-->

piątek, 3 maja 2013

Konopnica

Słownik Geograficzny:  
Konopnica, wś, pow. turecki, gm. Biernacice, par. Uniejów, odl. od Turku w. 28, dm. 21 mk. 135.

Spis 1925:
Konopnica, wś, pow. turecki, gm. Biernacice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 26. Ludność ogółem: 187. Mężczyzn 93, kobiet 94. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 187. Podało narodowość: polską 187.

Wikipedia:
Konopnica-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 25

(N. D. 469) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art: 632 K. P. S., wiadomo czyni: iż na żądanie Starozakonnych, Mojżesza, Majera Wartskiego i Wolfa Frenkel Negocyantów, w mieście Kaliszu zamieszkałych, i zamieszkanie prawne do tego interessu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu z Urzęda mieszkającego, do popiérania téj subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mających, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w dniach 16 (28) Lutego i 18 Lutego (1 Marca) 1852 r: sporządzonym na satysfakcją summy rs. 2175, z procentem prawnym, należnym, zaległym i bieżącym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie Bronów i Bronówek lit. B. składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej i folwarku Zalesie, wsi zarobnej Bronówek część lit. B. pustkowia czyli teraz folwarku Piotrowa czyli Piotrowczyzny i Przekony, kolonii Dembe, oraz kolonii nowo odbudowanej do dóbr Bronowa należącej Konopnica zwanej i kolonii Zacisze, która jest odbudowaną z budynku w wsi Bronówku lit. B. poprzednio będących, a następnie przez podział gruntów pomiędzy Bonawenturą Pawłowskim właścicielem wsi Bronówka, a Wawrzyńcem Konopnickim właścicielem dóbr Bronowa z przyległościami nastąpionego, i grunta odsegregowane, oraz odgraniczone zostały. Budynki tez Bronowka lit. B. na kolonią wsi Bronowa przeniesione zostały, oprócz jednej chałupy, która jeszcze stoi na gruncie wsi Bronówka lit. B. lecz takowa także przeniesioną będzie z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, gruntami ornemi, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, polowaniem, rybołóstwem, propinacyą, czynszami, daninami, robocizną, włościan i ich powinnościami, z tém wszystkiém co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszego włączenia tém nadmienieniem: iż wieś Sędów lit A. od dóbr Bronowa odprzedaną została i nateraz oddzielną księgę hypoteczną posiada. Dobra te położone są w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Guberni Warszawskiej, należą do Parafii Miasta Uniejowa, składają jednę Gminę pod nazwiskiem gm. Bronów, odległe od miast najbliższych: Miasta Okręgowego Warty mil 5, miasta Powiatowego Kalisza mil 10, miasta Gubernialnego Warszawy mil 22, miasta Łęczycy mil 2, miasta Poddębic mil. 2, miasta Uniejowa mila 1, miasta Dąbia mil 1 i pół. Dobra te zostają na teraz w posiadaniu dziedzcznem Wawrzyńca Konopnickiego dłużnika, który w dobrach tych dawniej w czasie zajmowania tych dóbr na folwarku Piotrków vel. Piotrowszczyzne w tychże dobrach exystującym zamieszkiwał, a teraz na folwarku Zalesie zwanym,do tychże dóbr Bronowa należącym zamieszkuje.
W dobrach zajętych, oprócz gospodarzy i komorników pańszczyznę i inne powinności dworowi odrabiających, znajdują się następujący czynszownicy czyli koloniści.
W wsi Bronowie.
1. Stanisław Witkowski, szynkujący trunki dworskie w domu gościniec zwanym czyli karczmie, za wynagrodzeniem 21. procent ten odrabia pańszczyznę dworowi, latem po dni 4 a zimą po 3 dni tygodniowo.
2, Marcin Wiśniewski, który jest właścicielem okupnym czyli czynszowym wiatraka, z dwoma kamieniami do melénia, płacącym dworowi rocznie po rs. 32 kop. 49, z obowiązkiem uskuteczniania dworowi mlewa bezpłatnie.
Propinacya w wsi Bronowie jest wspólną z wsią Bronówek, czyniącą rocznie dochodu ogólem rs. 90.
W kolonii nowo odbudowanej do wsi Zalesia należącej, Zacisze zwanej, są następni czynszownicy czyli koloniści.
1. Paul Dambrys, 2. Gottlib Strucze, 3, Michał Neryng. 4. Krysztof Pohl.
W wsi Zalesiu jest oddzielny wyszynk trunków dworskich, za wynagrodzeniem szynkującemu 21 procentu.
W kolonii Dembe.
znajdują się następni czynszownicy czyli koloniści:
1. Andrzej Borucki, 2 Franciszek Kozanecki, 3. Marcin Głowski, 4 Józef Głogowski.
Z dóbr tych wieś Bronów pozostaje w posiadaniu dzierżawném Kazimierza Dzierzbickiego któremu kończy się dzierżawa z dniem 12j24, Czerwca 1853 roku. Inwentarz żywy i martwy wsi Bronowie, tudzież na folwarku wsi Zalesie i na folwarku Piotrów v. Piotzowszczyzna znajdujący się jest wyłączną własnością Kazimierza Dzierżbickiego, dzierżawcy wsi Bronowa.
W wsi Bronowie jest ogród warzywny i owocowy, w którem się mieści drzew owocowych rodzajnych 7406. Znajduje się także gorzelnia wktóréj wszelkie Aparata miedziane i drewniane są własnością Kazimierza Dzierzbickiego.
Na folwarku Piotrow vel Piotrowczyzna znajduje się ogród warzywny i owocowy w którym drzew owocowych jest sztuk 628.
Dobra te zajęte mają rozległości w ogóle przybliżonym sposobem włók nowopolskich 79, mórg 11 pr. kw. 260. Akt zajęcia dóbr Bronowa z przyległościami wyżej z daty powołany w d. 16 (28) Grudnia 1852 r. Wawrzeńcowi Konopnickiemu jako ustanowionemu nad zajętemi dobrami dozorcy w jednem exemplarzu, i temuż Wawrzyńcowi Konopnickiemu jako dłużnikowi w drugim exemplarzu doręczony został. Tenże sam akt zajęcia wyżej z daty powołany w d. 18 (30) Grudnia 1852 r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Józefowi Wilczek, a w d. 16 (28) Grudńia 1852 r. Wójtowi gm. Bronów Jarosławowi Konopnickiemu wręczony oraz przez Prokuratora Królewskiego przy Tryb. Cyw. Gub: Warszawskiej w Kaliszu, w d. 19 (31) Grudnia 1852 r. widymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu d. 31 Grudnia 1852 r. (12 Stycznia 1853 r. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a do księgi zaaresztowań Tryb. Cyw. Gub Warszawskiej w Kaliszu, w dniu 13 (25) Stycznia 1853 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych Bronowa z przyleglościami, tak jak aktem zajęcia są opisane, łącznie odbywać się będzie na Audyencyi Tryb. Cyw. I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz obszerniejszy opis zajętych dóbr, tudzież zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Tryb. Kaliskiego i u popierającego przedaż Patrona Tryb. Józefa Brudzyńskiego, każden z Interessentów przejżec sobie może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyi i przedaży dóbr Bronowa z przyległościami, na Audyencyi Tryb. Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 4 (16) Marca 1853 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Stycznia 1853 r.
Wojciech Śliwiński Р. T.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 86

(N. D. 1702) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia publiczność, iż dobra Bronów, Bronówek lit. B. i Kolonia Konopnica zwana do tych dóbr należąca w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej położone, z wszelkiemi zabudowaniami gruntami, łąkami i użytkami w dniu 5 (17) Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana w mieście Okręgowem Warcie, w Kancellaryi Rejenta Andrzeja Szelążek, na lat trzy po sobie idące poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca 1858 r. przez publiczną licytacyą wydzierżawione będą, warunki pod jakiemi dobra te mają być wydzierżawione w każdym czasie u Rejenta Andrzeja Szelążek w mieście okręgowem Warcie przejrzanemi być mogą. Dobra te dotychczas rocznej dzierżawy rs. 1350 przynoszą.
Kalisz d. 12 (24) Marca 1858 r.
Franciszek Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 100

(N. D. 1901) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Na żądanie Kaźmierza Asnyka, z własnych funduszów utrzymującego się, w Warszawie zamieszkałego, zamieszkanie prawne u Jana Nawrockiego Patrona przy Trybunale tutejszym, w mieście Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr niżej wymienionych popiera; zajęte zostały, aktem przez Franciszka Roweckiego Komornika przy tutejszym Trybunale sporządzonym, w dniu 3 (15) Grudnia 1860 r. rozpoczętym, a w dniu 7 (19) t. m. i r. ukończonym, na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia, dobra ziemskie folwark i wieś
BRONÓW, oraz kolonje: Konopnica, Zacisze, Dębe czyli Dąbie, folwarki Bronowek B. czyli Wielopole, Zalesie A. Piotrów i oddzielna łąka, z wszelkiemi przyległościami i przynależnościami, zabudowaniami, rolami, łąkami, borami, zagajnikami, ogrodami, pastwiskami, stawami, sadzawkami, użytkami, czynszami, daninami, robocizną, powinnościami, propinacją, polowaniem, wiatrakami, rowami, drogami, kontrowersami i tem wszystkiem co do dóbr tych należy i należeć powinno.
Dobra te, mianowicie: folwark i wieś Bronów, folwark Zalesie A. i Bronówek B. oraz kolonje Konopnica i Zacisze, położone są w gminie Bronów, parafii Uniejów, kolonja Dębe w tejże gminie parafii Wartkowice, folwark Piotrów w gminie Sędów parafii Uniejów, a łąka w gminie Spędoszyn parafii Wartkowice. Wszystkie w Ogu Wartskim położone.
Dobra Bronów, Bronówek В., Zacisze, Zalesie Α., Dębe, są dziedziczne Wawrzeńca Konopnickiego, w wsi Bronowie zamieszkałego, folwark Piotrów jest dziedziczny Marcellego Suchorskiego, w wsi Sędowie zamieszkałego, a łąka jest dziedziczną Józefy czyli Józefaty Otockiej wdowy w wsi Spędoszynie zamieszkałej.
Rozległość dóbr powyższych, w gatunkach ziemi należącej do klassy 2, 3 i 4 wynosi w ogóle włók 68 mórg 24 pręt. kwad. 145, czyli dziesiatyn 1057 sażeni 2359, w szczególności zaś obejmują:
1. W folwarku i wsi Bronowie: a) place mórg 5 pręt. kwad. 200, b) sad, ogrody i kapustniki mórg 19 pręt. kwad. 48, c) sadzawka i stawki mórg 2 pręt. kwad. 283, d) rowy i drogi mórg 18 prętów kwad. 262 e) pola mórg 432 prętów kw. 198, f) łąki mórg 13 prętów kw. 1167, g) bór mórg 145 prętów kw. 9. 2. W kolonii Konopnica: a) place, ogrody i grunta mórg 376, b) góry zagajone mórg 16 prętów kwad. 155. 3. W kolonii Zacisze, place, podwórza, ogrody i grunta mórg 118 prętów kw. 150. 4. W kolonii Dembe. place, podwórza, ogrody i pola mórg 68. 5. W folwarku Bronówek B: a) place, podwórza, sad i ogrody mórg 7 pręt. kw. 56, b) rowy, drogi mórg 3 prętów kwad. 54, c) pola i dołek mórg 153 prętów kw. 97, d) pola z wiatrakiem i drogą mórg 16 prętów kwad. 92. 6. W folwarku Zalesie A. a) place, sady i ogrody mórg 10 prętów kwad. 250, b) drogi, rowy mórg 9 prętów kw. 211, c) pola mórg 300 prętów k. 98. d) łąki, smugi, dołki mórg 25 prętów kw. 178. e) bór wycięty mórg 18 prętów kw. 86, f) bór zagajony mórg 58 prętów kw. 256, g) bór w kontrowersie będący mórg 2 prętów kw. 285. 7. W folwarku Piotrów: a) place, podwórza, ogrody mórg 5 pręt. kw. 10, b) pola mórg 170, c) łąki, błota mórg 16. Wreszcie 8. Łąka oddzielna mórg 50. Zabudowań w powyższych dobrach jest, mianowicie:
I. W folwarku Bronowie: dwór mieszkalny z drzewa i cegły 1, kloaka 1, spichrz 1, stodoła 1, chałup 2 z kuchnią, chlewy 1, słup z dzwonkiem 1, huśtawka 1, szopa 1, owczarnia i obory pod jednym dachem 1, stajnia 1, studnia 1, wszystko z drzewa, sadzawka 1, stawków 4, dołów na kartofle ziemią krytych 2, ogród owocowy i warzywny 1, płot żerdziowy, drzewa przysposobionego na oborę sztuk 60. II. W wsi Bronowie: chałup czworaków 5, w jednej z nich karczma, chałupa dwojaki 1, stodół 3, chlewików i obórek 4, studzien 3, kuźnia 1, wszystko drewniane. III. W kolonii Konopnica: chałup 19, stodół 20, obór 5, chlewów 17, szop 9, studzien 16, wszystko drewniane, sklep 1, ogrodów 4. IV. W kolonii Zacisze chałup 10, w jednej z nich szynk, studzien 6, stodoł 9, chlewików 3, szop 2, obórek 3, stajnia 1, wszystko drewniane, ogrodów 4. V. W kolonii Dębe: chałup 6, chlewów 3, stodół 4, studzien 4, wszystko drewniane, ogrodów owocowych 3, sklep do kartofli 1. VI. W folwarku Bronówek B: dwór 1, chałupa czworaki 1, chałupa młynarza 1, chlew z przedziałami 1, stodoła 1, szopa 1, owczarnia, obora i stajnia 1, studnia z korytem 1, wszystko drewniane, sklep z pecy 1, ogród warzywny i owocowy 1, wiatrak z utensyliami, oraz stodoła należąca do młynarza, wszystko drewniane. W gościńcu do Bronówka A. należącym, wspólna propinacja, w sporze zostająca. VII. W folwarku Zalesie A. dwór z facjatą 1, wolarnia, owczarnia, stajnia 1, stodół 2, chałup czworakich 3, z których w jednej karczma, szopa 1, studnia 1, wszystko drewniane, ogród warzywny i owocowy 1. VIII. W folwarku Piotrów: dwór z przystawką 1, chałup 2, stodół 2, owczarnia 1, stajnia 1, chlew 1, studnia 1, wszystko drewniane, ogród warzywny i owocowy oparkaniony drzewem 1, i sadzawka 1.
Komorników w dobrach powyższych jest, mianowicie:
I. W wsi Bronowie: 12 komorników odrabiających pańszczyznę rocznie, 1 komornica i 1 kowal Bogumił Kotka, wykonywający robotę kowalską dla dworu. II. W folwarku Zalesie A. 5 komornic i 1 komornik Urban Kaźmierczak, który szynkuje zarazem trunki dworskie i pobiera 21 procent. Czynszowników niestałych w dobrach powyższych, opłacających czynsze, z tych niektórzy odbywają robociznę, jest mianowicie:
I. W wsi Bronowie: 1. Antoni Bajer cieśla, 2. Ludwik Better propinator. II. W kolonii Konopnica, uiszczający czynsze i daniny: 1. Mateusz Doliński, 2. Jan Młynarczyk, 3. Andrzej Jaszczak v Bugajak, 4. Maciej Słomiak, 5. Wojciech Kmiecik, 6. Andrzej Kaźmierczak, 7. Franciszek Krupczyński v. Szadowiak, 8. Józef Szadowiak v. Krupczyński, 9. Stanisław Papierkowski, 10. Stanisław Owczarek v. Filipiak, 11. Michał Kmiecik. 12. Łukasz Kiwała, 13. Bogumił Pawlak, 14. Wawrzeniec Owczarek v. Filipiak, 15. Jakób Kozielon, 16. Michał Kubisiak v. Kubiak, 17. Tomasz Szymański, 18. Bogumił Kmiecik, 19. Franciszek Rokossowski, 20. Leon Walczak. Czynszowników stałych, opłacających czynsze i daniny, w dobrach powyższych jest mianowicie:
I. W kolonii Dęby: 1. Sebastjan Joźwiak, 2. Szczepan Olczyk, 3. Antonina pierwszego ślubu Głogowska, teraz żona Wincentego Kozaneckiego, czyli oboje małżonkowie Kozaneccy, 4 Sukcessorowie Marcina Głogowskiego, to jest Maryanna i Wincenty małżonkowie Jesionowscy. II. W kolonii Zacisze: 1. Bogumił Słomka, 2. Michał Nering, czyli teraz Wojciech Tomaszewski, 3. Andrzej Pohl, 4. Ferdynand Pohl, 5. August Pohl, 6. Michał Kapicki, 7. Jan Fryderyk Nikel, czyli teraz Daniel Hiller, 8 Bogumił Słomka, 8. Jakób Kriegel, 10. Karol-August Tips czyli Tejpis, 11. Sukcessorowie Jana-Fryderyka Pohl to jest: Ernestyna Pohl, oraz Michał, Emilja, Juljana i Ferdynad Pohlowie, 12. Bogumił Pohl, 13. Józef Brzezowski.
Dzierżawcy dóbr powyższych sa następni mianowicie:
1. Dóbr Cronowa i Konopnicy, Jarosław i Eugejnusz bracia Konopniccy. 2. Folwarku Bronówek В., Stanisława z Konopnickich Leonarda Falęckiego żona. 3. Folwarku Zalesie, Antoni i Anna małżonkowie Dąbrowscy. 4. Folwarku Piotrów,Julian Zabokrzycki. 5. Wiatraka w folwarku Bronówek, Bogusław Hübner.
Akt zajęcia wręczony został przez woźniego przy tutejszym Trybunale Michała Piechowskiego, Ludwikowi Henrychowi Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Wartskiego dnia 17 Lutego (1 Marca) 1861 r., zaś Marcelemu Suchorskiemu wójtowi gminy Sędowa Julianowi Zbiegniewskiemu wójtowi Bronowa z przyległościami, i Nikodemowi Otockiemu wójtowi gminy Spędoszyna, w nieobecności tegoż na ręce Antoniego Kujawy Sołtysa, jako zastępcy tegoż wójta gminy dnia 27 Lutego (11 Marca) 1861 r. Następnie tenże akt wpisany i zaregestrowany został w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu w księdze wieczystej dóbr zajętych Bronowa dnia 15 (27) Marca 1861 r., a w Kancellaryi Trybunału tutejszego w księdze zaregestrowań dnia 28 Marca (9 Kwietnia) t. r.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych sprzedaży dóbr powyższych, nastąpi na audyencyi Trybunału tutejszego, przed którym odbędzie się sprzedaż dnia 9 (21) Czerwca 1861 r. o godzinie 10ej z rana.
Kalisz dnia 30 Marca (11 Kwietnia) 1861 r.
Assesor Kollegialny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
1. Bronów i Bronówek B, tudzież Zalesie A. z nomenklaturami Konopnica, Zacisze, Dembe, z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 1,402 kop. 42 1/2, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 10 (22) Maja 1869 r. vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr 4,500. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 11,225. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. Sukcesorów niegdy księdza Stanisława Rachubińskiego. 2. Sukcesorów niegdy Józefa Wilczyńskiego, oraz niewiadomych z pobytu Sukcesorów Arona Szykier, 3. Masza Wolmann, 4. Hindy Swiędziewiewiec v. Sędziejewicz, 5. Izraela, 6. Lajbusia. 7. Laja Fuksa, 8. Abraama Icka, 9. Jekela vel Jakóba, 10. Marji Toruńczyk, 11. Mendli Rajchert rodzeństwa Szykier, 12. Szai z Goldbergów Horowicz i 13. Idy Goldberg, wierzycieli hypotecznych dóbr wyż powołanych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.

Zorza (Przegląd Polski) 1906 nr 10

WYBORY DO DUMY.
W tygodniu ubiegłym i bieżycym w fabrykach w Warszawie i w gub. warszawskiej wyznaczone zostały wybory pełnomocników od robotników. Ogół robotników guberni warszawskiej (prócz Warszawy) w 65 fabrykach stanowi liczbę 29,284 osoby, oraz pól trzecia tysiąca robotników kolejowych. Mieli oni razem wybrać 87-u pełnomocników. Jednakże do wyborów nigdzie nie doszło. W warsztatach kolei Nadwiślańskich i Wiedeńskiej, robotnicy również do wyborów nie przystąpili. W samej Warszawie na 114 fabryk robotnicy wybrali tylko z czterech. (...)
W POWIATACH:
W gub. kaliskiej.
W pow. tureckim, gub. kaliskiej, wybrani zostali na pełnomocników z mniejszej własności do powiatu:
(...) w gm. Goszczanów-Walenty Waliś z Janówka i Tomasz Filipczak z Sulmowa, w gm. Zelgoszcz-Walenty Szewczyk ze Świnic i Andrzej Maciejewski z Chwalborzyc, w gm. Biernacice-Józef Mizera z Czekaja i Walenty Papierkowski z Konopnicy; w gm. Ostrów Warcki Józef Sobczak z Czerniakowa i Andrzej Swierczyński ze Strachowic, w gm. Niewiesz-Antoni Miłosz z Borzewiska i Wawrzyniec Binkowski z Łęgu, w gm. Przytki-Walenty Krakowiak z Proboszczowic i Walenty Kowalczyk z Cielc; w gm. Niemysłów-Władysław Mejer z Siedlątkowa i Michał Piaseczny z Niemysłowa, (...).

Echo Tureckie 1927 nr 17

Wypadki:
Nieostrożne obchodzenie się bro­nią palną powodem śmierci.
W dniu 16 kwietnia r.b. we wsi Konop­nica gminy Biernacice 27-letni Stanisław Kujawa wraz z swym bratem Wawrzyńcem wyszedłszy za stodołę chciał wystrzelić na wiwat z rewolweru „Nagan" Rewolwer zaciął się, a Stanisław Kujawiński tak nie­ostrożnie począł manipulować, że rewolwer wystrzelił, a kula trafiła go w brzuch. Ran­nego chciano odstawić do szpitala w Łodzi lecz po drodze w Ozorkowie zmarł.

Echo Tureckie 1927 nr 34

Komornik
przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, K. Karkowski, zam. w m. Turku obwiesza, że w dniu 17 grudnia 1927 r. o godz. 11 rano w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Turku na zaspokojenie Antoniego Antoniaka odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną osa­dy włościańskiej, należącej niepodzielnie do Józefa i Weroniki małż. Urbańczyk, poło­żonej we wsi Konopnica, gm. Biernacice pod tabl. likw. Nr. 11, przestrzeni 16 mor. 150 pr., na której to osadzie znajdują się następujące zabudowania: dom mieszkalny z drzewa, obora z gliny, stodoła z drzewa i szopa przy stodole kryte słomą oraz stud­nia, drzewa rosnące owocowe i dzikie.
Osada niema urządzonej księgi hipotecznej, w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się, jest obciążona alimentami dożywotniemi na rzecz wdowy Marjanny Antoniakowej oraz spłatą majątkową na rzecz Feliksa Antonia­ka i Leona Antoniaka.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacun­kowej 7000 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadjum w sumie 700 zł. i świadectwo o pochodzeniu włościańskiem.
Warunki licytacyjne mogą być przeglą­dane u komornika prowadzącego sprzedaż a w dniu licytacji w sądzie Pokoju w Tur­ku.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 68

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Karkowski, zamieszkały w m. Turku obwieszcza, że w dn. 17 grudnia 1927 r., o go­dzinie 11 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku, na zaspokojenie pretensji Antoniego Antoniaka odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną osady włościańskiej, należącej niepodzielnie do Józefa i We­roniki małż. Urbańczyk, położonej we wsi Konopnica, gm. Biernacice, pod tab. likw. Nr. 11, przestrzeni 16 morgów 160 pręt., na której to osa­dzie znajdują się następujące zabudowania: dom mieszkalny z drzewa, obora z gliny, stodoła z drzewa i szopa przy stodole, kryte słomą oraz studnia, drzewa rosnące owocowe i dzikie.
Osada niema urządzonej księgi hipotecznej, w zastawie ani dzier­żawie nie znajduje się, jest obciążona alimentami dożywotniemi na rzecz wdowy Marjanny Antoniakowej oraz spłatą majątkową na rzecz Feliksa Antoniaka i Leona Antoniaka.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 7.000 zł., przystę­pujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 700 zł. i świa­dectwo o pochodzeniu włościańskiem.
Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u komornika prowa­dzącego sprzedaż a w dniu licytacji w sądzie pokoju w Turku.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 98

Wydział hipoteczny przy osądzie pokoju w Turku obwieszcza, że na dzień 16 marca 1929 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) nieruchomości we wsi Konopnica, gminy Biernacice, powiatu tu­reckiego, składającej się z osady włościańskiej, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 17, zawierającej przestrzeni 15 morg, ziemi, z budynkami i pra­wami do serwitutów i należącej do Stanisława i Józefy małżonków Wit­kowskich i
2) nieruchomości we wsi Konopnica, gminy Biernacice, powiatu tu­reckiego, składającej się z osady włościańskiej, zapisanej w tab. pod Nr, 11, zawierającej przestrzeni 16 morg. 150 pręt, ziemi z budynkami i prawami do serwitutów i należącej do Józefa i Weroniki, małżonków Urbańczyk,
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Turku, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 12a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 15 października 1928
9747. „Wojciech Ciężkiewicz" — sklep spcżywczo-kolonjalny i rzeźniczy, we wsi i gminie Konopnica, powiatu tureckiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Wojciech Ciężkiewicz, zamieszkały w Konopnicy.

Echo Tureckie 1930 nr 38

Z Biernacic
Dnia 15 sierpnia r.b. o godz. 18-ej pp. w Remizie Strażackiej w Biernacicach od­było się zebranie gromad wiejskich wsi:— Felicjanów, Czekaj, Biernacice, Rudunki, Wojciechów, oraz delegatów wsi: Szarów, Kobylniki i Konopnica w ilości około 200 osób, w sprawie ustalenia miejsca pod bu­dowę szkoły powszechnej w gminie Biernacice. Na zebranie, Zgromadzeni zaprosi­li Inspektora Samorządu gminnego p. Ta­deusza Straszyńskiego, mimo to, sprawy ustalenia miejsca pod budowę mającej po­wstać w gminie placówki nie ustalono, po­nieważ delegaci prosili o rozstrzygnięcie tej kwestji przy większym udziale mieszkańców wsi Kobylniki i Konopnica.
Obecni na zebraniu włościanie, zarzucili pytaniami p. Inspektora na temat gospodar­ki państwowej, prawdziwości wyborów Rady Gminnej i Wójta, oraz wyborów do Sej­mu, na co obszernie odpowiadał im p. In­spektor, wypowiadając się o grasującem warcholstwie i zgubnej pracy partyjników i bu­rzycieli dobra w Państwie, o wielkiej pra­cy Marsz. Piłsudskiego, o korzyściach jakie przynieść nam może współpraca z Rządem pod Jego sztandarem, praca zgodna, harmonijna, niewichrząca zgody w kraju, ale cegiełki zgody układająca w jeden wielki gmach,... gmach trwały,... silny, nie budo­wany na chwiejnych zdaniach swych oby­wateli, ale na ich rozumnych niezłomnych czynach.—
Licznie zebrani włościanie podzielili zda­nie p. Inspektora i wyrazili zrozumienie sprawy, poczem wszystkie wioski zgłosiły chęć zaprenumerowania bezpartyjnego Tygodni­
ka Ilustrowanego "Gospodarz Polski", rzu­cającego wiele światła na życie polityczne Państwa, jego stan gospodarczy i materjalny.—
Zgromadzeni rozeszli się, serdecznie że­gnając przedstawiciela władzy powiatowej p. Inspektora Straszyńskiego i wyrażając na­dzieję, że częściej będzie im służył swym uczestnictwem i radami.—
Stanisław Podczaski.

Echo Tureckie 1930 nr 51

Ogłoszenia drobne.
Trzy weksle in blanco w odcinkach 1000 zł., na ogólną sumę 3000 zł., zaopatrzone podpisem Józefy Kujawa ze wsi Konopnica, gm. Biernacice, za­ginęły. Niniejszym ostrzega się że powyższe weksle w rękach obcych nie mają żadnego znaczenia.


Echo Tureckie 1933 nr 2

Wędrówka Instruktora Zw. Młodz. Lud.
Czepowskie błota. Niezmordowana praca p. Kier. Koła Z.M.L. Szychowskiej nauczycielki w Konopnicy.
Dnia 29 listopada 1932 r., wybraliśmy się z Instruktorem Feliksem Janiszewskim, by zwiedzić niektóre Koła Z. M. L. i zbliska przyjrzeć się ich pracy.
Pierwszym etapem naszej podróży był CZEPÓW — DOLNY, gm. Skotniki. Żeby dostać się od szosy do wsi, wypadło sfor­sować teren czepowskiego dworu. Jest to miejscowość osobliwa, słynąca ze swego nadzwyczajnego, przygnębiającego błota. Dwór czepowski literalnie tonie w zdra­dzieckim, cuchnącem, obłudnem i chciwem błocie, które usiłowało zedrzeć ostatnie ka­losze z biednych butów naszego Instruktora.
Koło w Czepowie Dolnym zaprezentowało się obecnością 20 członków. W zebraniu, które odbyło się o godz. 18, wzięli udział również sekretarz gminy p. St. Wojciszewski, oraz kierownik szkoły p. Andrusiewicz. Kol. Instruktor wygłosił godzinny referat o ideologji Związku, o obowiązkach człon­ków i zespołach rolniczych. Zespół rolni­czy pod przewodnictwem kol. Andrusiewicza zorganizowano. Nastrój w Kole dobry i chęci do pracy są. Na zakończenie zebra­nia odśpiewano "Rotę".
W dniu 30 ym listopada udaliśmy się do Świnic—Wartckich, oraz do PIASK, gminy WOLA — ŚWINIECKA. Koło tam nieczynne, gdyż nikt nim się nie zajmował. Do­piera miejscowa nauczycielka, p. Zasadzianka, pragnie pobudzić go do życia.
Z Piask powróciliśmy do ŚWINIC. By­liśmy ogromnie zmęczeni i wyczerpani. Po krótkim wypoczynku w sklepiku, udaliśmy się na zebranie miejscowego Koła. Obec­nych 14. Po omówieniu ważniejszych spraw uchwalono założenie zespołu rolniczego od­łożyć do następnego zebrania. Ponieważ w Świnicach została nas noc, więc znaleźliśmy się w bardzo niewyraźnej sytuacji. Gdzie zanocować?... Wybawiła nas z kłopotu kol. Prezeska, udzielając nam locum, do prze­nocowania. Jesteśmy jej za to niezmiernie wdzięczni.
W dniu 1 grudniu wyruszyliśmy w dal­szą drogę do KONOPNICY. Okolica była bardzo urozmaicona: to błoto, to piachy. Jakoś to nie pasowało do uzdolnień na­szych rowerów. To też przybyliśmy przed Szkołę w Konopnicy bardzo zmęczeni. Kol. Instruktor porozumiewał się z p. Szychow­ską, miejscową nauczycielką, ustalając ter­min zebrania na godz. 17. Ponieważ kol. Prezesa Szafarza nie zastaliśmy w domu, więc rozmówiliśmy się z jego siostrzyckami bardzo miłemi koleżankami, na tematy or­ganizacyjne. Dowiedzieliśmy się, iż praca była prowadzona bardzo intensywnie, dzię­ki niezmordowanej inicjatywie i energji p. nauczycielki Szychowskiej. To też uznaliś­my za wskazane, wobec spóźnionej pory, udać się w dalszą drogę, pozostawiając za­łatwienie bieżących spraw pewnej i stałej opiekunce Koła p. Szymchowskiej. Wróciw­szy więc do szkoły i omówiwszy z p. nauczycielką zagadnienia konkursowe i zespo­łowe, ze spokojnem sumieniem opuściliśmy Konopnicę. Szczęśliwe jest Koło tamtejsze mając taką inteligentną i troskliwą o wszyztko kierowniczkę.
Ratajczyk Władysław
Kom. Koła w Ewinowie
Dziękując serdecznie kol. Ratajczykowi za tak rzeczowe sprawozdanie, Redakcja za­prasza kol. Kr. Zdzieszyńską i kol. Adrusiewicza z Czepowo — Dolnego, kol. Zasiadziankę z Piask oraz kol. Szychowską i kol. Scafarza z Konopnicy, by korzystając z go­ścinności "Echa Tureckiego" nadesłali nam, zawsze bardzo mile widziane koresponden­cje, wyświetlające nastroje, myśli i pracę młodzieży, zrzeszonej w Kołach Z. M. L., oraz myśli i troski własne. Pragnęlibyśmy nawiązać żywą nić współpracy i sympatji z placówkami szlachetnej pracy społecznej, jakiemi, niewątpliwie, są Koła Z.M.L. pra­gnęlibyśmy wykazać wszystkim orbis et urbis, iż naród polski w młodym pokoleniu swojem odradza się moralnie, gospodarczo i fizycznie, szybko zmierzając za najbardziej cywilizowanemi narodami zachodu ku szczę­śliwej przyszłości narodu, ku wspaniałej po­tędze Ojczyzny. To też „w górę serca"...
Do pracy młoda Polskol
Redakcja.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Biernacice dzieli się na gromady:
9. Konopnica, obejmującą: wieś Konopnica, folw. Bronów i os. mł. Bronów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.Echo Tureckie 1933 nr 22

Koło Zw. Młodz. Ludowej w Konopnicy.
Żywotność koła Z. M. L. w Konopnicy, jak nas informowano, z nastaniem okresu wiosennego, okresu pilnych robót polnych, oraz wskutek ustąpienia prezesa i zdekom­pletowanie zarządu, załamało się. Zbawienną incjatywę ożywienia, jak zwykle, podjęła nauczycielka nasza p. St. Szychowska. Jej to zawdzięcza Koło piękną uroczystość, os­nutą na tle obyczajów wielkanocnych. Sta­ranne zorganizowanie wieczoru, pieszczotli­we wykończenie wszelkich szczegółów, zapał i poświęcenie, jakie inicjatorka w swoją pracę włożyła, wywarły jaknajlepsze wra­żenie i znacznie zbliżyło ogół wiejski do ideologji naszej pracy. W uroczystości wziął udział Ks. Suliński z Uniejowa, który w pię­knych i serdecznych słowach wyraził uczu­cia drogie i blizkie dla serca każdego pola­ka i katolika. Przemawiał też gorąco pan Instruktor F. Witulski z Turku. Wieczór spę­dzono w atmosferze nader miłej; pozostanie on nadługo w pamięci uczestników. Obecnie wraz powołaniem nowego prezesa kol. Fr. Belka i zarządu, praca w kole ożywia się, przybierając na sile i rozmachu.


Echo Tureckie 1935 nr 12

Unifikacyjny Zjazd walny Związku Młodzieży Ludowej w Turku.
Dnia 10 marca rb. odbył się w Turku Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Związku Młodzieży Ludowej w liczbie 160 człon­ów, który zaszczycili swą obecnością: p. Starosta powiatowy Nożyński, p. Bagiński prezes Powiatowy BBWR. ksiądz prefekt Wojciechowski w imieniu K.S.M. i duchowieńtwa, p. Pawlik Franciszek Delegat Komisji Unifikacyjnej i Zarządu Głównego „Gen­eralnego Zw. Młodej Wsi", p. Walerych prezes powiatowy O.T.O. i K.R., p. Majeran, sekretarz powiatowego Zw. BBWR., p. Zieliński Jerzy, przedstawiciel Związku Oficerów Rezerwy, p. Wiśniewski przedstawi­ciel Ochot. Straży Pożarnej, p. Dobrzyński przedstawiciel Kom. pow. Policji P.P.
Życzenia pomyślnych obrad nadesłał po­wiatowy Związek Nauczycielstwa Szkół Pow­szechnych t. p. Inspektor Szkolny-okręgowy p. Borzęcki. Otwarcia obrad dokonał p. Inspektor Samorządu Gminnego a zarazem prezes Pow. Zw. Młodzieży Ludowej, Głębowski Władysław, oddając przewodnictwo obrad p. posłowi Cieplakowi. Następnie wy­słano depesze hołdownicze Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Panu Mar­szałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Powsta­niem z miejsc, oraz minutą ciszy uczczono pawięć zmarłych działaczy wsiowych w osobach ś.p. Alfreda Juszkiewicza, Władys­ława Żyły i Tomaszewskiego Stanisława poczem przystąpiono do odczytania porządku dziennego, sprawozdania rocznego, Ko­misji rewizyjnej, oraz wykonania budżetu.
Następnie przemawiał p. starosta Nożynski, p. Bagiński, p. Pawlik Franciszek, p. Majeran, p. Walerych, Ks. Wojciechowski i poseł Cieplak. Wszystkie przemówienia cechowała doniosłość chwili, jaką jest unifikacja Związków Młodzieżowych wsi. Wy­czerpująco na ten temat wygłosił referat delegat Wojewódzki p. Pawlik, po któ­rym żywa wywiązała się dyskusja. Następnie przemawiali jeszcze p. Inż. Kawczak i p. poseł Cieplak, którzy w pięknych słowach wskazali potrzebę unifikacji, jako po­stępowego ruchu młodowiejskiego.
Poczem w imieniu zjazdu delegatów zabrał głos p. Roszewski z Kaczek, który w swem przemówieniu wyraził głęboką radość z okazji unifikacji, oraz potrzebę tejże — co zostało poparte żywiołowemi oklaskami de­legatów. Unifikacja została zatwierdzona przez aklamację, wobec czego powzięto na­stępującą uchwałę:
UCHWAŁA
Związek Młodzieży Ludowej Za­rząd Powiatowy w TURKU.
1) Walny Zjazd Delegetów Kół Młodzieży Ludowej p. Tureckiego, na zjeździe w dniu 10 marca rb. wita z zadowoleniem i radością pakt zjednoczenia ruchu młodzieżowego na wsi, oraz utworzenia jednej organizacji, Centralnego Związku Młodej Wsi, obejmu­jącej swą działalnością całą Polskę i sku­piającą wysiłki młodzieży wiejskiej dla do­bra Wsi i Państwa, Zjazd uchwala przystą­pienie do Centralnego Związku Młodej Wsi.
2) Zjazd uważa za organ Związku „Siew Młodej Wsi".
3) Zjazd powiatowy upoważnia Zarząd do wprowadzenia powyższych uchwał w ży­cie i powiadomienie o ich powzięciu Ko­misję Unifikacyjną w Łodzi, Zarząd Woje­wódzki ZML. i Zarząd Centralnego Związku Młodej Wsi, oraz władze administracyj­ne.—
Fakt połączenia ruchu młodowiejskiego w jedną silną i wielką gromadę uczczono trzykrotnym okrzykiem "Niech żyje"!!!
Unifikacja dokonana, przeto przystąpiono do dalszego punktu obrad tj. do wyborów nowego Zarządu Powiatowego na rok 1935 Powołano Komisję Matkę, która w składzie kol. Feliksa Witulskiego, Józefa Czyżo, Anny Krysztoforskiej, Tadeusza Gradysa, Władysława Cieślaka, Stanisława Olszewskiego przedstawia następującą listę kandydatów Zarządu: na prezesa wysunięto pana posł. Cieplaka, na wice prezesa p. Jana Zarębskiego — wójta gm. Wichertów.
Na członków zarządu p.p. Janczewskiego Feliksa z Radyczyn, Gurowskiego Andrze­ja z Turku, Wojtecką Helenę z Przykony, Krysztoforską Annę z Miłaczewa, Bystrzyckiego Józefa z Przykony, Cieślaka Władys­ława, Ristego Władysława z Kowali-Pańskich i Żelaznego Jana z Popowa.
Wobec zrzeczenia się prezesury przez p. posła Cieplaka, oraz pp. Majerana, Głębowskiego i Janiszewskiego, Zjazd Delegatów burzą oklasków przyjął kandydaturę na pre­zesa p. Jana Zarębskiego. Dalsza lista człon­ków Zarządu pozostała bez zmiany. W to­ku obrad Komisja - Matka przedstawiła następujące listy: Józef Czyżo ze Smulska i Pacześny Władysław.
2) Komisja rewizyjna: kol. Szychowska St. z Konopnicy, kol. Krüger Wilhelm z Kowali-Pańskich, kol. Kujawiński Piotr ze Smulska.
Zastępcy Komisji Rewizyjnej kol. Pelc Bo­lesław z Wilamowa, kol. Bonikowski Ro­man z Kowali Pańskich.
3) Sekcja prac koleżanek przy Zarządzie Powiatowym:
kol. Durysówna Stefanja z Rzymska, kol. Gadzinowska Marja z Lipnicy, kol. Ogrodowczykówna Marja z Radyczyn, kol. Przybylakówna Marja z Miłaczewa,
4) Sekcja oświatowa: kol. Żelazny Jan z Popowa, kol. Olszewski Stanisław z Przy­kony, kol. Stępniówna Irena z Kowali-Pańskich, kol. Drzewiecka Helena z Miłkowic, kol. Tomczyk Stanisław z Radyczyn, kol. Ziemiańska ze Skarżyna.
5) Sekcja sportowa: kol. Szewczyk Józef z Kawenczyna, kol. Dawicki Ignacy z Bibjanny, Wierzbicki Władysław z Turku.
Powyższe listy zostały jednogłośnie przez Zjazd przyjęte, poczem wzniesiono gromkie okrzyki na cześć Najjaśniejszej Rzeczypos­politej Polskiej, Pana Prezydenta i PanaMarszałka Józefa Piłsudskiego.
Na zakończenie Zjazdu Koło Młodzieży z Przykony, pod dyrektywą kol. Wobera od­śpiewało kilka pieśni ludowych, które zosta­ły nagrodzone rzęsistemi oklaskami słucha­czy, poczem odbyła się wspólna fotografja.
Młodzież zadowolona z dokonanego fak­tu unifikacji i przepełniona zapałem pracy, poczęła rozjeżdżać się do swoich Kół, aby podzielić się tą radosną nowiną ze wszyst­kimi. St. Olszewski.

Echo Tureckie 1936 nr 29

W dniu 5-go lipca b.r. Koło Młodzieży Wiejskiej w Konopnicy wystawiło sztukę p.t. "Żydowskie Swaty". Amatorzy wywią­zali się ze swoich ról znakomicie, za co zostali nagrodzeni przez publiczność rzęsistemi oklaskami.—
Dochód z przedstawienia został przeznaczony na Fundusz Obrony Narodowej i na miejscową bibljotekę.
Obszerne sprawozdanie z poświęcenia Domu Ludowego w Radyczynach, podamy w następnym numerze „Echa".

Echo Tureckie 1936 nr 50

Oświata pozaszkolna w powiecie tureckim.
W piątek ubiegły (4 b.m.) w sali posie­dzeń Rady Miejskiej w Turku odbyło się pod przewodnictwem p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, doroczne po­siedzenie Powiatowej Rady Oświaty Pozaszkolnej z udziałem p. Starosty Nożyńskiego, ks. prałata dra Florczaka, oraz p. p.— por. Donaja Powiatowego Komendanta Z.S., insp. Głębowskiego, prezesa Związku Mło­dej Wsi, Hofmana, instruktora okręgowego Oświaty Pozaszkolnej i sekr. Kristiana pre­zesa powiatowego Zw. Strzeleckiego, prof. Robakiewicza, referenta Oświaty Pozaszkol­nej, p. Sieczki reprezentanta Zw. Nauczyc. Polskiego, oraz dra Skowrońskiego dyrek­tora gimnazjum i delegata Koła T. N. S. W. w Turku.—
Na posiedzeniu omówiono działalność i formy oświaty pozaszkolnej na terenie tu­reckiego powiatu oraz ustalono plan pracy na rok przyszły. W roku 1935/36 oświata pozaszkolna zatoczyła duże kręgi i ogarnę­ła tysiące ludzi. Formami jej, używanymi w terenie, były świetlice, biblioteki ruchome i gminne, uniwersytety niedzielne i lu­dowe, kursy systematycznego kształcenia i samokształcenie.— Świetlic czynnych było sto, z tego 75% po szkołach, trzy uniwersytety niedzielne, jeden ludowy w (Piekarach) pięć kursów systematycznego kształcenia, bibliotek działało w terenie 20, ruchomych 19 i i 1 gminna (w Grzybkach). Najwięk­szymi rezultatami poszczycić się mogą bibljoteki z cyfrą 540 wypożyczających (czytelników ze cztery razy tyle) i liczbą 14 ty­sięcy wypożyczonych książek. Działały w następujących miejscowościach — biblioteki gminne w Grzybkach (obsługująca 6 punk­tów) i Tokarach, ruchome; w Brodni, Czepowie, Cielcach, Goszczanowie, Jeziorsku, Kikach, Klonowie, Kowalach Pańskich i Księ­żych, Lipiczach, Malanowie, Miłaczewie, Niemysłowie, Niewieszu, Piekarach, Przykonie, Słodkowie, Szarowie i Wieleninie. W pra­cach oświatowych w powiecie brało udział w porozumieniu z Radą Oświaty Pozaszkolnej pozostając, 178 osób (z tego 80% nauczycielstwo) w tym 40 z inteligencji m. Tur­ka. Fundusze na biblioteki i uniwersytet Rada czerpała z 3 dotacji Pana Premiera 800 zł. na uniwersytet w Piekarach i po 300 zł. na księgozbiory dla organizacji.
Jeśli idzie o rok 1936/37, Powiatowa Ra­da Oświaty Pozaszkolnej uchwaliła stosować wszystkie możliwe formy z położeniem głównego nacisku na biblioteki i czytelnict­wo. Nadal czynne będą biblioteki gminne w Grzybkach i Tokarach, do których przy­będą wykupione księgozbiory w Dobrej (po Tow. im. Mickiewicza) i Skęczniewie. Bibliotek ruchomych działać będzie 20-ca w punktach: Czepów, Felicjanów, Kiki, Konopnica, Kowale Pańskie i Księże, Lipicze, Lubola, Malanów, Miłaczew, Niewiesz, Przy­kona (dostosowana do potrzeb uniwersyte­tu ludowego), Siedlątków, Skarżyn, Strachanów, Wielenin, Zbylczyce i Żeronice. Uniwersytet ludowy czynny już jest w Przy­konie, świetlice w przeszło 100 punktach, przyczym dużą pomocą są szkoły, lokale Z. S. i Związku Młodej Wsi w powiecie. W r. 1937 urządzony zostanie, dla wzmożenia kultu pieśni i ożywienia świetlic, konkurs śpiewaczy dla zespołów jednogłosowych obwodu kaliskiego oraz konkursy głośnego czytania. Na te bowiem działy pracy spe­cjalny należy położyć nacisk, zwłaszcza na czytelnictwo. - Wieś nasza garnie się do książki (w Grzybkach 112 wypożyczających) i prosi o nią (z 50 wsi prośby o bibliote­ki). Trzeba ją dać wsi. Dużą pomoc mo­gą tu okazać same gminy. Powinny zna­leźć choć 100 zł. rocznie w swych budże­tach na kupno własnych bibliotek gminnych, raz na rok kompletu. Najpierw dla punk­tów oświatowych (wioski, gdzie są szkoły), potem dla wszystkich gromad po nich na­leżących. Tylko w ten sposób zostanie roz­wiązana pozytywnie ta kwestia, głód książ­ki na wsi zostanie choć w części zaspoko­jony. Dla wzmożenia akcji oświatowej Ra­da postanowiła tworzyć Gminne i Rejono­we (przy szkołach) Komisje Oświaty Poza­szkolnej, do których powołani będą ludzie światlejsi, ci, którym poziom kultury wsi le­ży na sercu.
Na zakończenie p. Starosta wyraził gorą­ce podziękowanie wszystkim pracującym na tym polu w powiecie, szczególnie nauczy­cielstwu, które mimo złe warunki kroczy w pierwszym szeregu działaczy oświatowych, poczym zebrani postanowili wszelką drogą zaapelować do ogółu o poparcie akcji oś­wiaty pozaszkolnej, która jest apolityczną (gdziekolwiek się odbywa)—i najważniejszą w tej chwili dla nas i kraju naszego.


Echo Tureckie 1937 nr 9

Z Konopnicy.
W dn. 16 b. m. odbyło się walne zebra­nie Koła Młodzieży Wiejskiej, na którym ukonstytuował się nowy Zarząd w następu­jącym składzie: prezes Kaźmierczak T. wi­ceprezes Pysiakówna C. sekretarz Czupryński B. skarbnik Stateczny Józef, gospodarz Kmicik A.
Komisja rewizyjna:
1) Stateczna Stanisława
2) Pysiak Edward
3) Stefańska Leokadia
Zostały zorganizowne dwa zespoły Przysposobienia Rolniczego. 1) Hodowli królików i ogródków kwiatkowych, do których to przystąpiło 12 członków. Obecny na zebra­niu delegat Zarządu Witulski sprecyzował działalność Centralnego Związku Młodej Wsi na przyszłość co zebrani z uwagą wy­słuchali.

Dzięki małżonkom pp. Statecznym (miejscowe nauczycielstwo) praca w Kole Mło­dzieży rozwija się b. pomyślnie.

Echo Tureckie 1937 nr 43

Postrzelenie
W dniu 17 b.m. o godz. 21.30 strzelił nieznany sprawca z broni krótkiej do 45 letniego rolnika Jankowskiego Edwarda z Brudzewa, pow. łęczyckiego, wracającego do domu ze wsi Siedlątków gm. Pęczniew. Wypadek wydarzył się na drodze w lesie pod wsią Konopnica, gm. Niewiesz. Ran­nego odwieziono do szpitala w Łodzi.


Echo Tureckie 1938 nr 13

Mnożą się
kradzieże kur.
W ostatnich dniach zanotowano na terenie powiatu szereg wypadków kradzieży kur, spowodowanych przedewszystkiem lekko­myślnością rolników, trzymających kury w niezamkniętych chlewach.
W nocy na 10 bm. skradziono Pietrzakowi Józefowi mieszkańcowi wsi Konopnica gm. Niewiesz z niezamkniętej obory 8 kur różnego upierzenia, wartości 24 złote. Sprawca nie ujawniony.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 21

Regulacje hipoteczne.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, I Sekcji, obwieszcza, że na dzień 20 czerwca 1938 roku, wyznaczony został ter­min pierwiastkowej regulacji hipoteki dla przestrzeni 3296 m kw., położonej we wsi Konopnica, powiatu tureckiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pod budowę Kolei Herby - Nowe — Gdynia.

W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swo­je prawa w kancelarii Wydziału Hipotecznego, powołanego Sądu, pod skutkami prekluzji. 17/38.

Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Niewiesz przewodniczący Jędrzej­czak Walenty, rolnik, Karnice zast. przewodn. Janiak Walenty, rolnik. Sędów sekretarz Stefański Zenon, nauczyciel, Nie­wiesz skarbnik Bonikowski Roman, rolnik, Lipnica członkowie zarządu 1) Lewandowski Kazimierz, rolnik, Lipnica 2) Papierkowski Władysław, rolnik, Konopnica (...).


Echo Tureckie 1938 nr 33

Kronika.
Odznaczeni Krzyżami Zasługi.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 1938 roku na­dał Krzyże Zasługi następującym osobom z powiatu tureckiego:
(...) Srebrny Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy społecznej — (...) prof. Janusz Gołąb z Popo­wa, (...)
Brązowy Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy zawodowej— (...) Jan Cieślak z Niewiesza, Stanisław Gliczyński, Mateusz Jadwiszczak z Tomisławic, (...) Józef Pietrzak z Śmiechowa, Józef Przybylski z Zalesia, (...).

Za zasługi na polu podniesienia stanu sanitarno-porządkowego Tad. Bartkiewicz z Zagórek, (...)Stan. Gasiński, Wal. Grochowski z Pęczniewa, Marta Hubnerowa, Wal. Jędrzejczak z Karnic, (...) Wład. Kowalski z Pęczniewa, (...) Bol. Leszczyński z Antonina, Ant. Olbiński ze Strachanowa, Wład Papierkowski z Konopnicy, Stan. Pawełczyk z Brodni, Tomasz Pawlak z Dzierzązny, (...).

Echo Tureckie 1938 nr 36

Na budowę domu Lud.
Staraniem Kółka Rolniczego i Zw. Młodej Wsi w Konopnicy—odbyła się w dniu 21 sierpnia br. Zabawa Ogrodowa połą­czona z Loterią fantową.

Całkowity dochód, w sumie 200 zł. przeznaczony na budowę - Domu Ludowego. Wszystkim, którzy łaskawie poparli naszą imprezą, składamy serdeczne Bóg Zapłać.

Echo Tureckie 1938 nr 51

Z życia Zw. Młodej Wsi
W dniu 10 grudnia b.r odbyły się zebrania organizacyjne Kół Związku Młodej Wsi, a mianowicie:
2) w Kobylnikach, gm. Niewiesz, przy udziale 38 osób, referat ideowy wygłosił kol. instr. F. Witulski, oświatowy—kol. E. Michlakiewicz, i organizacyjny—kolega L. Szczeciński, prezes Koła z Zimotek.
3) w Konopnicy, zebranie oświatowe, pod przewodnictwem kol. prezesa St. Szafarzówny, referat gospodarczy wygłosił kol. Instr. F. Witulski.—


Echo Tureckie 1939 nr 22

Na Dozbrojenie Lotnictwa złożyli.
Gminna Kasa P.O. w Niewieszu 3 obli­gacje PN na 300 zł. z kuponami.
Smigielski Józef z Lipnicy 5 zł.
Walczak Feliks z Lipnicy 5 zł.
Jabłoński Bronisław weksel na 100 rubli.
Płeszaj Walenty z Dominikowic 5 zł.
Gromada Bronów 58.50 zł.
Świderski Bronisław z Bronowa 1/2 ru­bla srebn. 1/2 marki sreb. marki sreb.
Piotrowski Wincenty z Bronowa 1 koro­nę srebn.
Śmigielski Stefan z Lipnicy 5 zł.
Szkoła Karnice 5,90 zł.
Pełczyński Stanisław z Niewiesza 14 monet sreb. po 20 kop. 9 monet sreb. po 15 kop. 7 monet sreb. po 10 kop. 12 monet sreb. po 1 krajca.
Bodlak Wincenty z Konopnicy 1,50 zł.
Galach Antoni z Niewiesza 1 rubel sreb.
Dwornicki Andrzej z Wojciechowa 1 1/2 rubla sreb. i 11 monet sreb. po 20 kop.
Pańczyk Józef z Wojciechowa 1 monetę sreb. 10 kop. i monetę sreb. 15 kop. 2 monety reb. po 1/2 rubla i 1 sreb. markę
Pańczyk Czesław z Wojciechowa 2 1/2 rubla sreb. i 2 monety sreb. po 10 kop.
Zych Józef z Szarowa 5 zł.
Nikołaj Adolf z Leśna 2 zł.
Dąbrowski Wacław z Wilczkowa 5 zł.
Szwandt Florentyna z Pauliny 5 zł.
Hałupnik Józef z Dominikowic 5 zł.
Zagłoba Józef z Dominikowic 2 zł.
Szymański Józef z Dominikowic 2 zł.
Tomczyk Andrzej z Polesia 2 zł.
Andrzejczak Walenty z Polesia 1 zł.
Łukasik Władysław z Lipnicy 2 zł.
Gromada Biernacice 24 zł.
Wojtasik Edward Ułany 4 zł. i kupkę torfu wart. 8 zł.
Paprocki Stefan z Niewiesza 2 zł.
Król Kazimierz Kmdt. Z.S. Pododdz. Ewelinów zebrane przez niego ofiary 4.60 zł.
Skoweranda Andrzej i inni z Borzewiska 6 zł.
Jarszkiewicz Stefan z Borzewiska 2 zł.
Szkopik Antoni z Sempułek 2 zł.
Jaszczur Anna z Niewiesza 10 zł.

Szafarz Wojciech z Lipnicy 5 zł.


Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01Dziennik Łódzki 1952 nr 296

Więcej troski
o sprawy plantatorów buraków cukrowych
Na placu przed cukrownią Leśmierz pełno furmanek chłopskich. Rojno przed magazynem. Tłok przy okienku kasowym. Drobni plantatorzy buraka cukrowego przybyli tu z bliższej i dalszej okolicy po należność, wypłacaną w cukrze, wysłodkach i pieniądzach.
Stanisław Mikołajczak z gromady Pełczyska (gm. Gostków pow. łęczycki), gawędząc z kilkoma przygodnymi znajomymi tak uzasadnia opłacalność uprawy buraków cukrowych:
Ogólnie wiadomo, że obecny rok nie należał do sprzyjających dla roślin okopowych. A jednak z 20 arów odstawiłem do cukrowni 40,5 q buraków. Zapłacono mi według umowy spisanej ubiegłej jesieni, to znaczy po 3,7 kilo cukru i 45 kilo wysłodków za każdy kwintal. Mam więc na potrzeby domowe 83 kilo cukru, a na zasilenie kiszonki dla bydła 18 q wysłodków.
— Właśnie, właśnie — wtrąca Franciszek Kuropatwa z Wierzbowa — o ten cukier i o te wysłodki chodzi nam plantatorom. Wy jesteście zadowoleni, a ja nie. Dlatego nie, że jak się okazuje niepotrzebnie dziś zrobiłem 24 kilometry, marznąc i męcząc koniska. A strata całego dnia to pies?... W kasie powiedziano mi, że w gorącej wodzie jestem kąpany, że po należność zgłosiłem się za wcześnie. Powiadam im: nie może być, buraki odstawiłem przecież 29 października, a dziś jest dokładnie 4 tygodnie. Kazali podać kartę plantatorską — podałem — a na karcie jak wół stoi napisane, żem buraki odstawił 15 listopada. Dopierom wtedy zrozumiał, jaki kawał mi zrobił pracownik cukrowni, urzędujący przy punkcie zsypu w Zdunach koło Pełczysk.
— To czemuźcie zaraz w książkę nie patrzyli? — zapytał ktoś z przysłuchujących się rozmowie.
— Bo urzędnik w Zdunach nie dał mi zaraz książeczki do ręki. Powiedział, że książeczkę zabiorę sobie, gdy za kilka dni przyjadę po wysłodki. Lecz wysłodków nie było ani za kilka, ani za kilkanaście dni. Za trzeciej więc bytności w Zdunach odebrałem książeczkę, ze złością schowałem do kieszeni i dopiero dziś dowiedziałem się, że data była oszukana.
— Przestanę chyba uprawiać buraki cukrowe — oświadczył Wawrzyniec Bugajak z Konopicy. — Bo i mnie spotkała podobna historia. Tylko że ja dziś zrobiłem więcej niż 24 kilometry, bom aż z powiatu tureckiego. Mnie na naszym punkcie zsypu zamiast postawić datę 7 listopada, urzędnik postawił 10 grudnia. I właśnie z powodu tych brakujących dni kasa cukrowni nie chce mnie rozliczyć, a magazyn nie chce wydać cukru. A buraki— miałem niezłe, Z 20 arów odstawiłem 70 kwintali, znaczy się, że hektar u mnie wydałby 350 kwintali.
Do rozmowy wmieszali się i inni plantatorzy, którzy odczekawszy przepisowe trzy tygodnie od daty dostarczenia buraków, przybyli po należność. Tym znów powiedziano w kasie, że pieniądze dla nich zostały wysłane pocztą. Lecz pieniądze nie nadeszły.
— To wydajcie nam chociaż należny cukier — prosili chłopi.
— Owszem, jeśli zapłacicie zaraz po przewidzianej dla was cenie.
Lecz chłopi nie mieli przy sobie pieniędzy i odjechali do swych gromad złorzecząc dyrekcji cukrowni.
Czy to jest właściwe ustosunkowanie się urzędników zatrudnionych w cukrowni Leśmierz do plantatorów?
Jeśli popełnia się błędy i niedociągnięcia, koniecznie trzeba chcieć je naprawić i umieć naprawić. Należy pamiętać, że obok spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych drobni plantatorzy ciągle jeszcze stanowią wielką bazę surowcową dla cukrowni i że w myśl planu areał upraw w rejonie Leśmierza ma być powiększony w roku 1953 o dalsze 400 ha.
A omówione wyżej wypadki na pewno w okolicach, z których pochodzą poszkodowani plantatorzy, nie pomogą rozpoczętej akcji kontraktacyjnej. C. M.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza