-->

sobota, 4 maja 2013

Jodłowiec

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jodłowiec, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Ruda, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 11, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Jodłowiec, os., pow. wieluński, gm. Starzenice, par. Ruda. Nie zamieszczony w spisie urzędowym miejscowości gub. kaliskiej (Pamiatnaja Kniżka za 1881 r.). W 1827 r. była to osada rządowa, licząca 2 dm. i 19 mk.

Słownik Geograficzny:
Jadłowiec,wś i folw., pow. wieluński, gm. Starzenice, par. Ruda, odl. od Wielunia 9 w. Wś J. z os. Chodaki liczy dm. 5, mk. 128, folw. dm. 2, mk. 16.

Spis 1925:
Jodłowiec, wś, pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 78. Mężczyzn 36, kobiet 42. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 78. Podało narodowość: polską 78.

Spis 1925:
Jodłowiec-Dąbrowa, wś, pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 51. Mężczyzn 21, kobiet 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 48, ewangelickiego 3. Podało narodowość: polską 51.

Spis 1925:
Jodłowiec-Józefów, kol., pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 74. Mężczyzn 33, kobiet 41. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 74. Podało narodowość: polską 74.

Spis 1925:
Jodłowiec-Łęg, kol., pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 130. Mężczyzn 72, kobiet 58. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 130. Podało narodowość: polską 130.

Wikipedia:
Jodłowiec-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń. Jodłowiec leży ok. 100 metrów od drogi krajowej nr z Wielunia do Piotrkowa Trybunalskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1827 r. W skład wsi wchodzi część nazywana Józefów, która istniała zapewne już w XVII w. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
_________________________________________________________________________________

Jodłowiec 1935 r.

1992 r.


Kurjer Warszawski 1826 nr 247

W woiewództwie Kaliskiem, w Leśnictwie rządowem Wieluń, straży Jodłowiec i przyległych lasach prywatnych, zpowodu nadzwyczajnych tegorocznych upałów zjawiły są gąsienice Szerszenia Sosnowca (Teuthredo pini.) Owad ten lasy sosnowe niszczący, iest bardzo mnożnym; z iednej pary Szerszeniów w przeciągu lat 10 powstać może 195,312,500,000,000,000 gąsienic. Przedsięwzięto skuteczne środki dla zaradzenia złemu.

Gazeta Warszawska 1827 nr 172
  
— Rodzay owadu szerszenia sosnowca, który w zeszłey iesieni okazał się był w straży Jodłowiec w Leśnictwie Wieluńskiem, i w roku bieżącym w znaczney ilości oddział wspomniony trapił; częste wszakże ulewy, grady i burze wiele się do wytępienia go przyczyniły. Oprócz tego w całem Leśnictwie Wieluńskiem dał się spostrzedz inny rodzay gąsienic szczególnie młodą sosnę niszczących, nie w wielkiey iednak ilości. Zaradcze środki niezwłocznie ogłoszone i przedsięwzięte zostały.

Gazeta Kaliska 1896 nr. 81

W dobrach Starzenice, w pow. Wieluńskim położonych, jest do sprzedania w każdym czasie, z wolnej ręki, lub też na parcelację Folwark Jodłowiec Majątek ten posiada oddzielną hypotekę, Towarzystwo i podatki odsegregowane. Zawiera ogólnej przestrzeni włók 31, budynki w dobrym stanie, inwentarz i zasiewy kompletne, stanowi oddzielną całość gospodarczą. Cena majątku umiarkowana. Bliższe objaśnienia na miejscu. Józef Łubieński. 

Gazeta Kaliska 1899 nr 132

Na posiedzeniu komitetu ochrony leśnej, odbytym w dniu 9-ym b. miesiąca, postanowiono: 3) Wstrzymać wyrąb lasu, jako pustoszący, z zabronieniem karczowania w celu zamiany przestrzeni leśnych na grunta orne, aż do przedstawienia komitetowi planów gospodarstwa leśnego w następujących dobrach: Kraszkowice pow. wieluńskiego, Pełczyska pow. łęczyckiego, Słowików pow. wieluńskiego, Brzeziny pow. wieluńskiego, Lipę pow. kaliskiego i Jodłowiec pow. wieluńskiego.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 168

Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze d. 14-go b. m.:
Na ostatniem posiedzeniu komitetu ochrony leśnej w d. 9 -ym b. m. postanowiono: (…) 3) wstrzymać wyrąb lasu, jako pustoszący, z zabronieniem karczowania, w celu zamiany przestrzeni leśnych na grunty orne aż do przedstawienia komitetowi planów gospodarstwa leśnego w dobrach
następujących: (...) Jodłowiec w pow. wieluńskim; (…) 

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 1

Obwieszczenie.
Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu Aleksander Rudzki, obwieszcza o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
4) Annie Pawłowskiej, właścicielce 2 działek gruntu Nr Nr 5 i 6, ogólnej przestrzeni 12 mórg, ze składu dóbr Jadłowiec, pow. Wieluńskiego, — i
Termin regulacji tych spadków wyznacza się na d. 10 lipca 1920 r. w kancelarji tegoż notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd winny się stawić osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 57

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 15 czerwca 1929 r. zosta­ło wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Jana Kościarza, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wy­drukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Jana Kościarza, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Jan Kościarz był stałym mieszkańcem wsi Jodłowiec, gm. Starzenice, star. wieluńskiego. Nr. spr. I J. Z. 213/29.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 97

Komornik sądu grodzkiego w Wieluniu, I-go rewiru, Mieczysław Paszkowski, zam. w Wieluniu, przy ul. Krakowskie Przedmieście Nr. 14 obwieszcza, że w dniu 15 lutego 1930 roku, o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń sądu grodzkiego w Wieluniu, odbędzie się sprzedaż z pu­blicznej licytacji nieruchomości, należącej do Wojciecha Gniłki, składa­jącej się z praw do osady włościańskiej, położonej we wsi Jodłowiec, gminy Starzenice, powiatu wieluńskiego, zapisanej w tab. likw. wsi Jo­dłowiec pod Nr. 3, o przestrzeni 11 morg. 246 pręt. ziemi z budynkami, podług opisu z dnia 5 września 1929 r. Na nieruchomości tej znajdują się następujące budynki: 1) dom drewniany, pokryty słomą; 2) obora murowana z kamienia wapiennego i cegły pokryta słomą; 3) stodoła drewniana pokryta słomą; 4) szopa drewniana pokryta słomą.
Nieruchomość ta obciążona jest dożywotniemi alimentami na rzecz Tomasza i Marjanny małż. Gniłka.
Nieruchomość ta urządzonej księgi hipotecznej nie ma, w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się.
Nieruchomość ta wystawiona została na sprzedaż na zaspokojenie pretensji Dawida Jakubowicza, Icka Aronowicza i Fajwusia Złotego w łącznej sumie 728 zł. z %% i kosztami.
Licytacja rozpocznie się od sumy 5.000 złotych.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są zło­żyć vadium w wysokości 10%, czyli 500 złotych.
Akta sprawy dotyczące sprzedawanej nieruchomości mogą być przeglądane w kancelarji sądu grodzkiego w Wieluniu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 43

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Konstantym Gniłce, właścicielu 15 m. z maj. Jodłowiec, powiatu wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 9 grudnia 1930 roku, w którym to dniu osoby zaintereso­wane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipo­tecznym, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

  Echo Sieradzkie 1931 marzec _________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

  Echo Sieradzkie 1931 kwiecień _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

  Echo Sieradzkie 1931 maj _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

  Echo Sieradzkie 1931 czerwiec _________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1931 14 grudzień

Z SĄDU.
Sad Grodzki w Wieluniu skazał:
J. Kochalskiego, mieszk. wsi Jodłowca gm. Starzenice, za roztrwonienie zajętego przez komornika sądowego i oddanego mu pod dozór mienia ruchomego — na 2 tyg. aresztu.
Mieszk. wsi Świątkowice Fr. Kozera i St. Kozera za kradzież wozu owsa z pola skazani zostali przez Sąd Grodzki: Fr. Kozera na 2 mies., a St. na 1 mies. więzienia.

Echo Sieradzkie 1931 19 grudzień

ZGUBIONE 2 weksle, jeden na zł. 150, drugi na zł. 100, wystawione przez Zychlę Jana, na zlecenie Władysława Ciszewskiego, płatne 2 stycznia 1932 r. unieważniam Wł. Ciszewski wieś Jodłowice gm. Starzenice. (Za oddanie tych weksli zapłace zł. 25).


Echo Sieradzkie 1932 10 marzec

DESZCZ KAR NA KŁUSOWNIKÓW.
Wobec masowego uprawiania po wsiach kłusownictwa oraz nastawiania różnych sideł na zwierzęta, starostwo winnych tego przestępstwa karze z cała bezwzględnością.
Ostatnio za uprawianie kłusownictwa i nielegalne posiadanie broni palnej przez skonfiskowanie jej skazani zostali:

Zelcer St. ze wsi Jadłowiec gm. Starzenice na 3 tyg. aresztu, Włodarczyk Wojciech (z tejże wsi) na 10 tyg. aresztu, Kieruzel Ant. z Ożegowa gm. Siemkowice na 300 zł. grzywny i 6 tyg. aresztu, (...) Spodziewać się należy, że jak wysokie kary, przemówią do przekonania tych, którzy jeszcze sobie lekceważą istniejące przepisy o polowaniach.

Echo Sieradzkie 1932 8 sierpień

OKRUTNE POBICIE PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW.
W tych dniach zgłosił się do szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu okrutnie pobity Cieślak Fr. l. 38 mieszk. wsi Jodłowiec gm. Starzenice. Cieślak znajduje się w stanie nieprzytomnym, wobec czego trudno jest ustalić kto jest sprawcą ohydnego pobicia. Policja w sprawie tej wdrożyła dochodzenie.

Echo Sieradzkie 1932 11 sierpień

Śmiertelne pobicie.
Przed paru dniami donosiliśmy o przywiezieniu do szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu pobitego przez nieznanych sprawców — Fr. Cieślaka mieszkańca wsi Jodłowice gm. Starzenice — który zmarł od zadanych mu ran.
Sprawcami pobicia są prawdopodobnie szwagrowie denata — co niewątpliwie wykaże wdrożone śledztwo.

Echo Sieradzkie 1933 26 marzec

ZA OPÓR STAWIONY KOMORNIKOWI.

Antoni Niemczyński z Jodłowa, za to że przeszkadzał komornikowi sądowemu w jego czynnościach służbowych ukarany został przez Sąd Okręgowy dwutyg. aresztem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
3. Jodłowiec, obejmującą: pustk. Chodaki, kol. Jodłowiec-Dąbrowę, kol. Jodłowiec Józefów, kol. Jodłowiec-Łęg, wieś Jodłowiec.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 listopad
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 marzec
_________________________________________________________________________________Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 65

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
5) Paulinie Bidasowej, właścicielce połowy 3 działek gruntu nr nr 10, 11 i 12, o pow. po 2 dzies. 1.350 saż. każda z maj. Jodłowiec, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 listopada 1938 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienio­nego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 106/38.

Dziennik Łódzki 1952 nr 197

Młodszy brat węgla.
Kiedyś były tam mokradła i oparzeliska, porośnięte trzcinami, sitowiem i zielskiem. Czasem tylko na tych bagnach dziedzic z Kraszkowic zapolował na kaczki lub bekasy. Chłopi z pobliskiego Jodłowca powiadali:
— Chytrus zapowietrzony! Nawet pokosika siana skąpi z jakiejś dostępniejszej kępki. Że też nie ugrzęźnie w którymś z trzęsawisk, gdzie diabły gospodarują i po nocach błędne ogniki zapalają.
Lecz przyszły nowe czasy. Manifest Lipcowy przepędził z kraju wraz z dziedzicami również i diabłów z jodłowieckich mokradeł.
Teraz ludno, gwarnie i pracowicie bywa tu zwłaszcza przed żniwami. Kto tylko z okolicy chciał mieć tani opał na cały rok, a nie lenił się, przychodził albo przyjeżdżał furą na torfowisko, zgłaszał się do pełnomocnika GS Floriana Fajfrowskiego, zamawiał po kilka lub kilkanaście metrów sześciennych torfiastej łąki, zawijał rękawy i wraz z członkami rodziny zabierał się do kopania.
Józef Falender z Masłowic wykopał, przemieszał i przerobił na cegiełki 11 metrów sześciennych torfu, Antoni Kostrzewa z Jodłowca 10 m sześć, małżonkowie Janina i Franciszek Kukułowie z Borowca 12. Ogółem do chwili rozpoczęcia żniw około 200 gospodarzy z gm. Wierzchlas kopała dla siebie torf na dawnych trzęsawiskach około Jodłowca — Pewnie, narobić się trzaba było — mówi Antoni Dobróć z Masłowic — ale za to spokój w chałupie o opał aż do przyszłej wiosny. No i tanio, bo za metr sześcienny płaciliśmy tylko po 7 złotych.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Wierzchlesie sama zajmuje się również eksploatacją. Ekipa złożona z 20 robotników produkuje dziennie od 17 do 20 tysięcy cegiełek, które po wysuszeniu dają od 8,5 do 10 ton dobrego opału. W sprzedaży — a nabywców jest wielu — cena tony wynosi 82 zł.
Należy wyjaśnić, że 100 kg torfu zastępuje z powodzeniem przy opalaniu pieców kuchennych i ogrzewających mieszkania 60 kg węgla.
Łódzki Oddział CRS „Samopomoc Chłopska" w roku bieżącym uruchomił w 11 powiatach naszego województwa 60 punktów eksploatacji złóż torfowych. Wśród nich 6 jest całkowicie zmechanizowanych, a do 4 sprowadza się maszyny, jak mieszarki, zestawy elewatorowo-transportowe oraz bagro-agregaty, wyprodukowane w niedawno wybudowanej fabryce w Derlu (woj. olsztyńskie).
Największą, najlepiej zmechanizowaną oraz najwięcej produkującą cegiełek opałowych jest kopalnia torfu w gm. Kluki (pow. piotrkowski). Zajmuje ona obszar ponad 40 ha — grubość pokładu wynosi około 2,5 metra.

Tegoroczna planowa i zorganizowana produkcja torfu wyniesie w skali wojewódzkiej ponad 75.000 ton, czyli trzykrotnie więcej niż w latach ubiegłych.
Poza tym niemal w każdym powiecie znajdują się gromady, które posiadając własne skrawki torfodajnych łąk, przeznaczyły wszystkie wolne dni opracy w polu na produkcję opału.
Obecnie chodzi o to, aby po zaopatrzeniu w ten tani i dobry opał gromad położonych w niedalekim sąsiedztwie eksploatowanych kopalń, nadwyżki zostały rozprowadzone po dalszych gminach, nie posiadających na swym terenie łąk torfowych.
Torf, młodszy brat węgla, spełnia coraz większą rolę w naszej gospodarce opałowej, zmniejsza bowiem w znacznym stopniu zużycie dla celów nieprzemysłowych węgla, którego coraz więcej potrzebują nasze huty, gazownie, elektrownie, fabryki i wszelkiego rodzaju zakłady pracy.
Eksploatacja torfowisk — to udział wsi w przyśpieszaniu i realizacji Planu 6-letniego, to jej włączenie się do zacieśnienia spójni z miastem.
C. M.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza