-->

niedziela, 5 maja 2013

Józefka

Spis 1925:
Józefka, kol., pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 17. Mężczyzn 8, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 17. Podało narodowość: polską 17.

Józefka, obecnie część wsi Wróblew w gminie Wróblew.

1965 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 238

(N. D. 5298) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na osobę Stanisława Czyżykowskiego oficyalistę prywatnego dawniej we wsi Zagurkach Powiecie Kaliskim a następnie na folwarku Józefka gminie Charłupia Wielka Pcie Sieradzkim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego i przed wykonaniem kary ukrywającego się bacznę uwagę zwróciły, tegoż ująć i Sądowi tutejszemu dostawić zechciały. Rysopis Czyżypowskiego jest następujący: lat ma 18, wzrosta niskiego, twarzy okrągłej, nosa i ust miernych, oczów niebieskich, włosów ciemno-blond bez zarostu, ubrany w tużurek czarny bajowy, spodnie z czarnego kortu, chustkę na szyi ma czarną jedwabną, koszulę białą perkalową, buty grube zwyczajne, kaszkiet czarny sukienny już nieco podniszczony.
Tyniec pod Kaliszem d. 13 (25) Paźdz. 1860 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 23

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Józefie Majchrzyckim, właśc. dóbr Wróblew, pow. Sieradzkiego, i współwierzyc. sumy 300 rb. zabezp. na hipotece majątku Józefówka, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 23 września 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
18. Wróblew, obejmującą: kolonję Józefka, wieś Wróblew, kolonję Wróblew, folwark Wróblew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza