-->

niedziela, 26 maja 2013

Jeziorsko

Zajączkowski:
Jeziorsko-pow. turecki
1) 1324 oryg., KDW 1039: Gezersco - na dok. dotyczącym transakcji źrebu w Śmieszkowie (v.), wydanym w Goszczanowie (v.), występuje wśród śwd. Wolimir heres de G. 2) 1360 oryg., KDW 1438: Gezersco - na dok. Chebdy, starosty sieradzkiego, dotyczącym sporu Pawła ze Skarzyna (v.) z arcbpem o Milino (v.), wystawionym w Uniejowie, w gronie śwd., w którym wym. są trzej dygnitarze ziemi sieradzkiej i Mikołaj, dziedzic Grocholic (v.), występuje Swanthoslaus de G. 3) 1392 T. Sir. I f. 32: Jesserzsko - Andreas de J. 4) 1393 T. Sir. I f. 50: Jessersko - Sdzeslaus de J.
5) XVI w. Ł. I, 367, 406-409: Jezyersko - villa, wł. szl., par. w m., dek. warcki, arch. uniejowski. 6) 1496 P. 172: Jesierszko - par. w m., pow. i woj. sieradzkie. 1511- 1518 P. 182: Jeziersko-jw. 1553-1576 P. 222: Jeziersko - jw. 7) XIX w. SG III, 579-580: Jeziorsko lub Jeziersko - wś i os. nad Wartą, par. w m., gm. Ostrów Warcki, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Jezierzko, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 18 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Jeziorsko, parafia jeziorsko, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: brak informacji o właścicielu.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jeziersko, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 189, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Jeziorsko, Jeziersko, wś i os., nad rz. Wartą, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Jeziorsko, odl. od Turku 29 w., od Warty 10 w. , przy szosie z Turku do Warty. Wś Jeziorsko z Maszewem ma dm. 47, mk. 389; os. dm. 2, mk. 13; karczma dm., 1, mk. 8. Ogólnej przestrzeni 560 mr., własność małorolnych gospodarzy, ziemia 1 żytnia I kl., reszta II kl., łąk obfitość nad rz. Wartą i wspólnym łęgiem; kościół pierwszy założony przez Jana Soliśkiewicza, miejscowego proboszcza, w roku 1634, poświęcony 1710 r. przez Hieronima Wierzbowskiego sufrag. pozn.; przed tym jednak rokiem musiał egzystować już kościół, bo J. miało wizytę Jana Łaskiego bisk. w r. 1521; następnie w 1856 r. w miejsce starego kościoła wystawiony został nowy, murowany, ze składek parafian, i ten istnieje dotąd. Przy kościele był szpital dla ubogich, gruntem uposażony. Na cmentarzu jest kaplica murowana pod wezwaniem ś. Krzyża. Parafia J. ma 2700 dusz. Wś J. w r. 1734 zniszczyły wojska Augusta III.Jeziorsko Słownik Geograficzny: r. 1520 Jezyersko, wś, pow. turecki. Wolimir „comes de Gezersco" w dokum. z r. 1324 (K. W., n. 1039). Kościół par. p. w. św. Krzyża, istniał już zapewne w XIV w., gdy w opisie z r. 1520 uważany jest za istniejący z dawnych czasów („ab antiquo"). Istniał dawniej przy kościele szpital z rolą.

Spis 1925:
Jeziorsko, wś, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 69. Ludność ogółem: 428. Mężczyzn 217, kobiet 211. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 427, prawosławnego 1. Podało narodowość: polską 428.

Wikipedia:
Jeziorsko-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. Miejscowość położona na trasie z Sieradza do Turku (DK83), na skraju doliny Warty nad zbiornikiem Jeziorsko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W średniowieczu należała do kasztelanii spicymierskiej, potem do województwa sieradzkiego. Pierwsza wzmianka z 1324 r. Była to posiadłość szlachecka. W XVI w. należała do rodu Ostrowskich herbu Korab. Obok wsi miała być zbudowana główna tama zbiornika Jeziorsko. Nazwę pozostawiono, mimo że tama została przeniesiona w dół rzeki, do wsi Skęczniew (ok. 10 km na północ). Parafię w Jeziorsku erygowano w pierwszej połowie XIV wieku. Pierwszy kościół wspomniany w 1520 r. Po pożarze w 1636 r. kolejny był konsekrowany w 1710 r. Obecny Podwyższenia Krzyża Świętego, bezstylowy - zbudowany w latach 1854-1856, z wyposażeniem XVII-XVIII w. W XIX wieku przy kościele istniał szpital dla ubogich. Na cmentarzu kaplica św. Krzyża, dawniej grobowiec Józefa Reccera. We wschodniej części cmentarza mogiła powstańców z 1863 r., ozdobiona płaskorzeźbą. W 1914 r. pochowano tu też poległych w bitwie pod Maszewem legionistów z 1 pułku strzelców, jednak mogiła ta nie zachowała się.

1992 r.
_______________________________________________________________________________
Pomnik powstańców 1863 r. w Jeziorsku

  Fot. Janusz Marszałkowski 


Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1819

 Akt 20.
02.03.1819
22.02.1819 umarła z Zakrzewie pod nr 1 Wielmożna Bogumiła z Nasierowskich Miłkowska, lat ~100, córka Andrzeja i Katarzyny z Grudzielskich Nasierowskich, niegsyś dziedziców Chojna i Główczyna, tam urodzona, żona najpierw Urodzonego Bartłomieja Grabińskiego, dziedzica Strzegowy, potem Wielmożnego Kajetana Miłkowskiego, kapitana Wojsk Narodowych Gwardii Konnej Saskiej za panowania Augusta Trzeciego
Świadkowie: Wielmożny Piotr Miłkowski, adwokat sądu wartskiego, w Warcie zamieszkały, lat 61, syn zmarłej i Mateusz Lesiewicz, organista z JeziorskaGazeta Warszawska 1825 nr 95

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 30 Czerwca r. b. o godzinie 10 rano, w Mieście Powiatowem Warcie przed W. Pawłem Dembskim, Notaryuszem publicznym Ptu Wartskiego w Warcie zamieszkałym, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ostrowa z przyległą wsią Jeziorsko i folwarkiem Młynisko zwanym, w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonych.—Dobra te czyniły roczney dzierżawy 4500 zł. Pl. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela 1825 r. i trwać ma do tegoż czasu 1828 r. —W Kaliszu dnia 9 Maia 1825 r.
J. Słowikowski.

Gazeta Warszawska 1826 nr 33

WIADOMOŚCI KRAJOWE.
Kommissyia Rządowa Sprawiedliwości.
Ogłasza, iż Xiążę Namiestnik Królewski postanowieniem w dniu 14 b. m. wydanem, zapis summy zł: Pol: 2000 z procentem po pięć od sta, przez niegdy Józefa Czyżewskiego dziedzica Dóbr Maszewa, w dodatku do testamentu własnoręcznego na dniu 6 Marca 1824 zdziałanym, na fundusz Kościoła Parafialnego w Jeziersku w Powiecie Wartskim Woiewództwie Kaliskiem uczyniony, stosownie do Art: 910 Kodexu Cywilnego, z zachowaniem praw osób trzecich i pod warunkami przez testatora zastrzeżonemi, zatwierdzić raczył.
W Warszawie d. 22 Lutego 1826 r.
Minister Prezyduiący:
Ig: Sobolewski.
Za Sekretarza Jeneralnego
K. Hoffmann.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1831

 Akt 64. Ostrów
26.12.1831
Marianna Teofila Rozalia Pstrokońska ur. 06.12.1831 w Ostrowie
Ojciec: Wielmożny Wincenty Poraj Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, tamże zamieszkały, lat 43
Matka: W. Petronela z Gojskich, lat 34
Chrzestni: Ks. Franciszek Ksawery Strzeliński, proboszcz jeziorski i W. Rozalia z Mlickich Pstrokońska, ciotka dziecięcia

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 14

Wydział i Sekcja Skarbowa. Nr. 10146/1294. z r. 31.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA KALISKIEGO.
Z Obwodu Kaliskiego zbiegło 6 męszczyzn do Gwardyi Ruchomey powoła­nych, w celu uniknienia służby woyskowey, rysopis umieszczaiąc poniżey, wzywa wszelkie władze i każdego w szczególności, aby skoro z tych, który wyśledzony będzie, zaraz uięty i do Kommissarza Obwodu Kaliskiego pod strażą odesłany został, w Kaliszu dnia 27 Marca 1831 r.
Prezes NIEMOJOWSKI. S. J. Dziewulski.
Lista zbiegłych osób do Gwardyi Ruchomey powołanych.

3) Franciszek Kowalczyk z wsi Jeziorsko, gminy Ostrów Wartski, ma lat 23 wzrost średni, twarz okrągła, nos mierny, oczy i włosy ciemne.  


Dziennik Powszechny 1834 nr 222

Przez zgon Józefy z Pstrokońskich Gałczyńskiej, otworzył się spadek, o którem podpisany Reient donosząc, zawiadamia, że do przeniesienia własności summ 5,000 złp. i 10,000 złp. na dobrach Ostrowie i Jeziorsko, w Powiecie Wartskim położonych, w dziale III i IV pod Nrem... lit. b, c, zahypotekowanych, termin na dzień 12 Lutego roku 1835, w Kancellaryi podpisanego wyznaczony został, Kalisz dnia 31 Lipca 1834 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, F. Bajer.

Dziennik Powszechny 1836 nr 164

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego. Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Janie Gałczyńskim, na dniu 16 Stycznia 1831 r. zmarłym, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku mających, a mianowicie: 1; co do współwłasnosci dóbr Dzierzbina z przyległościami, w Powiecie Kaliskim; i 2, co do współwłasności summy 84,594 złp. na dobrach Ostrowie i Jeziersku, w Powiecie Wartskim położonych, w dziale IV pod Nr. 1 wpisanej, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 8/20 Grudnia 1836 r., godzinę 9 z-rana, tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta. Kalisz d. 19/31 Maja 1836 r. Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 164

(N. D. 3607) — Kommissya Rządowa Sprawiedliwości.
Rada Administracyjna Postanowieniem swém z d. 16 (28) Czerwca r. b. Nr. 14,984 darowiznę rs. 150 dla Kościoła Parafialnego we wsi Jeziersku Gubernii Kaliskiej, tudzież drugiej podobnej summy rs 150 dla ubogich w Szpitalu przy tymże Kościele znajdujących się, czyli ogółem rs. 300 przez X. Franciszka Strzelińskiego, aktem urzędownie na dniu 7 (19) Czerwca 1843 r. sporządzonym, uczynioną i stosownie do przepisów prawa przyjętą w myśl art. 910 K. C. z zachowaniem praw osób trzecich i pod warunkami w akcie darowizny oznaczonemi, zatwierdziła. w Warszawie dnia 5 (17) Lipca 1844 r.
Z polecenia: р. o Dyrektora Kancellaryi
Szef Wydziału, W. Konopka.


Gazeta Codzienna 1844 nr 198

Rada Administracyjna zatwierdziła: 3) darowiznę r. sr. 150 dla kościoła paraf. we wsi Jeziersku gub. Kaliskiej, tudzież r. sr. 150 dla ubogich w szpitalu przy tymże kościele znajdujących się, przez Kdza Franc. Strzelińskiego uczynione.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 21

(N. D 621) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadku po niegdy Józefie Gałczyńskim współwłaścicielu summ złp. 15,500 i złp. 4494, wprzód na dobrach Ostrów i Jeziorsko w Okręgu Wartskim leżących hypotecznie lokowanych, z większego kapitału tamże w dziale IV. pod Nr. 1 dla SS-rów Onufrego Gałczyńskiego zabezpieczonego wypływających, z powodu jednak spłacenia ich pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na rzeczone dobra udzielonemi, w depozycie Dyrekcyi Głównej tegoż Towarzystwa będących, wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej na dzień 19 (31) Lipca r. b. w którym interessenci do spadku tego z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą.
Kalisz dnia 6 (18) Stycznia 1848 roku.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 123

(N. D. 1161) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do ukończenia postępowań spadkowych:
1. Po Antonim Pstrokońskim jako wierzycielu summ rs. 150, na dobrach Ostrowie, Jeziersku i Wilczkowice rs. 1870 kop. 27 1/2 na dobrach Ostrowie i Jeziersku, rs. 1992 kop. 75 i rs. 217 kop. 50, na dobrach Wilczkowie zahypotekowanych, i co do schedy przypadającej mu w spadku po Katarzynie z Pstrokońskich Hulewiczowéj z summ rs. 150 na dobrach Ostrowie, Jeziersku i Wilczkowie i rs. 1992 kop. 75, na dobrach Wilczkowie mieszczących się.
(…) wyznacza termin na dzień 31 Sierpnia (12 Września) 1848 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 6 (18) Lutego 1848 roku.
N. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 57

(Ν. D. 1130) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza toczące się po osobach zmarłych postępowania spadkowe:
5) Po xiędzu Franciszku Strzelinskim jako wierzycielu części summy rs. 27 k. 32 za odcięte kupony w depozycie Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z pożyczki na dobra Ostrów i Jezierski z Okręgu Wartskiego znajdującéj się. Do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznacza się termin na dzień 19 (31) Sierpnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Hypotecznéj.
Kalisz dnia 7 (19) Lutego 1849 roku.
Nepomucen Wojciechowski

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 183

(N. D. 3707) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1. Po Karolu Drezie co do summy złp. 2700, na dobrach Ostrów Jeziersko w dziale IV. pod Nr. 7, wpisanéj.
(...) zwyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 15 (27) Lutego 1851 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w mej Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych, pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 12 (24) Lipca 1850 roku.
M. Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 161

(N. D. 3743) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
W dniu 7 (19) Stycznia 1855 r we wsi Jeziersku gminie ostrów Wartski pod szopą znalezione zostały zagrzebane w słomie zwłoki człowieka nieznanego z imienia, nazwiska i pochodzenia, ubrane w koszulę brudną płócienną, palto sukienne czarne z podszewką flanelkową żółtą w kratki, spodnie kortowe koloru bronzowego, buty z obciętemi cholewami, do których nogawki od spodni niedostawały i czapkę czworo graniastą z zielonego manszestru; obszytą brunatnem futerkiem. Człowiek ten był wzrostu dobrego, lat przeszło 50 liczący, włosów na głowie czarnych z siwemi pomięszanych, dość krótko ostrzyżonych, brody zarośniętej podobnegoż koloru włosami rzadkiemi, twarzy okręgłej, mocno nabrzmiałej, nosa krótkiego spłaszczonego, oczu szarych, z wyprowadzonego śledztwa tę tylko osiągnąć dało się wiadomość, iż człowiek ten jak sam za życia oświadczał miał być z professyi kucharzem i nazywać się Jurkiewiczem. Wzywa przeto każdego ktoby wiedział o rzeczywistem imieniu, nazwisku i pochodzeniu wyżej wspomnionego człowieka, aby wiadomość tę śpiesznie Sądowi tutejszemu udzielił.
Tyniec pod Kaliszem d. 12(24) Czerwca 1856 r.
Sędzia Prezydujący, Jasiński Ass. w z.

Dziennik Warszawski 1865 nr 121

(N. D. 3032). Na żądanie Julji z Nenckich Adolfa Kokeli żony, czyli obojga małżonków Kokeli, we wsi Wilczkowie Okręgu Wartskim, tudzież Florentyny z Nenckich Władysława Kokeli żony, czyli małżonków Kokeli, we wsi Boczki zamieszkałych, Romana Ostapowicza Patrona za obrońcę ustanowionego mających, przeciwko Katarzynie z Serwaczyńskich Nenckiej wdowie, w imieniu własnem i jako matce i głównej opiekunce nieletnich dzieci Adama-Józefa-Marcellego, Leona, Hipolita Nenckich, we wsi Bruss Okręgu Szadkowskim mieszkającej, tudzież przeciwko Eleonorze z Nenckich Romana Falęckiego żonie, we wsi Ostrowie Okręgu Wartskim mieszkającej, od których Jan Nawrocki jest Obrońcą ustanowiony, zapadł dnia 8 (20) Listopada 1862 r. wyrok Trybunału dział majątku po Stanisławie Nenckim stanowiący. Po śmierci Katarzyny z Serwaczyńskich Nenckiej spadek po niej przeszedł na powodów i pozwanych, opiekunem zaś nieletnich ustanowiony został brat ich Władysław Kokeli, a przydanym Edmund Knopf w Oprzężenie Okręgu Radomskim. Tytuł ich własności dotąd jest zapisany na Wilhelma Nenckiego, który je synowi swemu Stanisławowi Nenckiemu testamentem zapisał.
Dobra Ostrów i Jeziersko składały się dawniej ze wsi zarobnej, dziś oczynszować się mającej, mają rozległości:
1. w Ostrowie: a) w użytkach dworskich morgów. 1106 prę. kw. 214
b) w użytkach włościan morgów.... 172 prę. kw. 38
Nadto mają wspólne pastwiska z dobrami Brodnia m. 249 prę. kw. 24
razem morgów 1527 prę. kw. 276
Szacunek ich przez biegłych wyrokiem mianowanych, postanowiony jest na rsr. 17,235 kop. 40. Temczasowe przysądzenie odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Kaliskiego przed delegowanym Sędzią Starczewskim dnia 5 (17) Czerwca 1865 r. o godzinie 3-ej z południa.
Kalisz dnia 1 (13) Maja 1865 r.
Roman Ostapowicz,
Patron Trybunału. (7714)

Dziennik Warszawski 1869 nr 192

N. D. 6575. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci Julji Kokeli co do współwłasności dóbr Ostrów i Jeziorsko z Okręgu Wartskiego i co do wierzytelności złp. 39,064 gr. i 25 pod Nr. 31 w dziale IV wykazu dóbr Wilczków z Okręgu tegoż mieszczącej się, otworzył się spadek, do uregulowania którego termin na dzień 8 (20) Marca 1870 r. przed sobą w Kaliszu w Kancelarji Ziemiańskiej wyznaczam.
Kalisz d. 29 Sierp.( 10 Wrześ.) 1869 r.
Zenon Łopuski.

Kurjer Warszawski 1871 nr 263


20 Września, we wsi Jeziersko gminie Ostrów Wartski powiecie Turekskim, 6-cio-letnia dziewczyna włościańska Marjanna Werner, w nieobecności rodziców zapaliła na sobie suknię i z poparzenia we dwa dni umarła.

Kaliszanin 1872 nr 66


Wypadki śmierci. (...) w d. 25 czerwca (7 lip­ca) r. b., na folwarku Jeziersko, gm. Strow, dzie­wczynka lat 1 i pół mająca, Józefa Włodarczyk, wpadła do studni i utonęła;  (D. G. K.)

Dziennik Warszawski 1874 nr 24

N. D. 742 Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Eleonory z Nenckich Falęckiej Romana Falęckiego obywatela małżonki, w asystencji i za upoważnieniem męża czyniącej, w Warszawie zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrano mającej, który od niej stawa i subhastacją dóbr Ostrów Wartski i Jeziersko popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 13,500 z procentem od Jana Daniszewskiego właściciela tych dóbr należnej, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu dnia 10 (22) Listopada 1873 r. sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone w drodze Sądowej wywłaszczenie,
DOBRA ZIEMSKIE
OSTROW WARTSKI i JEZIERSKO składające się z jednego dominialnego folwarku pod nazwą Ostrów Wartski oraz dwóch wsi uwłaszczonych, Ostrów Wartski i Jeziersko, tudzież dworskiej karczmy z zajazdem i kuźni kowalskiej w wsi Jeziersku, przyległym lasem, z wszelkiemi budynkami dworskiemi, gruntami, łąkami, pastwiskami, propinacją, rybołówstwem, polowaniem, z tem wszystkiem co całość dóbr do dłużnika należącą stanowi, z inwentarzem żywym i martwym, z wyłączeniem jedynie zabudowań i gruntów na uposażenie i własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnego wyłączenia i ograniczenia.
Dobra te położone są w parafji Jeziersko, gminie Ostrów Wartski, powiecie Turekskim, okręgu Wartskim, gubernji Kaliskiej, graniczą z jednej strony z dobrami Zakrzew, z drugiej z dobrami Maszów, z trzeciej z dobrami Miłkowice, a z czwartej z dobrami Brodnia. Odległe od miasta Turku mil 3 1/2*, Warty wiorst 10, Błaszek mil 3 1/2, Sieradza mil 3 1/2, osady dobra wiorst 10, Stawu i Koźminka po mil 3*. Właścicielem tych dóbr jest Jan Daniszewski z własnych funduszów się utrzymujący, w tychże dobrach zamieszkały, i w jego znajdują się posiadaniu.
Budynki w tych dobrach znajdują się potrzebie gospodarstwa odpowiednie. Dobra te mają wspólne pastwisko z sąsiedniemi dobrami Zakrzew, Tądow dolny i Brodnia, na łęgu wielki nazywanym, nad rzeką Wartą położonym około 630 mórg miary nowopolskiej przestrzeni mieć mogącym, w wsi Jeziersku jest Kościół murowany, granice niesporne obcą dziedziną nie przecięte, a rozległość sposobem przybliżonym wynosi około włók 21 mórg 22, grunta należą do klasy II i III, dalsze szczegóły, jak oraz ilość inwentarzy i wysiewu, znajdują się w protokole zajęcia. Podatki roczne do kasy powiatu w Turku opłacające się wynoszą rs. 469 kop. 44. Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Ludwikowi Henrych, Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie dnia 19 Listopada (1 Grudnia) 1873 r., a Józefowi Stempniewskiemu Wójtowi gminy Ostrów Wartski, dnia 20 Listopada (2 Grudnia) t. r., obydwom do rąk własnych a następnie do księgi wieczystej Kancelarji Ziemiańskiej dnia 3 (15) Stycznia 1874 r., zaś do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 8 (20*) Stycznia t. r. wpisany i zarejestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży, na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 27 Lutego (11 Marca) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz 10 (22) Stycznia 1874 r.
Skoczyński.

*nieczytelne


Kaliszanin 1875 nr 75

W dniu 7 b. m., we wsi Ustkowie, po sześciomiesięcznej chorobie, zakończył życie ś. p. Wojciech Czerkowski, w wieku lat 70 i zwłoki jego na cmentarzu we wsi Jeziorsku pod Wartą złożone zostały.

Pokój Twoim cieniom cny starcze! Oby ziemia była Ci lekką!

Kaliszanin 1876 nr 76

(Art. nad.) (Spóźnione). W dniu 16 lipca r.b. byliśmy świadkami rzadko zdarzającej się uroczy­stości.
Jeziersko, położone w powiecie turekskim, ob­chodziło doroczny odpust N. M. Panny Skaplerznej. Tłumy ludu pobożnego spieszyło z wesołem obliczem, aby przywdziać szatę niewinności,—skaplerz maleńki, co mu w jego doli jest silną tar­czą i puklerzem w przeciwieństwach. I nam jadą­cym przypadkowo, na widok tych twarzy tak bło­go uśmiechniętych, jakoś serce silniej uderzyło. Przeszłość miniona, dawna wiara, chłopięce lata, obraz rodzinnej strzechy, uleciałe marzenia, żywo poczęły malować się w myśli — gdy w tem głos rozkołysanych dzwonów, śpiew kapłanów i jakiś pochód tryumfalny z proboszczowskiego mieszka­nia uderza nasze oczy.
Ździwieni—stawamy. Na końcu tego pochodu idzie para małżonków wspartych na laskach. To jubileusz, i to jubileusz 50-letni wzajemnego po­życia. Idą ze łzą w oku, z wniesioną piersią od uczucia, co porusza ich serca, idą — aby złożyć Bogu dziękczynienia, za dolę i niedolę, za dobre i złe co ich w życiu spotykały.
Pytam się stojącego obok mnie, co to za je­dni—to rodzice, odpowiada mi, naszego probosz­cza, W-ni Konwerscy, dziedzice wsi Zawadek z po­wiatu sieradzkiego.
Co za wzniosły obraz. Syn-kapłan błogosła­wi swych rodziców, robi krzyż św. nad ich gło­wami. Dziecię z wzniesionemi rękami ku niebu, klęka na stopniach ołtarza, aby Panu nad Pany polecić tych, co mu dali życie. Od tego widoku oczu oderwać nie mogliśmy, pochyleni z korzą­cym się ludem, wzruszeni wymownem słowem ks. Baryłkiewicza, a przy końcu nabożeństwa zachwy­ceni prześlicznem przemówieniem ks. Adama Grzelińskiego proboszcza z Warty—zdawało nam się, że Opatrzność wyraźnie skierowała nasze kroki do Jezierska, aby zwątlone siły pokrzepić, słabną­cego ducha umocnić i przy tej uroczystości nau­czyć się, że miłość Boga zawsze łączy się z mi­łością ludzi.
Liczne grono rodziny jak: synów, wnuków, pra­wnuków, obywateli, duchowieństwa i znajomych przeprowadzało szanownych Jubilatów do mieszka­nia syna, i my też patrząc na tych zacnych osi­wiałych w pracy ludzi i godnych obywateli, choć tem słowem łączymy się do tej uroczystości i do ogólnych życzeń dołączamy i nasze. w. m.

Kaliszanin 1878 nr 59

W d. 27 lipca 1878 r. licznie zebrany orszak pogrzebowy, rodzeństwa, przyjaciół, sąsiadów i znajomych, odprowadził na cmentarz parafjalny w Jeziorsku na wieczny spoczynek, zwłoki ś. p. Wiktorji z Doruchowskich Dłużniakiewiczowej, która po ciężkiej chorobie, opatrzona Św. Sakramentami, z tą błogą nadzieją, iż opuszczając ten padół ziemski, dąży do wiekuistej chwały, pożegnała przytomnych i ostatnie tchnienie oddała Bogu. Ś. p. Wiktorja przeżyła między nami lat 47, jako posłuszna córka, dobra żona, troskliwa matka, i zacna obywatelka; zbliżająca się ostatnia chwila rozstania z mężem, rodzeństwem, owiana była błogiem i tajemniczem uczuciem, które tylko gruntowna pobożność i niezachwiana wiara religijna zrodzić może. Zasługi i cnoty, jakiemi ś. p. Wiktorja w życiu jaśniała , nie są daleko znane światu, bo żyjąc w kółku domowem, w wychowaniu wzorowem rodzeństwa po większej części się zamykały. My, którzyśmy Jej życia bliskiemi byli świadkami, mamy głębokie przekonanie, iż jako chrześcijanka, żona, matka i polska obywatelka ziemska, spełniła swe posłannictwo z całą sumiennością, jakie jej Najwyższy na ziemi powierzył. W. R.

Kurjer Warszawski 1879 nr 209


Dnia 8 września, w kościele parafjalnym w Jeziersku, ks. Adam Grzeliński, proboszcz z miasta Warty, pobłogosławił związek małżeński pomiędzy panną Marją Dłużniakiewiczówną, córką nieżyjących już: Aleksandra i Józefy z Świerczyńskich małżonków Dłuźniakiewiczów, a panem Hipolitem Łuniewskim, rejentem z Warty. Liczny orszak weselny podejmowany był gościnnie w Klonowie, majętności dziedzicznej stryja panny młodej.  


Kaliszanin 1885 nr. 38

Administrator parafji Kwiatkowice, ks. Bolesław Chiczewski przeniesiony na takąż posadę do parafji Jeziersko w pow. tureckim.

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 552

Pożary. We wsi Jeziorsku, w powiecie Tureckim, guberńji Kaliskiej, spaliło się niedawno 20 chat i 30 budynków gospodarskich. Szczęściem ocalał kościół z plebańją i urząd gminny. a.

 
Gazeta Kaliska 1893 nr. 38

Dnia 22 we wsi Jeziersku, powiatu tureckiego, zmarł nagle 50-letni Kazimierz Szewczyk.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1895 nr 146

Ś.† p.
IGNACY PAPARONA
PSTROKOŃSKI
właściciel dóbr Ustków, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zakończył życie d. 27 maja r. b., przeżywszy lat 57.
Przeniesienie zwłok z Ustkowa do kościoła parafjalnego w Jeziorsku, odbędzie się dnia 30-go maja, to jest we czwartek, zkąd w dniu następnym, to jest dnia 31-go maja po nabożeństwie zwłoki ś. p. Ignacego złożone będą w grobach rodzinnych w Rossoszycy. Na smutne te obrzędy zapraszają

krewnych, przyjaciół i znajomych stroskana siostra i rodzina.  

Gazeta Kaliska 1897 nr. 17

Z Jeziorska, pow. tureckiego. W kościele we wsi Jeziorsko, pow. tureckiego, dokonaną została kradzież pieniędzy. Podobna kradzież była praktykowana przed paru tygodniami w kilku sąsiednich kościołach, lecz sprawcy nie złapano, widać nie lada ptaszek. Wybrał on się na nowe łowy i w dniu 13 b. m. przybył do wsi kościelnej Jeziersko , aby tutaj, opuszczony w peregrynacji  kościół ograbić. I rzeczywiście pod chwilową nieobecność służby, rozbił skarbonkę jedną—gdyż druga, należąca do bractwa, jest na zewnątrz niewidoczna i zemknął. Miejscowy strażnik  K . M izger, który skoro tylko przybył z obchodu gminy i dowiedział się o fakcie, natychm iast udał się do Dobry, gdyż w tym kierunku widziano idącego podejrzanego człowieka. W Dobry zawiadomił wachmistrza Dobrskiego ucząstku, który z nim i p. K ., wójtem osady, udali się wspólnie w pogoń i schwytali ptaszka o 4 mile od miejsca faktu, u jego ojca. Naturalnie, po szczegółowej rewizji, znaleziono przy nim dwa klucze od skarbca, które zniknęły wraz z gotówką z kościoła, a które stanowią corpus delicti kradzieży, do jakiej się przyznał. Tutaj dodać muszę, że energja policji ucząstku Dobra zasługuje na pochwałę:  wachmistrz—za nietracenie chwili czasu, a strażnik Mirgicz, który nie pierwszy raz wykazuje swoją gorliwość w służbie, na uznanie, że należycie spełnia obowiązki, nań włożone przez władzę. Jako proboszcz par. Jeziersko, czuje się w obowiązku w imieniu swojej parafji podziękować im, że tak mój kościół, jak i inne oswobodzili od plagi, grasującej od jakiegoś czasu w naszej okolicy. X. S. 

Tydzień Piotrkowski 1900 nr. 51

Zmiany w duchowieństwie.
Administratorzy parafii: Borowno w pow. noworadomskim, ks. Antoni Walutycz i parafii Jeziorsko w pow. tureckim, ks. Antoni Snowadzki przeniesieni zostali jeden na miejsce drugiego.
 
Gazeta Kaliska 1900 nr. 107

(Nad.) Pożegnanie kapłana; Skromny kościółek w Jeziersku rozbrzmiewał w ubiegłą niedzielę serdecznem łkaniem parafjan, żegnających ukochanego pasterza, ostatnie im dającego napomnienia. Samemu mówcy, głos się łamał, na widok szczerego żalu—ludzi—którym lat dwanaście, przodował w każdej myśli zacnej i - uczciwej;—dzieci—garnących się zawsze z taką ufnością do niego, ufnością—nabytą w czasie długich godzin, rok rocznie z niemi spędzanych na nauce, w pracy sumiennej i mozolnej—gospodarzy znanych mu po imieniu, których waśnie godził, dobre zamiary popierał i znał stosunki domowe inteligencji, zjednoczonej we wspólnym a głębokim żalu. Bo choć ksiądz proboszcz Snowadzki, nie wahał się surowo karcić błędów, upomniany nawet musiał uznać słuszność i prawy charakter swego pasterza. Dość rzucić okiem na schludne mury kościoła, gdzie czystość walczy o lepsze z dobrym smakiem w malowidłach ściennych i ołtarzach, gdzie każdy literalnie szczegół został przerobiony, lub zastąpiony nowym, dzięki gorliwości proboszcza, osobistej nawet nie szczędzącego pracy; dość spojrzeć na parafjan znających przepisy wiary, w ich zachowaniu malującą się trzeźwość i rozbudzoną inteligencją, by zrozumieć co zdziałał. To też trudno pogodzić się z myślą, zwłaszcza tym co go najczęściej widywali, to jest chorym i smutnym, że nie ujrzą już w swych progach pełnej energii i życia postaci swego pasterza, niosącego słowa pociechy że dźwięczny głos jego nie podtrzyma chwiejnej ich melodji, z ambony nie usłyszą tych słów prostych, z serca idących, zastosowanych do ich potrzeb, a jednak tak porywających, że najinteligentniejsi z prawdziwą słuchali rozkoszą. Cześć ci czcigodny pasterzu, tysiące ust modli się o twoje szczęście, tysiące ci błogosławią. Oby każda chwila w twem życiu zmieniła się w uśmiech szczęścia, a młodesiły twoje długie lata przymnażały dobro kościołowi i parafjanom. O nas nie zapomnisz, bo nie zapomina się tych, którym wyrządziło się dużo dobrego.

Tydzień Piotrkowski 1902 nr. 42

Administrator parafii Biała w pow. częstochowskim, ks. Jan Szybarski i parafii Jeziorsko w pow. tureckim, ks. Antoni Walutycz, przeniesieni zostali jeden na miejsce drugiego.

Rozwój 1905 nr 87

Z KRAJU.
Warszawskij Dniewnik" dowiaduje się z Turku o pożarze we wsi Jeziorsku, gminy Ostrów Wartski następujące szczegóły:
Pożar pojawił jednocześnie z obu stron wsi w budynkach, w których nie mogło być ognia, tak, że o podpaleniu nikt nie wątpi. Pierwsi z włościan, którzy zauważyli pożar i uczynili alarm, widzieli szybko uchodzącego człowieka, który następnie wmieszał się w tłum włościan, śpieszących do pożaru.
Przedsięwzięte zostały wszystkie środki, aby obronić urząd gminny i budynki kościelne, lecz na próżno, ocalał tylko kościół. Spłonęło ogółem 77 budynków, domów mieszkalnych i gospodarczych. Ubezpieczenie od ognia będzie wypłacone w sumie około 11,000 rb. Podpalacza poszukują.

Gazeta Kaliska 1905 nr 105

Straszna klęska. Z Jeziorska, pow. tureckiego, piszą do nas: W dniu 6 kwietnia, o godz. 4 i pół po południu, z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar w szynku, i podsycany wiatrem ogień z szybkością błyskawicy przeniósł się na sąsiednie zabudowania, skutkiem czego spłonęło do szczętu z górą 110 budynków, oraz urząd gminny. Zapasy żywności i sprzęty domowe— wszystkie pochłonął ogień, albowiem w przeciągu 15 minut wszystkie budynki stanęły w ogniu; o ratunku zaś nie można było myśleć. Obraz nędzy i rozpaczy przedstawia nasze Jeziorsko. Przeszło 40 rodzin pozostało bez dachu, środków do życia i utrzymania inwentarza. W imieniu wszystkich dotkniętych klęską, ślę serdeczne „Bóg zapłać" W-mu proboszczowi Szybarskiemu za oddanie plebanji i zabudowań dla pozostałych bez dachu, zaopiekowanie się prawie wszystkiemi dziećmi, nakarmienie ich w pierwszym dniu i trudy przy rozdawaniu nadsyłanych posiłków, pp. Kurcewskim za przysłane 40 bochenków chleba swego pieczywa, wspomożenie pieniężne, zbożowe i w sprzętach gospodarskich, a szczególniej pani sędzinej Kurcewskiej za osobiste zajęcie się losem nieszczęśliwych i podjęte trudy w zbieraniu składek, aby Bóg stokrotnie im to wynagrodził; pp.: Rusinowi, sekretarzowi z Grzybek i wójtowi za przywieziony wóz pieczywa; pp.: Sobiesińskiemu, sekretarzowi sądu i Sadkowskiemu, adwokatowi z Warty, za podjęte trudy przy zbieraniu składek i nadesłane w pierwszych chwilach 70 bochenków chleba, bułek, cukru, herbaty, po które zgłodniałe dzieci, ze łzami w oczach, ręce wyciągały; również ks. Drzewieckiemu, ks. Lisieckiemu, pp. Łuniewskiemu, Popielawskiemu, Skarżyńskiemu, Męczyńskiemu, Kaczorowskiemu, Sadkowskiemu, Sobiesińskiemu, Kwapińskiemu, Rochańskiemu, Nejmanowi, Titchanowi, Zięciakowi, Łukowskiemu, Witalisowi, Sieradzkiemu i innym nieczytelnie podpisanym na liście z Warty za złożenie składki pieniężnej; jak również pp. Czerniawskiemu, b. naczelnikowi poczty w Dobry; Żmudzińskiemu, sekretarzowi i Kinowi, wójtowi, p. Pawłowskiemu z Dobry, za przywieziony wóz pieczywa i śledzi, śle serdeczne „Bóg zapłać". Wiłkowski.


Gazeta Kaliska 1905 nr 165

Ś. p. Anzelm Rudnicki herbu lis obywatel ziemski, po ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dnia 15 czerwca 1905 r. w majątku Klonówek, przeżywszy lat 82. Eksportacja odbędzie się w Niedzielę dnia 18 czerwca r. b., o godz. 6-ej po południu do kościoła parafialnego w Jeziersku, pogrzeb w Poniedziałek dnia 19 b. m. na cmentarzu miejscowym. O czem zawiadamia Rodzina.


Gazeta Świąteczna 1905 nr 1268

Pożar wsi. Jacyś złoczyńcy podpalili z dwóch końców wieś kościelną Jeziersko między miastami Wartą a Dobrą w guberńji kaliskiej. Spłonęło 77 chat i budynków gospodarskich, oraz urząd gminny i dwa domy na plebańji. Ogień mocno zagrażał i kościołowi, ale ludzie go uratowali, porzuciwszy własne płonące mienie, aby tego społecznego domu modlitwy, przybytku Bożego, bronić od pożaru.

Gazeta Świąteczna 1905 nr 1269

O pożarze w Jeziorsku, o którym pisano zeszłego tygodnia w Gazecie, podaję, jako blizki sąsiad, dokładniejszą wiadomość. Pożar był dnia 6-go kwietnia. Przyczyny jego dotąd nie wyśledzono. Wybuchł gwałtownie o godzinie 4 po południu, w stołowni. Wicher gwałtowny wiał od strony zachodniej, z której właśnie była ta jadalnia, więc pożar po drodze prawie całą wieś ogarnął. Spaliły się 44 domy ze wszystkiemi zabudowaniami przy nich, dwa sklepy spożywcze, dom urzędu gminnego i organistówka. Bogu dzięki, że ocalał chociaż kościół i zabudowania dla proboszcza. Straty są ogromne, bo nie zdołano prawie nic wyratować. Z żywiny spalił się jeden koń i dwa jałowiaki. Wioska ta leży nad rzeką Wartą przy drodze bitej z miasta Warty do Dobrej. T. K.Gazeta Kaliska 1906 nr 318

Pierwszy odczyt ludowy na wsi. W niedzielę, dnia 11 listopada r. b., o godzinie 5 wieczorem, w Jeziorsku, gminy Ostrów-Warcki, powiatu tureckiego, odbył się popularny odczyt ludowy z dziedziny weterynarji. Lekarz weterynarji powiatu tureckiego, Kruszyński, mówił „O chorobach zaraźliwych u zwierząt domowych, o zapobieganiu szerzenia się zarazy i jej tępieniu", a zarazem prelegent demonstrował liczne fotogrammy przy latarni magicznej. Zebraną publiczność stanowiło 240 włościan wsi: Jeziorska, Maszewa, Zakrzewa, Zasp i Miłkowic. Słuchacze przyjęli odczyt entuzjastycznie, gospodarze wyrazili się z uznaniem o pożytku rozpowszechniania potrzebnych dla nich wiadomości, a po ukończeniu lekcji wielu dziękowało za urządzenie odczytu. Pierwsza ta próba siewu pożytecznych wiadomości na dotąd nie tkniętej glebie, okazała się nader zadowalającą dla słuchaczów i inicjatorów odczytu i dalsza praca na tej niwie rokuje obfity plon.


Gazeta Kaliska 1907 nr 253

We wsi Jeziersko, w p. tureckim, otwarto szkołę P. M. S. staraniem pp. Kurcewskich.Obwieszczenia Publiczne 1919 nr 89

Sąd pokoju Ustkowski w Warcie, okr. sąd. Kaliskiego, na mocy art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje Marjanny Kasprowiczowej, lat 41, zamężnej ostatnio zamieszkałej we wsi Jeziorsku, gm. Ostrów Warcki, pow. Tureckiego, oskarżonej z art. 581 K. K.
Rysopis poszukiwanej — nieznany.

Osoby, którym wiadome jest miejsce pobytu poszukiwanej, winny powiadomić władze sądowe lub policyjne.


 Gazeta Świąteczna 1919 nr 1997

Człowiek samotny poszukuje pracy na wsi u gospodarza. Zna się na robocie rolnej i umie obchodzić się z końmi. Wolny od wojska. Antoni Olszewski w Jeziorku, w gm. Ostrowie-Warckim, w pow. tureckim.


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: ,
d. 30 września 1919 r.
pod numerem 1732 „Abram Fajwisiewicz", sklep kolonjalny we wsi Jeziorsko, gm. Ostrów-Wartski, pow. Tureckiego; właściciel Abram Fajwisiewicz we wsi Jeziorsko;
pod numerem 1733 „Józef Mitlejner", młyn motorowy we wsi Jeziorsko, gm. Ostrów-Wartski, pow. Tureckiego; właściciel Józef Mitlejner w Jeziorsku;


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Stanisławie Frątczakowej, współwłaśc. 22 mórg 187,5 pręt. i wierzyc. sumy 475 rb. z maj. Ostrów Jeziorsko, pow. Tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 lipca 1924 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Echo Tureckie 1924 nr 12

Z Jeziorska.
Jak każdego roku od powstania pań­stwa polskiego, tak i w roku bieżącym lud­ność miejscowa i okoliczna z małemi wy­jątkami święciła dzień 3 maja.
W roku bieżącym we wsi Jeziorsko zo­stał urządzony pochód, który uformował się po nabożeństwie odprawionem w miej­scowym kościele i pociągnął w stronę wsi Ostrów, gdzie została wzniesiona przez miejscowe Kółko Literacko—Dramatyczne brama tryumfalna, przy której ks. pro­boszcz miejscowej parafji wygłosił okolicz­nościowe przemówienie.
W pochodzie brały udział dzieci szkolne z pięciu szkół powszechnych ze sztandarami, Jeziorska straż ogniowa z orkiestrą, Kółko Literacko-Dramatyczne, banderja konna oraz kilkaset ludności.
Tegoż dnia po ukończeniu pochodu od­było się w remizie strażackiej zebranie członków Jeziorskiej straży ogniowej ochotniczej, celem dokonania wyborów za­rządu straży, do którego zostali wybrani: Ks. Bolesław Zielińsi jako wice prezes (prezesem jest p. Marja Radońska), P. Stanisław Krysiak jako sekretarz, P. Józef Tuszyński jako naczelnik, P. Juljan Kosmalski jako adjutant, P. Józefat Korzeniowski jako zast. gospodarza, oraz powierzono P.
Kosmalskiemu zreorganizowanie orkiestry straży, która z powodu wyjazdu kilku człon­ków chyliła się ku upadkowi, jak również powzięto wniosek zakupienia sztandaru dla straży.

J. Tuszyński

Echo Tureckie 1924 nr 29

POŻARY; —
Dnia 20 sierpnia r.b. w Jeziorsku gminy Ostrów—Wartski, u Antoniego Wolskiego, spłonęły: dom, stodoła, stajnia, narzędzia rolnicze, 43 korce zboża. Szkody 1500 zł., przyczyna bawienie się dzieci zapałkami. Dzięki energicznej akcji Straży miejscowej, z Luboli i Miłkowic, pod kierunkiem p. Józefa Tuszyńskiego pożar umiejscowiono.

Echo Tureckie 1924 nr 30

Subsydjum dla Straży Ogniowych Ochotn. pow. Tureckiego.
Dnia 4 sierpnia 1924 r., na zasadzie uch­wały Wydziału Powiatowego specjalna Ko­misja w osobach p. p. Insp. Ubezp. Łętowskiego i Insp. Sam. Glądały, dokonała podziału subsydjum Sejmiku Powiatowego dla Straży ogniowych pow. Tureckiego 1500 zł. a mianowicie: Związkowi Florjańskiemu w Warszawie 120 zł., Redakcji „Przegląd Pożarniczy" 50 zł., Strażom Ogniowym: w Turku 200 zł. Szadowie 100; po 50 zł. w Uniejowie, Do­brej, Orzeszkowie, Poniatowie, Miłkowicach, po 30 zł. Grodzisku, Drozdowie Chwalborzycaeh, Czepowie, Świnicach, Wilamowie, Wieleninie, Witowie, Niewieszu, Niemysłowie, Pęczniewie, Socha, Cielcach, Ustkowie, Kowale-Pańskie, Wietchininie, Mikulicach, Tokarach, Milejewie, Goszcza­nowie, Jeziorsku, Skęczniewie, Piekarach, Boleszczynie, Psarach i Luboli.
Straży w Kaczkach, jako nie funkcjonu­jącej zapomogi nie przyznano. Straży dwor­skiej w Malanowie, nie wykazującej żadnej działalności, która 1923 r. otrzymała 126 milj. mk. z ubezpieczeń na kupno węży, z tych względów subsydjum nie przyznano.
Straży w Słodkowie nie funkcjonującej, która również otrzymała z ubezpieczeń w naturze węża i od p. Sznerra sikawkę, dla tego również nie subsydjowano.
Powyższy podział został zaaprobowany przez Wydział Powiatowy, na posiedzeniu dnia 5 września r.b. Przeto straże, którym przyznano subsydjum, mogą je otrzymać z Kasy Pow. Zw. Komunalnego, w każdym czasie, w godz. urzędowych, przez osoby pisemnie upoważnione, od odnośnych Za­rządów Straży,
T. O.

Echo Tureckie 1924 nr 32

Z Jeziorska.
Dzień 21 września r.b. będzie dniem pamiętnym dla ludności wsi, okolicy i miejs­cowej Straży Ogniowej Ochotniczej z po­wodu odbytych uroczystości poświęceń: sztandaru straży oraz krzyża na grobie po­ległych powstańców 1863 r. Staraniem i ofiarnością Zarządu Str. Ogn. Jeziorskiej, oraz ofiarności członków zakupiony został
kosztowny sztandar i w miejscowym koś­ciele, przez proboszcza X. B. Zielińskiego poświęcony, a przez chrzestnych wręczony straży. Następnie ze sztandarem i orkiestrą wyćwiczoną przez p. Kosmalskiego z mło­dych chłopców, ruszono na plac, gdzie pod­pisano protokuł, o poświęceniu sztandaru chrzestnym parom, p.p. Helenie Temlerowej, Marji Radońskiej, Feliksowi Radońskiemu i Ludwikowi Temlerowi, w obec­ności naczelnika straży p. Tuszyńskiego, członków Kosmalskiego, Graczykowskiego, Wielgockiego, Krysiaka, Błaszczyka, popie­rających członków, delegatów straży z Mił­kowic i Dobrej, wszystkich czynnych członków, oraz licznie zebranej publiczności. Sztandar sfundowany przez popierających członków straży.
Potem żałobna procesja z chorągwiami i światłem udała się na cmentarz grzebalny, do grobu gdzie spoczywają zwłoki pomor­dowanych przez moskali 16|XI 1863 roku w Poddębinie, 9 polaków powstańców, w walce o wolność Ojczyzny. X. Zieliński po modłach i pięknej mowie odźwierciadlającej ówczesne wydarzenia, poświęcił krzyż, orkiestra odegrała, Kółko Literacko Drama­tyczne odśpiewało „Rotę"
Spoczywają tu pomordowani polacy:
Stanisław Jaśkiewicz z Koźminka, Mutte kominiarczyk z Poznania, Józef Giepert ko­wal z Dobrej, Piasecki, Szabiewski malarz z Bydgoszczy, Józef Kowalski z Kalisza, Andrzej Kiełczyński z Poznańskiego, Śleboda i Ratajczyk owczarek obydwaj z Poz­nańskiego. Zwłoki zostały przewiezione na cmentarz w Jeziorsku, w nocy 18|XI 1863 r. z polecenia sądu policyjnego w Warcie, tajemnie złożone do grobu. Organista p. Kosmalski odnalazł akt, staruszka Katarzy­na Wróblowa wskazała grób bohaterów, straż ogniowa ufundowała krzyż dziś uroczyście poświęcony.
Po tych uroczystościach straż ogniowa, dziarska w nowych mundurach, w pełnym komplecie, z Prezesową p. Marją Radońską gościli w remizie z górą 70 osób
J. B. Tuszyński.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 53

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wcią­gnięto następujące firmy pod NrNr:
d. 30 kwietnia 1924 r.

5484 „Matylda Graczykowska", restauracja z wyszynkiem napojów alkoholowych, we wsi Jeziorsko, gm. Ostrów Wartski, star. Tureckiem; właśc. Matylda Graczykowska, zam. w Jeziorsku.


Gazeta Świąteczna 1924 nr 2280

Listy do Gazety Świątecznej. Ze wsi Jeziorska pod miastem Wartą w stronach kaliskich. Do was, miłych czytelników, kilka słów chcemy napisać od nas, nowych przedpłatników, co też w naszych stronach słychać. Z innych stron czytamy wiele nowych i ciekawych rzeczy, to też rzeknąć można śmiele i nikt temu nie zaprzeczy, że są ludzie, którzy w pracy wytężają siłę całą, by uzdrowić jak najrychlej naszą Polskę zmartwychwstałą. Ale u nas, żal się Boże, jak lud żyje w okolicy! A toć sprząta, sieje, orze, lecz poza tem już nic więcej. Wioska nasza nie tak mała, bo głów liczy ze czterysta, więc Gazeta by się zdała, lecz niewielu z niej korzysta, z tej Gazety i z jej plonu, która w Polsce jedność szczepi, co jest światłem w każdym domu i rozjaśnia umysł lepiej, byśmy żyli z sobą w zgodzie, porzucili kłótnie, swary, jak powinno być w narodzie katolickiej świętej wiary. Choć tu naród nie złej woli, zgodny sąsiad ze sąsiadem, ale młodzież nam swawoli i nie świeci tu przykładem. Bo jak przyjdzie dzień świąteczny, to się zbierze do jednego i urządzi wir taneczny, a poza tem wiele złego. Choć tam może kto zaprzeczy, prawdę twierdzę ze swej strony, wszak ksiądz proboszcz na złe rzeczy krzyknął nieraz już z ambony. A więc, bracia, bez wahania, w naszej wsi i okolicy zabierzmy się do czytania, starzy, młodzi, bez różnicy. Wiele na tem skorzystamy, bo oświata to sprowadzi, że i wady swe poznamy i w biedzie nam też poradzi. Tak naprzykład własnej szkoły wioska nasza nie posiada, z dziatwą mamy wciąż mozoły, a przecież się uczyć rada. Możnaby na to poradzić, by zbudować szkołę nową, z kłopotu się wyprowadzić, lecz pomyśleć trzeba zdrowo. Żebyś jednak umiał przecie zdrowo myśleć, radzić komu, bez Gazety nigdy w świecie nie nauczysz się rozumu. Ale cóż to się zrobiło? Ku lepszemu nam się darzy, — bo Gazetę opłaciło kilku we wsi gospodarzy. Inni, niepodobni do tych, nie pomyślą o tem wcale, aby wydać kilka złotych i Gazetę czytać stale. Bo gdzie im tam pismo w głowie! Chciej ich skłonić do Gazety, to ci każdy wnet odpowie: „To koszt taki, że o rety!” Lecz gdy w domu kogo gości, albo z kumem gdzie się zejdzie, to nie robi oszczedności, tylko piją, ile wejdzie. Co niejeden tam z lubością przez godzinę w karczmie stracił, na rok cały by z pewnością Gazetę sobie opłacił. I czynią to z własną stratą, popełniają błąd w tem wielki, bo nie dążą do oświaty, tylko zawsze... do butelki. Myśmy tu innego zdania (prawda, że nas garstka mała), wzięliśmy się do czytania, — wtem jest nasza chluba cała. I choć na rozrywki inne próżno grosza nie tracimy, lecz na cele dobroczynne zawsze chętnie udzielimy. Więc pragniemy, by sąsiedzi też za naszym poszli śladem, posłuchali dobrej rady, co jest wzorem i przykładem. Niech rzecz każdą pożyteczną wspiera wszelka dusza polska, więc czytajmy też „Świąteczną”. Czytelnik ze wsi Jeziorska — St. Krysiak.

Echo Tureckie 1925 nr 11

Wypadki:
Utonięcie.
W dniu 2 marca r. b. utonął w rzece Warcie 19 letni Jan Szuszwedyk, mieszka­niec wsi Jeziorsko, gm. Ostrów-Wartski, który z kolegami przeprawiał się łódką przez rzeką. Z powodu wezbranej rzeki łódź przewróciła się i bystry prąd wody pochło­nął Szuszwedyka. Koledzy nieboszczyka chwycili się liny przewozowej promu, dzię­ki czemu ocaleli. Zwłok Jana Szuszwedyka dotychczas nie wydobyto.
W. F.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 12

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wcią­gnięto następujące firmy pod NrNr:
d. 1 października 1924 r.

5937 „Stanisław Krysiak", sklep spożywczy we wsi Jeziorsko, gm. Ostrów-Wartski, pow. tureckiego. Właśc. Stanisław Krysiak, zam. we wsi Jeziorsko.

Echo Tureckie 1925 nr 13

Zjazd dozorów szkolnych.
W dniu 20 marca r. b. o godz. 11 rano w sali Sądu Pokoju w Turku, rozpoczął się Zjazd Dozorów Szkolnych i przedstawi­cieli Rad gminnych, na który zebrało się przeszło 70 osób.
Zagaił Zjazd przewodniczący powiatowej Rady Szkolnej ks. kan. Majewski, wygło­siwszy zarazem referat p. t. Cel i zakres działania dozorów Szkolnych. Drugi referat wypowiedział Inspektor Samorządowy p. Glądała p. t. Sprawy finansowe Szkolnict­wa. Prelegent wskazał, na 3-y główne przy­czyny wywołujące kłopoty finansowe w szkolnictwie powszechnem, 1) niedostatecz­ne zrozumienie przez ciała, uchwałodawcze rady i zebrania gminne, potrzeby i znacze­nia oświaty powszechnej, 2) ograniczenia ustawowe samorządów, wypływające z usta­wy z dn. 11 sierpnia 1923 r. o uregulowa­niu finansów, 3) niezdolność płatni­czą podatników w obecnym trudnym okre­sie. To powoduje krytyczny stan finanso­wy w Dozorach Szkolnych. W miastach sy­tuacja finansowa jest lepsza. Rady Miejskie w Turku, Dobrej i Uniejowie wywiązują się dobrze w sprawach szkolnictwa: Turek buduje szkołę okazałą. Dobra nabyła, duży, ładny dom na szkoły powszechne. Nato­miast niektóre gminy po macoszemu trak­tują te sprawy, np. Kościelnica gdzie rada gminna zupełnie i literalnie nic nie uch­waliła na szkolnictwo, a gmina Skarżyn za­miast 5 tys. zł. potrzebnych na szkolnict­wo uchwaliła 400 zł. wówczas gdy na sa­mo zapłacenie komornego za lokale wy­maga się 600 zł. Referat wywołał ożywioną dyskusję w której przyjęli udział p.p. Juszkiewicz z Czepowa, b. poseł Krysztoforski, Rutka z Piekar, Zając z Piętna, Pajeski, Rybak z Luboli, Ścibior z Kościelnicy, Rajska z Goszczanowa, Sieczko z Uniejowa, Głąbowski, Ks. Zieliński z Jeziorska, Inspektor Bartel, Kolska z Wrzący. Na wszystkie zapytania referent dał wyczerpu­jące wyjaśnienia.
Trzeci referat wygłosił Inspektor Szkolny p. Bartel, p. t. Obowiązek szkolny. Prelegent wspomniał, że w kraju 1 i pół miljona dzieci bez nauki: 50 % analfabetów, że 3 klasy szkoły powszechnej przysposobić mają ucznia do 4 klasy gimnazjalnej, że tendencją jest, aby pierwszą klasę w gim­nazjach zamknąć już w niedalekiej przysz­łości. W dyskusji przyjmowali udział p.p. Rybak, Soszyńska, Warych, Górowski, Rut­ka, Juszkiewicz, Benedyczak.
Czwarty referat wygłosił p. Głębowski p. t. Święto Sadzenia drzew. W dyskusji przyjmowali udział p.p. Wyganowski, Rutka, Krysztoforski. Dążeniem jest aby drogi w Polsce były wysadzone drzewami owocowemi, tym emblematem kultury widocznej, a także pożytku.
Piąty referat p. t. Hygjena Szkolna wyg­łosili dwaj prelegenci p.p. Dr. Wójcikow­ski i kierownik szkoły w Turku Żuchowski, pierwszy fachowo, drugi o utrzymaniu czystości w szkole.
Dyskutował p. Krysztoforski i inni.
Następnie w wolnych wnioskach podno­szono kwestję szczepienia ospy, potrzebie zwoływania zjazdów przynajmniej 2 razy do roku. Dyskutowali ks. proboszcz z Malano­wa, Krysztoforski, Rajski i inn.
Zjazd ten odznaczał się wielkiem zaintere­sowaniem, ożywieniem, treściwemi kwestjami i wyniósł kilka dodatnich uchwał, któremi mają się kierować członkowie Rad Szkolnych i Rad gminnych.
Zakończył się Zjazd zwiedzeniem in cor­pore placu na którym wznoszą się mury budującego się gmachu Szkoły Powszech­nej w Turku.


Echo Tureckie 1926 nr 5

Osobiste.
Dnia 28 stycznia 1926 r. w kościele parafjalnym w Miłkowicach, ksiądz Prałat Majewski z Turka, w asystencji miejscowego Proboszcza ks. Balcerzaka, przy udziale Proboszcza parafji Jeziorsko ks Zielińskiego, pobłogosławił związek małżeński zawarty między p.. Kazimierą Dąbrowolską, urzędniczką Urzędu Skarbowego, córką Euzebjusza, a p. Toma­szem Glądałą, synem Piotra, Inspektorem Samo­rządowym powiatu Tureckiego, Członkiem Komitetu Redakcyjnego naszego Tygodnika.
Nowożeńcom składa serdeczne życzenia "Szczęść Boże"

Redakcja


Echo Tureckie 1926 nr 6

z JEZIORSKA
gmina Ostrów—Wartski
Na scenie w budynku straży ochotniczej ogniowej we wsi Jeziorsko urządziła w dn. 10 stycznia r.b. szkoła tutejsza „Jasełka", uscenizowaną w 3 aktach. Do miłego na­stroju tej uroczystości przyczyniły się dzieci poszczególnych oddziałów pod umiejętnem kierownictwem tutejszego kierownika szkoły p. Mistejki i p. Bułaszenki, drugiego nau­czyciela tejże szkoły.
Zadali oni sobie wiele trudu i pracy po­za swemi godzinami służbowemi z naszą dziatwą, dlatego uroczystość ta ku bardzo wielkiemu zadowoleniu rodziców, dzieci szkolnych i pozaszkolnych wypadła.
Pomagali nauczycielom w urządzeniu de­koracji na scenie, ubraniu dzieci i ułożeniu chórów dziecinnych przy śpiewaniu kolend dobrowolnie i z własnej inicjatywy: p. Skiwska z Zakrzewa i p. Tuszyński sekretarz urzędu gminnego.
Z rozczuleniem patrzały dzieci na swo­ich kolegów, a rodzice z gośćmi licznie zeb­ranymi na swoje „pociechy". Po raz pierw­szy jak istnieje szkoła powszechna w Jeziorsku, występowały dzieci na scenie przed rodzicami. Wszystkie punkty programu, sta­rannie ułożonego, spotkały się z wielkiem uznaniem publiczności tak dla nauczycielst­wa, jak też dla dziatwy. Prócz tego odśpie­wano kilka kolend i pojedyńczo dzieci wys­tępowały z deklamacjami, z których kilka, bardzo udatnie wypowiedziały. W czasie an­traktów i przy tańcach dzieci, przygrywała orkiestra straży ogniowej pod kierunkiem p. Cieślaka bezinteresownie.
Dzieci tak były rozbawione, że nadpro­gram pozwolono im wykonać śpiewy naro­dowe i tańce: krakowiaka w ubraniu kra­kowskiem i in., a nawet prosiły księdza proboszcza, obecnego wówczas na scenie, o urządzenie im jeszcze kiedyindziej takiej radości na co otrzymały odpowiedź, że la­tem będą miały teatrzyk dziecięcy.
Sala straży ogniowej była tak przepełnio­na dziećmi i starszymi, że miejsca nie było dla spóźnionych, wskutek czego, nieraz na sali był zamęt, połamanych było kilka ła­wek i krzeseł, lecz mimo tego publiczność wciąż czekała i nie miała chęci odejść, aż dzieci, występujące na scenie, nie wypo­wiedziały słów podziękowania i pożegnania.
ks. RZieliński proboszcz parafji Jeziorsko.Echo Tureckie 1926 nr 20

Sieć telefoniczna powiatowa.
Oprócz połączeń telefonicznych podanych w zeszłym tygodniu "Echa Tureckiego" doszło jeszcze połączenie urzędu gminy Kowa­le—Pańskie, dokąd zaprowadzono zupełnie nową linję od stacji pocztowo-telegraficznej w Dobrej. Obecnie są prowadzone ro­boty przy nowej linji od Dobrej do urzędu gminy Piekary. Następnie będzie budowa­na linja od gminy Kowale—Pańskie do Goszczanowa przez Tokary.
Nastąpi budowa na linji Dobra-Warta przez Jeziorsko, a także zostanie połączony urząd gminy Niemysłów z siedzibą w os. Pęcz­niew. Po ukończeniu kolumna uda się za Uniejów. Dodatkowo, oprócz 6 wymienionych w naszym tygod. ziemian, zgłosili się o po­łączenie telefoniczne właściciele ziemscy p.p. Doruchowski z Malanowa, Dzierżawski z Mikulic i Temler z Wilczkowa.
Roboty przy budowie sieci telefonicznej prowadzone są pod kierunkiem st. technika p. Batorego przy bezpośrednim nadzorze Na­czelnika kaliskiego Urzędu Okręgu telegr.— telefonicznego p. Kozikowskiego.

T. G.


Echo Tureckie 1926 nr 26

Uruchomienie czwartej w powiecie Kasy Gminnej Pożyczkowo — Oszczędnościowej w gm. Ostrów—Wartski.
Nastąpiło przy obecności p. inspektora samorządowego i pod jego kierownictwem otwarcie kasy pożyczkowo—oszczędnościo­wej w gm. Ostrów—Wartski, kapitał zakła­dowy której wynosi 2500 złotych. Narazie rozpożyczono tylko ten kapitał, oraz uzys­kane od pożyczek zgóry procenty.
Udzielono 30-tu pożyczek na 18 proc. w stosunku rocznym, a mianowicie: 28 po 100 zł. jedna 50 zł. i jedna 35 zł.
Odmówiono chwilowo z braku środków 8 pożyczek. Gmina zamierza zwrócić się do Banku Rolnego o większą pożyczkę dla zaspokojenia potrzeb rolnikom. Skład Zarzą­du Kasy jest następujący: przewodniczący p. Mikołaj Stępniewski z Miłkowic, skarb­nik z Jeziorska i członek p. Aleksander Jonaszkiewicz z kol. Zadąbrow—Morgi, Rach­mistrzem jest sekretarz gminy Tuszyński.


Echo Tureckie 1926 nr 43

Podział subsydjum Sejmiko­wego na Straże pożarne w powiecie Tureckim.
Zarząd Okręgowego Związku Straży Po­żarnych pow. Tureckiego, na posiedzeniu odbytem 18 wszęśnia r. b., dokonał podzia­łu subsydjum uchwalonego przez Sejmik Powiatowy na cele pożarnictwa. Przyzna­no zasiłki następującym strażom; Tureckiej 1.000 zł., jako zaczątek kapitału na budowę remizy; Dobrskiej, Uniejowskiej, w Brodni, Orzeszkowskiej, Popowskiej, (przy szkole rolniczej) Szadowskiej i w Kowalach—Pańskich po 300 zł. z zaznaczeniem dla tej os­tatniej straży, że subsydjum ma być użyte wyłącznie na spłatę długu zaciągniętego na budową remizy; Jeziorskiej i Słodkowskiej po 250 zł., Cisewskiej, Chorzepińskiej, Milejewskiej, Psarskiej i w Rzymsku—Jelni po 200 zł. Lipnickiej; i Zielęcińskiej po 150 zł. oraz Czepowskiej takąż sumę specjalnie na kupno wozu rekwizytowego i węży. Niemysłowskiej, Wilamowskiej i Witowskiej po 100 zł.
Pozatem przyznano 15 strażom od 100 do 300 zł., z warunkiem wypłacenia subsydjum o ile straże te dopełnią formalności żą­danych okólnikiem Zarządu Związku Okrę­gowego z dn. 16 lipca r. b. za Nr. 2. Wykaz tych straży jest następujący: straż w Brodni i Luboli po 300 zł; w Grzybkach, Goszczanowie i Wieleninie po 200 zł.; w Piekarach i Tokarach po 150 zł.; Boleszczyńskiej Grodziskiej, Miłkowickiej, Mikulickiej, Niewieskiej, Pęczniewskiej, Ponia­towskiej, Świnickiej i w Sosze po 100 zł. Osobnie rozdzielono 7450 złotych.
Odmówiono zasiłku 6 strażom, a mianowicie: w Cielcach, Chwalborzycach, Mala­nowie, Sendowie i Wietchininie z powodu bądź bezczynności tych straży, bądź też z braku należytej organizacji.
Po odbiór zasiłków Zarządy Straży zgło­szą się do Pow. Kasy Komunalnej w mie­siącu grudniu 1926 r. z należytemi upo­ważnieniami.

Tomasz Glądała.


Echo Tureckie 1926 nr 48

Licencja ogierów w powiecie Tureckim.
We wrześniu r. b. odbyła się w powie­cie Tureckim licencja ogierów przez Woje­wódzką Komisją Kwalifikacyjną w następu­jących punktach: w Turku, Uniejowie, Do­brej i we wsi Jeziorsko.
Skład Komisji następujący: przewodniczą­cy inż. Karol Szerląg, kontroler majątków państwowych Województwa Łódzkiego, Ta­deusz Serwatowicz, przedstawiciel C. T. R. sekcji chowu kom. Wiktor Rokicki przedsta­wiciel Centralnego Związku Kółek Rolni­czych i miejscowy powiatowy lekarz weterynaryjny K. Pietrzak.
Doprowadzono z całego powiatu do pun­któw przeglądowych razem 2437 ogierów, w tej liczbie dworskich 83, włościańskich 2344.
Zalicencjonowano dworskich do I kategorji 1., do II-giej—21, do III.—14; włoś­ciańskich do 1 kat.—do II.—16, do III.—163, odrzucono dworskich 57, włościańskich 2165. Pod względem jakości i dobroci materjału hodowlanego męskiego wyróżniają się w tutejszym powiecie następujące gmi­ny: Niemysłów, Wichertów i Piekary. Za­sługują na uwagę ogiery p. I. Karłowskiego z Cielc, p. Temlera z Wilczkowa (pierwsza kategorja), Gorczyckiego z Woli Miłkowskiej, p. Dzierzbickiego z Biernacic i p. Bo­saka z maj. Czepów, w ogierów włościań­skich wyróżniono ogiery p. Józefa Drozda ze wsi Zygmuntówek gm. Malanów, p. Władysława Miłosza z Łęgu Piekarskiego gm. Piekary, p. Józefa Mani ze wsi Szarów gm. Biernacice.
Rasa koni u ziemian przeważa pół krew angielska, typu lekkiego, a u włościan rasa zimnokrwista typu cięższego (pogrubiona). Ponieważ licencja ogierów ma na celu pod­niesienie hodowli koni w kraju, należy łą­czyć klacze tylko z licencjonowanymi ogie­rami stosownie do ustawy z dnia 23 stycz­nia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 17 poz. 113) o nadzorze państwowym nad ogierami i rejestracji klaczy zarodowych, a odrzucony materjał przez Komisję Przeglądową wałaszyć, jako nienadający się do celów hodow­lanych.

Lek. wet. Pietrzak  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 52


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 13.11. 1926 r. L. BP. 6273/2 wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1406 „Polskie Gminne Kółko Łowieckie w Jeziorsku, pow. Turecki".


Echo Tureckie 1927 nr 35

Wypadki:
Nieszczęśliwy wypadek.

Strzałkowa Józefa, lat 43, dnia 23 -VIII 1927 r., o godzinie 11 i pół rano, podczas przeglądu ogierów przez Komisją licen­cyjną, we wsi Jeziorsko, gm. Ostrów-Wartski, została uderzoną przez ogiera tak sil­nie, że straciła przytomność. Przybyły lekarz skonstatował pęknięcie 2-ch żeber po stronie prawej klatki piersiowej, oraz silne podbiegnięcie krwi wewnątrz.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 95a

Wpisy do rejestru handlowego.


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 20 września 1927 r.
8240 „Emanuel - Edmund Mitlejner" — sklep kolonjalno - spo­żywczy i sprzedaż wyrobów masarskich i tytoniowych we wsi Jeziorsko, gm. Ostrów - Warcki, pow. tureckiego. Istnieje od lipca 1926 r. Właśc. Emanuel - Edmund Mitlejner, zam. we wsi Jeziorsko.


Echo Tureckie 1928 nr 37

Podział subsydjum Sejmi­kowego na budowę szkół w powiecie Tureckim.
Na wniosek p. inspektora Szkolnego i Komitetu budowy szkół w powiecie Turec­kim wyłonionego przez Pow. Radę Szkol­ną, Rada Szkolna na posiedzeniu swojem odbytem dnia 31 ub. miesiąca, postanowiła rozdzielić 20000 zł. subsydjum uchwalone przez Sejmik powiatowy na budowę szkół w budżecie na 1928 | 29 rok w następujący sposób:
(...) 4) 1000 zł. na wykończenie budowy gmachu szkolnego w Jeziorsku gm. Ostrów Wartski, (...). O wypłatę powyższych sum przez Powia­tową Kasę Komunalną właściwym organom gminnym, Rada Powiatowa zwróciła się z prośbą do Wydziału Powiatowego dnia 28 lipca r. b.

Echo Tureckie 1928 nr 53

Rada gm. Ostrów-Wartski zapreliminowała na posiedzeniu swoim w dniu 20 | XI r.b. dodatkowy preliminarz bud­żetowy na sumę 600 zł. 39 gr.
Z powodu ustąpienia 1 członka Zarządu kasy gm.— poż. oszczędn. p. Aleksandra Janaszkiewicza, wybrano na jego miejsce sekretarza gm. Józefa Bolesława Tuszyńskiego.
Zdecydo­wano kupić na rzecz gminy od członków b. kooperatywy spożywczej w Rzymsku„Gwiazda" dom dla szkoły powszechnej wraz z ziemią, należącą do tejże kooperatywy. Do przedwstępnych pertraktacyj upoważniono wójta Serafina i radnych Maciaszczyka i Stempniewskiego.
Rozpatrzono pismo Kółka Literacko—Dramatycznego w Jeziorsku, oraz Ogniska Oświatowego, w sprawie udzielenia zasiłku na wynajęcie lokalu na siedzibę Kółka, w którem będzie założona czytelnia i bibljoteka wiejska, przyznając 90 zł. zapomogi z sum dyspozycyjnych Rady.
Na temże posiedzeniu Rada uchwaliła lo­kalny statut emerytalny obejmujący pracowników umysłowych samorządu gminnego. T. G.

Echo Tureckie 1929 nr 17

Statut.
O podatku od spadku i darowizn
uchwalony przez Radę Gminną, gmi­ny Ostrów-Wartski w dniu 4.11.1929 r. Na zasadzie art. 16 ustawy z dnia 11.8.23 r., (Dz. U. R. P. Nr. 94 poz. 747) wprowadza się na rzecz gm. Ostrów - Wartski podatek od spadków i darowizn.
§. 1.
Podatkowi podlegają wszystkie spadki i darowizny, które podlegają państwowemu podatkowi od spadków i darowizn, a których przedmioty znajdują się w obrębie gm. Grzybki.
§. 2.
Podatek wynosi 10 proc. państwowego podatku od spadku i darowizn.
Jeżeli przedmioty, podlegające państwo­wemu podatkowi od spadków i darowizn, znajdują się także w obrębie innego związ­ku komunalnego, podatek pobiera się w ta­kiej części jaka odpowiada stosunkowi czystej wartości przedmiotów, znajdujących się w obrębie gm. Ostrów - Wartski do całej podstawy wymiaru.
Długi, z wyjątkiem zabezpieczonych na nieruchomościach, uważa się, jako ciążące na wszystkich przedmiotach w stosunku do ich wartości.
§. 3.
Do uiszczenia podatku na rzecz gminy (miasta) obowiązany jest płatnik państwo­wego podatku od spadków i darowizn.
§. 4.
Wymiar i pobór podatku uskutecznia Urząd Gminny (Magistrat), na podstawie orzeczenia władzy skarbowej o wymiarze pań­stwowego podatku od spadków i darowizn.
§. 5.
Płatnicy podatku od podatków darowizn winni przedstawić urzędowi gminnemu (Ma­gistratowi) najdalej w ciągu dni 14 od dnia dokonania wymiaru państwowego podatku, wszystkie dane, dotyczące wymiaru tego podatku. Wymiar podatku uskutecznia urząd gminny (Magistrat) na podstawie powyższych danych, tudzież innych danych otrzymanych w sposób przewidziany w art. 44, ustawy z dnia 11.VIII.1923 r. (Dz. Ust. 94, poz. 747)
§. 6.
Wymierzony przez urząd gminny (Magi­strat) podatek od spadków i darowizn wi­nien płatnik uiścić do dni 14 po doręczeniu nakazu płatniczego. O ile zaś podatek po­bierany jest organa, uprawnione do poboru podatku państwowego (§4) winien być ui­szczony równocześnie z podatkiem państwo­wym.
§. 7.
Odwołania w sprawie wymiaru podatku wnosić należy w terminie i trybie przewi­dzianym w art. 48, ustawy z dnia 11.8. 23 r. (Dz. Ust. Nr. 94. poz. 747).
Nieuiszczony w terminie podatek ściąg­nięty będzie w drodze przymusowej z doli­czeniem kosztów egzekucyjnych i kar za zwłokę, według postanowień ustawy z dnia 31 lipca 1924 roku (Dz. Ust. Nr. 73 poz. 721) zmienionej częściowo rozp. Prez. R.P. z dn. 17.V.1927 r. (Dz. Ust. Nr. 45 poz.401).
§. 9.
Wykroczenie przeciwko przepisom o wy­miarze i poborze podatku podlegają karze do wysokości 345,9 zł., o ile wykroczenie nie jest karalne według art. 62-66, ustawy z dnia 11.8.23 r. (Dz. Ust. Nr. 94 poz. 747.)
§. 10.
Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Władzę Nadzorczą, z dniem ogłoszenia, wskazać sposób ogło­szenia, w danej miejscowości przyjęty.
Na tem zakończono i podpisano.
Z oryginałem zgodność stwierdza
wieś Jeziorsko, 27.II.1929 r.
Wójt gminy Ostrów-Wartski P. Serafin.
Niniejszy statut został zatwierdzony przez Wydział Powiatowy w Turku na posiedze­niu odbytem dnia 25-go marca 1929 r.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego.
Starosta (—) Borysławski.

Echo Tureckie 1929 nr 49

Zawody strażackie.
W dniu 10 listopada 1929 r. odbył się Zjazd Rejonowy Straży Pożarnych w Je­ziorsku, gminy Ostrów Wartski, p. Turec­kiego. Na Zjazd ten przybyły 3 Straże, a mianowicie; ze wsi Grzybek, Jeziorska i Poniatowa. Kierował ćwiczeniami Komen­dant Straży z Warty. Straż z Grzybek wy­stawiła 5 strażaków, z Jeziorska 13 straża­ków.
Ćwiczenia z przyrządami jakoto sikawką przenośną, bosakami, drabiną drążkową i przystawną dokonano poprawnie, jak rów­nież biegi, marsze, mustra wypadły udatnie. Uczestnicy Zjazdu byli także na nabożeństwie w kościele, poczem p. Komendant 2 rejonu podziękował przybyłym na zawody członkom, wyraził ubolewanie, że na 9 Stra­ży przybyły tylko 3, zachęcał, aby więcej na przyszły Zjazd się stawiło.
W dniu 17 listopada 1929 r. odbyły się zawody strażackie 2 Rejonu. Okręgu Turec­kiego w Grzybkach, gm. Grzybki, p. Tu­reckiego. Przybyło do Grzybek 5 Straży, a mianowicie: z Grzybek, Goszczanowa, Poniatowa, Sochy, Witowa. —Ilość ogólna strażaków sięgała 33. Ćwiczenia z sikawką i innemi narzędziami ratunkowemi, mustre, alarm, słowem wszystko zostało dokonywa­ne sprawnie, wprost zadziwiająco. Udano się także do sąsiedniego miasta Warty przy dźwiękach orkiestry strażackiej z Warty, ze sztandarem na czele, do kościoła na nabo­żeństwo, gdzie kazanie miał Zakonnik, mó­wiąc parę słów o strażach, którym dzięko­wał że się łączą, zachęcając, abyśmy byli wytrwałymi, jak św. Florjan, abyśmy się nie swarzyli, a dawali drugim dobry przykład.
Na zakończenie tych zawodów p. Komendant 2 Rejonu dziękował za przybycie na zawody, zachęcał abyśmy byli wytrwałymi strażakami, bo robimy to dla dobra nas wszystkich i zapraszał na takie zawody w Czerwcu r. przyszłego. Ubolewał p. Komendant, że na 9 straży w Rejonie, taka nikła garstka nas tylko przybyła.
Ja zaś strażak niżej podpisany, ceniący godność strażaka ochotnika i dobro bliźnie­go ponad wszystko, daję naganę i strofuję straże wiejskie, że tak sobie lekcewa­żą takie zawody strażackie wspólne, gdzie się poznaje nauki, praktyczne ćwiczenia, wskazówki wyszkolenia w pożarnictwie, że serce się raduje, niemam słów do napisa­nia o radości tej co się widziało na tych zawodach. A Straże nasze co zrobiły? Na 9 straży z rejonu, to aż 33 strażaków przybyło. Wstyd, hańba druhowie strażacy.— Wszyscy, którzy pracujecie na tej niwie, przecież jesteśmy ochotnikami, a skoro jestem ochotnikiem, to samo przez się powin­niśmy dbać o zawody.
Jabym prosił Związek Okręgowy w Tur­ku, aby raczył dać naganę Strażom 2 rejo­nu, aby nie lekceważyły tak drogiej naszej Straży, aby na przyszłość były czulszemi.— Prosiłbym, aby to moje pisanie w „Echu Tureckiem" wydrukować, aby wiedzieli dru­howie strażacy, że są ludzie co pracują dla dobra bliźniego, nie niszczyć, nie podpalać lecz braci swych ratować. Czołem!

S. STRÓJWĄS Sekretarz Straży Poniatowskiej

Echo Tureckie 1929 nr 52

Ognisko Oświatowe w Jeziorsku
W dniach 13 i 14 b.m. członkowie Po­wiatowej Komisji Oświaty Pozaszkolnej wi­zytowali Ognisko Oświatowe w Jeziorsku i filję tegoż Ogniska w Klonowie.
W obu miejscowościach obok systema­tycznej nauki na kursach prowadzona jest praca o charakterze świetlicowym.
Zajęcia w świetlicach zrobiły na wizytu­jących jaknajlepsze wrażenie.
W Jeziorsku trafiliśmy na lekcję chóru i orkiestry.
Ci z pośród słuchaczy, którzy nie brali udziału w lekcjach chóru i orkiestry, zajęci czem innem, a mianowicie: jedni „obkuwali" się ról, gdyż w krótkim czasie ma się odbyć przedstawienie, inni grali w sza­chy, warcaby i t. p., a jeszcze inni czytali gazety i prowadzili ze sobą ożywione roz­mowy.
W świetlicy w Klonowie zastaliśmy pra­wie to samo, co w Jeziorsku.
Szkoda tylko, że w Klonowie świetlica mieści się w nędznej chateńce, skutkiem czego personel nauczycielski ma ogromnie utrudnioną pracę. Nauka na kursach odby­wa się w inne dnie,—nie mieliśmy przeto możności zwizytowania kursów.
Nie będzie wcale przesadą, jeśli powiem, że Ognisko ośw. w Jeziorsku wraz ze swą filją w Klonowie spełnia wśród tamtejszej ludności wybitną rolę oświatowo—kultural­ną, tembardziej, że w pracach Ogniska bie­rze czynny udział zarówno młodzież, jak i osoby starsze.
W Ognisku w Jeziorsku i Klonowie ude­rzyło nas jeszcze bardzo mile to, że w działalności oświatowej ogniska nie brakuje prawie nikogo z pośród wybitniejszych jed­nostek tamtejszej ludności.
Dodatnie wyniki pracy Ogniska podkre­ślił w przemówieniu swem w czasie wizy­tacji inspektor szkolny, p. G. Bartel, za­chęcając jednocześnie obecnych do dalszej owocnej pracy na tem polu.
icz.

Echo Tureckie 1929 nr 52

Z niwy pożarniczej.
Dzięki staraniom p. Inspektora Łętow­skiego, Straż Pożarna w Turku, otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza­jemnych, tytułem zasiłku złotych 1500.
Ponadto licząc od końca 1928 roku, po dzień dzisiejszy p. Łętowski wyjednał w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wza­jemnych, zasiłki w różnej formie, dla nastę­pujących Straży Pożarnych istniejących na terenie powiatu Tureckiego:
ROK 1929.
Straż w Jeziorsku zł. 450 na kupno sikawki
w Jeziorsku 12 mtr. węża, 1 p. łącz­ników, 1 drabina Szczebowskiego.


Echo Tureckie 1930 nr 2

PROTOKÓŁ
Ćwiczeń straży pożarnej Rejonu Nr. 3 powiatu tureckiego, odbytych w Szkole Rolniczej w Popowie w dniu 10 li­stopada 1929 roku.
(Dokończenie)
Do konkursów rejonowych stawiło się pięć straży, a mianowicie;
1) Brodnia w ilości 14 strażaków
2) Lubola w ilości 13 strażaków
3) Pęczniew w ilości 13 strażaków
4) Siedlątków w ilości 11 strażaków
b) Popów w ilości 25 strażaków
Razem 76 strażaków
Niezależnie od tych byli obecni lecz w zawodach nie brali udziału;
1) Orkiestra Straży Pożarnej w Pęcznie­wie 8 strażaków,
2) Delegacja Str. Poż. w Brzegu 4 stra­żaków;
3) Delegacja Str. Poż w Niemysłowie 7 strażaków,
4) Reszta pozostała Straży Poż. w Szkole Rolniczej w Popowie 20 strażaków.
Ogółem obecnych na zawodach było 115 strażaków.
Zupełnego udziału w ćwiczeniach rejono­wych nie wzięła jedynie Straż Pożarna w Księżej-Wólce, mimo wydanego rozkazu i z tego nie wytłomaczyła się.
Sąd zawodów strażackich stanowili dru­howie; Kaszyński—Naczelnik Rejonu Nr. 6 Uniejów, 2) Tuszyński—przedstawiciel Ok. Zw. Straży Poż. w Turku, 3) Kantor—Na­czelnik Rejonu Nr. 1, Dobra.
Zawody unormowane były, wydaną przed konkursem instrukcją i wszystkie straże biorące w nich udział, obowiązane były do ta­kowej dostosować się.
Po przeprowadzeniu zawodów sąd kon­kursowy ogłosił wyniki tychże i według sprawności wyznaczył zdobyte miejsca, jak następuje: pierwsze—Straż Poż. w Szkole Rolniczej w Popowie, drugie—Straż Poż. w Brodni, trzecie—Straż Poż. w Luboli, czwar­te—Straż Poż. w Pęczniewie, piąte—Straż Poż. w Siedlątkowie, nadmieniając, iż pierw­sze trzy miejsca będą nagrodzone. Co zaś dotyczy samych nagród, to druh Szeląg zo­bowiązał się w najbliższej przyszłości dorę­czyć je strażom. —Zawody zakończono wspólną fotografją oraz uroczystem zamk­nięciem zjazdu przez zdjęcie z masztu cho­rągwi państwowej i odegranie hymnu narodowego i podziękowanie strażom przez druha Tuszyńskiego za udział w ćwiczeniach. Następny punkt zlotu straży wypełniły za­wody strażackie drużyn gier sportowych.— Czynności sędziego sportowego pełnił pan Bułaszenko z Jeziorska. Do zawodów w siatkówkę wystąpiły drużyny ze straży ogniowych w Siedlątkowie, w Pęczniewie i w Szkole Rolniczej w Popowie. Wyniki były następujące; Pęczniew—Siedlątków 30:8 (na korzyść Pęczniewa], Pęczniew—Szkoła Rol­nicza Popów 30:5 (na korzyść Popowa).— W Koszykówkę drużyny ze straży ognio­wych w Pęczniewie i w Szkole Rolniczej w Popowie. Wyniki były następujące: Pę­czniew—Popów 52:4 (na korzyść Popowa) Niezależnie od zawodów sportowych część strażaków w gmachu szkolnym spożywała obiad.—
Punktu ostatniego, który zawierał odczyt o zdobyciu niepodległości nie wypełniono z powodu spóźnionej pory, odkładając go na dzień następny, jako termin bardziej wła­ściwy do tej uroczystości.
Na tem zlot straży pożarnych Rejonu Nr. 3 zakończono.
Sędzia sportowy: BUŁASZENKO
Komisja Sędziowska Konkursów Str.
J. Kaszyński, S. Kantor, Tuszyński
Naczelnik Rejonu: St. SZELĄG.

Echo Tureckie 1930 nr 29

Święto pieśni."
W dniu 14 p.m. staraniem Zw. Polskiego Naucz. Szkół Pow. Ognisko Jeziorsko, od­było się "Święto Pieśni" na które przybył p. Inspektor Bartel, p. Józef Stach kier. szkoły w Turku, p. Stanisław Sieczko pre­zes pow. Zw. Pol. Naucz. Szk. Pow.
Do konkursu stanęły trzy szkoły Jezior­sko, Rzymsko i Brodnia. Do zgromadzonej dziatwy w pięknych słowach przemówił p. Inspektor Szkolny podkreślając znaczenie „Pieśni Polskiej". Następnie dziatwa szkolna odśpiewała szereg pieśni dwu i trzy gło­sowych, które według uznania sędziów by­ły bez zarzutu. Zaznaczyć należy że Ogni­sko w Jeziorsku pierwsze w powiecie za­początkowało urządzenie "Święta Pieśni", które spotkało się z pełnem uznaniem spo­łeczeństwa. Przypuszczać należy, że w przy­szłym roku szkolnym w całym powiecie będą uroczyście urządzane "Święto Pieśni" przez poszczególne rejony szkolne, a tem­samem więcej szkół weźmie w nich udział.
Uczestnik.


Echo Tureckie 1930 nr 43

Wiece w pow. Tureckim

(...) W JEZIORSKU zebrani na wiecu miesz­kańcy gminy Ostrów Wartski, Luboli, Niemysłowa, Grzybki i Goszczanowa w liczbie 300 po przemówieniu p. Chomicza i p. Zaborowicza i odśpiewaniu "I-szej Brygady", uchwalili rezolucję wyrażającą radość z kan­dydatury Marszałka i ogólną gotowość głosowania na listę, która otwiera Jego naz­wisko.


Echo Tureckie 1930 nr 46

Z działalności Bezp. Bl. Współp. z Rządem w powiecie.
W sobotę dnia 1 listopada odbyły się wiece B. B. W. R. prelegentów wysłuchano z zadowoleniem, okazując przychylne stanowisko dla Rządu Maszałka Piłsudskiego. Postanowiono od­dać swe głosy na Nr. 1.
W niedzielą dnia 2 listopada 1930 r. odbyły się wiece BiB.W.R.
JEZIORSKO: odbył się wiec przy obec­ności około 250 osób, przemawiali p. By­strzycki Józef i Straszyński Tadeusz. Po przemówieniach i wzniesieniu okrzyków na cześć Marszałka Piłsudskiego i p. Prezyden­ta Rzeczypospolitej zebrani w podniosłym nastroju rozeszli się do domów.(...).
OBYWATELE!
Głosujcie na listę Nr. 1
Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem.
Na czele listy stoi
WIELKI BUDOWNICZY POLSKI
MARSZAŁEK

JÓZEF PIŁSUDSKI

Echo Tureckie 1931 nr 11

Zmiany w diecezji.
(...) Przeniesienia: (...) ks. Władysław Sadowy z Dzierzbina do Jeziorska, (...).


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 57

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Turku obwieszcza, że na dzień 28 października 1931 r., wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:

1) nieruchomości, składającej się: a) z osady włościańskiej we wsi Jeziorsko, gminy Ostrów Wartski, powiatu tureckiego, zapisanej w tabeli pod Nr. 54, powierzchni 2 morg. 150 pr., czyli 1 hek. 68 arów ziemi, z budynkami i b) osady włościańskiej we wsi Maszew, tejże gmi­ny, zapisanej w tabeli pod Nr. 18, powierzchni 8 morg. 170 i trzy czwar­te pr., czyli 4 hek. 80 arów ziemi i należącej do Antoniego i Marjanny z Andrzejewskich małżonków Kopytków;
3) nieruchomości we wsi Jeziorsko, gminy Ostrów Wartski, po­wiatu tureckiego, składającej się z osady włościańskiej, zapisanej w ta­beli pod Nr. 33, powierzchni 2 morg. 150 prętów ziemi, bez budynków i należącej do Antoniego i Zofji małżonków Cieślak.
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swo­je prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.


Echo Tureckie 1932 nr 21

OBWIESZCZENIA.
Komornik Sądu Grodzkiego w Sieradzu, zamieszkały w Warcie na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dniu 31-go maja 1932 r., o godz. 10-ej zrana we wsi Jeziorsko gm. Ostrów—Wartski będzie sprzedawany przez licytację majątek rucho­my, pozostałego spadku po ś.p. zmarł. ks. Zielińskim, którego kuratorem jest Juljan Kosmalski, składający się z żywego i mar­twego inwentarza, oszacowany do sprzeda­ży na sumą 4344 zł, którego opis i szacu­nek przejrzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Nr. E. 569/30

Echo Tureckie 1932 nr 24

Wiece sprawozdawcze.
W dniach 23 do 26 maja r.b., p. Senator Rutkowski wygłosił przemówienia sprawoz­dawcze w Śpićmierzu (60 osób obecnych), w Niemysłowie (30), w Jeziorsku (50), w Niewieszu (80), w Pęczniewie (60), w Miłkowicach (80).
Małą ilość przybyłych tłumaczy się niedbałem zawiadomieniem ludności wiejskiej o mających się odbyć zebraniach, dlatego też musiano nieraz korzystać z nabożeństw majowych.
Jeśli chodzi o nastrój ludności, to można z całem zadowoleniem stwierdzić, że jest on o całe 50% lepszy, niż w roku ubiegłym. Opozycji nic nie było, wszystkie pyta­nia nacechowane były przedewszystkiem rzeczowością. Zainteresowanie duże. Po skończonych zebraniach żegnano mówcę wy­razami podzięki.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 27

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Turku obwieszcza, że na dzień 8 lipca 1932 roku, wyznaczony został termin pierwiastko­wych regulacyj hipotek dla:
2) nieruchomości we wsi Jeziorsko, gm. Ostrów Wartski, pow. tureckiego, składającej się z osady włościańskiej, zapisanej w tab. likwi­dacyjnej pod Nr. 49, przestrzeni 2 morg. 150 pręt. ziemi, z budynkami i należącej do Antoniego i Katarzyny małż. Kuraś.

Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1932 nr 48

Z działalności B.B.W.R.
W dniach 20 i 27 listopada r. b. odbyły się trzy zebrania członków i sympatyków B.B. w miejscowościach Biernacice (20.XI.) Pęczniewie i Jeziorsku (27XI.) Przemawiali p.p. J. Zarębski, J. Majeran, W. Głębowski i M. Cieplak członkowie Prezydjum Ra­dy Powiatowej, oraz M. Bułaszenko naucz. szk. powszechnej w Jeziorsku.
Prelegenci poruszali sprawy gospodarczo polityczne, związane z przeżywanym przez nasze społeczeństwo kryzysem, strajku rol­nego w naszem województwie oraz przysz­łej zmiany konstytucji.
Udział słuchaczy naogół dość znaczny, nastrój dobry. W dyskusji ujawniły się ży­czenia zmniejszenia opłat targowych, podatków samorządowych, cen produktów skartelizowanych i podniesienia cen produktów rolnych, ożywienia akcji propagandowej odczytowo—prasowej.

Echo Tureckie 1932 nr 48

Dzień 11 listopada na terenie powiaty Tureckiego.
Sprawozdania napływają z wielu miejscowości i gmin powiatu. Uroczyste obchody w trudnym okresie kryzysu świadczą o wzroście patrjotyzmu. Młodzież Strzelecka, Związki Młodzieży Ludowej, Szkolna, Straże Pożarne oraz Koła i Komitety B. B. W. R., a szczególnie młodzież, wykazały największą inicjatywę.(...). W Jeziorsku.
Żaden z obchodów, urządzanych w Jeziorsku co roku z okazji Święta Niepodle­głości, nie wypadł tak okazale i nie był tak urozmaicony, jak obchód, urządzony w b. roku. Główną inicjatywę przy urządzaniu Święta Niepodległości objął Zarząd miej­scowego Oddziału Strzeleckiego. Już na 2 tygodnie przed 11 listopada opracowany zo­stał przez Zarząd Oddziału Strzeleckiego szczegółowy program przebiegu uroczystości. Obchód miał przebieg następujący:
Dnia 10 listopada t. j. w wigilję Święta Niepodległości zorganizowano capstrzyk. O godzinie 7-ej wieczorem przy dźwiękach własnej orkiestry, z Zarządem na czele. Od­dział Strzelecki przemaszerował przez oświe­tloną i udekorowaną flagami państwowemi wieś, poczem zatrzymał się przed budyn­kiem szkolnym. Prezes Oddziału Strzel. ob. Mistejko przemówił do strzelców i zebra­nej ludności, wznosząc na zakończenie przemówienia okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, Pana Prezydenta i Pierw­szego Marszałka Polski J. Piłsudskiego. Orkiestra Strzelecka odegrała "Brygadę" i kilka marszów.
Dnia 11 listopada o godz. 8 rano na bo­isku szkolnem zebrały się miejscowe orga­nizacje, a mianowicie; 1) Oddział Strzelec­ki z orkiestrą, 2) poczet sztandarowy Och. Straży Poż., 3) szkolna drużyna harcerska, 4) dziatwa szkolna oraz 5) miejscowe Ko­ło B.B.W.R., Komitet Obchodu Święta Nie­podległości z prezesem Piotrem Serafinem, wójtem gminy Ostrów Wartski na czele, przyjął raport od komendanta Oddziału Strzeleckiego ob. naucz. Kosmalskiego, poczem wszystkie organizację wraz z Komitetem wyruszyły na uroczystą Mszę Św., którą odprawił miejscowy Ksiądz Proboszcz. Po wysłuchaniu Mszy Św. pochód zatrzymał się przed pięknie udekorowanym Urzędem gminnym, gdzie wygłosił do zebranych okolicznościowe przemówienie p. Mikołaj Bułaszenko, nauczyciel miejscowej szkoły, wznosząc na zakończenie okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, Pana Prezy­denta i Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dalszym ciągu wyruszył pochód w kierun­ku budynku szkolnego. Przed szkołą zatrzy­mał się Komitet, Koło B.B., orkiestra strze­lecka i zebrana ludność. Natomiast Oddział Strzelecki, Drużyna Harcerska i dziatwa szkolna przemaszerowały w dalszym ciągu i ustawiły się do defilady. Na komednę ob. Kosmalskiego przy dźwiękach marsza, wszy­stkie orgnizacje ruszyły sprężystym krokiem po szosie maszerując przed Komitetem. Miło było patrzeć na dziarską podstawę maszerującej młodzieży i na uradowane twa­rzyczki dziatwy szkolnej. Niestety, jak wszy­stko, tak i ten obchód musiał mieć swój koniec. Rozwiązanie pochodu nastąpiło na boisku szkolnem.
Wieczorem zaś remizie strażackiej odby­ło się przedstawienie teatralne, urządzone staraniem miejscowego Oddziału Strzelec­kiego, na którem odegrany został dramat w 4 aktach p.t. "Więzień Magdeburga" Przedstawienie cieszyło się pomimo dnia pow­szedniego tak liczną frekwencją, że nietylko brakło biletów siedzących, lecz także i stojących. Remiza do tego stopnia przepeł­niona publicznością, że formalnie nie było gdzie „palca wetknąć". Niesprawiedliwoś­cią byłoby pominąć fakt, że jak do urzą­dzenia całego obchodu, jak też i przedsta­wienia przyczynił się głównie Zarząd miej­scowego Oddziału Strzeleckiego.

Gazeta Świąteczna 1932 nr 2699


Antonina Przepiórczyna poszukuje męża, Antoniego Przepiórki, który poszedł do wojska rosyjskiego w 1912 roku i dotąd nie powrócił. Ktoby wiedział co o zaginionym, proszę zawiadomić ks. Proboszcza parafji Jeziorskiej, poczta Warta, woj. Łódzkie.


Echo Sieradzkie 1932 22 sierpień

TUREK
UZBROJENIA PRZECIW POŻAROWE W POW. TURECKIM.
Inspektor ubezpieczeń p. Łętowski, wyjednał w powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, zasiłki w naturze dla następujących Straży Pożarnych.
(...) Dla Straży Pożarnych w Mikulicach, Niewieszu, Wilamowie po beczce żelaznej dwukołowej.
Dla Straży Pożarnych w Brodni i Jeziorsku po 30 metrów węża tłocznego i 4 metry węża ssącego.
Dla Straży Pożarnych w Biernacicach (...) po 30 metrów węża tłocznego. (...) 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
2. Jeziorsko, obejmującą wieś Jeziorsko.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 13

Jak obchodzono dzień 19 III w Jeziorsku.
Jak w całej Rzeczypospolitej Polskiej czyniono przygotowania do uczczenia Wskrzesiciela Ojczyzny 1-go Marszałka Pol­ski Józefa Piłsudskiego, przez uroczyste ob­chodzenie dnia Jego Imienin, tak i w Jeziorsku gminy Ostrów-Wartski, pow. turec­kiego, dzień ten postanowiono uczcić jaknajuroczyściej.
Wobec czego w dniu 18 III rb. wieczo­rem o godz. 19 ej miejscowy oddział Strzel­ca z orkiestrą, Ochotnicza Strażą Pożarna z orkiestrą oraz dziatwa szkolna zebrała się przed urzędem gminnym i rozpoczęto cap­strzyk okolicznościowem przemówieniem wygłoszonem przez prezesa Oddziału Strze­leckiego na gminę Ostrów Wartski ob. Mistejkę Macieja, które zostało zakończone gromkiemi okrzykami na cześć Marszałka Piłsudskiego i Rzeczypospolitej Pol­skiej, poczem orkiestra odegrała hymn na­rodowy „Jeszcze Polska nie zginęła" w trakcie czego Strzelcy oddali salwę hono­rową. — Z przed Urzędu gminnego orszak przy dźwiękach orkiestr, które naprzemian grały ulubioną "Brygadę", wyruszyły przed gmach szkoły powszechnej, gdzie nastąpiło rozwiązanie capstrzyku.
Do późnej nocy słychać było muzykę or­kiestr strażackiej i strzeleckiej oraz śpiew pieśni legjonowych.
Dzień 19 marca orkiestra strażacka przy­witała odegraniem o godzinie 6 ej rano "Kiedy ranne wstają zorze". O godzinie 8.30 zbiórka wszystkich miejscowych organizacyj, raport i wymarsz na nabożeństwo do miejscowego kościoła. — Po nabożeństwie pochód, przy udziale licznej publiczności zatrzymał się przed Urzędem gminnym, gdzie wysłuchano w skupieniu treściwego prze­mówienia wygłoszonego przez Ob. Mistejkę Macieja, wznosząc na zakończenie entuz­jastycznie "Niech Żyje I-sz Marszałek Polski Józef Piłsudski i Najjaśniejsza Rzecz­pospolita Polska" - orkiestry odegrały "Jesz­cze Polska nie zginęła" i "Brygadę"—po­czem nastąpiło rozwiązanie pochodu. — W godzinach południowych Strzelcy na oczach licznej publiczności odbyli ćwiczenia polowe, które dzięki ob. Władysławowi Kosmalskiemu komendantowi pododziału udały się wyśmienicie. — Wieczorem o godzinie 20-ej staraniem miejscowego nauczycielstwa od­była się w remizie strażackiej okolicznoś­ciowa akademja na której dziatwa szkolna odegrała sztuczkę p. t. "Wiktor w Łodzi", wygłosiła liczne deklamacje i wykonała kil­ka polskich tańców — co dzięki mozolnej i ofiarnej pracy nauczycielki p. Karoliny Polkowny udało się nader dobrze, za co należy jej się tą drogą serdeczne podzię­kowanie.
Na podkreślenie zasługuje piękna ilumi­nacja i dekoracja domów, oraz większe jak w innych latach zainteresowanie miejscowej i okolicznej ludności, co świadczy o zrozu­mieniu przez tychże pracy i ideologji B.B. W. z Rządem.
Cepiński Czesław

Echo Tureckie 1934 nr 15

Ogólne zebrania członków B.B.W.R.
Dnia 15. IV. 34r. o godz. 2 popołudniu odbędzie się zebranie członków i sympaty­ków Komitetu Gminnego BBWR. w Ostro­wie Wartskim w lokalu Remizy Straży Po­żarnej w Jeziorsku — przy udziale prezesa Rady Powiatowej BBWR. p. posła Ciepla­ka Marjana.

Dnia 15.IV. 34r. o godz. 5 popołudniu odbędzie się zebranie członków i sympaty­ków Komitetu Gminnego w Luboli w Re­mizie Straży Pożarnej — przy udziale pre­zesa Rady Powiatowej B.B.W.R. p. posła Cieplaka.

Echo Tureckie 1934 nr 40

Ze Sądu.
Wojowniczy gość.
Dnia 13 maja b.r. we wsi Jeziorsko gm. Ostrów Wartski urządzona została przez młodzież zabawa taneczna, na którą przybył także 18 letni Józef Stasiak, który na wstępie oświadczył, że pieniędzy niema, wo­bec czego zmuszeni są gospodarze zabawy wpuścić go darmo. Gdy gospodarze nie chcieli się na to zgodzić, Stasiak wyjąwszy toporek z pod marynarki poranił gospoda­rzy zabawy.
Na rozprawie sądowej, która odbyła się w dniu 21 b. m. w Sądzie Grodzkim w Tur­ku, Stasiak do wywołania zarzucanej mu bójki nie przyznał się. Jednakże po prze­prowadzeniu dowodu rzeczowego i zbada­niu świadków, Sąd skazał Stasiaka na pół roku więzienia.

Echo Tureckie 1934 nr 50

Zjazd B. B. W. R. w Jeziorsku.
Dnia 25 listopada 1934 r. odbył się Zjazd członków BBWR. w Jeziorsku gm. Ostrów- Wartski. Na Zjazd przybyli członkowie BBWR. z gminy Lubola, Goszczanów, Grzybki i Ostrów Wartski w liczbie ponad 400 osób.
Na przewodniczącego powołano Serafina Piotra, sekretarzował Adamus Edward.
Senator Rutkowski Stefan omówił oszczegółowo zasady sprawozdawcze sejmowe, na­stępnie viceprezes Rady Powiatowej BBWR. Jan Zarębski obszernie objaśnił o polityce zagranicznej obecnego Rządu oraz o de­kretach i ustawach oddłużeniowych.
Liczne przybycie członków świadczyło o zainteresowaniu się sprawami omawianemi gości, w skupieniu wysłuchali obu przemó­wień, przerywanych hucznemi oklaskami, prosząc o częstsze urządzanie podobnych zebrań.
Zebranie zakończono okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Prezydenta Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Zgon kapłana
W dniu onegdajszym zmarł ś. p. ks. Władysław Sadowy, proboszcz par. Jeziorko, pow. tureckiego.
Pogrzeb na cmentarzu w Jeziorku odbędzie się w dniu 8 bm.
Cześć Jego pamięci.

Echo Tureckie 1935 nr 23

Uroczystości żałobne w Jeziorsku.
Na żałobną wieść o śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Za­rząd i Rada Gminy Ostrów-Wartski na uroczystem, żałobnem posiedzeniu, odbytem w dniu 14 maja rb. jednogłośnie uchwalili zorganizować w Jeziorsku, w dniu 16 maja rb. gminną manifestację żałobną w celu złoże­nia hołdu zmarłemu Wodzowi Narodu. Do Komitetu Obywatelskiego, któremu powierzono zorganizowanie manifestacji, weszli obok Zarządu i Rady Gminnej przedstawi­ciele wszystkich organizacyj, istniejących na terenie gminy. Komitet Obywatelski dokła­da wszelkich starań i organizuje uroczystości żałobne na szeroką skalę.
Rankiem dnia 16 maja rb. w Jeziorsku panował ruch niezwykły. Ze wszystkich stron gminy ściągały furmankami i pieszo: dzia­twa szkolna, Strzelcy, Straż Ogniowa, Koła Młodzieży Wiejskiej, Koła Gospodyń Wiej­skich, radni, sołtysi i ludność. Na boisku szkolnem zbiórka wszystkich organizacyj. O godzinie 9.50 wszyscy ruszają na żałobną Mszę Św., przez wieś, udekorowaną flaga­mi państwowemi, opuszczonymi do połowy masztu i portretami zmarłego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, osłoniętemi ki­rem, idą: orkiestra strzelecka,Komitet Oby­watelski, sołtysi, dziatwa szkolna, Strzelcy, Straże Ogniowe, Koła Młodzieży Wiejskiej, Koła Gospodyń Wiejskich i ludność. Prze­chodząc obok portretu Wielkiego Zmarłego, umieszczonego na odpowiedniem podwyż­szeniu, otoczonego zielenią i orłemi strzelec­kimi, zasłoniętemi kirem, przy którym Strzel­cy pełnili wartę honorową — widać było pochylające się sztandary i odkryte głowy; wszyscy dawali dowód głębokiej czci dla Tego, Któremu dziś składają hołd.
O godzinie 10 rozpoczęła się uroczysta, żałobna Msza Św. odprawiona przez miejs­cowego Proboszcza Ks. Prałata Kotarskiego. Na środku kościoła katafalk obity purpuro­wemi dywanami, na którym spoczęła trumna, okryta sztandarem z Białym Orłem. Przy trumnie strzelcy pełnili wartę. W czasie Mszy Św. marsze i pieśni żałobne grała orkiestra strzelecka, a p. Miuster ze Strachocic odśpiewał pieśń żałobną "Na Skrzyd­łach Pieśni".
Nastrój bardzo poważny, na wszystkich twarzach wyryty smutek, a w czasie pod­niosłego kazania, wygłoszonego przez ks. Prałata Kotarskiego, we wszystkich oczach łzy.—
Żałobna Msza Św. skończyła się odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę" oraz mod­łami za spokój duszy Ś.P. Marszałka Józe­fa Piłsudskiego. Po skończonej mszy Św. wszyscy ruszyli na plac kościelny przed udekorowany portret Marszałka Piłsudskiego. Organizacje ustawiły się w czworobok. Na podjum wszedł p. Andrzej Łubiński, prezes Komitetu Obywatelskiego i odczytał Orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, po czem wezwał zebranych do zachowania dwuminutowego milczenia. W dalszym ciągu p. Łubiński odczytał rezolucję, powziętą przez Zarząd i Radę Gminą gminy Ostrów-Wartski, treści następującej:
"Zarząd i Rada Gminna gminy Ostrów- Wartski, zebrani na uroczystem żałobnem posiedzeniu w dniu 14 maja 1935 roku z powodu wielkiego ciosu, jaki spotkał Na­ród Polski przez śmierć Twórcy i Budow­niczego Niepodległego Państwa Polskiego Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, łącząc się w głębokim żalu i żałobie z całym Narodem Polskim, przesyłają na ręce Pana Starosty wyrazy szczerego smutku i zapewnienie, że dołożą wszelkich starań, aby pracować dalej w myśl wskazań zmarłego Wodza".
Wszyscy solidaryzowali się z powziętą rezolucją, a twarze obecnych wyrażały nie­złomne postanowienie dotrzymania przyrze­czenia. Z głębokim smutkiem wysłuchali ze­brani marsza żałobnego, odegranego przez orkiestrę strzelecką. Potem przemówił do zebranych p. Minster, w słowach pełnych zapału przedstawił zasługi Zmarłego dla Pol­ski. Jego żywot pełen pracy i niespożytą energję, którą przerwała śmierć nieubłagana. Po zakończeniu przemówienia orkiestra odegrała "Brygadę" - Skolei sekretarz gminy p. Józef Tuszyński wezwał zebranych do wzięcia udziału w uroczystościach żałobnych w Turku w dniu 18 maja 1935 roku, oraz do składania ofiar na budowę kopca ku czci zmarłego Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W dalszym ciągu pochód skierował się na cmentarz w Jeziorsku. Tu pobrano z grobu Powstańców 1863 r. ziemię na kopiec Marszałka Piłsudskiego, którą specjalna de­legacja zawiozła do Turku, a stamtąd do Krakowa. Przy grobie Powstańców kierow­nik miejscowej Szkoły powszechnej p. Mi­kołaj Bułaszenko wyjaśnił cel tego żałobnego pochodu na cmentarz. Przy dźwiękach marsza żałobnego przedstawiciele wszystkich organizacyj, dzieci szkolne, nauczycielstwo, przedstawiciele ludności, Zarządu i Rady Gminnej, funkcjonarjusze Policji Państwo­wej, oraz kawaler Krzyża "VIRTUTI MILITARI' p. Soduła — złożyli ziemię do spec­jalnie przygotowanej urny, którą w żałob­nym pochodzie wynieśli z cmentarza.
Uroczystości żałobne skończono — wra­żenie jednak po nich pozostanie nazawsze w pamięci tych, którzy brali w nich udział.
UCZESTNIK.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20. IV. 1936 r. L. SA. II. 15/40/35
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dn. 2. XI. 1935 r., poz. 385 obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dn. 31. X. 1935 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego
na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31. X. 35 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 28 z dnia 2. XI. 35 r., poz. 385) ulega następującym zmianom:
10) XI. Powiat Turecki.
W pkc. 3 — gm. Ostrów-Wartski w grom. Jeziorsko, wpisać należy jednostki „wieś Jeziorsko-Poduchowne", „kol. Jeziorsko-Poduchowne".
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.


Echo Tureckie 1936 nr 24

Przykład godny naśladownictwa.
Dnia 28 maja 1936 roku, pracownicy Zarządu Gminy Ostrów Wartski, funkcjonar­iusze posterunku Policji w Jeziorsku, miej­scowe nauczycielstwo oraz proboszcz Rz. Kat. parafji Jeziorsko, ksiądz prałat Kotar­ski, doceniając powagę chwili postanowili opodatkować się jednorazowo na rzecz Fun­duszu Obrony Państwa, według możności.
Postanowiono pozatem wezwać do współ­zawodnictwa sąsiednie gminy Goszczanów i Grzybki, jak również wystąpić z apelem do miejscowej ludności.
Poniżej podajemy listę złożonych ofiar na rzecz Funduszu Obrony Państwa:
Tuszyński Józef 20 zł., Ks. Kotarski P. 10 zł., Kurzajski Franciszek 25 zł., Witkow­ski Wiktor 10, Majewski Narcyz 5, Ruszczyński Piotr 10, Soduła Kazimierz 10, Kosmalski Władysław 10, Kleta Franciszek 5, Bartoszewicki Stanisław 10, Dehnel Artur 10, Adamus Edward 5, Skiwski Franciszek 10, Łubieński Andrzej 30, Wsrecki Stefan 10, Jaśkiewicz Czesław 5, Tuszyński Edward 3, Wojciechowska Urszula 3, Graczykowska Józefa 5, Warecki Jan 3, Mitlejner Jó­zef 3, Razem 202.Echo Tureckie 1936 nr 40

Zjazd Straży w Turku.
Już w niedzielę 4 października b. r. Tu­rek będzie gościł u siebie wszystkie Straże Pożarne z powiatu, które wykazać mają swoje wyszkolenie bojowe.
Już odbyły się eliminacje w rejonach, na podstawie których zostały dopuszczone do zawodów powiatowych następujące Straże:
Grupa I: Kobylniki, Świnice Wartskie, Jeziorsko, Milejew, Malanów, Żeronice i Lu­bola.—
Grupa II: Spicmierz, Chorzepin, Wola Tłomakowa, Skarzyn, Niemysłów, Wielenin, Słodków i Czepów Dolny.
Poza konkursem. Zarząd Oddziału Po­wiatowego dopuścił następ. Straże: Ostrow­sko, Niewiesz, Wielanin, Biernacice, Ponia­tów, Pęczniew, Boleszczyn, Szadów Pańs­ki i Tokary.
Najlepiej w wyszkoleniu spisał się rejon Uniejów, gdzie wszystkie Straże weszły do poszczególnych grup.

Nagrody w pierwszej grupie: 1) nagroda P. Premiera Składkowskiego koń dla najlep­szego Naczelnika Straży plus 200 złot. dla Straży i 2) 100 zł. dla Straży. W drugiej grupie: 1) 150 zł. dla Straży i 2) 75 złot. dla Straży. Poza konkursem. 1) 100 złotych i 2) 50 zł.

Echo Tureckie 1936 nr 50

Oświata pozaszkolna w powiecie tureckim.
W piątek ubiegły (4 b.m.) w sali posie­dzeń Rady Miejskiej w Turku odbyło się pod przewodnictwem p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, doroczne po­siedzenie Powiatowej Rady Oświaty Pozaszkolnej z udziałem p. Starosty Nożyńskiego, ks. prałata dra Florczaka, oraz p. p.— por. Donaja Powiatowego Komendanta Z.S., insp. Głębowskiego, prezesa Związku Mło­dej Wsi, Hofmana, instruktora okręgowego Oświaty Pozaszkolnej i sekr. Kristiana pre­zesa powiatowego Zw. Strzeleckiego, prof. Robakiewicza, referenta Oświaty Pozaszkol­nej, p. Sieczki reprezentanta Zw. Nauczyc. Polskiego, oraz dra Skowrońskiego dyrek­tora gimnazjum i delegata Koła T. N. S. W. w Turku.—
Na posiedzeniu omówiono działalność i formy oświaty pozaszkolnej na terenie tu­reckiego powiatu oraz ustalono plan pracy na rok przyszły. W roku 1935/36 oświata pozaszkolna zatoczyła duże kręgi i ogarnę­ła tysiące ludzi. Formami jej, używanymi w terenie, były świetlice, biblioteki ruchome i gminne, uniwersytety niedzielne i lu­dowe, kursy systematycznego kształcenia i samokształcenie.— Świetlic czynnych było sto, z tego 75% po szkołach, trzy uniwersytety niedzielne, jeden ludowy w (Piekarach) pięć kursów systematycznego kształcenia, bibliotek działało w terenie 20, ruchomych 19 i i 1 gminna (w Grzybkach). Najwięk­szymi rezultatami poszczycić się mogą bibljoteki z cyfrą 540 wypożyczających (czytelników ze cztery razy tyle) i liczbą 14 ty­sięcy wypożyczonych książek. Działały w następujących miejscowościach — biblioteki gminne w Grzybkach (obsługująca 6 punk­tów) i Tokarach, ruchome; w Brodni, Czepowie, Cielcach, Goszczanowie, Jeziorsku, Kikach, Klonowie, Kowalach Pańskich i Księ­żych, Lipiczach, Malanowie, Miłaczewie, Niemysłowie, Niewieszu, Piekarach, Przykonie, Słodkowie, Szarowie i Wieleninie. W pra­cach oświatowych w powiecie brało udział w porozumieniu z Radą Oświaty Pozaszkolnej pozostając, 178 osób (z tego 80% nauczycielstwo) w tym 40 z inteligencji m. Tur­ka. Fundusze na biblioteki i uniwersytet Rada czerpała z 3 dotacji Pana Premiera 800 zł. na uniwersytet w Piekarach i po 300 zł. na księgozbiory dla organizacji.
Jeśli idzie o rok 1936/37, Powiatowa Ra­da Oświaty Pozaszkolnej uchwaliła stosować wszystkie możliwe formy z położeniem głównego nacisku na biblioteki i czytelnict­wo. Nadal czynne będą biblioteki gminne w Grzybkach i Tokarach, do których przy­będą wykupione księgozbiory w Dobrej (po Tow. im. Mickiewicza) i Skęczniewie. Bibliotek ruchomych działać będzie 20-ca w punktach: Czepów, Felicjanów, Kiki, Konopnica, Kowale Pańskie i Księże, Lipicze, Lubola, Malanów, Miłaczew, Niewiesz, Przy­kona (dostosowana do potrzeb uniwersyte­tu ludowego), Siedlątków, Skarżyn, Strachanów, Wielenin, Zbylczyce i Żeronice. Uniwersytet ludowy czynny już jest w Przy­konie, świetlice w przeszło 100 punktach, przyczym dużą pomocą są szkoły, lokale Z. S. i Związku Młodej Wsi w powiecie. W r. 1937 urządzony zostanie, dla wzmożenia kultu pieśni i ożywienia świetlic, konkurs śpiewaczy dla zespołów jednogłosowych obwodu kaliskiego oraz konkursy głośnego czytania. Na te bowiem działy pracy spe­cjalny należy położyć nacisk, zwłaszcza na czytelnictwo. - Wieś nasza garnie się do książki (w Grzybkach 112 wypożyczających) i prosi o nią (z 50 wsi prośby o bibliote­ki). Trzeba ją dać wsi. Dużą pomoc mo­gą tu okazać same gminy. Powinny zna­leźć choć 100 zł. rocznie w swych budże­tach na kupno własnych bibliotek gminnych, raz na rok kompletu. Najpierw dla punk­tów oświatowych (wioski, gdzie są szkoły), potem dla wszystkich gromad po nich na­leżących. Tylko w ten sposób zostanie roz­wiązana pozytywnie ta kwestia, głód książ­ki na wsi zostanie choć w części zaspoko­jony. Dla wzmożenia akcji oświatowej Ra­da postanowiła tworzyć Gminne i Rejono­we (przy szkołach) Komisje Oświaty Poza­szkolnej, do których powołani będą ludzie światlejsi, ci, którym poziom kultury wsi le­ży na sercu.
Na zakończenie p. Starosta wyraził gorą­ce podziękowanie wszystkim pracującym na tym polu w powiecie, szczególnie nauczy­cielstwu, które mimo złe warunki kroczy w pierwszym szeregu działaczy oświatowych, poczym zebrani postanowili wszelką drogą zaapelować do ogółu o poparcie akcji oś­wiaty pozaszkolnej, która jest apolityczną (gdziekolwiek się odbywa)—i najważniejszą w tej chwili dla nas i kraju naszego.


Echo Tureckie 1937 nr 13

Z Jeziorska.
Nocą z dnia 21 na 22 b.m. o godz. 2.30 w Jeziorsku gm. Ostrów-Wartski wybuchł pożar w domu Spertusa Czesł., który przeniósłszy się na zabudowanie Wróbla, Dwo­reckiego i Pawełczyka strawił je do szczętu.
Wobec sprzyjającego wiatru i gęstości zabudowań wsi oraz łatwopalnego materia­łu (domy są kryte przeważnie słomą) za­grożona była cała wieś. W grożącym nie­bezpieczeństwie zawezwano telefonicznie Ochotniczą Straż Pożarną z Turku, która natychmiast wyruszyła na miejsce pożaru i po dwugodzinnej pracy przy wydatnej pomocy Straży miejscowej ogień całkowicie zlikwi­dowała. Na miejsce wypadku przybył również p. Starosta Powiatowy Sulkowski w asyście Pow. Komendanta P.P. p.Ostrowidzkiego.—

Nadmienić wypada, że miejscowa Straż Jeziorska pod kier. nacz. d ha Tuszyńskie­go stanęła na wysokości zadania, gdyż od­ległe o 5 metrów następne zabudowania uratowała a tym samym przeszkodziła dal­szemu rozszerzeniu się pożaru, od czego zależał los całej wsi.— Dużą pomoc rów­nież wykazała Policja P. posterunku Jeziorsko, której udało się zlikwidować panikę powstałą we wsi i zebrać siły do akcji obronnej. Straty wynoszą 5 tyś. zł.


Echo Tureckie 1937 nr 25

Pan Premier w Turku i pow. tureckim.
W ub. tygodniu —jak donosiliśmy—do­konał P. Premier Gen. Sławoj - Składkowski wizytacji m. Turku i części tureckiego powiatu. Wizytacja pozostawała w związ­ku z otwarciem przez P. Premiera w dniu 8 b.m Wystawy "Praca i Kultura Wsi" w Liskowie. W dniu 9 b.m. o godz. 8 rano Pan Premier w otoczeniu p. Wojewody Hauke Nowaka i Starosty Powiatowego p. Sulkowskiego wyjechał z Kalisza i udał się w powiat turecki. Wizytacja p. Premiera trwała cały dzień.
Itinerarium i plon jej w naszym powiecie przedstawia się następująco: P. Premier zatrzymał się najpierw we wsi Głaniszewie, na terenie gm. Grzybki, gdzie zwiedził remizę Straży Pożarnej. Stwierdziwszy ład, Pan Premier wyraził swe zadowolenie sołtysowi i wręczył mu 50 zł. oraz 200 zł. na kupno beczkowozu dla wsi. Z Głaniszewa udał się p. Premier do gm. Grzybki, gdzie z zainteresowaniem oglądał budującą się z funduszu T.P.B.P.S.P. oraz dotacje Pana Premiera, szkołę w Ustkowie, na którą złożył dar w wysokości 500 zł.

Opuściwszy Grzybki, p. Premier zatrzy­mał się w Jeziorsku. Tu dokonał szczegółowej lustracji gminy i zwiedził budującą się remizę Straży Pożarnej. (...).


Echo Tureckie 1937 nr 30

Komasacja gmin powiatu Tureckiego.
Minister Spraw Wewnętrznych rozporzą­dzeniem z dnia 24 czerwca 1937 r. zarzą­dził zmianę granic gmin w pow. tureckim. Zamiast 19-tu dotychczasowych, ustalone zostanie 10 gmin, a mianowicie: Pęczniew, Jeziorsko, Dziadowice, Świnice, Orzeszków, Dobra, Przykona, Goszczanów, Kowale— Pańskie.
Zwiększone terytorialnie i ludnościowo gminy posiadać będą korzystniejsze warun­ki gospodarczo-finansowe.
Z dniem 1 października b.r. sprawy zwią­zane z komasacją gmin będą ukończone i z tym też dniem ustrój gospodarczo—ad­ministracyjny powiatu opierać się będzie już całkowicie o nowe granice gmin.

Echo Tureckie 1937 nr 30

P. O. S.
Coroczne zawody o Państwową Odznakę Sportową organizuje w bieżącym roku Po­wiatowa Komenda W.F. i P.W. w miesią­cu sierpniu w następujących miejscowoś­ciach: 1-go sierpnia b.r. w Goszczanowie dla gminy Goszczanów, 8 sierpnia w Słodkowie dla gminy Piętno, 15-go sierpnia w Jeziorsku dla gminy Ostrów- Wartski, 22-go sierpnia w Przykonie dla gminy Wichertów, 29-go sierpnia w Pęczniewie dla gm. Niemysłów. W pozostałych gminach odbędą się próby P.O.S. w miesiącu wrześniu.
W sprawach próby o P. O. S., bliższych informacyj prócz Komendy Pow. w Turku udzielają p. sierż. Szymanowski w Uniejo­wie i kapr. rez. p. Janicki w Dobrej.

Echo Tureckie 1937 nr 41

Nowe gminy
Z dniem 1 października wprowadzony zo­stał w życie nowy podział gmin w powie­cie. Z dotychczasowy 19 gmin utworzo­no 10 gmin a mianowicie: (...) Goszczanów—wójt Pawlak Jan, Niewiesz—Kawecki Jan, Pęczniew — Bartkiewicz Tadeusz, Jeziorsko—Walerych Antoni, (...). Należy tu dodać, że nominacje wójtów są tymczasowe, t. zn. do czasu wybo­rów, które będą wkrótce zarządzone.

Nowy podział powiatu został gruntownie przemyślany i oparty o uzasadnione potrze­by gospodarcze, komunikacyjne i t. d. tych odcinków terenowych, które obejmować będą nowe gminy. Najważniejszą korzyścią nowego podziału będzie samowystarczalność budżetowa gmin, czego dotąd nie było. (...).


Echo Tureckie 1937 nr 51

Wręczenie daru
W dniu 10 b m. odbyło się w Jeziorsku, w obecności p. starosty Powiatowego, p. W. Rydygierowej, prezesa P.O.K.G.W. i p. inż. A. Swierczyńskiego, kier. O.T.O. i K. R. i wielu innych przekazanie daru Pani Premierowej Składkowskiej w postaci kro­wy najlepszej członkini Koła Gosp. Wiej­skich p. C. Gębickiej ze Strachanowa.
To poważne i zaszczytne wyróżnienie odbiło się głośnym echem wśród miesz­kańców pow. tureckiego. Zaszczyt to bo­wiem nielada otrzymać miano najlepszej gospodyni i taki cenny dar. Zaznaczyć należy, że komisja złożona z przedstawi­cielki Pow. Org. Kół Gospodyń Wiejskich, z przedstawicieli O. T. O. i K. R. podprzewodn. Starosty Powiatowego jednogłośnie przyznała nagrodę p. Cecylji Gębickiej. P. Gębicka Cecylia zasłużyła sobie na to wyróżnienie zaszczytne pracą społeczną, jako b. czynna członkini zarządu Pow. Kół Gosp. Wiejskich, przewodn. Koła Gospod. Wiejsk. w Strachanowie oraz wzorowa go­spodyni we własnym małym gospodarstwie.
Obdarowana złożyła na ręce Starosty Powiatowego podziękowanie dla Pana Premiera o treści następującej:
Ja niżej podpisana składam Pana Pre­mierowi najserdeczniejsze podziękowanie za cenny dar w postaci krowy (rasowej).
Równocześnie załączam wyrazy głębo­kiej czci i wdzięczności oraz zapewnienia że dołożę wszystkich starań, aby okazać się godną tak zaszczytnego daru i być w pracy pożyteczną dla wsi i kraju":

Gębicka Cecylia Składając gratulacje z tego tytułu p. Gębickiej, Redakcja Echa nie może pow­strzymać się od podkreślenia jeszcze raz wielkiej troski, jaką Pan Premier wraz z Małżonką Swoją otacza wieś polską, a w szczególności wieś podturecką oraz pod­kreślenia, że zasługa położona w pracy społecznej zawsze nagrodę znajdzie.

Echo Tureckie 1937 nr 51

Z życia oddziału Związku Strzeleckiego w Jeziorsku.
Po skomasowaniu gminy Grzybki i Ostrów Wartski, na terenie nowej gminy Jeziorsko, zorganizowano z dawnych dwóch jeden Oddział Związku Strzeleckiego, skła­dający się z trzech pododdziałów: Jeziorsko, Tomisławice i Zadąbrów.
W związku z tym w dniu 5 grudnia b.r. odbyło się w Jeziorsku walne zebranie od­działu Z.S. związane z wyborami nowego Zarządu.
Z ramienia Powiatowych władz strzele­ckich na to zebranie przybyli: Prezes Zarządu Powiatowego Z.S. Ob. Leopold Kristian, Zast. Kom. Pow. Z.S. ppor. rez. Ob. Tadeusz Kruszyński, oraz Sekretarz Zarządu Powia­towego Z.S. ppor. rez. Ob. Wojciech Jankowski.
Zebranie z udziałem starszego społecze­ństwa zagaił Komendant Oddziału ppor. rez. Ob. Władysław Kosmalski, oddając cześć barwom strzeleckim i wygłaszając następu­jące przemówienie: "Obywatele! Otwieram Walne Zgromadzenia Związku Strzeleckie­go i wzywam obywateli do uczczenia barw strzeleckich naszym zawołaniem „Barwom Strzeleckim Cześć!" (odśpiewano "Hej, strzelcy wraz...") W życiu każdej organiza­cji są chwile twórcze, jasne i pełne rado­ści—mówił Komendant—niestety są i chwile ciemne, pełne załamań. Przeżyliśmy okres twórczy, przeżyliśmy i okres załamania! Czas otrząsnąć się z uśpienia, czas wydobyć siły tkwiące w nas, czas zaprzęgnąć je znów do pracy dla dobra organizacji, dla dobra Pań­stwa! Przeżyliśmy rok, którego w życiu naszej organizacji raczej nie należy liczyć, nie mówmy o powodach, które to sprawiły! Mówmy raczej o tym, że stajemy znów na starym szlaku, że stajemy do pracy w mo­mencie szczególnie ważnym, że w pracy tej nie powinno braknąc nikogo, bo wielkie rzeczy budujemy tylko wspólnym wysił­kiem, a do tej wspólnej pracy nas starych strzelców oddziału Z.S. nie braknie, z przyjemnością stwierdzam, że gdy przyszło do po­kazania, że Strzelcy w Jeziorsku są, nikogo nie brakło z tych, którzy 5 lat temu stanę­li do pracy w szeregach nowozałożonej or­ganizacji. Jesteśmy prawie wszyscy w sta­rym kole i dlatego z radością melduję Ci posłusznie Obywatelu Prezesie, że Oddział Z.S. w Jeziorsku jest gotów do pracy!".
Na przewodniczącego zebrania jednogło­śnie wybrano Prezesa Zarządu Pow. Z.S.Ob. Kristiana, na sekretarza Ob. Bartoszewickiego, po czym przystąpiono do wyboru Pre­zesa i Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz Delegatów na Zjazd Powiatowy.
Krótkie sprawozdanie z działalności prze­dstawił dotychczasowy Prezes Oddziału ob. Tuszyński Bolesław, który w zakończeniu podziękował strzelcom za współpracę i ży­czył oddziałowi dalszego pomyślnego rozwoju. Ob. Tuszyński przekazał na rzecz od­działu własne meble, będące urządzeniem świetlicy, a mianowicie! stół, ławki, szafkę i etażerkę do książek.
Ustępującemu Prezesowi, który służbo­wo przeniesiony został do Dobrej, złożył podziękowanie Ob. Ciepłucha, po czym Wa­lne Zebranie jednogłośnie mianowało Ob. Tuszyńskiego Honorowym Prezesem Oddziału Z.S. Jeziorsko, wyrażając tym sa­mym swoje serdeczne uczucia szczerze pra­cującemu dla organizacji Prezesowi.
Przewodniczący Zebrania Ob. Kristian win­szując ob.Tuszyńskiemu tego zaszczytu bę­dącego najwyższym uznaniem za pracę, wy­jaśnił, że godność honorowa jest zawsze duchowym łącznikiem pomiędzy organiza­cją i tym, którego tą godnością obdarzono.
Prezesem nowego Zarządu Oddziału przez aklamację wybrano wypróbowanego praco­wnika społecznego Wójta Gminy Jeziorsko, Ob. Antoniego Walerycha, który krótko i dobitnie przemówił do strzelców, wzywając do wykazywania obowiązkowości i spoisto­ści organizacyjnej.
Do Zarządu weszli Ob.Ob. Bukowiecki, Graczykowski, Ciepłucha, Bartoszewicki, oraz po jednym przedstawicielu z podod­działów z Tomisławic i Zadąbrowa, do Komisji Rewizyjnej wybrano Ob.Ob. Kaczyń­skiego, Szałka i Wróbla, Referentem Wy­chowania Obywatelskiego Oddziału został Ob. Bartoszewicki, Kierownik Szkoły z Ustkowa.
W wolnych wnioskach omawiano sprawę biblioteki, oraz reperacji instrumentów mu­zycznych orkiestry oddziału Z.S. Prezes Zarządu Powiatowego Z.S. Ob. Kristian na potrzeby oddziału, a zwłaszcza na remont instrumentów muzycznych złożył w imieniu Zarządu Powiatowego Z.S. na ręce Prezesa Ob. Walerycha 60 złotych.
Po wyczerpaniu porządku dziennego w zakończeniu zabrał głos Prezes Zarządu Pow. Z.S. Ob Leopold Kristian apelując do wzięcia jaknajszerszego udziału w powia­towej loterii strzeleckiej, z której dochód przeznaczony zostanie częściowo także na najpilniejsze potrzeby oddziałów na terenie całego powiatu. Następnie ob. Kristian, jak zwykle twardo, po żołniersku, acz serdecznie zachęcał strzelców do wytężonej pracy nad rozwojem oddziału, którego sprawność znana była w całym powiecie. W końco­wych słowach przemówienia Ob. Prezes Za­rządu Powiatowego Z.S. życzył nowoobranemu Zarządowi, oraz Strzelcom powrotu do dawnej, uwieńczonej pięknymi wynika­mi, pracy.
Piosenką "Hej, Strzelcy Wraz..." zakoń­czono walne zgromadzenie.

Echo Tureckie 1938 nr 3

Z Jeziorska
W dniu 2 stycznia b.r. w oddziale Zwią­zku Strzeleckiego w Jeziorsku odbyło się ła­manie opłatkiem, połączone z zabawą ta­neczną urozmaiconą ciekawymi atrakcjami. Z ramienia strzeleckich władz powiatowych przybyli na „Opłatek"; Prezes Zarządu Pow. Z.S. ob. Leopold Kristian, oraz Sekretarz Zarządu Pow. Z.S. ppor.rez. ob. Wojciech Jankowski.
W barwnie udekorowanej sali szkolnej, gdzie tymczasowo mieści się świetlica strze­lecka, przy choince zebrali się Zarząd Oddziału z Prezesem Ob. Antonim Walerychem, Komendant Oddziału ppor. rez. ob. Władysław Kosmalski, strzelczynie i strzel­cy, oraz starsze społeczeństwo z Ks. Pro­boszczem Swieżewskim, Komendantem Poster. P. Przod. Kurzajskim i inn.
Uroczystość otworzył pięknym przemówieniem Ob. Kristian, rozwijając temat: "Po­kój ludziom dobrej woli...", następnie Ks. K. Swieżewski życzył strzelcom jak najpomyślniejszego rowoju, wyrażając pewność, że w pracy swej kierować się będą zawsze etyką chrześciańską. Po przemówienia Księ­dza Proboszcza - strzelecki chór mieszany pod kier. Komendanta Oddz. Ob. Kosmalskiego bardzo dobrze odśpiewał na dwa głosy kilka kolend, po czym zebrani udali się do następnej sali na "herbatkę". W cza­sie kolacji przemówienie wygłosił Ks. Prob. Swieżewski, który w bardzo serdecznych sło­wach dał wyraz swoim szczerym uczuciem, jakie żywi do młodzieży, po tym życzeniu złożył Prezes Zarządu Oddziału i Wójt Gmi­ny Jeziorsko Ob. Antoni Walerych, zape­wniając, że pracę w oddziale postawi na od­powiednim poziomie. Z kolei w imieniu Komendy Powiatowej Z.S. przemówił ob. Wojciech Jankowski, przypominając słowa Marszałka Śmigłego-Rydza, "nie można utyskiwać, trzeba myśleć i dołożyć ramienia aby było dobrze, jest na pewno w narodzie i myśl i dobra wola, trzeba tę myśl pobu­dzić i pomóc dobrej woli...".
Następnie przystąpiono do części "wesołej", a mianowicie Ob. Ob. Wróblówna Józefa, Szałek Marian i Szałek Kazimierz bar. dobrze wypowiedzieli monologi, wywołując nieopisany humor i burzę oklasków w na­grodę za trafną interpretację. W dalszym ciągu po skończonej kolacji rozpoczęła się przerwana na pewien czas zabawa taneczna. W przerwach strzelczynie i strzelczynie zaprodukowali: 1) pantominę z udziałem Ob. Ob. Graczykowskiego Tadeusza i Szałka Mariana, 2) scenkę z udziałem Ob. Ob. Wróblówny Józefy, Wróbla Wicentego i Szałka Mariana, oraz 3) zaręczyny w których wystą­pili Ob. Ob. Wróblówna Józefa, Pawlakówna Stanisława, Pawłowska Józefa, Szałek Marian, Wróbel Józef i Wróbel Władysław. Nie trzeba dodawać, że poszczególne sceny wywoływały nadzwyczajny humor, co bezprzecznie świadczy o bardzo dobrej grze amatorów i zręcznej reżyserii Komendanta Oddziału ob. Kosmalskiego.
Całość opracowana była pierwszorzędnie, nastrój doskonały, Oddział Z.S. w Jeziorsku pokazał, że umie pracować, że ma du­żo dobrej woli i solidarności w poczyna­niach.
W czasie pobytu w Jeziorsku rozmawia­łem z poszczególnymi strzelcami, zlekka "ciągnąc ich za języki", ażeby dowiedzieć się o ich stosunku do pracy w organizacji, stosunku do Państwa i t.d. Z rozmowy wyciągnąłem szereg wniosków, stwierdzając, że umiejętne podejście Komendanta ob. Kosmalskiego wyrobiło strzelców społecznie, że Komendant umiał wzbudzić do siebie szacunek i poważanie, ba nawet miłość, że tchnął w nich idee, które umocniły chara­ktery i uodporniły je na zło. To jest bar­dzo dużo, to też mamy pewność, że Od­dział opierając się na tych niezbędnych wartościach moralnych, potrafi osiągnąć pierwszorzędne wyniki pracy, i wśród innych oddziałów w szlachetnej rywalizacji uzyskać przodujące miejsce. J.


Echo Tureckie 1938 nr 5

Nowi wójtowie

Odbyły się już wybory wójtów w kilku gminach powiatu tureckiego, dokonane przez Rady Gminne. W gminie Goszczanów wójtem wybrany został dotychczasowy wójt p. Pawlak Jan, w gminie Jeziorsku p. Serafin Piotr, w gminie Pęczniew p. Bart­kiewicz Tadeusz, w gminie Dobra p. Be­dnarek Stanisław. Zaznaczyć należy, iż do­konany wybór musi być jeszcze zatwier­dzony przez Starostę Powiatowego. W pozostałych gminach wybory przeprowadzo­ne będą w dniach najbliższych.

Echo Tureckie 1938 nr 6

Ogłoszenia drobne.
Marcin Stroiwąsa z gm. Jeziorska rocznik 1900 zaginęła książeczka wojskowa wydana przez P. K. U. Kalisz. Unieważnia się.

Echo Tureckie 1938 nr 22

Z Jeziorska
W niedzielę ubiegłą 22 maja Jeziorsko było świadkiem podniosłej uroczystości.— Była nią uroczysta instalacja kanoniczna nowego proboszcza ks dr. Karola Cieślińskiego. Dokonał jej ks. prałat dr. Józef Florczak, dziekan turecki, w otoczeniu kle­ru okolicznego, po przywitaniu instalanta przez organizacje społeczne i religijne pa­rafii Jeziorsko. Po wprowadzeniu do świą­tyni nowy ksiądz proboszcz, dr. Cieśliński, odprawił uroczystą sumę wobec ogrom­nych rzesz wiernych. W czasie nabożeń­stwa wzruszające okolicznościowe kazanie wygłosił ks. pref. I. Wojciechowski z Tur­ku. Na zakończenie przemówił serdecznie od ołtarza do swych nowych parafian no­wy proboszcz ks. dr. Cieśliński.
Poprzedni proboszcz Jeziorska, ks. Ka­zimierz Świeżewski, objął duszpasterstwo i parafie w Dobrcu obok Kalisza, żegnany przez dawnych parafian z żalem.

Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Jeziorsko przewodniczący Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice zast. przewodn. Durkiewicz Wincenty, rolnik, So­cha sekretarz Kosmalski Władysław, nau­czyciel, Jeziorsko skarbnik Nita Józef, rol­nik, Zadąbrowie członkowie zarządu 1) Żabicki Stanisław, Strachanów 2) Zając Jó­zef, rolnik, Zakrzew.(...).

Echo Tureckie 1938 nr 28

Zagubiono.
W dniu 25 kwietnia 1938 r. podczas przeprowadzki, na odcinku szosy Turek- Dobra-Jeziorsko z ciężarowego autobusu zaginęła dębowa rama od stołu.
Łaskawy znalazca zgłosi zgubę na pro­bostwie w Jeziorsku za wynagrodzeniem.


Echo Tureckie 1938 nr 32

Tragiczna kąpiel
W ub. wtorek (2 bm.) o godz. 18 w cza­sie kąpieli w rzece Warcie opodal Jezior­ska utonął Antoni Szuszwedyk, syn To­masza i Józefy, lat 18, z Jeziorska. Mimo natychmiastowej pomocy lekarskiej 2 le­karzy, Szuszwedyk, nie odzyskawszy przy­tomności zmarł.


Echo Tureckie 1938 nr 41

Uroczystość w Jeziorsku.
Razem z całą Polską i my tu w Jezior­sku obchodziliśmy uroczyście radosny dzień powrotu Śląska Zaolzańskiego do Polski — dzień chwały naszej bohater­skiej i zwycięskiej Armii i całej Najjaśniej­szej Rzeczypospolitej z Jej Prezydentem Profesorem Ignacym Mościckim, ukocha­nym Wodzem Naczelnym Marszałkiem Śmigłym Rydzem i Rządem na czele. Wszystkie domy od rana przybrano fla­gami państwowemi. Wszystkie organiza­cje istniejące na terenie Jeziorska i dzie­ci szkolne udały się w zbiórkach na su­mę do kościoła. Po sumie członkowie organizacyj i tłumy miejscowej i zamiejsco­wej ludności wysłuchały przy głośnikach radiowych przemówienia Naczelnego Wo­dza i transmitowanych przeradosnych chwil wkraczania naszej bohaterskiej Armii do Śląska Zaolzańskiego. Po wysłu­chaniu audycji radiowych obecni będąc przeświadczeni, że tylko dzięki bohaterskiej postawie naszej Armii Polska odniosła bezkrwawe zwycięstwo i że Armia aby mogła sprostać swemu zadaniu musi być dostatecznie uzbrojona, postanowili doraźnie zebrać między sobą pewną sumę na FON, którą złożyli niezależnie od prowadzonej na ten cel zbiórki przez Pow. Komitet Zbiórki na FON, złożono 50 zł. 70 gr.

Zebraną kwotę wpłacono do Powiato­wego Komitetu Zbiórki na FON.

Echo Tureckie 1938 nr 46

Samobójstwo
W dniu 6 XI r.b. około godz. 15-ej we wsi Jeziorsko, w mieszkaniu własnym, po­pełnił samobójstwo przez podcięcie sobie gardła nożem a następnie powieszenie się —Wincenty Radzimski, lat 30 z zawodu stolarz. Denat był umysłowo chory, który w roku 1937 usiłował także popełnić sa­mobójstwo przez utopienie się.


Echo Tureckie 1938 nr 47

Obchód XX-lecia Niepo­dległości w Jeziorsku.
Staraniem miejscowego Oddziału Z.S. odbył się w Jeziorsku obchód XX lecia odzyskania Niepodległości.
W dniu 10 rozpoczęto capstrzykiem przy udziale organizacyj i miejscowego społeczeństwa; następnego dnia w godzi­nach rannych odbyło się uroczyste nabożeństwo, które celebrował ks prob. dr. Cieśliński, wygłaszając bardzo piękne ka­zanie. Po nabożeństwie przed gmachem Zarządu Gminnego wygłoszono kilka prze­mówień zakończonych okrzykami na cześć Najjaśniejszej Rzplitej, Pana Prezydenta RP Naczelnego Wodza Marszałka Śmigłe­go-Rydza, Hymn Narodowy odegrała or­kiestra Strzelecka i Strażacka.
W godzinach wieczornych w Remizie Strażackiej oddział Strzelecki pod dowó­dztwem komendanta p. por. rez. Kosmalskiego urządził akademje, wypełnioną przemówieniami, melodeklamacjami, oraz rodzajowymi komedyjkami. Całość wypadła bardzo dobrze, co świadczy w dobrym wyrobieniu tamtejszej młodzieży.
Na akademii obecny był miejscowy proboszcz ks. dr. K. Cieśliński, z ramie­nia Zarządu i Komendy Powiatowej ZS w Turku p. por. rez. Jankowski Wojciech, Skarbnik Zarządu Moszczyński Stanisław.


Echo Tureckie 1938 nr 49

Z życia organizacyjnego Związku Strzeleckiego
Z Jeziorska.
W dniu 14 listopada b. r. odbyło się w obecności ob. Komendanta Powiatu Z.S. Zdzisława Duszyńskiego walne zebranie Członków Oddziału Z S. w Jeziorsku.
Przed zebraniem ob. Komendant doko­nał inspekcji oddziału. Oddział w Jezior­sku liczy 10 strzelczyń i 22 strzelców.
Walne zebranie zaszczycił swoją obec­nością proboszcz miejscowej parafii ks. dziekan Karol Cieśliński.
Zebranie zagaił Komendant Oddziału Z. S. Jeziorsko ob. Kosmalski Władysław wznosząc okrzyk na cześć barw strzelec­kich. Po powitaniu ks. dziekana i ob. Ko­mendanta Powiatu ob. Kosmalski odczy­tał porządek dzienny, którego głównym punktem był wybór nowego zarządu. Pre­zesem został wybrany ob. Serafin Piotr wójt gm. Jeziorsko, godność vice prezesa przyjął ks. dziekan Karol Cieśliński, na­stępnie do zarządu weszli: ob. Kosmalski Władysław (z urządu) Komendant Oddzia­łu, Graczykowski Tadeusz i Bukowiecki Józef. Młodzież strzelecka Oddziału Je­ziorsko wykazuje wysoki poziom wychowa­nia organizacyjnego.

Nowemu Zarządowi życzymy dalszej pomyślności w pracy.Echo Tureckie 1939 nr 10

Komunikaty P.T.O. i K.R.
1) W załączeniu przesyłamy wzór spra­wozdania za r. k. 1938/39, celem wypełnie­nia i nadesłania go do PTO i KR w Turku w terminie do dnia 15 kwietnia 1939 r.
2) Stosownie do ogłoszenia na kursach dla Zarządów Kółek Rolniczych PTO i KR posiada na składzie w Spółdzielni Rolni­czo—Handlowej „Rolnik" w Turku nawozy na doświadczenia, które prosimy odebrać najdalej do dnia 15 marca br. Każde Kół­ko może otrzymać około 10 pudełek. Kół­ka Rolnicze z Gminy Pęczniew, Jeziorsko, Goszczanów i KR w Strachocicach i Skęczniewie z Gminy Dobra, nawozy otrzymu­ją w Oddziale Spółdzielni „Rolnik" w Proboszczowicach pod Wartą.
Próbki nawozów winny być rozebrane po jednej dla członka Kółka, który zobo­wiązuje się do podawania wyniku z prze­prowadzonego doświadczenia.
Odbiorcy nawozów tak dla siebie, jak i dla innych członków Kółka winni podać przy odbiorze nazwisko i imię swoje i te­go dla kogo biorą, oraz podać roślinę, pod którą każdy z odbiorców będzie sto­sował otrzymany nawóz.
3) W bieżącym sezonie PTO i KR otrzymało 22 siewniki do rozprowadzenia na powiat. Wszyscy kandydaci winni odno­wić swoje zgłoszenia i natychmiast wystą­pić do Komunalnej Kasy Oszczędności w Turku o przydział kredytu, jeżeli nie ma­ją gotówki.
Podania o przydział siewników na wio­snę PTO i KR przyjmować będzie tylko do dnia 10 marca br.
Podania zeszłoroczne są nieważne. Pierwszeństwo w nabyciu siewników na ulgowych warunkach mają członkowie Kó­łek Rolniczych, których gospodarstwa po­wstały z przebudowy ustroju rolnego tj. parcelacji, komasacji, a później członkowie należący do zespołów organizacji gospo­darstw przykładowych i w następnej ko­lejności inni członkowie Kółek Rolniczych.
4) Wszyscy dłużnicy tak funduszu Obro­towego, jak i Państwowego Banku Rolne­go chcący uprawiać buraki cukrowe na spłatę swych długów winni natychmiast zgłosić się do Sekcji Drobnych Plantato­rów Buraka Cukrowego przy PTO i KR., aby ta mogła zabiegać o przydział kontygentów na dostawę buraków do cukrowni w Leśmierzu i Zbiersku.

Echo Tureckie 1939 nr 14

Komitet powiatowy
dla propagandy pożyczki przeciwlo­tniczej przy Komisarzu Powiatowym tejże pożyczki w Turku.
Pan Starosta Wacław Sulkowski jako Komisarz Powiatowy Pożyczki Przeciwlotniczej powołał Komitet Powiatowy w na­stępującym składzie.
1) Ks. Prałat Dr. Florczak, 2) Antoni Kawecki, 3) Kpt. Daniszewski, 4) inż. Kwie­ciński—Nadleśniczy 5) Antoni Walerych (Tomisłowice p-ta Warta), 6) Sieczko J. (Prezes Z. N.P.), 7) Scibior Ignacy (Prezes Zw. Rzem. Chrześć. ), 8) Korab Jan (Naczelnik Urzędu), 9) Zieliński Jerzy (Dyrektor KKO), 10) Grzybowski Czesław (Pre­zes POW), 11) Stach Franciszek (Dyrektor Gimnazjum), 12) Ks. Placek Bronisław (Probosz Chwalborzyce), 13) Rydygier Sylwester (maj. Dominikowice p-ta Uniejów), 14) Mieczysław Kaczorowski), 15) Krzymuski (ziemianin Prezes Zw. Ziemian maj. Bro­nów), 16) Dzierzbicki Władysław (Biernacice p-ta Uniejów), 17) Orzechowski Kazi­mierz (maj. Zbylczyce), 18) Kretkowski An­toni (Parski), 19) Karłowski Jan (Cielce), 20) Łaski (Kom. Pow. PP), 21) Kosieradzki (insp. szkolny).
Komitet powiatowy na zebraniu w dniu 4 bm przystąpił do pracy nad zorganizo­waniem Gminnych Komitetów Poż. Przeciwl powołując na Komisarzy Gminnych nastę­pujące osoby: Turek — p. Kawecki burmistrz; Uniejów p. Sieczko Stan. kier. szkoły, Dobra — p. Kowalski Czesław kier. Kasy Spółdz. Tuliszków — Kochański Władysław kier. szkoły, gm. Dobra — Bednarek Stan. wójt. gm. Dziadowice — Kowalski Stan. wójt, gm. Goszczanów — Pawlak Jan wójt gm. Jeziorsko — Serafin Piotr wójt, gm. Kowale Pańskie — Grzesiek Jan wójt, gm. Niewiesz — Rydygier Sylwester, gm. Orze­szków — Szyller naucz. z Dobrzyska gm. Pęczniew — Bartkiewicz wójt gminy, gm. Przykona — Szewczyk Józef naucz. z Przykony gm. Świnice — Greber Wład. kier. szkoły w Świnicach, gm. Tuliszków — No­waczyk Roman sekretarz gminy, gm. Wła­dysławów — Delong A. kier. szkoły w Kunach, gm Brudzew — Kubiak Kaz. wójt gminy.
Doceniając dorosłość i ważkość prze­prowadzonej akcji oraz konieczności nale­żytego i szybkiego jej przeprowadzenia na­leży przyklasnąć szybkiej i energicznej działalności Komisarza Powiatowego, p. Starosty W. Sujkowskiego i Komitetu Po­wiatowego.

Echo Tureckie 1939 nr 17

Apel Powiatowego Związku Straży Pożarnych powiatu tureckiego został przez straże całkowicie zrozumiany i wykonany, gdyż na poszczególnych konferencjach dru­hów prezesów i Naczelników ustalono już subskrybowaną lub przystąpienie do na­tychmiastowej subskrypcji, w wysokości:
OSP Kuny, Turek i Uniejów po 200 zł. OSP Chylin, Cielce, Czepów, Dobra, Go­szczanów, Grodzisko, Jeziorsko, Malanów, Ostrowsko, Piekary, Świnice i Wielenin po 100 zł., OSP Brudzew, Słodków, Wyszyna po 60 zł., OSP Biernacice, Brzeg, Grzybki, Krwony, Kuczki, Kotwasice, Lipnica, Niemysłów, Przykona, Spićmierz, Szadów Pań­ski, Tuliszków i Władysławów po 40 zł.
OSP Brodnia, Cisew, Bąbrowica, Kalino­wa, Kobylniki, Kowale Pańskie, Lubola, Mikulice, Milejów, Niewiesz, Ogorzelczyn, Orzeszków, Pęczniew, Różniatów, Sendów, Siedlątków, Skarżyn, Skęczniew, Socha, Tokary, Wietchinin, Księża Wólka, Zabo­rów i Żaronice po 20 zł. Razem Zarządy Straży subskrybowały z kas strażackich 2980 zł. Brak jeszcze danych od 38 stra­ży, które napewno będą pożyczkę sub­skrybowały.
Oprócz pożyczki złożono ofiary na FON OSP, Dobra 20 zł, OSP Milejów 50 zł. (Pożyczka Narodowa) OSP Lubola i Śpićmierz po 10 zł.
Na wszystkich konferencjach zapadła uchwała, aby w czasie subskrybowania po­życzki wszystkie imprezy były urządzane wyłącznie na ten cel.

Echo Tureckie 1939 nr 17

Czyś spełnił swój obowiązek?
W dniu 14 Kwietnia Związek Ziemian pow. tureckiego na zebraniu uchwalił za­kupić Pożyczkę Obr. Przeciwl. na sumy 60.000 zł.
* * *
Rada Gminna, gm. Niewiesz na posie­dzeniu w dniu 14 kwietnia uchwaliła 1000 zł na Pożyczkę Obr. Przeciwl. i 100 zł. na F.O.N.
* * *
Rada Gminna gminy Świnice w dniu 11 kwietnia uchwaliła 1000 zł. na Pożyczkę Przeciwl.
Do tej pory subskrybowali pożyczkę Przeciwlotniczą następujące miasta i gmi­ny powiatu tureckiego:

Miasto Turek 38.380 zł, gm. Włady­sławów 15.380 zł, gm. Niewiesz 14.000 zł, gm. Świnice 8.480 zł, gm. Przykona 6.720 zł, gm. Tuliszków 5.400 zł., gm. Brudzew 3.720 zł, gm. Jeziorsko 3.220 zł, miasto Uniejów 3.200 zł, gm. Pęczniew 3.100 zł, miasto Tuliszków 2.700 zł, gm. Dobra 2.400 zł, gm. Kowale P. 1.860 zł, gm. Goszcza­nów 1.480 zł. Razem 109.440 zł.

Echo Tureckie 1939 nr 18

O.Z.N. nominacje.
Na wniosek przewodniczącego Obwodu Antoniego Kaweckiego Szef Obozu gen. St. Skwarczyński powołał do Prezydium Obwodu Tureckiego nast. p.p.
1) Stanisława Kosieradzkiego — inspe­ktora Szkolnego na wiceprzewodniczącego.
2) Ks. Bronisława Placka — proboszcza parafii Chwalborzyce na wiceprzewodniczącego
3) Serafina Piotra — rolnika z Jeziorska na wiceprzewodniczącego,
4) Kazimierza Budkiewicza — urzędni­ka na sekretarza
5) Ks. dr. Józefa Florczaka — prałata z Turku na członka Prezydium oraz
6) Dyr. Ignacego Scibiora — prezesa Chrześć. Zw. Rzew w Turku na członka Prezydium.


Echo Tureckie 1939 nr 20

Z Jeziorska
Niedziela 23 kwietnia upłynąła w Jeziorsku pod znakiem ożywionej działalno­ści miejscowych organizacji społecznych, stowarzyszeń i tak:
Zaraz po nabożeństwie odbyła się nad­zwyczajna odprawa Związku Peowiaków Placówki Lubola, na której złożono dora­źnie skromną sumkę na Poż. Obr. Przeciwl. i powzięto rezolucje odpowiadającą powadze położenia w świecie i określają­cą stanowisko Peowiaków pokrywające się w zasadzie ze stanowiskiem całego Naro­du.
O godz. 16-ej doroczne walne zebranie Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, na którym uproszony p. Instruktor Powiato­wy LOPP Goszczyński wygłosił okoliczno­ściowy referat na temat co to jest lotni­ctwo i jakie ma ono znaczenie w czasie wojny. W zebraniu wzięli udział również i członkowie LOPP oraz zaproszeni goście. Zebranie zakończone zostało przyjęciem sprawozdania z działalności za rok 1938 wyborem władz Zarządu PCK jak również przyjęciem aktualnej rezolucji o gotowo­ści członków do wszelkich ofiar na rzecz obronności Państwa.
O godzinie zaś 18-ej w świetlicy Kat. Stow. Młodzieży Ż i M w Zakrzewie od­była się miła uroczystość "Świeconego Jajka" zorganizowana przez Parafialną Akcję Katolicką. Świetnie i z humorem wykonała Młodzież wiele piosenek, mono­logów i wesołych atrakcji, które rozweseliły starszych, wprowadzając wśród zebranych przy jajku i herbatce miły nastrój i głę­bokie zadowolenie. Uroczystość powyższą zakończono przyjęciem również odpowied­niej rezolucji i uchwaleniem zakupienia przez organizacje jednego bonu 20 zł. Poz. Obr. Przeciwl. Tu nadmienić należy, że Kat. Stow. jedno z pierwszych w Jeziorsku zainicjowało zbiórką na FON podczas bowiem akademji w Zakrzewie już w dn. 26 marca r.b. zebrano zł. 18 które zaraz przesłano na ręce p. Starosty.
Codzienna normalna praca w okolicy przeplatana była stale dążeniem do jak najlepszego wyniku subskrypcji POP który zdaje się że będzie nie najgorszy. W dn. 5 b. m. wiadomem było, że mieszkańcy gminy subskrybowali ponad 25.000 zł. pożyczki. W ofiarności i zapale na rzecz POP w dalszym ciągu, przede wszystkim postępują naprzód ludzie ubożsi i robot­nicy. Służba folwarczna z maj. Ustków, Cielcach, Woli-Zadąbrowskiej, Krąkowie jak również sezonowi robotnicy rolni ofiarnością swoją dają przykład niektórym zamożniejszym gospodarzom. Sezonowcy z maj. Mikołajewice ofiarowali na FON je­den dzień pracy co uczyniło w gotówce 50 zł. w całości wpłacone już do kasy.
Mamy również i tym razem do zanoto­wania jeden nowy wyróżniający się z po­śród wielu innych przykład ofiarności biednej wdowy Marianny Pietrzakowej, robo­tnicy folwarcznej z maj. Zakrzew, która sama zgłosiła się 4 bm do Zarządu gmin­nego i zakupiła jeden bon 20-to zł. Pożyczki. Jakże wymownym staje się taki postępek biednej wdowy, która całe utrzy­manie dla siebie i rodziny czerpie z za­robku 2-ch synów pracujących w charakte­rze dniówkowych robotników w tym ma­jątku.
Uroczystości 3-cio majowe odbyły się u nas ładnie i urozmaicenie zakończone przedstawieniem amatorskim zorganizowa­nym przez miejscowy Oddział Strzelecki.
Dodać należy, że Rada gminna w dniu 2/V zadokumentowała również swoje wy­sokie zrozumienie i obywatelskie stanowi­sko uchwalając z funduszów gminnych 600 zł. gotówką na POP i 200 zł. oblig. na FON oraz z Gm. Kasy poż. oszczędn. 200 zł. gotówką na pożyczkę i 1400 zł. oblig. na FON.


Echo Tureckie 1939 nr 21

Z Jeziorska
Chwile w których żyjemy okazały się bardzo niebezpieczne.
I tylko silni mogą być spokojni, słabym natomiast zagraża niebezpieczeństwo. W tak krytycznych chwilach postanowiliśmy dopomóc naszej Ojczyźnie w dozbrojeniu naszej dzielnej Armii.
Na terenie naszej szkoły przeprowadzi­liśmy zbiórkę na F.O.N
Pieniądze za które mieliśmy powiększyć bibliotekę szkolną daliśmy jednogłośnie na F.O. N. Zbierane od paru lat odpadki żelazne przeznaczyliśmy także na ten cel. Spółdzielnia nasza ofiarowała 10 zł. Bar­dzo dużo dzieci oddało swe oszczędności inne dawały ile mogły. Razem szkoła na­sza złożyła 135 zł. 53 gr. pozatem papier wartości 5 zł. i 32 sztuki monet miedzia­nych. Za pieniądze te 25 kwietnia 1939 r. wykupiliśmy w urzędzie gminnym 4 bony po 20 zł. a resztę pieniędzy 67 zł. 53 gr. papier i monety miedziane przesłaliśmy na FON.
Składaliśmy z całego serca z przekona­niem, że naszej Armii nie zwycięży żaden wróg.
Pójdziemy wszyscy
Przez krew i blizny
na bój dla naszej Wolnej Ojczyzny
Uczniowie kl. VI Szk. Pow.

w Jeziorsku

Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01


Echo Tureckie 1939 nr 24

Z działalności P.W.K.
Do pracy pod sztandarem P.W K. sta­nęło Koło Ziemianek w liczbie 16 pań. Pani Dzierzbicka, przewodnicząca Koła Zie­mianek, wygłosiła 4 odczyty w gm. Niewiesz i Orzeszków. Pani Orłowska wygłosiła także 4 odczyty w Turku, Muchlinie, Obrzębinie i Cisewiu, gdzie zainteresowa­nie kobiet było bardzo duże, zebranie za­gaiła p. K. Kolska, p. Orzechowska i p. Krzymuska w gm. Niewiesz, p. Temlerowa i p. Mazurkiewiczowa na terenie gm. Jeziorsko, p. Doruchowska we wsi Malanów, p. Orłowska w gm. Dziadowice, p. Linko­wa w gm. Przykona, p. Młodecka na te­renie gm. Kowale Pańskie, p. Pruska w Goszczanowie.
Koło gospodyń wiejskich rozwija co raz szerzej także swoją działalność, praca w miastach idzie w żywym tempie. W zwartości bowiem mieści się siła i rozum­na wielka praca, którą dopiero w skut­kach niejeden oceni.

Echo Tureckie 1939 nr 29

Z Jeziorska
Członek tutejszego oddziału Zw. Strzel. ob. Pawełczyk Władysław zgłosił gotowość oddania swego życia na potrzeby Ojczy­zny zapisując się na „żywą torpedę".
Związek Strzelecki w Jeziorsku jest du­mny że może poszczycić się takim człon­kiem.
Ob. Pawełczyk Władysław otrzymał już odpowiedź, że zgłoszenie jego przyjęto i zapisano pod nr. 783/100.
Co ciekawsze, że ob. Pawełczyk Władysław jest od dłuższego czasu zupełnie bez pracy, w duszy jego nie zrodziła się jednak depresja. Rozmawiałem dziś z nim — podziwiam jego bohaterstwo — natomiast dla niego czyn ten jest zupełnie zwykły nie znajduje w nim nic bohaterskiego.
Skromnemu Strzelcowi Cześć!
Komendant Z. S. w Jeziorsku.
***
Żywa torpeda" — to człowiek boha­ter, który poświęca swe życie, by wysa­dzić okręt nieprzyjacielski w powietrze, ginąc z nim jednocześnie.


Echo Tureckie 1939 nr 32

Z Jeziorska.
Pięknym sukcesem zakończył Związek Strzelecki w Jeziorsku swą pracę świetli­cową w roku 1938/39. Oto Polskie Radio rozpisało konkurs na najlepszą odpowiedź w "Audycji Świetlicowej" na pytania 1) Jak lepiej słuchać radja w gromadzie czy samemu? i 2) Co się zmieniło w naszej świetlicy z przybyciem radia? — Wysłali­śmy kilka odpowiedzi.

Komisja Konkursowa przyznała naszemu Oddziałowi II nagrodę w postaci kompletu książek. Dnia 16 lipca r.b. o godz. 17 Polskie Radio nadało specjalną audycję, podczas której mogliśmy usły­szeć, jak na fali radiowej mówiono o na­szym sukcesie. Fakt ten stanie się silnym bodźcem w naszej pracy strzeleckiej.

Echo Tureckie 1946 nr 15

Ogłoszenie
Referat kwaterunkowy Zarządu gminy Jeziorsko pow. Tureckiego na podstawie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu (Dz.U.R.P. Nr. 4 poz. 27), oraz uchwa­ły Gminnej Rady Narodowej, gminy Jeziorska za Nr. 5 p. 6 z dnia 10 sierpnia 1946 r., podaję do pub­licznej wiadomości, że w gminie Jeziorsko od dnia 10 sierpnia 1946 r. obowiązuje publiczna kontrola najmu wolnych, względnie zwalnianych mieszkań.
Właściciele wolnych mieszkań obowiązani są in­formować Zarząd gminy (władze kontrolne) o wol­nych mieszkaniach.
Jednocześnie obowiązują miejscowe przepisy kwa­terunkowe, a mianowicie:
1) Do wykonywania zadań publicznej kontroli naj­mu lokali, powołany jest Wójt gminy z referatem kwaterunkowym przy Zarządzie gminy Jeziorsko.
2) Prawo pierwszeństwa do obejmowania wolnych mieszkań przysługuje Państwowym Władzom cy­wilnym i wojskowym, oraz samorządowym, których potrzeby lokalowe uznane zostaną jako publiczne potrzeby kwaterunkowe. Z prawa pierwszeństwa przydziału mieszkań, korzystać mają prawo również pracownicy wymienionych instytucji, na wniosek wy­mienionych Władz, a nie pracowników.
3) Ogranicza się prawo obywateli do korzystania w danej miejscowości z jednego tylko lokalu mieszkalnego.
4) Maksymalną normą dla pomieszczeń mieszkal­nych jest 1 do 2 izb mieszkalnych na 4—5 osób (rodzina).
5) Władza kwaterunkowa będzie mieć na uwadze przy zatwierdzeniu umów najmu, ażeby na 1-ym miejscu zaopatrzyć w lokale poza wyżej podanymi wyjątkami: szkoły, nauczycielstwo, Zarząd gminny, pracowników samorządu gminnego i pozostałe in­stytucje użyteczności publicznej, znajdujące się na terenie gminy.
6) Do rozstrzygania odwołań w sprawie objętych niniejszym ogłoszeniem, zostaje powołana nadzwy­czajna komisja lokalowa.
7) Orzeczenia komisji lokalowej mogą być wy­dawane z natychmiastową wykonalnością.
8) Władzą egzekucyjną jest Zarząd gminny.
9) Niniejsze podać do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w dziale urzędowym wydawnictwa „Echo Tureckie" stosownie do postanowień art. 19 ust. 1 cytowanego dekretu.
Jeziorsko, dnia 24 września 1946 r.
Wójt gminy Jeziorsko
J. Nowak

Echo Tureckie 1946 nr 17

Dalsza lista turkowian pomordowanych w obozach koncentracyjnych.
Franciszek Drobniczak z Jeziorska, podoficer za­aresztowany 7 marca 1942 r., zginął w Oświęcimie 14 sierpnia 1942 r.
Zmarłym Męczennikom Cześć!

Echo Tureckie 1946 nr 22

Ogłoszenie
Zarząd gminy Jeziorsko, pow. Tureckiego z sie­dzibą w ośrodku Zakrzew ogłasza niniejszym nie­ograniczony przetarg na roboty murarskie, szklar­skie, zduńskie, ślusarskie i stolarskie w budynku mieszczący in biura Zarządu gminnego w Jeziorsku spalonym w czasie działań wojennych 1945 rok.
Oferty z napisem na kopercie „Oferta na remont budowy domu gminnego w Jeziorsku", należy skła­dać w Zarządzie Gminy do dnia 22 grudnia 1946 r. do godziny 10-tej rano.
Zarząd gminy zastrzega sobie prawa swobodnego wyboru oferenta, tudzież nieprzyjęcie żadnej z ofert.
Wójt gminy Jeziorsko

Echo Tureckie 1947 nr 2

Ci co świecą przykładem
Każdy z rolników znając swe obowiązki względem Państwa nie tylko słowem winien zadokumentować swą przynależność państwową ale i czynem. Do ta­kich, którzy zrozumieli doniosłość i ważność czynu obywatelskiego w powiecie tureckim należą:
(...) gmina Jeziorsko
Marciniak Michał, Deka Franciszek, Gaj Franci­szek, Grajeta Władysław.(...)
Rolnicy ci wywiązując się w 100% ze świadczeń rzeczowych w ziemiopłodach za rok gosp. 1945/46, mało że świecą przykładem ale i jednocześnie stwa­rzają dla pracujących w miastach możliwości istnie­nia.
Dobry przykład niech będzie bodźcem i dla tych rolników, którzy czy to z opieszałości, czy też z braku zrozumienia ociągają się i opóźniają od­stawę świadczeń rzeczowych — skończył się czas namysłu, najwyższa pora przejść do czynu.
Rolniku! rozumem nie uciszaj sumienia — sercem odczuj potrzeby swych braci, a czynem udowodnisz że jesteś wiernym synem swej odradzającej się Oj­czyzny. J. W.
Pow. Ref. Św. Rzecz.


Echo Tureckie 1947 nr 18

Zagubione dokumenty:
Zaginęło świadectwo ukończenia kursu III stopnia w Jeziorsku na nazwisko Wolskiego Zenona.
Powyższe dokumenty unieważnia się.


Dziennik Łódzki 1963 nr 147

Dla przemysłi rolnictwa.
Wielki zbiornik wodny na Warcie koło Sieradza
W „Hydro-projekcie" opracowano koncepcję największej w woj. poznańskim inwestycji wodnej, o decydującym znaczeniu dla ochrony przed powodzią, zaopatrzenia w wodę przemysłu i rolnictwa, gospodarki komunalnej oraz aktywizacji żeglugi. Będzie nią duży zbiornik wodny na Warcie w Jeziorsku koło Sieradza.
Zbiornik, podnosząc poziom Warty, stworzy z niej także na odcinku Konin — Poznań i poniżej drogę wodną, umożliwiającą żeglugę nawet 600-tonowym barkom.
W rejonie Poznania tworzy się już nowe koryto żeglowne Warty i buduje się nowy most.
Realizacja inwestycji powinna się rozpocząć w 1966 roku.

Dziennik Łódzki 1975 nr 220

Krajobrazy XX wieku
WARTA
ŻYCIODAJNY SKARB
W LUTYM TEGO ROKU, WE WSIACH POŁOŻONYCH W DOLINIE RZEKI WARTY, NAJBLIŻEJ MIASTECZKA, KTÓRE SWĄ NAZWĘ WZIĘŁO OD RZEKI, POJAWILI SIĘ SPECE Z POZNANIA. ICH BARAKOWOZY ROZRZUCONE W PUSTCE ROZLEGŁYCH ŁĄK, NIE WYGLĄDAŁY IMPONUJĄCO. WKRÓTCE POTEM W NIEDALEKIM MIASTECZKU DOBRA, NALEŻĄCYM JUŻ JEDNAK DO OŚCIENNEGO WOJEWÓDZTWA KONIŃSKIEGO, POJAWIŁY SIĘ ŻÓŁTE TABLICE POZNAŃSKIEGO PRZEDS. ROBÓT LĄDOWYCH I WODNO-INŻ. „HYDROBUDOWA 7", KTÓRE WYTYCZYŁY SZLAK W KIERUNKU WSI SKĘCZNIEW.
Jeziorsko" — to nazwa, która za kilka lat będzie w kraju tak samo dobrze znana, jak dziś Sulejów. Nie ma zbiornika w samym Sulejowie, nie będzie też w gminnej wsi Jeziorsko. Gdy projektanci z „Hydroprojektu" w Poznaniu wzięli zbiornik na Warcie „na deski" — miał może sięgać aż dotąd. Teraz jego linia brzegowa kształtuje się nie co inaczej.
Do Jeziorska trafić z Łodzi jest dość łatwo. Każdy powie w Sieradzkiem: „można od strony Sieradza, można i od Poddębic". W obu wypadkach trzeba tak, jak do Sulejowa nakręcić na licznik samochodu ok. 60 km. Za Skęczniewem sprawa się już bardziej komplikuje. To jedna z tych wsi, gdzie to "diabeł lubił mówić dobranoc". Wystarczy jednak przejechać Uniejów, Dobrą i Piekary, by znaleźć się zaraz potem w miejscu, gdzie stanie za kilka lat wielka zapora czołowa nowego zbiornika wodnego centralnej Polski.
Od strony Warty — miasta, droga też jest dziś jeszcze kręta, bo przez Jeziorsko, trzeba jechać na Miłkowice, Rzymsko i Dobrą. Wytyczenie nowych, prostszych i krótszych dróg do zalewu, to jedno z najważniejszych obecnie zadań towarzyszących tej budowie. Dróg, które trzeba zmodernizować lub zbudować w tym rejonie, jest w programie 90 km.
Przez specjalistów woda jest już od dość dawna traktowana jako jeden z najcenniejszych surowców. Nie jest to jednak jeszcze pogląd dostatecznie upowszechniony. Sporo działaczy gospodarczych i użytkowników ze sfer gospodarki komunalnej i przemysłu, bardzo już uczulonych na sprawy deficytu wielu innych surowców, w wypadku wody wykazuje
JESZCZE BRAK WYOBRAŹNI
Problem urasta do sprawy „gardłowej" w momencie, gdy z kranu przestaje kapać woda. Ale wtedy najczęściej jest już zbyt późno na rozsądne manewry.
Od wielu lat, Polska należy do krajów charakteryzujących się znacznymi deficytami w bilansie ogólnym wody. Te niedobory są jeszcze większe w poszczególnych regionach. Należałoby więc nie od razu po aptekarsku, ale z największą uwagą traktować zasoby wody przemysłowej i pitnej, stosując nie tylko oszczędności i ochronę wód, ale prowadząc gospodarkę wodną w całym tego słowa znaczeniu i to wszędzie, nawet w najmniejszym zakładzie czy miasteczku. Rzadkie są jeszcze w naszym przemyśle urządzenia do zamkniętego obiegu, pozwalające wodę wykorzystywać wielokrotnie, rzadkie jest „preparowanie" wody pozwalające na uniknięcie strat technologicznych. Posłużmy się tylko jednym przykładem. Szacunek GUS mówi, że straty w przemyśle spowodowane złą jakością wód powierzchniowych, niewłaściwie stosowanych, wynoszą rocznie ponad 1.179 mln zł. W gruncie rzeczy są one znacznie wyższe, gdyż mają wpływ na jakość wielu wyrobów przemysłu (korozja, niszczenie aparatury, złe wybarwienia w farbiarstwie itp.). Ostatnie lata są okresem przyspieszenia realizacji wielu podstawowych inwestycji, które zbliżą nas do pierwszego etapu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w kraju. Należą do nich głównie oczyszczalnie ścieków, zbiorniki retencyjne na wodę i regulacja rzek.
W BLISKIM ZASIĘGU ŁODZI
po Sulejowie, zbiornik "Jeziorsko", jest drugą taką inwestycją o kapitalnym znaczeniu. Nie przypadkowo naczelnym inwestorem tego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rolnictwa. Na olbrzymim terenie doliny rzeki Warty, depresja obejmująca 4.710 ha ziemi wyłączyła ją praktycznie spod gospodarki intensywnej. Obszar ten będący przez lata całe naturalnym zbiornikiem przeciwpowodziowym, chroniącym niżej położone dzielnice Poznania, w okresie wystąpienia większych fal powodziowych na Warcie, przed zalewem tylko, dzięki utworzeniu w tym rejonie zbiornika będzie mógł być przywrócony mądrze kierowanej gospodarce agrarnej. Zamiary samego resortu rolnictwa są w tym rejonie znacznie ambitniejsze. Dzięki wodzie zmagazynowej w zbiorniku „Jeziorsko" po zmeliorowaniu doliny, będzie bowiem można zacząć stosować kontrolowane szeroko-przestrzenne nawodnienia na obszarze 54 tys. ha. Ile to jest plonów w przeliczeniu na użytki rolne nie trudno obliczyć.
Kierownika odcinka „Hydrobudowy 7" w Skęczniewie, Mieczysława Wojciechowskiego w czasie rajdu po przyszłym królestwie urodzaju nie zastałam. Miałam jednak szczęście — obok nieoszklonych jeszcze baraków przyszłego biura budowy spotykam inspektorów nadzoru mgr inż. mgr inż. Leona Czarneckiego i Ireneusza Szejbę. Razem budowali już zbiorniki we Włocławku na Wiśle oraz w Pakości na Noteci. Teraz postanowili spróbować jeszcze raz na Warcie. „To jest ogromna inwestycja. Na szczęście może nie tak trudna, bo w gruncie rzeczy sama natura nam tu wiele pomoże — informują mnie moi rozmówcy. Zalejemy to co się przez wieki samo ukształtowało. Zbiornik budowany na 484 km Warty, będzie mieć długość 20 km. szerokość od 2 do 4 km. Powierzchnia będzie 2 i pół raza większa od sulejowskiego. Będzie to piękny akcent w tutejszym krajobrazie, akcent już XX-wieczny.
PATRZĘ NA MAPĘ
sporządzoną na olbrzymiej tablicy i staram się ujrzeć tę okolice tak, jak będzie wyglądała po 1 października 1981 r., kiedy nastąpić ma zalanie niecki zbiornika „Jeziorsko". Między Skęczniewem i Siedlątkowem na drugim brzegu Warty, na przestrzeni 2.720 metrów wyrośnie główna zapora czołowa, która zamknie całą dolinę. Dwie zapory boczne zaczynać się będą z jednej strony w Miłkowicach, z drugiej w Pęczniewie. Zbiornik mimo formalnego podporządkowania gospodarce Poznania, w 90 proc. położony będzie na terenie woj. sieradzkiego, a w 10 proc. na obszarach ziemi konińskiej.
Zbiornik „Jeziorsko" poza uszczelnieniem w niektórych miejscach dna, nie będzie wymagał pogłębiania i zbyt wielu obwałowań. Każdorazowo na wiosnę, gdy fala będzie wysoka, napełniany będzie stopniowo, by później zależnie od potrzeb można było wodę rozdzielać głównym odbiorcom.
Na tę wodę z Warty czeka już długa kolejka klientów. Przede wszystkim Poznań, który z wód Warty korzystać będzie w perspektywie roku 2000. Woda ta jest także niezbędna dla rejonu przemysłowego Turka, Konina i Śremu. O rolnictwie już była mowa. Pozostaje jeszcze kapitalna funkcja zalewu, jako nowego rejonu rekreacyjno-sportowego dla całego łódzkiego okręgu przemysłowego, od którego dzielić będzie zbiornik odległość 60 km, Sieradza (30 km), Konina (30 km), Kalisza (50 km). Funkcje te szczególnie szybko powinny zaktywizować gospodarczo i kulturalnie te dotąd zupełnie nie znane, a bogate w lasy okolice.
W rejonie środkowej Warty pojawił się nowy element, gruntownie przeobrażający ten region. Jego znaczenia trudno jut dziś przecenić, choć załoga przyszłej wielkiej budowy liczy dopiero 100 osób. Przeobrażenia będą tu szybko nabierały tempa. We wsi Łyszkowice, w Skęczniewie i w Błaszkach, gdzie powstaje specjalna bocznica dla inwestycji, rozpoczęły się już wywłaszczenia rolników, którzy przeniosą się w inne strony. W przyszłym roku pełną parą ruszy budowa wielkiej zapory. A później wszystko pójdzie już szybko. Tak jak to było na innych podobnych inwestycjach, od których zależy tak wiele.
MARYNA KRAJÓWNA

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza