-->

niedziela, 5 maja 2013

Józefów / Jedynakowskie

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Józefów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Charłupia Wielka, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 33, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Józefów, kol., pow. sieradzki, gm. Wróblew, par. Charłupia, odl. od Sieradza 9 i pół w. J. z folwarkami: Charłupia wielka, Janków, Gęsówka, Izabelów i Elatowizna ma dm. 13, mk. 51.

Spis 1925:
Józefów, kol., pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 36. Ludność ogółem: 274. Mężczyzn 134, kobiet 140. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 274. Podało narodowość: polską 274.

Wikipedia:
Józefów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Inwentarz Charłupia Wielka 1818 r.

Folwark Józefów zwany.
1. Dwór murowany pod dranicami, dach stary, maiący trzy pokoie i komorę, okien sześć, w iednym pokoiu iedna szyba stłuczona, w drugim także iedna, w trzecim brakuie puł okna i szyb czterech, posowy dobre, podłogi stare, drzwi na zawiasach z czterma zamkami. Z sieni schody na górę z drzwiami zamykanemi, w sieni podłoga zła. Sklepy pod tym dworem dwa wewnątrz drzwi dobre z przodu złe na zawiasach, w dachu dymniki za szkłem.
Przy dworku sadek o siedmiu liniach szeroki drzewem zasadzony, ogrodzony płotami iako i podworze całe nowemi zerdziami, z trzema wrotkami. Między drzewkami tatarka zasiana. Za sadkiem kapusty kawałków trzydzieści pięć począwszy od chałupy aż do drogi na dłuż - a na szerz od łączki czyli wodocieki aż do płota.
Studnia przed dworem ocembrowana z sochą, żurawiem, wiadrem okutym i korytem.
2o Stodoła o trzech klepiskach w słupy murowane, na iednym boku spichrz także w słupy murowane, na drugim boku obora, w dobrym stanie, i znowu po bokach przystawki, iedna na sieczkę i świnie - druga na bydło i drobiazgi, przed temi budynkami w trianguł będącemi, ogrodzenie podwóyne z lat ciesanych.
3o Owczarnia nowa z drzewa rzniętego podmurowana i ogacona. Dach pod dranicami, szczyty dwa z tarcic, dwa dymniki w dachu zamykane, wrot na wylot dwoie, drzwi frontowych dwoie, zgoła cała w dobrym stanie. Ogrodzenie nowe aż do stodoły z dwóch stron.
4o Za dworem ku borowi chałupa sztrycharza, piec ceglany pod dranicami i dwie szopy na cegłe. 

Dziennik Powszechny 1836 nr 31

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po śmierci Hippolita Masłowskiego, dziedzica dóbr Chorzenice i Żłobnica z przyległościami, w Powiecie Radomskim, oraz dóbr Skęczniewa, do których należą Skęczniowek, Kościanki i młyny Strachoskie z przyległościami, w Powiecie Wartskim położonych; tudzież właściciela następnych kapitałów:  
5, złp. 63,394 gr. 19 w dziale IV, ad 13, b. i 40,000 zł. w tymże dziale, pod Nr. 21 na dobrach Charłupi Wielkiej Powiatu Sieradzkiego, do których przywiązane jest prawo zastawy wsiów Józefowa, Izabelina i Drząźna do tych dóbr należących, a w dziale III, pod Nr. 3 zapisane; (…) otworzył się spadek; zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na pozostałych sukcessorów tytułu własności tak dóbr ziemskich, jakoteż i kapitałów wyżej wymienionych, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem na dzień 8/20 Sierpnia 1836 r. Kalisz dnia 11/23 Stycznia 1836 roku. Józef Białobrzeski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 4

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaje do wiadomości, iż dobra ziemskie Charłupia wielka, składaiące się z wsi zarobney i folwarku Charłupia wielka (w którey iest kościół parafialny) z folwarku Józefów czyli Jedynakowski zwanego, z wsi zarobney Drzążna, z fol­warku Jzabelina, wsi zarobney Rowy, z folwarków Tworkowizna, Złotowizna i Gęsowka, pustkowiów Michalszczyzna, Krzakowizna i Przybyszów tudzież z pięciu młynów wodnych i pieły, Wygoda, Myia, Bieniek, Grobelna i Fituch, niemniej karczmy Buczek zwaney, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey w Gminie Charłupia wielka położone, Sukcessorów Józefa Walewskiego, iako to: a) Władysława, b) Leona, brac. nieletnich Walewskich dziedziczne, których iest gfówną opiekonką ich matką Jzabella z Radolińskich 1go ślubu Walewska teraz Jana Chryzostoma Guillaume małżonka dzierżawczyni dóbr tychże w Charłupi wielkiey wraz z swym mężem zamieszkała, obeymuiące rozległości ogołem 166 włok, 12 morg, i 260 kpr. miary Warszawskiey których gatunek ziemi należy do klassy II. III. IV. V. i VI. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Komornika przy Trybunale tuteyszym na gruncie tychże dóbr w dniach 8/20, 9/21, i 10/22 Września 1838 r. sporządzonym na rzecz Tekli z Walewskich Masłowskiey wdowy dziedziczki dóbr Skęczniewa z Skęczniewie Po­ wiecie Wartckim zamieszkałey, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu u Fran­ ciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącey, od którey tenże Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcją summy 140,000 złtp. zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty powołany w czterech kopiach to iest dla Sukcessorów Józefa Walewskiego iako dziedziców respect dłużników na ręce ich matki. Jzabelli z Radolińskich ostatniego ślubu Guillaumowey Teodorowi Bromierskiemu Zastępcy Woyta Gminy Charłupia wielka Janowi Kapistranowi Kiedrzyńskiemu iako ustanowionemu dozorcy i Jakobowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Ptu Sieradzkiego w dniach 10/22 i 13/25 Września 1838 wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey do Księgi właściwey pod dniem 24 Października (5 Listopada) 1838 podany, a do Księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 31 Październiku (12 Listopada) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Dobra te są łącznie odległe od miast Sieradza mila iedna, Złoczewa i Błaszków mil dwie, i Kalisza mil sześć.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, mianowicie: a) W wsi Charłupi wielkiey Półrolnik ieden. Zagrodników 10. Komorników 20, i Komornic 3. b) w Wsi Rowy Zagrodników 15, i Komorników 13. c) na Pustkowiu Krzakowizna Zagrodników 4ch. d) na Pustkowiu Michalszczyzna Zagrodników 6ciu i Komornik ieden . e) na Pustkowiu Przybyszów Komorników 3ch. f) w wsi Drzążna Zagrodników 9ciu. Komorników 4ch, i Komornica iedna, których pańszczyz­ na i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione.
Czynszownicy niestali w dobrach tych są następni: 1. Alexander Zaleski Rymarz. 2. Bogumił Jankowski płociennik. 3. Filip Sędziak karczmarz. 4. Walenty Kamecki. 5. Marcin Tworek karczmarz. 6. Fran­ciszek Nyciński mularz. 7. Bogusław Klauze cieśla. 8. Jgnacy Bednarek strycharz. 9. Jan Strzałkowski. 10. Antoni Wodziński. 11. Ferdynand Wintemberg szewc. 12. Antoni Bieńkowski karczmarz. 13. Wojciech Augustyniak szewc. 14. Maciey Bieńkowski. 15. Marcin Ziemkowski. 16. Woyciech Grobelny. 17. Franciszek Gro­belny. 18. Józef Czarnecki młynarz. 19. Sobestyan Kaniewski karczmarz. 20. Józef Bieńkowski szewc. 21. Józef Karski stolarz. 22. Woyciech Woynicz szewc. 23. Mikołay Włodarczyk karczmarz. 24 Mikołay Bednarczyk. 25. Józef Witulski. 26. Andryan Gozdecki karczmarz, od których czynsze wynoszą rocznie złtp. 4223. Szynkarze szynkuią dworskie trunki za 31 grosz., Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Sieradzkiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złtp. 2916 gr. 5. a dziesięcina złtp, 80.
Z dóbr tych mianowicie wieś Charłupia wielka, folwarki Tworkowizna, Złotowizna, Gęsowka, wieś Rowy, pustkowia Michalszczyzna, Kr[z]akowizna, Przy­byszów tudzież trzy młyny wodne, Wygoda, Myia i Fituch zwane, dzierzawi Jzabella z Radolińskich, ostatniego ślubu Guillaumowa aż do Sgo Jana Chrzciciela 1841 r. z których płaci roczney dzierżawy po złtp. 16070 zaś folwark, Józefów, wieś Drążna, folwark Jzabelin, pustkowie czyli karczma Buczek oraz dwa młyny wodne, Grobelna i Bieniek zwane, zostawały w zastawney possessyi Tekli z Walewskich Masłowskiey wdowy, a po odstąpieniu przez też zastawy, zaięte zostały protokołem zaięcia z dnia 27 Czerwca (9 Lipca) 1838 r. na trzech letnie wy­ dzierżawienie i do takowych Administracya aż do czasu wydzierżawienia zaprowa­dzoną została, nad któremi Administratorem iest Jan Kapistran Kiedrzyński.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie łącznie na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego 1ey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwy­kłych posiedzeń, warunki zaś licytacyi i przedarzy każden z interessentow w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego przedarz Patrona Franciszka Bielskiego przeyrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy na Audyencyi Trybuna­łu Cywilnego tuteyszego w dniu 8/20 Grudnia 1838 roku o godzinie 10 z rana na­stąpiło drugie w dniu 22 Grudnia (3 Stycznia 1838/9 r. trzecie w dniu 5/17 Stycz­nia 1839 r. odbyło się za dobra te wyrabiaiąca przedaż Tekla z Walewskich Ma­słowska summę złotp. 284,000, w Listach Zastawnych podała. Poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15/27 Lutego 1839 r. godzinę 10 z rana na Audyencyi Trybunału Kaliskiego wyznaczony został.
w Kaliszu dnia 6/18 Stycznia 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 66

Zawiadamia iż dobra ziemskie Józefów czyli Jedynakowskie zwane, składające się z folwarku tegoż nazwiska, z folwarku Izabellin, z wsi zarobnej Drzązny, pustkowia Buczek i dwóch młynów wodnych Grobelny i Bieńka zwanych, do ogólnych dóbr Charłupi Wielkiej należące, w powiecie i obwodzie Sieradzkim położone, około 5,000 złp. rocznej dzierzawy przynieść mogące, w trzechletnią dzierzawną possessyą poczynając od S Jana Chrzciciela r. b. wypuszczone będą, a to w terminie licytacyi dnia 19 Kwietnia (...Maja) r. b. przed Antonim Pstrokońskim Rejentem powiatu Sieradzkiego w mieście Sieradzu, w kancellaryi jego o godzinie 10 z rana odbyć się mającej. Warunki licytacyjne w biurze tegoż Rejenta odczytane być mogą.
Kalisz dnia 16 (28) Lutego 1839 r.
Wincenty Gustowski Komor.

Dziennik Warszawski 1876 nr 13

N. D. 8029. Sąd Policji Poprawczej w Kaliszu, zapozywa niniejszem Emila Psarskiego czasowo zamieszkałego we wsi Wróblew, powiecie Sieradzkim, właściciela wsi Józefów, obecnie niewiadomego z miejsca pobytu, aby się w przeciągu dni 30 stawił w Sądzie naszym w sprawie własnej, w razie przeciwnym według prawa postąpionem będzie.
Kalisz d. 18 (30) Grudnia 1875 r.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1895 nr. 13
_________________________________________________________________________________Kurjer Warszawski 1895 nr 109

Bank włościański.
Przy pomocy Banku włościańskiego włościanie zakupili w r. b . w celach parcelacyjnych następujące majątki w gub.: piotrkowskiej, kaliskiej i kieleckiej:
Józefów, w pow. sieradzkim, od p. Eugenjusza Przedpełskiego, 489 morgów, za 31,200 rs., pożyczka Banku 25,310 rs.; 

Gazeta Świąteczna 1895 nr. 747

Rozkup ziemi. Przy pomocy oddziału banku włościańskiego w Piotrkowie włościanie rozkupili już po Nowym Roku następujące majątki: W guberńji Kaliskiej: Józefów, 489 m., za 31200 r. z pożyczką zgórą 25 tysięcy.

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1920 styczeń
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1920 marzec
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1921 sierpień
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 19

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza,
że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim Woźniaku, właśc. 9 mórg gruntu z maj. Józefów-Górny, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 24 września 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 28

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
16) Stanisławie Andrysiaku, właśc. 2 działek gruntu, z maj. Józefów Górny, star. sieradzkiego, oznacz. Nr. Nr. 8 i 6, zaw. pow. po 9 mórg 3 pr.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 18 października 1926 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego, w Kaliszu.Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 2

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Janie Sibińskim, właścicielu działki Nr. 13 obszaru 4 dzies. 1160 sążni z pod Nr. 3 działu II wykazu hip. majątku Józefów Główny, pow. sieradzkiego:
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 13 lipca 1931 roku, w którym to terminie osoby interesowa­ne winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji

Echo Sieradzkie 1931 9 sierpień

ZABITY PRZEZ PIORUN.
We wsi Józefów gm. Wróblew gospodarz T. Świtała w czasie sprzętu owsa został zabity przez piorun. Porażony został również koń.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
6. Józefów, obejmującą kolonję Józefów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane  1936 r.
____________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 83

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
3) Janie i Mariannie Olejnikach, właścicielach działki gruntu nr 19, o powierzchni 4 dziesięciny 1160 sażeni w majątku Józefów Główny, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 kwietnia 1939 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienione­go Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 227/38.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1938 nr. 108
_________________________________________________________________________________


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza