-->

piątek, 3 maja 2013

Jadwisin

Spis 1925:
Jadwisin, wś, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 88. Mężczyzn 39, kobiet 49. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 88. Podało narodowość: polską 88.

Wikipedia:
Jadwisin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Kłódno. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1928 grudzień
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 78 

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 27 grudnia 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Michaliny Cnotalskiej, zamieszkałej we wsi Jadwisin, pow. łęczyckim, gm. Gostków, wdrożone zostało postępowanie ce­lem uznania Antoniego Cnotalskiego za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Antoniego Cnotalskiego, męża petentki, a syna Juljana i Józefy z Cęszkowskich, urodzonego w Wilczkowie, w dniu 27 kwietnia 1877 roku, zapisanego do ksiąg ludności stałej wsi Kludna, gm. Gostków, pow. łęczyckiego, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Antoniego Cnotalskie­go posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1495/29.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
8. Kłudna, obejmującą: wieś Kłudna, st. Kłudna, kol. Jadwisin, os. Pieńki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1972 nr 64


W Jadwisinie, pow. Poddębice dziecko zaprószyło ogień, wskutek czego spaliła się stodoła wartości ok. 30 tys. zł. Poparzeń II stopnia doznała Janina Cybulska. Przewieziona została do szpitala.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza