-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Jeziorko

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jeziorko, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Strońsko, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 14, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Jeziorko,  wś włośc., nad rz. Wartą, pow. łaski, gm. Zapolice, par. Strońsko. Ma 6 dm., 39 mk., 91 mr. obszaru.

Spis 1925:
Jeziorko, wś, pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 119. Mężczyzn 49, kobiet 70. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 119. Podało narodowość: polską 119.

Wikipedia:
Jeziorko-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 281

(N. D. 5701) Patron Trybunału Cywilnego I. Inst. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Ludwika Mieczysława dwóch imion Walewskiego współwłaściciela dóbr Pstrokonie, w wsi Swierzynach Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, na przeciw współrodzeństwu jego Antoninie Floryaninie Salomei trzech imion z Walewskim Bolesława Kobierzyckiego właściciela dóbr Kalinowy Żonie, przez małżeństwo usamowolniej, czyli obojgu małżonkom Kobierzyckim w tejże wsi Kalinowie i jéj kuratorom Juljuszowi Złotnickiemu właścicielowi dóbr Ptaszkowie w tychże, tudzież Natalii Wandzie Maryi trzech imion Walewskiej współwłaścicielce dóbr Pstrokonie usamowolnionej pannie w wsi Paprotni, i jej kuratorowi wyżej rzeczonemu Bolesławowi Kobierzyckiemu wszystkim w Okr. Szadkowskim mieszkającym, dnia 1 (13) Marca 1851 r. zapadłego, sprzedane będą w drodze działów dobra ziemskie Pstrokonie i Swierzyny z przyległościami Woźniki Lisy Jezwiko, Dezerta, Pęcławice i Gorzuchy w Okręgu Szadkowskim położone do parafii Strońsko należące, od miast Warszawy mil 25 Sieradza mil 2, Kalisza mil 9, Wartymil 4, Szadku mil 3, Wielunia mil 6, Piotrkowa i Radomska mil 8, Częstochowy mil 10, Łęczycy mil 7, Zduńskiej woli mila 1, Pabianic mil 4 1/2, Łodzi, Zgierza, Alexandrowa, Konstantynowa, i Ozorkowa mil 6, Turku i Opatówka mil 8, odległe. Rozległość ich na miarę nowopolską wynosi włók 87 mórg 27 pręt. kwad. 126. Pomiędzy wsią Swierzyny a Ptaszkowicami jest kontrowers początkowo takiejże miary włukę 1 mórg 3 pręt. kwad. 87 zajmujący, a później przez dobra Ptaszkowice do włok 3, mórg 1, pręt. kwad. 228 rozciągnięty. Grunta są w 1/3 części dobre pszenne i żytne, w 1/3 części średnie, a w 1/3 części lżejsze. Łąk jest mórg 126 pręt. 196 z których większa część dwukosnych.
Biegli wyrokiem rzeczoném mianowani, otaxowali dobra te na rs. 39232, kop. 50 i taxa ta wyrokiem tutejszego Trybunału z d. 11 (23) Września 1851 r. zatwierdzoną została. Sprzedaż dóbr w mowie będących, odbywać się będzie w Kaliszu przed Delegowanym Assessorem Trybunału Felixem Jeziorańskim w sali audyencyonalnej rzeczonego Trybunału. Publikacya warunków do tej sprzedaży ułożonych, nastąpiła w dniu 12 (24) Października r. b. na audyencyi publicznej, przy której tenże delegowany Assessor oznaczył termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 30 Listopada (12 Grudnia) r. b. godzinę 3 z południa. Gdy w terminie tym dobra w mowie będące Patronowi Gowarzewskiemu sprzedaż popierającemu tymczasowo za rs. 39232 kop. 50 przysądzone zostały, tenże delegowany i assessor Trybunału oznaczył termin do stanowczego ich przysądzenia na dzień 4 (16) Stycznia 1852 r. godzinę 3 z południa, w którym sprzedaż ich i ostateczne przysądzenie nastąpi.
Kalisz dnia 1 (13) Grudnia 1851 r.
Gowarzewski.

Rozwój 1926 nr 213

Wielki wylew w pow. łaskim.
W powiecie łaskim wylała ostatnio rzeka Warta i zatopiła kilka wsi w gminie Zapolicę, a m. in. wsie Okopy, Jeziorki, Zamorze* i in.
W związku z tem p. wicewojewoda dr. Ossoliński zwrócił się do władz centralnych o natychmiastowe przekazanie sumy 2 tys. zł. na akcję ratunkową dla gospodarstw, zniszczonych wylewem.

*Zamoście? Przypis autora bloga

Rozwój 1927 nr 10

4 wsie pod wodą.
KATASTROFALNY WYLEW RZEKI WARTY.
Wskutek ostatniej odwilży, rzeka Warta przy ujściu jej dopływu Widawki, zalała teren ziemi uprawnej włościańskiej około 300 morgów w gminie Zapolice pow. łaskiego. Wsie Zamość, Okopy, Jeziorko i częściowo Pstrokocice są zalane, a mieszkańcy, drobni rolnicy, ponieśli ogromne straty.
W związku z pobytem p. Wojewody Jaszczołta na miejscu katastrofy, sejmik łaski wydelegował specjalną komisję przy udziale rzeczoznawcy dla zbadania przyczyn i obmyślenia środków zaradczych na przyszłość, ponieważ od 4 lat powtarzają się powodzie i z każdym rokiem coraz potężniejsze. Komisja uznała, że koryto rzeki Warty należy wyprostować, gdyż obecnie jest ono zygzakowate i normalny bieg wody napotyka na ciągłe przeszkody powodujące katastrofalne wylewy.
Sejmik łaski przystępuje do sporządzenia wstępnego projektu i kosztorysu robót regulacyjnych, w przekonaniu, że władze państwowe okażą wydatną pomoc materjalną przy zrealizowaniu zamierzeń sejmiku, dążącego do zabezpieczenia egzystencji ludności 4 wsi.
Przy robotach regulacyjnych można będzie zatrudnić znaczną ilość bezrobotnych.
(bip)

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 71

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 17 października 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Marjanny Grabia, zamieszkałej we wsi Jeziorko, gm. Zapolice, pow. łaskim, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Rocha Grabia za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Rocha Grabia, męża petentki, a syna Franciszka i Marjanny z Pętalaków, urodzonego we wsi Jeziorko, w dniu 18 lipca 1872 roku, ostatnio zamieszkałego tamże, obecnie po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy PI. Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Rocha Grabia posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 839/29.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
7. Jeziorko, obejmującą: wieś Jeziorko, kolonję Jeziorko.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza