-->

środa, 29 maja 2013

Kolonia Walentynów

Spis 1925:
Walentynów, kol., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 115. Mężczyzn 58, kobiet 57. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 115. Podało narodowość: polską 115.

Kolonia Walentynów, obecnie kolonia w gminie Goszczanów.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 10


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Macieju Pacholskim, właśc. 5 dzies. 510,5 sąż. z maj. Walentynów, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu, na d. 6 maja 1922 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 52

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Józefie Kokorzyckim, właśc. 10 dzies. 1484 sąż. gruntu z maj. Walentynów, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 9 października 1922 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 1

OGŁOSZENIE.
Starostwo Tureckie podaje do wiadomości publicznej, iż dnia 17 listopada 1927 r. na zasadzie postanowień art. 222 (3) Ustawy Wodnej z dnia 19 września 1922 r. Dz. U. R. P. Nr. 102 poz. 936 zatwierdziło Statut „Spółki Wodnej Strachanów" z siedzibą w kol. Walentynów, gminy Ostrów Wartski.
Statut Spółki z datą 17 listopada 1927 r. wpisano do rejestru pod L. 18.
Turek, dnia 30 listopada 1927 roku.
Starosta (—) L. BORYSŁAWSKI.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 10

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte po­stępowania spadkowe:
2) Balbiny Lataszczyk vel Ulatowskiej, współwłaścicielki działki Nr. 18, zapisanej w II dziale wyk. hip. majątku Walentynów, powiatu tu­reckiego, pod Nr. 6;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 12 sierpnia 1929 roku i w dniu tym osoby w spadku zainte­resowane, winny stawić się w kancelarji notarjusza, Karola Wyganowskiego, w Kaliszu.

Echo Tureckie 1929 nr 37

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 27 września 1929r. o godz. 10 rano we wsi Walentynów gmin. Ostrów-Wartski bę­zie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Mateusza Telegi składający się z klaczy i t. p., oszacowany do sprzedaży na sumę 881 zł, którego opis i szacunek przejrzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Nr spr. E. 353-29.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
7. Strachanów, obejmującą: wieś Strachanów, kol. Strachanów, kol. Strachanówek i kol. Walentynów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 14

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
9) Antonim Sasie, właścicielu działki gruntu nr 17, o powierzchni 5 dzies. 455 saż., czyli około 5 ha 67 arów z majątku Walentynów, pow. tureckiego, nr rep. hip. 700;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 25 sierpnia 1938 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 45/38.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 73

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Józefie Magaju, właścicielu działki nr 15, o pow. 5 dzies. 299 sąż. i współwłaścicielu działki nr 10, o pow. 5 dzies. 299 sąż. z maj. Walentynów, pow. tureckiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 16 marca 1939 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 202/38.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza