-->

piątek, 3 maja 2013

Grabiszew / Holendry Grabiszew

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Grąbiszew, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Swinice, własność prywatna. Ilość domów 26, ludność 190, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:
Grabiszew,  wś, pow. turecki, gm. Wola Swinecka, par. Swinice. W 1827 r. było tu 62 dm., i 190 mk.

Słownik Geograficzny:  
Grabiszew,  wś, pow. łęczycki. W dok. z r. 1357 wymieniony śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1354).

Spis 1925:
Grabiszew, wś, pow. turecki, gm. Wola Świniecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 36. Ludność ogółem: 240. Mężczyzn 120, kobiet 120. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 240. Podało narodowość: polską 240.

Wikipedia:
Grabiszew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1830 nr 286

Po niegdy Piotrze Garszyńskim, zmarłym w dniu 2 Sierpnia 1828 r. otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent zawiadomia: iż do przeniesienia na imię pozostałych po nim sukcessorów własności sumny 15,000 zł: Pol: w Dziale IV pod Nrem 10 na dobrach Kiki, dawney z częściów A, B, C, D, składaiących się (do których należą Hollendry i połowa Huby Gawłoszczyzna zwaney) w Powiecie Wartskim Woiewództwie Kaliskiem położonych hypotekowaney, termin sześciomiesięczny a w szczególe na dzień 7dmy Kwietnia 1831 roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey iest wyznaczony. — Kalisz dnia 6 Października 1830 r.
Rejent Kancellaryi Zierniańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Powszechny 1833 nr 68

Komornik Powiatu Wartskiego i Sieradzkiego. Zawiadamia szanowną publiczność, iż w d. 10 Maia o godzinie 10 z rana w mieście Powiatowym Warcie, przed W. Wawrzeńcem Janczewskim Reientem Powiatu tegoż, w iego kancellaryi, wypuszczone będą przez publiczną licytacyą, sądownie przezemnie zaięte dobra ziemskie Kiki z nomenklaturami Lit. A, B, C, D, z Holendrami i z połową huby, Gawłowszczyzna zwaną, ogólnie bez naymnieyszego wyłączenia, bez inwentarza gruntowego, na trzyletnie wydzierzawienie, poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. w Powiecie Wartskim, w Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone; warunki w każdym razie u wspomnionego Reienta przeyrzeć można. Cena dzierzawna z tych dóbr wynosiła rocznie po zł. 4,026. Warta dnia 27 Lutego 1833 roku. Józef Waliszewski.

Dziennik Powszechny 1836 nr 74

Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego. Zawiadamia szanowną publiczność, iż dobra ziemskie Kiki lit. A, B, C, D, z hubą Gawłoszczyzna, z holendrami Grabiszew, z wszelkiemi przyległościami, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Województwie Kaliskiem położone, wypuszczone będą na wydzierżawienie trzechletnie, w drodze publicznej licytacyi, poczynając od dnia 24 Czerwca 1836 r., przed Warzeńcem Janczewskim, Rejentem Powiatu Wartskiego, wmieście Warcie, w jego Kancelaryi, w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1836 r., o godzinie l0tej z rana; cena dzierzawna rocznie wynosi po złp. 3,170, oprócz podatków, u którego to Rejenta warunki do wydzierżawiania tego ułożone przejrzeć można. Kalisz d. 18 Lutego (1 Marca) 1836 r. Józef Waliszewski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaie do publiczney wiadomości iż dobra ziemskie Kiki części Litt. A. B. C. D. składaiące się z folwarku i wsi zarobney tegoż nazwiska hollendrów Grabiszów — połowy huby Gawłoszczyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Po­ wiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiey położone, Jana Ko­walskiego z własnych funduszów utrzymuiącego się dziedziczne. — Obeymuiące rozległości ogółem około 20 hub 19 morgów 140 kwpręt. miary Chełmińskiey, których gatunek ziemi należy do klassy 2, 3, 4 i 5. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Ko­ mornika przy Trybunale tuteyszym na Gruncie tychże dóbr w dniu 11/23 Sierpnia 1838 roku sporządzonym na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozostałych mianowicie: a) Jgnacego Garczyńkiego Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Augustowskiey w mieście Su­ wałkach. b) Juliana Garczyńskiego dzierżawcy dóbr Kiki w Kikach, oraz iako głównego Opiekuna nieletnich Sukcessorów po niegdy Fran­ ciszce z Garczyńskich i Macieiu Dryackim Sekretarzu Policyi miasta Łęczycy pozostałych to iest Józefa syna i Emilii córki Dryackich w Ki­kach mieszkaiących. Za mieszkanie prawne do tego interesstu u Karo­la Emiliana Bille Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu obrane maiących, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest Obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12038 złp. z procentem 5 od 100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym i kosztów zasą­ dzonych w ilości złp. 105 zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty po­ wołany w iedney kopii dla Jana Kowalskiego iako właściciela i resp. dłużnika, w drugiey, dla Walerego Śliwińskiego iako ustanowionego dozorcy, w trzeciey dla Antoniego Radolińskiego iako Wóyta gminy dóbr Kiki, w czwartey Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego, w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Październi­ ka 1838 roku wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernij Kaliskiey do księgi właściwey pod dniem 16/28 Lutego r. b. podany, a do księgi zaregestrowań Trybunału tuteyszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, a) półrolników pięciu b) zagrodników trzech i c)komorników siedmiu których pańszczyzna i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione, in­wentarze gruntowe są koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach tych są następni: 1. Antoni Gawłowski. 2. Józef Śliwiński. 3. Wojciech Beskowski. 4. Franciszek Beskowski. 5. Bogusław Sznayder. 6. Krysztof Strych. 7. Bogusław Krauze. 8. Woyciech Mikołaiewski. 9. Fryde­ ryk Krunbaim. 10. Jan Dombrys. 11. Jan Wdowiak. 12. Bo­gusław Słomka. 13. Jan Oyrzanowski. Od których czynsze wynoszą rocznie złp. 525 gr. 19. szynkarze szynkuią dworskie trunki za 21 grosz. Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Kaliskiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złp. 738 gr. 19 a dziesięciny złp. 6. Dobra te zostaią w dzierzawney possessyi Juliana Garczyńskiego współ extrahenta exekucyi aż do Sgo Jana 1839 roku z których płaci roczney dzie­ rżawy złp. 2408.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publiczney Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń. Warunki zaś licytacyi i przedaży każden z Jnteressentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego sprzedaż Karola Bille Patrona przeyrzeć sobie może. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tuteyszego w dniu 4/16 Kwiet 1839 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 18 Lutego (2 Marca) 1839 r.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 119

(N. D. 2169.) Komornik Powiatu Wartskiego.
Uwiadamia szanowną publiczność, że w dniu 10 (22) Czerwca r. b. o godzinie 10tej w mieście Warcie w kancellaryi Rejenta Powiatu Wartskiego Wawrzeńca Janczewskiego wydzierżawiona zostanie na przeciąg lat trzech poczynając od Sgo Jana Chrzciciela r. b. do tegoż czasu 1843, huba gruntu miary chełmińskiej z zabudowaniami w powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej na kolonii Grabiszew do gminy Saków należącej położona, cena dzierżawna wynosi rocznie złp. 307, o warunkach u Rejenta wspomnionego dowiedzieć się można.
Warta dnia 18 (30) Kwietnia 1840 r.
Józef Ignacy Medyński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia, iż Dobra Ziemskie Kiki część litera A. B. C. D. składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, — hollendrów Grabiszów,— połowy huby Gawłowszyzna i huby Stefanowszczyzna zwane, w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej położone, — Jana Kowalskiego z własnych funduszów utrzymującego się dziedziczne, w wsi Kiki mieszkającego, co do tytułu własności dóbr Kiki zamieszkanie prawne w dobrach Zygry Okręgu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej obrane mającego; — obejmujące rozległości ogółem około 20 hub 19 morg 140 prętów kwadratowych miary Chełmińskiej, których gatunek ziemi należy do klassy IIgiej, IIIciej, IVtej i Vtej. — Aktem tradycyi przez Wincentego Gustowskiego Komornika Sądowego w dniu 11/23 Sierpnia 1838 roku sporządzonym, na rzecz Sukcessorów po Piotrze Garczyńskim pozo­ stałych mianowicie:
a. Jgnacego Garczyńskiego Pisarza Trybunału Gubernii Augustowskiej, czyli na teraz Sukces. tego i Pauliny Garczyńskiej po niegdy Jgnacym Garczyńskim pozostałej wdowy jako matki i naturalnej opiekunki małoletnich Joanny, Kazimierza, Władysława i Wandy z nim spłodzonych dzieci z własnych funduszów utrzymujących się w Ziemnowodach Okręgu Stanisławowskim mieszkających. b. Juliana Garczyńskiego z własnych funduszów utrzymującego się w Domaniewie Okręgu Zgierskim Gubernii Mazowieckiej mieszkającego, w imieniu własnem oraz jako opiekuna nieletnich Józefa i Emilii Dryackich po niegdy Franciszce z Garczyńskich i Macieju małżonkach Dryackich pozostałych dzieci działającego, — zamieszkanie co do tego interessu u Karóla Bille Patrona w Kaliszu obrane mających, któren to Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowiony jest Obrońcą — na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 12,038 złopol. czyli rubli srebrnych 1805 kopiejek 70 z procentem 5/100 od dnia 24 Stycznia 1834 roku liczyć się winnym zajęte zostały.
Akt zajęcia powyż z daty powołany w jednej kopii dla Jana Kowalskiego jako właściciela i resp: dłużnika — w drugiej dla Walerego Śliwińskiego jako ustanowionego dozorcy— w trzeciej dla Antoniego Radolińskiego jako Wójta gminy dóbr Kiki, i w czwartej Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wartkiego w dniach 11/23 Sierpnia i 1/13 Października 1838 roku wręczony i zostawiony — następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi dóbr Kik pod dniem 16/28 Lutego 1839 roku podany, a do księgi zaregestrowań Try­ bunału tutejszego w dniu 18 Lutego (2 Marca) tegoż roku 1839 wpisany i zaregestrowany został, — poczem formalności aż do terminu temczasowego przysądzenia uskutecznione zostały, lecz dla zaszłych sporów z powodu opuszczonego zamieszkania Jana Kowalskiego w obwieszczeniu, Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej z daty 21 Czerwca (3 Lipca) 1839 roku zapadłym, następnie wyrokiem Sądu Appelacyjnego Królestwa Polskiego pod dniem 25 i 26 Stycznia (6 i 7 Lutego) 1843 roku ferowanym, toż obwieszczenie unieważnione zostało— postępując zaś w ślad Artykułu 732 Kodexu Postępowania Sądowego wydaje się niniejszym powtórne obwieszczenie.
W dobrach tych jest włościan pańszczyznę robiących:
a. Półrolników pięciu.— b. Zagrodników trzech.— i c. Komorników siedmiu, których pańszczyzna i powinności w akcie zajęcia są wyszczególnione.
Inwentarze gruntowe są: koni dwa i wołów dwa.
Czynszownicy stali w dobrach są następni: 1. Antoni Gawłowski— 2. Józef Śliwiński — 3. Wojciech Beskowski— 4. Franciszek Beskowski— 5. Bogusław Sznejder— 6. Krysztof Strych — 7. Bogusław Krauze — 8. Wojciech Mikołajewski — 9. Frydrych Krumbaim— 10. Jan Dombrys— 11. Jan Wdowiak — 12. Bogusław Słomka — 13. Jan Ojrzanowski. — Od których czynsze wynoszą rocznie złotych polskich 525 groszy 19.
Szynkarze szynkują dworskie trunki, za 21 grosz.
Wieś pomieniona znajdowała się w dzierżawnej possessyi do dnia 12 (24) Czerwca 1839 roku Juliana Garczyńskiego z której opłacał czynszu rocznie po złotpol. 2408 czyli rubli srebrem 361 kopiejek 20; na teraz jest w posiadaniu Jana Kowalskiego dziedzica.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki zaś licytacyi i przedaży każdy z interessentów w Biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Bille Patrona przejrzeć sobie może. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na Audyencyi Trybunału Cywilnego tutejszego w dniu 31 Sierpnia (12 Września) 1843. roku o godzinie 10 z rana nastąpi.

Kalisz, dnia 19/31 Lipca 1843go roku. F. S. Wołowski P. Tr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 288

(N. D. 6386) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Uwiadamiam, iż na żądanie Jana Radolińskiego właściciela dóbr Stemplowa tamże w Okręgu Wartskim zamieszkałego, a do tego przedmiotu prawne mięszkanie u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu sobie obierającego, który subchastacyą tę popiera, aktem na gruncie dóbr Sakowa w dniu 15 (27) Września 1848 r. przez Józefa Rojek Komornika Trybunału zdziałanym, zajętą została na prz musowe wywłaszczenie połowa dóbr Sakowa lit. A. В. C. w Okręgu Wartskim, Powiecie Kaliskim, Gubernii Warszawskiej, Gminie Sakowa położonych, w granicach jawnych i rozmierzonych z połową folwarku Przybyszów, z połową kolonii Grabiszew i lasem do téj połowy dóbr należącym: dobra te składają się z wsi zarobnéj Saków z folwarku tegoż nazwiska, i drugiego folwarku Przybyszew, są własne Felixa Niemiry obywatela w Stempléwie zamieszkałego w posiadaniu dzierżawnym Marcyanny Szczuckiej wdowy do Świętego Jana 1851 r. będące, obejmują w sobie około hub 8 morg 3 prętów kwadratowych 257, gruntu klassy 2. 3 i 4.
W Dobrach zajętych zabudowania dworskie są następne: dwór, stajnia i spichrz, obora z bali sosnowych, owczarnia nowa w pece murowana, stodoła w słupy sosnowe, ogród owocowy, chlewik z baliv: zabudowania wiejskie: stodoła, chałupy dwie z chlewikami z bali, karczma Słowik zwana spustoszona, studnia ocembrowana. Zabudowania na Folwarku Przybyszew: stodoła z okrąglaków, obora, i chałupa o czterech izbach z bali, wraz z ogródkiem owocowem. Zabudowania na tem folwarku do wspólnego użytku z drugą połową dóbr tych należą. Co do pańszczyzny: jest jeden komornik i dwie komornice po jednem dniu w tydzień odrabiające, koloniści do części zajętéj należą: Szymon Poniecki; Antoni Uciński; Michał Marciniak; Mikołaj Dąbrowski; Kazimierz Sroczyński; Andrzej Pol; Jan Dembiński; Inwentarza gruntowego nie masz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego i Antoniemu Radolińskiemu Wójtowi Gminy Sakowa w dniu 16 (28) Września 1848 r. doręczony, a do księgi wieczystej dóbr Sakowa w dniu 11 Listopada n. s. 1848 r. wreszcie do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego tutejszego w dniu 13 (25) Listopada 1848 r. wpisany i zaregostrowany został, sprzedaż dóbr rzeczonych nastąpi na Audyencyi Trybunału tutejszego w miejscu zwykłych posiedzeń, warunki której przejrzeć można u Patrona Modrzejewskiego. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych i sprzedaży nastąpi w Trybunale rzeczonym d. 11 Stycznia n. s. 1849 roku, o godzinie 10 rano.
Józef Migórski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 61

(N. D. 1150) Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia iż w d. 1 (13) Maja r. b. o godzinie 10 z rana w mieście Okręgowym Warcie przed Rejentem Kwirynem Franciszkowskim w kancellaryi tegoż Rejenta lub jego zastępcą odbywać się będzie wydzierżawienie przez publiczną licytacyą wsi Sakowa lit. А. В. С i folwarku Przybyszew, oraz Kolonii 1/4 części Grabiszew zwanej w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej położonych z wszelkiemi użytkami i dochodami bez najmniejszego wyłączenia na lat 3 po sobie idące poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca r. b. Wieś ta do tych czas przynosi rocznej dzierżawy rs. 450.
Kalisz d. 2 (14) Lutego 1852 r.
F. Rowecki.

Echo Tureckie 1925 nr 4

Wścieklizna.—
Dnia 2-1. 1925 r. we wsi Grabiszew gm. Wola-Świniecka, został pokąsany przez psa wściekłego ośmioletni syn gospodarza Kazi­mierza Kosmalskiego. Chłopak wraz z od­ciętą głową psa wściekłego został natychmiast wysłany do zakładu antyrabicznego w Warszawie. W. F.


Echo Tureckie 1926 nr 40

Wypadki:
Tragiczne skutki pijaństwa.
Dnia 26, września r. b. około godziny 17 Czesław Borowski, rządca majątku „Kiki" gm. Wola—Świniecka, własność p. Sta­nisława Kociurskiego, wziąwszy strzelbę bezwiedzy i zezwolenia właściciela majątku udał się na polowanie na kuropatwy.
Borowski spotkawszy się we wsi Woli-Nowej ze znajomymi upił się prawie do bezprzytomności, a wyszedłszy z tamtąd i miał zamiar udać się do majątku Kiki.
Po drodze przyłączyło się do niego kil­ku znajomych między nimi Marceli Śliwiński syn Antoniego liczący 28 lat mieszka­niec wsi Grabiszew gm. Wola—Świniecka.
Idąc w kierunku majątku Kiki zobaczyli zająca pędzącego w ich stronę. Marceli Śliwiński chciał wziąść strzelbę od Czesława Borowskiego celem zabicia biegnącego zająca, lecz Borowski zapowiedział, że bę­dzie strzelał sam.
Śliwiński puścił się biegiem naprzód, a Borowski z tyłu za nim celem zabiegnięcia drogi pędzącemu zającowi. Czesław Borow­ski, mając kurki strzelby odwiedzione, a bę­dąc pijanym, potknął się, a wtenczas strzel­ba wypaliła trafiając Śliwińskiego w prawy bok obok biodra. Z powodu tego postrzału Marceli Śliwiński zmarł w dniu następnym. Czesław Borowski oprzytomniwszy powró­cił do domu, a dręczony wyrzutami sumie­nia wydalił się z domu w niewiadomym kierunku zostawiwszy żonę i dzieci.
Posterunek policji państwowej w Chwalborzycach przeprowadza w powyższym kie­runku dochodzenia, śledząc równocześnie za Czesławem Borowskim, który ze zmartwie­nia może odebrać sobie życie.

Na miejsce wypadku przybył również ko­mendant powiatowy P. P. p. Folner, będąc służbowo w tamtejszej okolicy.

Echo Tureckie 1927 nr 9

Wypadki:
Skrytobójcze morderstwo.
W dniu 21 lutego r. b., około godz. 20 został zastrzelony 30—letni Feliks Sikorski, mieszkaniec wsi Grabiszew, gm. Wola-Świnecka, który powracał przez lasek brzozowy do domu. Sprawca morderstwa był ukryty w jałowcu i strzelił dwa razy do Feliksa Sikorskiego, z odległości 2 kroków. Ciężko ranny Sikorski, przyszedłszy do domu, upadł na łóżko i po kilku godzinach wyzionął du­cha. Na miejsce wypadku wyjechała natych­miast komisja sądowo lekarska oraz komen­dant powiatowej P. P. p. Folner, celem prowadzenia dochodzenia. Jak słychać policja jest na tropie mordercy.

Echo Tureckie 1927 nr 41

Wypadki:
Brat zabił brata.
Było to we wsi Grabiszewie gm. Wola- Świnecka, w pow. tureckim. Gospodarz 50- morgowy oddał majątek jednemu synowi, zobowiązując go do spłaty praw dwóch in­nych, po 4000 zł. każdemu. Tym szczęśli­wym był Walery Sikorski, ale on ani my­ślał wypełnić przyjętych na siebie zobowiązań. Tymczasem jeden z jego braci imie­niem Feliks, chciał się ożenić. Między brać­mi na tle majątkowem wynikły spory, a nieraz dochodziło do bójki.
Feliks widząc, że dobrowolnie nic nie wskóra, wystąpił do sądu, a uzyskawszy ty­tuł wykonawczy, oddał go komornikowi. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy Wacław Sikorski zaczął się odgrażać: „Zaszlachtuję go", „zgładzę z tego świata", „dam mu komornika".
Komornik wezwał pokonanego prawem do złożenia u niego w terminie dwumie­sięcznym 4.000 zł. W przeddzień jednak tej wyznaczonej daty jakiś nieznany sprawca postrzelił z zasadzki Feliksa Sikorskiego, tak, że ten w kilka dni potem zmarł z po­wodu ran.
Sąd okręgowy, przed który pociągnięto Wacława Sikarskiego z oskarżenia o zabój­stwo brata, wydał wyrok uniewinniający.
Urząd prokuratorski wyrok ten zaskarżył do wyższej intancji, powołując się na sze­reg szczegółów, które Sąd Okręgowy pod uwagę nie przyjął.

Sad apelacyjny w Warszawie uchylił wy­rok pierwszej instancji i skazał Wacława Si­korskiego, na 12 lat ciężkiego więzienia.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 43

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Karkowski, zamieszkały w m. Turku, obwieszcza, że w dniu 8 października 1928 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną nieruchomego majątku, należącego do Walerjana Sikorskiego, składającego się: a) z osady włościańskiej, położonej we wsi Grabiszek część I, gminy Wola-Świniecka, zapisanej do tab. likw. pod Nr. 2, ogólnego obszaru 25 morg., na której to osadzie znajduje się stodoła z drzewa pod słomą i b) z osady włościańskiej, położonej we wsi Kiki, gminy Wola-Świniecka, pod tab. likw. Nr. 8, ogólnego obszaru 19 morg., na której znajdują się zabudowania: dom murowany z cegły pod blachą i papą, obora z gliny i kamienia pod słomą.
Sprzedawane osady połączone w jedno gospodarstwo rolne, nie mają urządzonej księgi hipotecznej, w zastawie ani dzierżawie nie znaj­dują się, obciążone są alimentami dożywotniemi na rzecz Antoniego i Marjanny małż. Sikorskich, szczegółowo wymienionemi w akcie z dnia 22 stycznia 1926 r. rep. Nr. 57 i długami na rzecz Zygmunta Sikorskiego w sumie 3.000 zł. spłaty i 2.882 zł. 62 gr. z procentami i kosztami, zo­stały wyznaczone na sprzedaż na zaspokojenie ostatniego długu 2.882 zł. 62 gr. z procentami i kosztami z mocy aktu notarjalnego, opatrzonego klauzulą sądu okręgowego w Kaliszu z dnia 26 listopada 1926 r. Nr. A. 407/27 r.
Licytacja wspomnianych osad, połączonych w jedno gospodarstwo, rozpocznie się od sumy szacunkowej 8.800 zł., przystępujący do licyta­cji, obowiązany jest złożyć vadium w sumie 880 zł. i świadectwo o po­chodzeniu włościańskiem.
Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u komornika, prowa­dzącego sprzedaż, a w dniu licytacji, w sądzie pokoju w Turku.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 90a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A. sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 30 września 1929 r.
10744. „Kazimierz Nowak", sprzedaż artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów masarskich w Grabiszewie, gm. Wola-Świniecka, pow. tureckiego. Istnieje od 1929 r. Właśc. Kazimierz Nowak. zam. w Grabiszewie.

Echo Tureckie 1930 nr 6

Ogłoszenia drobne
Skradziono weksel in blanco na sumę 100 zł, wy­stawiony przez Ignacego Wróblewskiego, m. wsi Grabiszew, gm. Wola-Świniecka takowy unieważnia się.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 12

Sprawa Nr. C. 469/31 r.
WEZWANIE.
Sąd Grodzki w Turku, Oddział Cywilny, na zasadzie art. 94 Ustawy wekslowej z dnia 14 listopada 1924 r. wzywa każdorazowego posiadacza 2-ch weksli in blanco po 500 zł. każdy, skradzionych w dniu 21 kwietnia 1931 r. w Uniejowie Stanisławowi Sakwie, mieszkańcowi wsi Grabiszew, gminy Wola Świniecka, a podpisanych przez niego samego t. j. Sakwę, aby w ciągu dni 60 od daty ukazania się niniejszego wezwania zgłosił się do Sądu Grodzkiego w Turku, Oddział Cywilny i przedstawił powyższe weksle, w przeciwnym bowiem razie weksle te zostaną uznane za umorzone.
m. Turek, dnia 27 maja 1931 r.
Sędzia Grodzki: (—) Fr. Czajczyński.
Adjunkt: (—) L. Grabowski.


Echo Tureckie 1931 nr 15

Komornik Sądu Grodzkiego w Turku II-go rewiru z siedzibą w Uniejowie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem obwieszcza, w dniu 22 go kwietnia 1931 r., od godziny 10-ej z rana we wsi Grabiszew, gm. Wola — Świniecka sprzedawany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek ruchomy należący do Stanisława Sakwy składający się z 2-ch klaczy, 3-ch krów, 2-ch byczków, jałówki i 5 świń, na zaspokojenie pretensji Zygmunta Sikorskiego.
Podlegający sprzedaży majątek oszaco­wany został na zł. 2800 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.

Nr. E. 309 | 30

Echo Tureckie 1931 nr 22

Sprawa Nr. C. 469/31 r.
Wezwanie.
Sąd Grodzki w Turku, Oddział Cywilny, na zasa­dzie art. 94 Ustawy wekslowej z dnia 14 listopada 1924 r. wzywa każdorazowego posiadacza 2 weksli in blanco po 500 zł. każdy skradzionych w dniu 21 kwietnia 1931 r. w Uniejowie Stanisławowi Sakwie mieszkańcowi wsi Grabiszew gmina Wola Świniecka a podpisanych przez niego samego t. j. Sakwę, aby w ciągu dni 60 od daty ukazania się niniejszego we­zwania zgłosił się do Sądu Grodzkiego w Turku Oddział Cywilny i przedstawił powyższe weksle, w przeciwnym bowiem razie weksle te zostaną uznane za umorzone.
m. Turek, dnia 27 maja 1931 r.
Sędzia Grodzki Fr. Czajczyński Adjunkt L. Grabowski


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 45


Sąd grodzki w Turku, oddział cywilny, na zasadzie art. 94 ustawy wekslowej z dnia 14 listopada 1924 roku, wzywa posiadacza 2 weksli in blanco po 500 zł. każdy, skradzionych w dniu 21 kwietnia 1931 roku w Uniejowie Stanisławowi Sakwie, mieszkańcowi wsi Grabiszew, gm. Wola Świniecka, podpisanych przez tegoż Sakwę, aby w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego wezwania, zgłosił się do sądu grodz­kiego w Turku, oddział cywilny, i przedstawił powyższe weksle, w prze­ciwnym bowiem razie weksle te zostaną uznane za umorzone.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 100

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Turku obwieszcza, że na dzień 24 marca 1932 roku wyznaczony został termin pierwiastko­wej regulacji hipoteki dla nieruchomości we wsi Grabiszew, gminy Wo­la Świniecka, pow. tureckiego, zawierający ogólnej przestrzeni 21 morg.
składający się z osady, zapisanej w tabeli pod Nr. 14, przestrzeni 16 morg. z budynkami mieszkalnemi i gospodarczemi i z osad zapisanych w tabeli pod Nr. 2/2 i 13, a mianowicie: działki 3 morg. 150 pręt. przy drodze uniejowskiej i działki 1 morga 150 pręt. z pastwiska serwituto­wego i należącej do Teofila i Józefy małż. Kozińskich.
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji. 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Wola-Świnecka dzieli się na gromady:
13. Grabiszew, obejmującą wieś Grabiszew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 69

Wydział hipoteczny sądu grodzkiego w Turku obwieszcza, że po zmarłych:
1) Kazimierzu Kosmalskim, właścicielu gospodarstwa rolnego o powierzchni 1 włóka na kolonji Grabiszew, gminy Wola Świniecka, powiatu tureckiego, objętego aktami hipotecznemi, oznaczonemi hipo­tecznym Nr. 385 oraz
2) Antonim Kosmalskim, jako właścicielu części tegoż gospodar­stwa o powierzchni ta część 6 ha 7148 mtr. kw. objętej również aktami hipotecznemi oznaczonemi hipotecznym Nr. 385 toczy się postępowa­nie spadkowe.

Termin zamknięcia tych postępowań wyznaczony został na dzień 1 marca 1936 roku, w którym to dniu osoby zainteresowane winne zgło­sić się do kancelarji hipotecznej w Turku i wylegitymować swe prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 44

Wydział hipoteczny sądu grodzkiego w Turku obwieszcza, że po zmarłych Stanisławie Kosmalskiej, Ignacym, s. Józefa Kosmalskim i Ka­zimierzu, s. Józefa Kosmalskim, współwłaścicielach części nieruchomości w kolonji Grabiszew, gminy Wola - Świniecka, powiatu tureckiego, o powierzchni, ta część 6 ha 7184 mtr., oznaczonej hipotecznym Nr. 385, toczy się postępowanie spadkowe.
Termin zamknięcia tego postępowania wyznaczony został na dzień 15 grudnia 1936 r., w którym to dniu osoby zainteresowane winne zgło­sić się do kancelarji hipotecznej w Turku i wylegitymować swe prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 21

Regulacje hipoteczne.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, I Sekcji, obwieszcza, że na dzień 20 czerwca 1938 roku, wyznaczony został ter­min pierwiastkowej regulacji hipoteki dla przestrzeni 3 ha 4058 m. kw., położonej we wsi Grabiszew, powiatu tureckiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pod budowę Kolei Herby - Nowe — Gdynia.
W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swo­je prawa w kancelarii Wydziału Hipotecznego powołanego Sądu, pod skutkami prekluzji 17/38. 

Echo Tureckie 1946 nr 17

Henryk Dzieciątkowski ur. 16.1.1921 r. zam. w Grabiszewie gm. Świnice, zagubił paszport (palcówkę), kartę rejestracyjną wy­daną przez R.K.U. Konin, kartę rowerową.
Powyższe dokumenty unieważnia się.

Dziennik Łódzki 1962 nr 173

POŻARY
W tym samym dniu* w zabudowaniach Mikołaja Śliwińskiego w Grabiszowie powiat Poddębice spłonął dach na domu mieszkalnym. Pożar powstał od iskry z komina. Straty — 15 tys.

*10 lipca, przypis autora bloga

Dziennik Łódzki 1969 nr 81

We wsi Grabiszew pow. Poddębice zapalił się dach na budynku S. Zborowskiego. Straty są niewielkie.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza