-->

sobota, 4 maja 2013

Karbanów

Spis 1925:
Karbanów, folw., pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 22. Mężczyzn 10, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 22. Podało narodowość: polską 22.

Karbanów, obecnie część wsi Masłowice w gminie Wieluń.

 1992 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
6. Masłowice, obejmującą: osadę Karbanów, wieś Masłowice, folw. Masłowice.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza