-->

środa, 29 maja 2013

Kamionka

Spis 1925:
Kamionka, kol., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 31. Mężczyzn 16, kobiet 15. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 31. Podało narodowość: polską 31.

Kamionka, obecnie część wsi Gawłowice w gminie Goszczanów.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 96

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Józefie Jeziornym, właśc. 5 mórg gruntu z kol. Gawłowice Nr. 1 vel Kamionka, pow. Tureckiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 11 czerwca 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 3

Starostwo Tureckie,
L. 8162/35.
WYKAZ
wydanych duplikatów zagubionych kart ewidencyjnych w pow. Tureckim za czas od przeglądu do 1-go
października 1925 r.
6. Ignacy Rajski, zam. w kol. Kamionka, gm. Goszczanów, zagubił kartę ewid. Nr. 80345 (niezdatne). Dupl. wystawiono za Nr. 61502/VII.
Turek, dnia 20 października 1925 r.
Starosta (—) podpis.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 5

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po zmarłych:
4) Andrzeju Stefaniaku, współwłaśc. 2 morg. czyli 1 ha 1197 mtr. gruntu ze składu majątku „kol. Poprężniki Nr. 1", pow. tureckiego i właśc. działki Nr. 14 o pow. 2 ha 7993 mtr. ze składu kol. Gawłowice Nr. 1 czyli Kamionka, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 lipca 1930 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­skiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
11. Gawłowice, obejmującą: wieś Gawłowice, kol. Wałek, kol. Kamionka, os. Stanisławów, os. Józefów, 
os. Zamłynie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 20

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 2 czerwca 1933 r., o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada rolna, położona w kol. Gawłowice Nr. 1 vel Kamionka, gm. Goszczanów, pow. tureckiego, składająca się z 2 działek ziemi, oznaczonych Nr. Nr. 2 i 3 przestrzeni 5 ha 60 ar., czyli 10 mórg. Na osadzie tej znajduje się: 1) dom mieszkalny z bali z dwoma wystawkami, werandami, 2) stodoła z regli, 3) obora z bali, częściowo z cegły, 4) płot ze sztachet, 5) studnia z dren i 6) 8 sztuk drzew owocowych i około 100 sztuk dzikich.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Szczepana i Walentyny małż. Woźniak, a przez zastrzeżenie na imię Wincentego i Heleny małż. Woźniak. Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 19.108 zł., sprzedana będzie w całości według protokułu zajęcia z dnia 24 listopada 1931 r. na żądanie Jana Kempy.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 10.000 złotych, przyczem do przetargu, dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10%.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. E. 1375/32.Echo Tureckie 1934 nr 9

Pożar.
W dniu 23 lutego 34r. p. godz. 20-ej w zagrodzie Piasecznego Stanisława, miesz­kańca kol. Wołek Kamionka, gm. Goszcza­nów, pow. tureckiego, wynikł pożar, od którego spaliły się zabudowania gospodarskie, 3 szt. bydła, 8 świń oraz zboże i ma­szyny rolnicze, łączne straty wynoszą około 6.000 złotych. Dokładnych przyczyn pożaru ustalić nie zdołano.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza