśliwych stanowili pp.: Józef Chrząszczewski, Władysław Dzierzbicki, Edward Garbolewski, Antoni i Ignacy Kosińscy, Karolina Mazurkiewiczowa, Nasiorowski (junior), Mścisław i Stefan Olszowscy i Skrzyńscy z Gostkowa. Królem polowania był p. Skrzyński (senior).

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 54

Obwieszczenie.
Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Stanisław Bzowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
4) Moszka-Wolfa Fau, wierzyciela sumy 37.500 mk. z kaucją na sumę 3.750 mk.,—zabezpieczonych w dziale IV wykazu hipot. majątku Kiki, pow. Tureckiego, pod Nr 10; współwłaściciela kaucji na sumę 13.000 rb., zabezpieczonej w dziale IV wykazu hipot. majątku Siedlewo-Karsy, pow. Łęczyckiego pod NrNr 2 i 21, — i wierzyciela sumy 2.000 rb. z % i kosztami w ilości 220 rb., zabezpieczonych w dziale IV wykazu hipot. majątku Straszówka, pow. Kaliskiego, pod Nr 30;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 10 czerwca 1919 r., o godz. 10 rano, w kancelarji pomienionego wyżej notarjusza przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Stanisława Bzowskiego, gdzie w oznaczonym terminie osoby w spadku interesowane stawić się powinny, pod skutkami przez prawo przewidzianemi.

Echo Tureckie 1924 nr 8

Komisje Szacunkowe do podatku majątkowego na pow. turecki.
W okręgu wymiarowym pow. tureckie­go będą czynne dwie Komisje Szacunko­we do podatku majątkowego, a mia­nowicie:
Komisja l., obejmująca obszar miasta Turka i gm.: Pęcherzew, Piętno i Skar­żyn.— W skład komisji wchodzą członkowie: (...)
Komisja II., obejmująca obszar miast: Dobry i Uniejowa, oraz gm. Biernacice, Goszczanów, Grzybki, Kościelnica, Kowale Pańskie, Lubola, Malanów, Niewiesz, Niemysłów, Ostrów-Wartski, Piekary, Skotniki, Tokary, Wichertów, Wola-Świniecka i Zelgoszcz. W skład komisji wchodzą CZŁONKOWIE:
1. Rutka Andrzej z wsi i gminy Pieka­ry 2. Moszczyński Józef z Dobry, 3. Szy­mański Bolesław z Uniejowa, 4. Boczek Ignacy z Dobry, 5. Skrzyński Ignacy z Krask gm. Zelgoszcz, 6. Golcz Marjusz z Głaniszewa gm. Grzybki, 7. Zgoda Stanis­ław z Kobylnik gm. Biernacice, 8. Mazur Michał z Grzybek, 9. Czyżo Ignacy z Ost­roska gm. Kościelnica, 10. Jóźwiak Fran­ciszek z Luboli, 11. Szafarz Wojciech z Wielenina gm. Kościelnica 12. Pawiak Jan z Goszczanowa 13. Doniak Józef z Drozdowa gm. Wola-Świniecka, 14. Adamczyk Władysław z Feliksowa gm. Malanów, 15. Zdrojewski Adam z Lipnicy gm. Niewiesz.
Zastępcy członków.
1.Bednarek Stanisław z Piekar 2. Sera­fin Piotr z Klonowa gm. Ostrów Wartski, 3. Płóciennik Jan z Malanowa 4. Olszew­ski Mikołaj z Pęgowa gm. Zelgoszcz, 5. Warych Tomasz z Orzeszkowa gm. Kościelnica 6. Napieraj Piotr z Popowa gm. Niemysłów 7. Kociurski Stanisław z Kik gm. Wola-Świniecka 8. Miniszewski Ignacy z Kozanek Podleśnych gm, Zelgoszcz 9. Szkop Sine z Dobry, Szklarek Wawrzyniec z Ziemięcina gm. Tokary, 11. Opas Mie­czysław z Chorzepinka gm. Zelgoszcz, 12 Ścibior Szczepan z Uniejowa, 13 Gaw­roński Henryk z Uniejowa, 14. Stefankiewicz Bolesław z Uniejowa, 15. Rutecki Jó­zef z Goszczanowa.
Obie powyższe Komisje Szacunkowe urzędować będą w siedzibie Urzędu Skar­bowego podatków i opłat skarbowych w Turku.

Echo Tureckie 1926 nr 36

Budowa linji telefonicznej Uniejów—Łódź.
Szerokie rozgałęzienie telefonów w po­wiecie Tureckim, szczególnie dla Uniejowa i okolicy wymaga bezpośredniego połącze­nia telefonicznego z m. Łodzią, gdyż dzi­siejsza komunikacja przez Turek—Koło jest nader utrudnioną tem bardziej, że Uniejów z okolicą, a nawet Turek tak związane są stosunkami handlowymi i władzami wojewódzkiemi z Łodzią, że przeprowadzenie bezpośredniej linji telefonicznej Uniejów— Łódź wydaje się już dziś rzeczą nieodzow­ną, a nawet palącą.
Najwięcej zainteresowani w tej sprawie miejscowi kupcy Uniejowscy oraz ziemiaństwo okoliczne z p. E. Rydygierem z Do­minikowic na czele, zwołali w dn. 25 VI r. b. do Uniejowa pierwsze zebranie abonentów telefonicznych należących do centrali pocz­towo—telefonicznej w Uniejowie, na które zaproszono również p. Inspektora Samorzą­dowego na pow. Turecki T. Glądałę i p. Naczelnika miejscowego Urzędu pocztowo- telegraficznego I. Kameckiego.
Po szczegółowem przeprowadzeniu w tej sprawie dyskusji uznano za konieczne nie­zwłoczne podjęcie starań o urządzenie telefonicznego połączenia Uniejowa z Łodzią przez Wartkowice i Łęczycę.
Ten kierunek a nie inny uznano na razie za najodpowiedniejszym z tego względu, że budowa nowej linji miała być dokonaną tylko od Uniejowa do Wartkowic czyli na przestrzeni 12 kilometrów, od Wartkowic i dalej bowiem linja już istnieje. Niezależnie od powyższego zdecydowano zarazem pro­sić odnośne władze o zezwolenie zaangażowania na koszt abonentów jednego urzędni­ka do obsługi w centrali telefonów, specjalnie poza godzinami urzędowemi t. j. od 12 do 3 pół pół. i od 6 do 9 godz. wie­czorem. Na wydatki tej obsługi a także przyjęcia na siebie części kosztów budowy linji; abonenci w liczbie 26 dobrowolnie się opodatkowali narazie w ogólnej kwocie 950 zł.
Równocześnie wydelegowano pp. T. Glądałę i I. Kameckiego do Warszawy celem przedstawienia powyższej sprawy w Dyrek­cji pocztowo Telegr. i możliwie szybkiego jej zrealizowania.
Po powrocie jednak delegatów z War­szawy i złożeniu przez nich na następnem w dn. 29 lipca r. p. zebraniu sprawozdania, wyświetliło się że Dyrekcja poczt. i Telegrafów w Warszawie pragnie poprzeć bu­dowę linji Uniejów—Łódź, lecz nie przez Wartkowice, a przez Poddębice, co właści­wie jest praktyczniejszem i dogodniejszem załatwieniem sprawy dla całego pow. Tu­reckiego i jeżeli pierwotnie nie domaga się uwzględnienia budowy linji w tym właści­wie kierunku, to jedynie z uwagi, że skie­rowanie linji na Poddębice kosztować bę­dzie znacznie drożej, gdyż budować ją trze­ba od Uniejowa do Aleksandrowa na prze­strzeni 38 kilometr.
Dyrekcja P. i T. w Warszawie przyrzekła rozpocząć budowę niezwłocznie przy zagwa­rantowaniu przez miejscowych abonentów lub Samorządy dostarczenia słupów i pok­rycia pewnych wydatków w ogólnej kwocie około 7000 zł.
Wobec tak pomyślnego wyniku przed­sięwziętych starań, zebrani jednomyślnie uchwalili zrezygnować z poprzedniego, swe­go projektu budowy linji przez Wartkowice i w całej rozciągłości poprzeć projekt D. P. i T. zbudowania takowej przez Poddębice, deklarując jednocześnie podwyższenie pier­wotnie zadeklarowanych sum do 2210 zł. a mianowicie.
1. Bank Spółdzielczy w Uniejowie 50 zł.
2. Bednarek Władysław .... 25 zł.
3. Koziński Józef 40 zł.
4. Magistrat m. Uniejowa ... 100 zł.
5. Syndykat Rolniczy 50 zł.
6. ks. Kanonik Cyranowski . . 50 zł.
7. p. Kamecki Józef 15 zł.
8. p. Lewin Aron 50 zł.
9. p. Matusiak I 30 zł.
10. p. Dr. Bojakowski 25 zł.
11. p. Inż. T. Trzaskowski z Zielenia 25 zł.
12. p. Rydygier S. z Dominikowic 150 zł.
13. p. Skrzyński I. z Krask ... 100 zł.
14. p. Kociorski S. z Kik ... 50 zł.
15. p. Orzechowski A. ze Zbylczyc 150 zł.
16. p. Poręczewski T. ze Świnic . 75 zł.
17. p. Kretkowski z Parsk ... 75 zł.
18. p. Gerlicz W. ze Stemplewa . 150 zł.
19. p. Bosak A. z Czepowa . . 300 zł.
20. p. Cichecki D. z Borku ... 100 zł.
21. Urząd gm. Kościelnica, Niewiesz, Biernacice, Wola—Świń., Skotniki, Zelgoszcz po 
100 zł.—600
2210
O pokrycie reszty brakującej sumy zwró­cono się do Sejmiku pow. w Turku, który również jak i cały powiat niemniej zainte­resowany jest w budowie tej linji.
Z zadeklarowanej sumy 1szą ratę 1041 zł. niezwłocznie z uchwałą abonentów przes­łano główn D. P. i T. w Warszawie. Do ostatecznego zrealizowania omawianej kwe­stii zebrani abonenci powołali komisje z 3 osób w skład której weszli: właściciel mająt­ku Dominikowice p. S. Rydygier, kierow­nik urzędu pocztowo telegr. p. I. Kamecki i inspektor samorządowy na pow. Turecki p. T. Glądała.
Z chwilą uruchomienia mającej być zbu­dowanej linji Uniejów—Poddębice—Łódź, władze miarodajne zapewniły również prze­sunięcie urzędu Poczt.-Telegr. w Uniejowie o jeden stopień wyżej czyli do kateg. IV lit. C., co pociągnie w konsekwencji dodanie jednej siły etatowej na koszt państwa, dla obsługi telefonów w ciągu całego dnia t. j. w tych godzinach jak to ma miejsce obecnie np. w Turku. Z tych też względów zrzeczono się angażowania siły pomocni­czej do obsługi telefonów kosztem abonentów uważając za właściwsze przekazanie tej su­my niezwłocznie na budowę nowej linji, biorąc pod uwagę jeszcze i tę okoliczność, że utrzymanie tej siły w ciągu jednego tyl­ko roku kosztowałoby rocznie do 1700 zł. Gdyby więc w najgorszym razie budowę linji ukończono wiosną 1927 r. to korzyści z takiego obrotu sprawy będą nadzwyczaj pożyteczne.
Sprawa obecnie już jest tak dobrze pos­tawiona, że pozostaje tylko do załatwienia poparcie jej finansowe przez Sejmik w Tur­ku. W dużej mierze istnienie projektowanej linji potrzebne jest także Poddębicom okolicy a nawet i m. Aleksandrów. Możliwe że miasta te skłonne były i powinny ponieść częściowo koszta wzmiankowanej budowy, pożądane więc jest, aby Komisja powołana do realizacji budowy, wyjednała od gm. Poddębice i m. Aleksandrowa pewne kwoty na doprowadzenie budowy do skutku.
Szybka i sprężysta dotychczasowa działal­ność abonentów, a zwłaszcza komisji 3-ch aby tylko nie słabła, a dalsze fundusze nie zawiodły, zasłuży sobie na wdzięczność i uznanie dzisiejszego społeczeństwa, a nawet i przyszłych pokoleń.
A Kaczyński.

Echo Tureckie 1926 nr 40

Wypadki:
Tragiczne skutki pijaństwa.
Dnia 26, września r. b. około godziny 17 Czesław Borowski, rządca majątku „Kiki" gm. Wola—Świniecka, własność p. Sta­nisława Kociurskiego, wziąwszy strzelbę bezwiedzy i zezwolenia właściciela majątku udał się na polowanie na kuropatwy.
Borowski spotkawszy się we wsi Woli-Nowej ze znajomymi upił się prawie do bezprzytomności, a wyszedłszy z tamtąd i miał zamiar udać się do majątku Kiki.
Po drodze przyłączyło się do niego kil­ku znajomych między nimi Marceli Śliwiński syn Antoniego liczący 28 lat mieszka­niec wsi Grabiszew gm. Wola—Świniecka.
Idąc w kierunku majątku Kiki zobaczyli zająca pędzącego w ich stronę. Marceli Śliwiński chciał wziąść strzelbę oCzesława Borowskiego celem zabicia biegnącego zająca, lecz Borowski zapowiedział, że bę­dzie strzelał sam.
Śliwiński puścił się biegiem naprzód, a Borowski z tyłu za nim celem zabiegnięcia drogi pędzącemu zającowi. Czesław Borow­ski, mając kurki strzelby odwiedzione, a bę­dąc pijanym, potknął się, a wtenczas strzel­ba wypaliła trafiając Śliwińskiego w prawy bok obok biodra. Z powodu tego postrzału Marceli Śliwiński zmarł w dniu następnym. Czesław Borowski oprzytomniwszy powró­cił do domu, a dręczony wyrzutami sumie­nia wydalił się z domu w niewiadomym kierunku zostawiwszy żonę i dzieci.
Posterunek policji państwowej w Chwalborzycach przeprowadza w powyższym kie­runku dochodzenia, śledząc równocześnie za Czesławem Borowskim, który ze zmartwie­nia może odebrać sobie życie.
Na miejsce wypadku przybył również ko­mendant powiatowy P. P. p. Folner, będąc służbowo w tamtejszej okolicy.

Echo Tureckie 1926 nr 47

Dwa Posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
Z dnia 9 listopada 1923 r.
Ze spraw gmin wiejskich załatwiono 4-ry: (...) Podanie właściciela fol. Kiki p. Kociurskiego i in. w sprawie utworzenia spółki drogowej Świnice—Kiki—Saków— Dzierżawy—Zawady—Wartkowice, postano­wiono załatwić przychylnie udzielając wy­datnej pomocy technicznej i finansowej przez Pow. Zw. Komunalny. (...)
Tomasz Glądała

Echo Tureckie 1926 nr 47

Zapoczątkowanie Spółek dro­gowych w powiecie Tureckim.
Na podstawie ustawy o spółkach drogo­wych z dn. 8 października 1921 r. (Dzien­nik Ustaw Nr 5 22 r.) Wydział powiatowy przystępuje do zorganizowania spółek dro­gowych narazie trzech, a mianowicie.
1) Miłkowice (przez rzekę Wartę) Popów Niemysłów—Popów—Pęczniew—Rudniki — Zadzim i Pęczniew—Lubola—Glinno celem połączenia z szosami od Niemysłowa na Poddębice, Aleksandrów do Łodzi i od Za­dzimia przez Aleksandrów do Łodzi, oraz do szosy w gm. Wierzchy, pow. Sieradz­kiego.
3) Świnice —Saków—Kiki—Dzierżawy— Zawady w kierunku szosy Wartkowice— Ozorków—Zgierz—Łódź.
W niektórych punktach już przystąpiono do robót przedwstępnych, jako to: od Mił­kowic przez Popów do Niemysłowa, po do­konaniu zdjęć technicznych całej trasy, prze­prowadzają się obecnie roboty niwelacyjne. Na drodze Świnice—Zawady dokonywane jest zdjęcie przez Wydział Drogowy w Tur­ku. Również poczyniono pewne kroki celem założenia formalnych spółek drogowych. Wsie i folwarki przyległe do drogi Świnice Zawady w kierunku Wartkowic zadeklaro­wały już znaczne świadczenia na rzecz ws­pomnianej spółki. Adjacenci projektowanej szosy uważają ją za bardzo ważną z nastę­pujących względów: najkrótsze połączenie z urzędami wojewódzkimi i ośrodkiem prze­mysłowym, jakim jest Łódź; odciążenie in­nych szos dla ładnika kierowanego od Koła Dąbia i t. d. i najkrótsze połączenie Łódź- Poznań; brak większych mostów na całej projektowanej przestrzeni i odpowiednie piaszczyste podglebie, a więc ułatwienie bu­dowy i t. p. warunki, które przemawiają za budową wspomnianej szosy.
Dnia 10 b. m. przybyli do urzędu gminy Niemysłów p. p. Starosta, inżynier drogowy i inspektor samorządu gminnego na wspól­ne posiedzenie połączonych rad gminnych gmin Niemysłów i Lubola, przy udziale zainteresowanych osób, dla zapoczątkowania spółki drogowej budującej się drogi Miłko­wice—Popów—Niemysłów. Na tem to zebraniu, obecni popierając projekt Wydziału Drogowego wysunęli żądania budowy jesz­cze innych odcinków za pomocą spółek drogowych, a mianowicie: Popów-Pęczniew Rudniki—Zadzim i Pęczniew—Lubola-Glinno. Pan Starosta przyrzekł poparcie tych projektów. Naturalnie będzie wiele zależała od ofiarności zainteresowanej ludności. W każdym razie chęci są i coś się zaczyna robić w kierunku powiększenia naszego do­robku drogowego w powiecie. T. Glądała.

Echo Tureckie 1927 nr 2

Wyrok sądowy.
Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał wyrok skazujący Czesława Borowskiego, rządcę majątku Kiki w powiecie Tureckim, na 6 miesięcy więzienia, za manipulowanie po pijanemu nabitą fuzją, powodując zabicie gospodarza Świtalskiego.

Echo Tureckie 1927 nr 11

Stanislaw Steczek.
Bogactwo materjału archeologicznego w pow. tureckim.
Zdziwić może niejednego tytuł tego arty­kułu, co za bogactwo? gdzie się znajduje? Jakie znaczenie posiada dla Polski, dla nas? Nim odpowiem na powyższe pytania, uprzytomnijmy sobie, co nazywamy materjałem archeologicznym?
Na ziemiach naszych człowiek żył już w międzylodowcowych okresach epoki lodo­wej, początek której określamy na 30 do 35 tysięcy lat. Lodowce sięgały aż do Kar­pat, Lwowa, Połtawy, później ustępowały, cofały się ku północy ze zmianą tempera­tury. Wówczas i człowiek, z południa z cieplejszego klimatu posuwa się ku półno­cy i ślady najstarszych osad ludzkich znaj­dujemy w jaskiniach karpackich w miecho­wskich, ojcowskich i na Podolu. Ale wiadomości nasze, o ile chodzi o za­bytki piśmienne, o kulturę dawnych ludów, nie wybiegają po za 4000 lat a o Polsce nie wiele wiemy przed przyjęciem chrześci­jaństwa t. j. przed r. 966 po Chrystusie. A przecież ziemie nasze były zamieszkane przez lud, który nie znając jeszcze pisma, posiadał już dosyć wysoką kulturę, prowa­dził handel z krajami południowymi zwła­szcza w późniejszych epokach: bronzowej, żelaznej, z odległą Grecją i Rzymem.
Świadczą o tem wykopaliska, szczątki na­czyń, narzędzi, zbroje, obce pieniążki staro­żytne znajdowane w ziemi, w mogiłach, kur­hanach i grodziskach.
Te właśnie pozostałości nazywamy mater­jałem archeologicznym. Tam gdzie nie ma­my źródeł rękopiśmiennych musi badacz z tych szczątków naczyń z ruin i wykopalisk sądzić o sposobie życia dawnych mieszkań­ców, o ich wierze, o stopniu cywilizacji a nawet o ich narodowości.
Dlatego też niezmiernie cennemi, są dla nauki wszelkie zabytki z przeszłości. (...)
W majątku Kikach własności p. Kociurskiego, za Uniejowem przy drodze wyko­pano urnę w posiadaniu właściciela należą­cą do epoki naczyń łużyckich, czy w da­wnem miejscu nie znajduje się więcej nie jest mi wiadomem (nie badano).(...).

Echo Tureckie 1927 nr 13

Stanislaw Steczek.
Bogactwo materjału archeolo­gicznego w pow. tureckim.
Dokończenie.
W poprzednim artykule wymieniłem zna­ne mi stacje archeologiczne powiatu a więc:
5) Kiki, urny łużyckie, nie badano.
(...) Pomiędzy Poniatowem a Goszcza­nowem, głosi legenda, ma znajdować się podziemne przejście. (...)

Echo Tureckie 1927 nr 43

Ogłoszenia drobne,
Feliks Kaczyński z Kik, gm. Wola — Świnecka,
roczn. 1904, zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez P K.U. Kalisz.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 95a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 8 września 1927 r.
8220 „Ignacy Wróblewski" — sklep kolonjalno - spożywczy i sprzedaż wyrobów rzeźniczych we wsi Kiki, gm. Wola - Świniecka, pow. tureckiego. Właśc. Ignacy Wróblewski, zam. we wsi Kiki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 10

Ogłoszenie.
Starostwo Tureckie podaje do wiadomości, że w dniu 2 czerwca 1928 r. na zasadzie art. 222 Ustawy Wodnej zatwierdzony został statut Spółki Wodnej Kiki z siedzibą we wsi Kiki, gm. Wola Świniecka.
Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna Kiki".
Celem Spółki jest zdrenowanie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki uchwalony w dniu 2. VI. 1928 r. przez członków, ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z 20. VII. 23 r. (Mon. Pol. Nr. 161, poz. 225).
Statut z datą 2 czerwca 1928 r. wpisano do rejestru pod poz. 25.
Starosta: (—) L. Borysławski.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 43

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Karkowski, zamieszkały w m. Turku, obwieszcza, że w dniu 8 października 1928 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną nieruchomego majątku, należącego do Walerjana Sikorskiego, składającego się: a) z osady włościańskiej, położonej we wsi Grabiszek część I, gminy Wola-Świniecka, zapisanej do tab. likw. pod Nr. 2, ogólnego obszaru 25 morg., na której to osadzie znajduje się stodoła z drzewa pod słomą i b) z osady włościańskiej, położonej we wsi Kiki, gminy Wola-Świniecka, pod tab. likw. Nr. 8, ogólnego obszaru 19 morg., na której znajdują się zabudowania: dom murowany z cegły pod blachą i papą, obora z gliny i kamienia pod słomą.
Sprzedawane osady połączone w jedno gospodarstwo rolne, nie mają urządzonej księgi hipotecznej, w zastawie ani dzierżawie nie znaj­dują się, obciążone są alimentami dożywotniemi na rzecz Antoniego i Marjanny małż. Sikorskich, szczegółowo wymienionemi w akcie z dnia 22 stycznia 1926 r. rep. Nr. 57 i długami na rzecz Zygmunta Sikorskiego w sumie 3.000 zł. spłaty i 2.882 zł. 62 gr. z procentami i kosztami, zo­stały wyznaczone na sprzedaż na zaspokojenie ostatniego długu 2.882 zł. 62 gr. z procentami i kosztami z mocy aktu notarjalnego, opatrzonego klauzulą sądu okręgowego w Kaliszu z dnia 26 listopada 1926 r. Nr. A. 407/27 r.
Licytacja wspomnianych osad, połączonych w jedno gospodarstwo, rozpocznie się od sumy szacunkowej 8.800 zł., przystępujący do licyta­cji, obowiązany jest złożyć vadium w sumie 880 zł. i świadectwo o pochodzeniu włościańskiem.
Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u komornika, prowa­dzącego sprzedaż, a w dniu licytacji, w sądzie pokoju w Turku.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 90a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A. sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 16 września 1929 r.
10685. „Konstanty Kownacki", sklep spożywczy we wsi Kiki, gm. Wola-Świniecka, pow. tureckiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Kon­stanty Kownacki, zam. we wsi Kiki.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
36. Wierzycieli hipotecznych dóbr Kiki, powiatu tureckiego a mianowicie: 1) Jana Kucharskiego, 2) Władysława Dąbrowskiego, 3) Tomasza Woźniaka, 4) Marjannę Woźniak, żonę Tomasza, 5) Walentego Jóźwiaka, 6) Józefa Hofmana, 7) Ignacego Kowalczyka, 8) Rozalję Kowalczyk, żonę Ignacego, 9) Konstantego Domowicza, 10) Marjannę Domowicz, żonę Konstantego, 11) Tadeusza Szaniawskiego, 12) Franciszkę Szaniawską, 13) Józefę Zgodę, 14) Antoniego Pustelnika, 15) Bronisławę Pustelnik, żonę Antoniego, 16) Stanisława Supła, 17) Bronisławę Supeł, żonę Stanisława, 18) Irenę Czechowską, 19) Grzegorza Smołagę, 20) Bronisławę Smołagę, żonę Grzegorza, 21) Stanisława Kąpielskiego, 22) Marję Kąpielską, 23) Bronisławę Korasik, 24) Józefa Marka, 25) Władysławę Marek, żonę Józefa, 26) Adama Wardzińskiego, 29) Antoninę Wardzińską, żonę Adama, 28) Stanisława Wardzińskiego, 29) Józefę Wardzińską, żonę Stanisława, 30) Marjannę Wardzińską, 31) Franciszka Borsiaka, 32) Michalinę Borsiak, żonę Franciszka, 33) Szczepana Włodarczyka, 34) Stanisława Czernica, 35) Zofję Czernic, żonę Stanisława, 36) Ludwika Błaszczyka, 37) Władysławę Błaszczyk, żonę Ludwika, 38) Stanisława Grzyba, 39) Antoniego Walczaka, 40) Stanisława Kwitkowskiego, 41) Feliksa Pęgowskiego, 42) Marjannę Pęgowską, żonę Feliksa, 43) Józefa Dzięgielewskiego, 44) Annę Dzięgielewską, żonę Józefa, 45) Jana Konczaka, 46) Marjannę Konczak, żonę Jana, 47) Bolesława Balcerzaka, 48) Katarzynę Balcerzak, żonę Bolesława, 49) Kazimierza Sulużewskiego, 50) Kazimierę Sulużewską, żonę Kazimierza, 51) Władysława Wróbla i 52) Weronikę Wróbel, żonę Władysława.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.
Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 20

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 5 czerwca 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą prawa współwłasności Wacława i Jadwigi małż. Dzierżawskich do osady wło­ściańskiej, położonej we wsi Kiki, gminy Wola - Świnecka, powiatu tureckiego, zapisanej w tabeli pod Nr. 1, składającej się z powierzchni 16 morg. 150 pręt. ziemi w 4 działkach, na której znajdują się: dom, sto­doła i studnia.
Osada ta w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej nie ma, jest w posiadaniu wyżej wymienionych małż. Dzierżawskich, prawa współ­własności Dzierżawskich obciążone są dożywotniemi alimentami na rzecz wdowy Elżbiety Dzierżawskiej według aktu notarjusza Bierzyńskiego w Uniejowie za Nr. 205/29, prawa współwłasności sprzedane będą do równej połowy powyżej wymienionej osady, stosownie do protokółu za­jęcia z dnia 28 czerwca 1930 roku na żądanie Zygmunta Sikorskiego.Licytacja rozpocznie się od sumy 8.333 zł. za złożeniem wadjum w kwocie 10 proc. i dowodu o pochodzeniu włościańskiem.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
80. Wierzycieli hipotecznych dóbr Kiki, powiatu tureckiego, a mianowicie: 1) Jana Kucharskiego, 2) Władysława Dąbrowskiego, 3) Tomasza Woźniaka, 4) Marjannę Woźniak, żonę Tomasza, 5) Wa­lentego Jóźwiaka, 6) Józefa Hofmana, 7) Ignacego Kowalczyka, 8) Rozalję Kowalczyk, żonę Ignacego, 9) Konstantego Domowicza, 10) Mar­jannę Domowicz, żonę Konstantego, 11) Tadeusza Szaniawskiego, 12) Franciszkę Szaniawską, żonę Tadeusza, 13) Józefa Zgodę, 14) An­toniego Pustelnika, 15) Bronisławę Pustelnik, żonę Antoniego, 16) Sta­nisława Supeł, 17) Bronisławę Supeł, żonę Stanisława, 18) Irenę Czechowską, 19) Grzegorza Smołagę, 20) Bronisławę Smołagę, żonę Grze­gorza, 21) Stanisława Kąpielskiego, 22) Marję Kąpielską, żonę Stani­sława, 23) Bronisława Kurasika, 24) Józefa Marka, 25) Władysławę Ma­rek, żonę Józefa, 26) Adama Wardzińskiego, 27) Antoninę Wardzińską, żonę Adama, 28) Stanisława Wardzińskiego, 29) Józefę Wardzińską, żonę Stanisława, 30) Marjannę Wardzińską, 31) Franciszka Borsiaka, 32) Michalinę Borsiak, żonę Franciszka, 33) Szczepana Włodarczyka, 34) Stanisława Czernika, 35) Zofję Czernik, żonę Stanisława, 36) Lu­dwika Błaszczyka, 37) Władysławę Błaszczyk, żonę Ludwika, 38) Sta­nisława Grzyba, 39) Antoniego Walczaka, 40) Stanisława Kwiatkow­skiego, 41) Feliksa Pengowskiego, 42) Marjannę Pengowską, żonę Fe­liksa, 43) Józefa Dzięgielewskiego, 44) Annę Dzięgielewską, żonę Jó­zefa, 45) Jana Konczaka, 46) Marjannę Konczak, żonę Jana, 47) Bole­sława Balcerzaka, 48) Katarzynę Balcerzak, żonę Bolesława, 49) Kazi­mierza Szulczewskiego, 50) Kazimierę Szulczewską, żonę Kazimierza, 51) Władysława Wróbla, 52) Weronikę Wróbel, żonę Władysława.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 3

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 14 stycznia 1933 r. L. SA. II. 12/2/32.
o przyłączeniu części rozparcelowanego folwarku Kiki do sołectwa wsi Kiki, gm. Wola- Świnecka, pow. Tureckiego.
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego, powziętej w dniu 11 stycznia 1933 r. zarządzam zgodnie z postanowieniami art. 287 ustawy o samorządzie gminnym z 1864 r. oraz art. 108 Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej Polskiej z dnia 19. I. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) co następuje:
§ 1.
Przyłącza się część rozparcelowanego folwarku Kiki o obszarze 201.59 ha do sołectwa wsi Kiki, gm. Wola-Świnecka, pow. Tureckiego.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu w Turku.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Wł. Jaszczołt.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Wola-Świnecka dzieli się na gromady:
14. Kiki, obejmującą: wieś Kiki i parcel Kiki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.

Sekcja II.
15. Wierzycieli hipotecznych dóbr KIKI, powiatu tureckiego, a mianowicie: 1) Ja­na Kucharskiego, 2) Władysława Dąbrowskiego, 3) Tomasza Woźniaka, 4) Marjannę Woźniak, żonę Tomasza, 5) Walentego Jóźwiaka, 6) Józefa Hofmana, 7) Ignacego Kowalczyka, 8) Rozalję Kowalczyk, żonę Ignacego, 9) Konstantego Domowicza, 10) Marjannę Domowicz, żonę Konstantego, 11) Tadeusza Szaniaw­skiego, 12) Franciszkę Szaniawską, żonę Tadeusza, 13) Józefę Zgoda, 14) Anto­niego Pustelnika, 15) Bronisławę Pustelnik, żonę Antoniego, 16) Stanisława Su­peł, 17) Bronisławę Supeł, żonę Stanisława, 18) Irenę Czechowską, 19) Grzego­rza Smołagę, 20) Bronisławę Smołaga, żonę Grzegorza, 21) Stanisława Kąpielskiego, 22) Marję Kąpielską, żonę Stanisława, 23) Bronisława Karasik, 24) Jó­zefa Marek, 25) Władysławę Marek, żonę Józefa, 26) Adama Wardzińskiego, 27) Antoninę Wardzińską, żonę Adama, 28) Stanisława Wardzińskiego, 29) Jó­zefę Wardzińską, żonę Stanisława, 30) Marjannę Wardzińską, 31) Franciszka Borsiaka, 32) Michalinę Borsiak, żonę Franciszka, 33) Szczepana Włodarczyka, 34) Stanisława Czernika, 35) Zofję Czernik, żonę Stanisława, 36) Ludwika Błaszczyka, 37) Władysławę Błaszczyk, żonę Ludwika, 38) Stanisława Grzyba, 39) Antoniego Walczaka, 40) Stanisława Kwiatkowskiego, 41) Feliksa Pengowskiego, 42) Marjannę Pengowską, żonę Feliksa, 43) Józefa Dzięgielewskiego, 44) Annę Dzięgielewską, żonę Józefa, 45) Jana Kończaka, 46) Marjannę Kończak, żonę Jana, 47) Bolesława Balcerzaka, 48) Katarzynę Balcerzak, żonę Bo­lesława, 49) Kazimierza Szulczewskiego, 50) Kazimierę Szulczewską, żonę Ka­zimierza, 51) Władysława Wróbla, 52) Weronikę Wróbel, żonę Władysława.

Echo Tureckie 1934 nr 49

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku, na zasadzie art. 679 K.P. C. obwieszcza, że w dniu 19 lutego 1935 r. od godziny 10 ej rano, w sali posiedzeń Sądu Grodzkiego w Turku odbędzie się sprzedaż z publicz­nej licytacji praw Bronisława Kurzawy od trzech osad włościańskich, położonych we wsi Kiki, gm. Wola Świnecka, pow. Turec­kim, zapisanych w tabeli likwidacyjnej wsi Kiki pod Nr. 20 i 18/17 obejmujących po­wierzchni dwie morgi 89 prętów z zabudo­waniami które stanowią niepodzielną włas­ność Bronisława i Zofji małż. Kurzawa.
Nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi hipotecznej, znajduje się w dzierżawie na przeciąg 6-ciu lat, tj. do dnia 30 grud­nia 1936r.
Powyższa nieruchomość została oszaco­wana na sumę zł. 1816, czyli współwłasność Bronisława Kurzawy na 908 zł. Sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny wywołania t. j. od kwoty zł. 681.
Licytant, przystępujący do przetargu, powinien złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwo­cie zł. 90 gr. 80.
W ciągu ostatnich 2-ch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 8-mej do 18 tej, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie.
Komornik KARKOWSKI.
Nr. Km. 405/34 r.

Echo Tureckie 1936 nr 50

Oświata pozaszkolna w powiecie tureckim.
W piątek ubiegły (4 b.m.) w sali posie­dzeń Rady Miejskiej w Turku odbyło się pod przewodnictwem p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, doroczne po­siedzenie Powiatowej Rady Oświaty Pozaszkolnej z udziałem p. Starosty Nożyńskiego, ks. prałata dra Florczaka, oraz p. p.— por. Donaja Powiatowego Komendanta Z.S., insp. Głębowskiego, prezesa Związku Mło­dej Wsi, Hofmana, instruktora okręgowego Oświaty Pozaszkolnej i sekr. Kristiana pre­zesa powiatowego Zw. Strzeleckiego, prof. Robakiewicza, referenta Oświaty Pozaszkol­nej, p. Sieczki reprezentanta Zw. Nauczyc. Polskiego, oraz dra Skowrońskiego dyrek­tora gimnazjum i delegata Koła T. N. S. W. w Turku.—
Na posiedzeniu omówiono działalność i formy oświaty pozaszkolnej na terenie tu­reckiego powiatu oraz ustalono plan pracy na rok przyszły. W roku 1935/36 oświata pozaszkolna zatoczyła duże kręgi i ogarnę­ła tysiące ludzi. Formami jej, używanymi w terenie, były świetlice, biblioteki ruchome i gminne, uniwersytety niedzielne i lu­dowe, kursy systematycznego kształcenia i samokształcenie.— Świetlic czynnych było sto, z tego 75% po szkołach, trzy uniwersytety niedzielne, jeden ludowy w (Piekarach) pięć kursów systematycznego kształcenia, bibliotek działało w terenie 20, ruchomych 19 i i 1 gminna (w Grzybkach). Najwięk­szymi rezultatami poszczycić się mogą bibljoteki z cyfrą 540 wypożyczających (czytelników ze cztery razy tyle) i liczbą 14 ty­sięcy wypożyczonych książek. Działały w następujących miejscowościach — biblioteki gminne w Grzybkach (obsługująca 6 punk­tów) i Tokarach, ruchome; w Brodni, Czepowie, Cielcach, Goszczanowie, Jeziorsku, Kikach, Klonowie, Kowalach Pańskich i Księ­żych, Lipiczach, Malanowie, Miłaczewie, Niemysłowie, Niewieszu, Piekarach, Przykonie, Słodkowie, Szarowie i Wieleninie. W pra­cach oświatowych w powiecie brało udział w porozumieniu z Radą Oświaty Pozaszkolnej pozostając, 178 osób (z tego 80% nauczycielstwo) w tym 40 z inteligencji m. Tur­ka. Fundusze na biblioteki i uniwersytet Rada czerpała z 3 dotacji Pana Premiera 800 zł. na uniwersytet w Piekarach i po 300 zł. na księgozbiory dla organizacji.
Jeśli idzie o rok 1936/37, Powiatowa Ra­da Oświaty Pozaszkolnej uchwaliła stosować wszystkie możliwe formy z położeniem głównego nacisku na biblioteki i czytelnict­wo. Nadal czynne będą biblioteki gminne w Grzybkach i Tokarach, do których przy­będą wykupione księgozbiory w Dobrej (po Tow. im. Mickiewicza) i Skęczniewie. Bibliotek ruchomych działać będzie 20-ca w punktach: Czepów, Felicjanów, Kiki, Konopnica, Kowale Pańskie i Księże, Lipicze, Lubola, Malanów, Miłaczew, Niewiesz, Przy­kona (dostosowana do potrzeb uniwersyte­tu ludowego), Siedlątków, Skarżyn, Strachanów, Wielenin, Zbylczyce i Żeronice. Uniwersytet ludowy czynny już jest w Przy­konie, świetlice w przeszło 100 punktach, przyczym dużą pomocą są szkoły, lokale Z. S. i Związku Młodej Wsi w powiecie. W r. 1937 urządzony zostanie, dla wzmożenia kultu pieśni i ożywienia świetlic, konkurs śpiewaczy dla zespołów jednogłosowych obwodu kaliskiego oraz konkursy głośnego czytania. Na te bowiem działy pracy spe­cjalny należy położyć nacisk, zwłaszcza na czytelnictwo. - Wieś nasza garnie się do książki (w Grzybkach 112 wypożyczających) i prosi o nią (z 50 wsi prośby o bibliote­ki). Trzeba ją dać wsi. Dużą pomoc mo­gą tu okazać same gminy. Powinny zna­leźć choć 100 zł. rocznie w swych budże­tach na kupno własnych bibliotek gminnych, raz na rok kompletu. Najpierw dla punk­tów oświatowych (wioski, gdzie są szkoły), potem dla wszystkich gromad po nich na­leżących. Tylko w ten sposób zostanie roz­wiązana pozytywnie ta kwestia, głód książ­ki na wsi zostanie choć w części zaspoko­jony. Dla wzmożenia akcji oświatowej Ra­da postanowiła tworzyć Gminne i Rejono­we (przy szkołach) Komisje Oświaty Poza­szkolnej, do których powołani będą ludzie światlejsi, ci, którym poziom kultury wsi le­ży na sercu.
Na zakończenie p. Starosta wyraził gorą­ce podziękowanie wszystkim pracującym na tym polu w powiecie, szczególnie nauczy­cielstwu, które mimo złe warunki kroczy w pierwszym szeregu działaczy oświatowych, poczym zebrani postanowili wszelką drogą zaapelować do ogółu o poparcie akcji oś­wiaty pozaszkolnej, która jest apolityczną (gdziekolwiek się odbywa)—i najważniejszą w tej chwili dla nas i kraju naszego.

Echo Tureckie 1937 nr 50

Pożar
W dniu 4 b.m. nad ranem we wsi Kiki, gm. Świnice, w zagrodzie niej. Kruszyny Grzegorza wybuchł pożar, którego ofiarą padła stodoła ze zbożem, paszą i narzę­dziami rolniczymi. Przyczyny nie ustalono. Ogień ugasili domownicy z pomocą są­siadów. Straty dochodzą do 3 tysiące zł.


Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza