-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Kalinowa

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kalinowa, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 25 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kalinowa, parafia stronsko (strońsko), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Walewski, chorązy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kalinowa, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Strońsko, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 185, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Kalinowa  lub Kalinowo, wś i folw., nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Wężykowa wola, par. Strońsk. Leży przy drodze bitej o 7 w. od Widawy, o 17 w. od Sieradza. W 1827 r. było tu 18 dm., 185 mk.; obecnie 46 dm., 505 mk. i 264 mr. ziemi włośc. Dobra K. składają się z folw. K., Jelno i Kalinowska Lgota i mają 1769 mr. obszaru, w tem 1014 mr. ziemi ornej. Według Tow. kred. ziems. dobra Kalinowo składają się z folwarku: K., Jelna, nomenklatury Bolesławów, wsi K., Bronisze Kalinowskie i Jelno. Rozl. wynosi m. 1254; fol. Kalinowo grunta orne i ogrody m. 417, łąk m. 154, pastw. m. 154, lasu m. 13, nieużytki i place m. 35, razem m. 775, bud. mur. 8, drew. 3, płodozmian 4-polowy; folw. Jelno grunta orne i ogrody m. 281, łąk m. 4, pastw. m. 9, lasu m. 170. nieużytki i place m. 14, razem m. 478, bud. mur. 2, drew. 3, płodozmian 4-polowy, pokłady torfu. Wś Kalinowo osad 47, z gruntem m. 264; wś Bronisze Kalinowskie os. 16, z gruntem m. 260; wś Jelno osad 4, z gr. m. 4.

Spis 1925:
Kalinowa, wś i folw., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 53, folw. 4. Ludność ogółem: wś 308, folw. 68. Mężczyzn wś 143, folw. 27, kobiet wś 165, folw. 41. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 308, folw. 68. Podało narodowość: polską wś 308, folw. 68.

Wikipedia:
Kalinowa-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Był to ośrodek sporego, wielowioskowego klucza majątkowego Walewskich h. Colonna. Zachował się, noszący ślady licznych przebudów pierwotnie klasycystyczny dwór murowany z 1820 r., dwutraktowy, z umieszczonym na osi i wspartym na kolumnach portykiem, nakrytym naczułkowym dachem. Ten dwór poprzedzał starszy dwór, wzniesiony w 2 poł. XVIII w., staraniem kasztelana łęczyckiego Józefa Walewskiego, prawdopodobnie w technice szachulcowej. Określany był jako "pałacyk drewniany". W tym zespole znajdowała się również wtedy "kaplica murowana ze sklepami i schowaniem". W 1902 r., gdy majątek należał do Kobierzyckich, odkryto tu cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt: dwór, pocz. XIX, nr rej.: 434 z 24.07.1967 i z 9.01.1996

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KALINOWA nad Widawką, par. Strońsko, p. zduńskowolski Pstrokonie, Świeżyny i Woźniki w 1699 roku Kazimierz Walewski żonie Zofii Radolińskiej zapisuje. W 1783 r. Walewskiego chorążego. Od 1809 roku wieś folwarczna Kalinowa, folwark Jelno wieś zarobna Branica z przyległościami Gorzychów, Trojaki, Lisy, Sobiepany, Podole, własność Józefa Turkułła. Pałac masiv murowany pruską robotą z cegły wokół trynkowany, dachówką pokryty, okien 14 dwoistych na zawiasach .Pokoje; stołowy, sypialny, panieński, dziecinny, garderoba, apteczka, sień. Obszar 1254 mg. (AT mfm 8314 k.111-22, 155-9, SGKP t.3, s.680, Kobyłecki 1833 k.201)1992r.
_________________________________________________________________________________
Dwór z 1820 r. w Kalinowej- front

Fot. Janusz Marszałkowski
_________________________________________________________________________________
Widok od ogrodu

Fot. Janusz Marszałkowski

DWÓRGazeta Warszawska 1820 nr 120

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego — Donosi Szanowney Publiczności, a mianowicie osobom interesowanym, że we wsi Kalinowy pod Widawą w dnia 17 b. m. i r. przed południem umarł nagle staruszek 80cioletni, z jałmużny się utrzymuiący, niewiadomo zkąd przybyły, z imienia ani nazwiska nikomu w teyże wsi nieznany. Ktoby więc posiadał wiadomość pewną o mieyscu iego urodzenia lub przedostatniego pobytu, raczy niezwłocznie Sąd tuteyszy zawiadomić, z wyrażeniem imienia i nazwiska iego, — W Szadku dnia 24 Sierpnia 1820 roku. Hałaczkiewicz Z. P. Tchorzewski Pisarz.

Gazeta Warszawska 1824 nr 82

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomośći, iż w dniu 29 Czerwca r. b. o godzinie 3ciey po południu w mieście Powiatowym Szadku przed W. Wincentym Kobyłeckim Notaryiuszem Powiatu Szadkowskiego odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Kalinowy z przyległościami Branica, Jelno, Gorsychow, Troiakow, Lisy i Ligota łącznie bez żadnego wyłączenia, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te przynosiły dzierżawy roczney 15,000 zł: Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela 1824 roku, i trwać będzie do tego czasu 1827 r. — W Kaliszu d. 17 Maia 1824 r. J. Słowikowski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1829 nr 671

Nro 80,029 — WYDZIAŁ WOYSKOWY.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Nadesłane przy Odezwach Kommissyów Woiewódzkich i Urzędu Municypalnego Miasta Stołecznego Warszawy opisy w wieku spisowym będących, bez przesiedlenia z mieysca pobytu zbiegłych, poniżéy zamieszczając, zaleca Wójtom Gmin, Prezydentom i Burmistrzem Miast, aby w Gminach swych iak nayściśleysze śledztwo uzupełnili, wyśledzonych nie prawnie znayduiących się do właściwego Kommissarza Obwodu odesłali, skąd do Kommissyi Woiewódzkiey transportem pod strażą odstawieni bydź maią.
Wóyci Gmin, Prezydenci i Burmistrze Miast, ściśle ninieyszemu poleceniu zadość uczynią, a Kommissarze Obwodowi skutku dopilnuią.
w Warszawie dnia 21 Mca Listopada 1828 roku.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI. Filipecki, Sekr: Jener:
Lista spisowych z Woiewództw i Miasta Stołecznego Warszawy z mieysca pobytu zbiegłych.
z Obwodu Sieradzkiego.

— Bartłomiej Klenk zbiegł z Gminy Kalinowa.  

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 81

Komornik Trybunału cywilnego woiewództwa Kaliskiego. Dobra ziemskie Kalinowa, składaiące się z folwarku Kalinowa, z wsi zarobney tegoż nazwiska, z folwarku Jelno, z wsi zarobney Branica, i przyległości Gorzyków, Troiaków i Lisy zwanych, w powiecie Szadkowskim, obwodzie Sieradzkim położone, w trzechletnią possessyą dzierżawną, poczynaiąc z dniem ś. Jana Chrzciciela r. b. przez licytacyą publiczną, w terminie dnia 3 maia r. b. przed W. Kaietanem Szczawińskim reientem powiatu Szadkowskiego, w mieście Szadku w kancellaryi iego, o godzinie 2giey z południa odbyć się maiącą, naywięcey daiącemu wypuszczone będą. Warunki pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, w biórze tegoż reienta w czasie właściwym złożone zostaną, które tamże każdego czasu przeyrzane bydź mogą. Dobra te przynoszą dotychczas roczney dzierżawy po 7,050 złotych polskich. Co podaię do publiczney wiadomości. Kalisz dnia 5 marca 1830 roku. Józef Narczyński.

Dziennik Powszechny 1832 nr 299

Po śmierci niegdy Józefa Kobierzyckiego, zaszłey w dniu 6 Stycznia 1832 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia wszystkich których to interessować może, że do przepisania w właściwych księgach wieczystych na imie sukcessorów iego:  
3. Tytułu własności dóbr Witowa w tymże samym Powiecie położonych, tudzież współwłasności summ kapitalnych, iako to:
4. 24,400 złp. w dziale IV pod Nr. 1 b. zapisaney, z większego kapitału 45.000 złp. pochodzącey, a po spłaceniu przez Towarzystwo Kredytowe 20,600 złp. w ilości iak wyżey pozostałey, na dobrach Podole górne i dolne hypotekowaney.
5. 31,635 złp. z prowizyami w dziale IV ad 2 wykazu hypotecznego dóbr Podole górne i dolne, w Powiecie Szadkowskim leżących zahypotekowaney, rozciągaiącey swe bezpieczeństwo i na dobrach Kalinowie, w tymże Powiecie Szadkowskim położonych, będąc tamże w dziale IV pod Nr. 5 zapisaną.
6. 28,643 złp. w dziale IV pod Nr. 3. 7. 54,543 złp. względem którey prawo zastawu dóbr Podola górnego i dolnego w dziale III pod Nr. 1 iest zamieszczone, i 10,000 złp. obudwóch pod Nr. 9 działu IV wykazu hypotecznego dóbr Podole górne i dolne zabezpieczonych, niemniey:
8. Prawa zaięcia na wywłaszczenie tychże dóbr w dziale III pod Nr. 2 zapisanego. 9. 24,000 złp. w dziale IV ad 1, i 10. 31,635 złp. w tymże dziale ad 2 wykazu hypotecznego dóbr Sobiepany z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżących intabulowanych,
11. 16,000 złp. w złocie z większey summy 24,000 złp. na dobrach Ligota w Powiecie Szadkowskim położonych w dziale IV ad 2 hypotekowaney pochodzących. 12. 24,000 złp. w dziale IV pod Nr. 13, i
13. 10,000 złp. w tymże dziale pod Nr. 1 wykazu hypotecznego dóbr Kalinowy z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżących zapisanych, iak niemniey współwłasności:
(...) termin sześciomiesięczny, a wszczególe na d. 22 Kwietnia 1833 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 22 Października 1832 r. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 85

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Dobra ziemskie Kalinowa, składaiące się z wsi folwarczney Kalinowa, z folwarku Jelno, z wsi zarobney Branica, z przyległości Gorzychów, Troiaków i Lisy zwanych, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim położone, na lat trzy uwazaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 6 Maia r. b. o godzinie 2 z południa, przed W. Wincentym Kobyłeckim Reientem w Szadku, w biurze Jego, wydzierzawione będą, a to podług warunków w biurze tegoż Reienta odczytać się mogących. Dobra te przynosiły dotąd roczney dzierzawy po 9,910 złp. Co podaie do publiczney wiadomości. Kalisz d. 12 Marca 1833 r. Józef Narczyński.

Dziennik Powszechny 1836 nr 42

Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Józefie Turkuł, zmarłym na dniu 5 Maja 1828 r., celem zgłoszenia się osób prawo do spadku mających, a mianowicie co do tytułu własności dóbr Kalinowy i dóbr Ligoty, w Pcie Szadkowskim położonych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 12/24 Sierpnia 1836 r., godzinę 9 z rana, tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta. Kalisz dnia 18/30 Stycznia 1836 roku. Mikołaj Basiński, R. K. Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1836 nr 74

Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego. Zawiadamia publiczność, iż w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) 1836 r., o godzinie l0tej z rana, przed Kajetanem Szczawińskim, Rejentem Powiatu Szadkowskiego, w mieście Szadku, wypuszczone będą w drodze publicznej licytacyi na wydzierżawienie trzechletnie, poczynając od dnia 24 Czerwca 1836 r., dobra ziemskie Kalinowa z przyległościami Branica, Jelno, Gorzychów, Trojaków i Lissy, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położone; czynsz dzierzawny z dóbr tych wynosi rocznie po 6.030 złp., u którego to Rejenta warunki przejrzeć można. Kalisz d. 18 Lutego (1 Marca) 1836 r. Józef Waliszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 28

Po śmierci:
1. Friedrycha Werner Pope, właściciela summy złp. 24,000 na dobrach Kalinowie w Powiecie Szadkowskim położonych, w Dziale IV pod Nr. 16 hypotekowanej.
(…) ogłasza się wiadomość otwarcia postępowania spadkowego, z wyznaczeniem terminu do regulacyi spadków tych na dzień 14 (26) Lipca 1838 r. z wezwaniem na tenże termin interessentów prawo do spadków takowych mających, pod skutkami prekluzyi prawem o hypotekach z roku 1818 zagrożonemi.
W Kaliszu d. 31 Grudnia (12 Stycznia) 1837/8.
Antoni Korzeniowski, P. K. Z. G. K.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 26

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż dobra Ziemskie Kalinowa, składające się z wsi folwarcznej i zarobnej Kalinowa, z połowy wsi zarobnej Branica i folwarku Jelno, wraz z rolami, Gorzychow, Trojaków i Lisy zwanych, do tegoż folwarku Jelno włączonych, do parafii Strońsko należące, z wszystkiemi przyległościami dochodami i użytkami, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, jednę Gminę pod nazwiskiem „Gmina Kalinowa" stanowiące sukcessorów po niegdy ś. p. Józefie Turkuł Staroście dziedzicu tychże dóbr pozostałych to jest: W.W. T. Karoliny z Turkułów Tomasza Rudnickiego małżonki, czyli obojga małżonków Rudnickich właścicieli dóbr Piętna, w wsi Piętnie Powiecie Kaliskiem. 2. Konstantego Turkuł dzierżawcy dóbr Piętna, w wsi Piętnie Powiecie Kaliskim. 3. Honoraty z Turkułów Andrzeja Wojnicza małżonki, czyli obojga małżonków Wojniczów dzierżawnych Posiadaczy dóbr Piwonic, tamże w wsi Piwonicach Powiecie Kaliskim. 4. Eustahiego Turkuł obywa­ tela kraju w Piętnie. 5. Maryanny Turkuł Panny doletniej, ostatnio w Miłaczewie Powiecie Wartskim, a teraz z zamieszkania niewiadomej. 6. Nepomoceny Turkuł Panny doletniej w Piwonicach Powiecie Kaliskim zamieszkałych. 7. Jana Turkuł, z mieszkania i zamieszkania niewiadomego, wszystkich pod Nrem 4. 5. 6. i 7. wyrażonych, z własnych funduszów utrzymujących się dłużników, dziedziczne, przez Józefa Waliszewskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym b. Województwa Kaliskiego aktem zajęcia na gruncie tychże dóbr w dniu 17/29 Września 1836 r. sporządzonym, na rzecz Łukasza Kobierzyckiego dziedzica dóbr Dąbrowy wielkiej z przyległościami, w tychże dobrach Dąbrowie wielkiej Powiecie i Obwodzie Sieradzkim zamieszkałego, za którego W. Józef Miklaszewski Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w Mieście Kaliszu mieszkający, w poparciu tego wywłaszczenia stawa, i u którego to Patrona wspomniony Łukasz Kobierzycki, zamieszkanie prawne co do tego interessu ma dla siebie obrane, na przymuszone wywłaszczenie zajęte zostały.
Następnie tenże Akt zajęcia wyż daty powołany następującym osobom to jest: a) W. Andrzejowi Kossowskieme Wójtowi Gminy Rembieszowa, jako sprawującemu obowiązki Wójta Gminy Kalinowy, b) Władysławowi Miełkowskiemu jako ustanowionemu dozorcy w dniu 18/30 Września 1836 r. c) W. Ludwikowi Kossakowskiemu Poborcy Kassy Obwodu Sieradzkiego w dniu 26 Września (8 Października tegoż r. d) W. Józefowi Tyminieckiemu legalnemu Zastępcy Pisarza Sądu Pokoju Powiatu Szadkowskiego w dniu 14/26 Października t. r. c) i wszystkim sukcessorom po ś. p. Józefie Turkuł pozostałym, już zwyż z Jmion i Nazwisk, oraz zamieszkań wzmienionym dłużnikom jako właścicielom zajętych dóbr, w dniach 14/26 17/29 i 18/30 Listopada 1836 r. to jest jednym wrzeczywistych ich zamieszkaniach, a drugim z zamieszkania niewiadomym w Biórze JW. Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym b. Województwa Kaliskiego, jak i przez zawieszenie na drzwiach Audyencyonalnych Trybunału Cywilnego przez Woźnego Trybunału Jakóba Muśkiewicza, przyzwoicie doręczony i zostawiony.
Dalej tenże akt zajęcia w Kancellaryi Ziemiańskiej b. Województwa Kaliskiego w dniu 8/20 Stycznia 1837 r. do księgi wieczystej dóbr Kalinowy podany, a zaś do księgi w kancellaryi Pisarza Trybunału Cywilnego b. Województwa Kaliskiego w dniu 14/26 Stycznia r. t. 1837 do właściwych ksiąg wpisany, i zaregestrowany został. Dobra zajęte Kalinowa z przyległościami odległe są od Miast Widawy mila jedna, Burzenina mila jedna, Zduńskiej woli mila jedna, Miasta Powiatowego Szadku mil 3, Obwodowego Sieradza mil 2 1/2 i Gubernialnego Kalisza mil 9 przez które rzeka Widawka zwana przechodzi.
Rozległość tych dóbr Kalinowy z przyległościami biorąc sposobem przybliżonym jest następująca, której gatunek ziemi należy do I. II. III. IV. V. i VI. klassy.
I. Folwark Kalinowa: grunta orne morg. 212, kpr. 150, ogrody place i zabudowania morg 10, kpr. 89, łąki morg 140 kpr. 77, pastwiska i zarośla morg 148, kpr. 93, wody rzeki strumienie, drogi i nieużytki morg. 44, kpr. 154, ogół morg. 555, kpr. 243. 2. Wieś zarobna Kalinowa, grunta orne morg. 280, kpr. 161, ogrody place i zabudowania, morg. 18, kpr. 298, łąki morg. 72 kpr. 197, ogół morg 372 kpr. 56. 3. Użytki dominialne na folwarku Jelno, wraz z włączonemi do niego rolami, Gorzychów, Trojaków i Lisy zwanych, grunta orne morg. 250 kpr. 182, ogrody place i zabudowania morg. 6, kpr. 248, łąki morg. 3, kpr. 253, pastwiska i zarośla, morg. 2, kpr. 249, bory sosnowe i dębowe, morg. 206, kpr. 125, wody rzeki strumia, drogi i nieużytki morg. 9, kpr. 30, ogół morg.479, kpr. 187. 4. Użytki dominialne połowy wsi Branicy do dóbr Kalinowa należącej z pustych ról morg. 35, kpr. 59, pastwiska i zarośla morg. 32, kpr. 94, wody rzeki strumienia, drogi i nieużytki morg. 5, kpr. 184, ogół morg 73, kp. 37. Użytki włościan we wsi zarobnej Branicy, grunta orne morg. 155, kpr. 216, ogrody place i zabudowania morg. 4, kpr. 264, łąki morg. 15, kpr. 101, ogół morg 175, kpr. 28. Summa całej rozległości wynosi około gruntów ornych morg 934, kpr. 168, ogrody place i zabudowania, morg. 40, kpr. 299, łąki morg. 242, kpr. 28, pastwiska i zarośla morg. 183, kpr. 136, bory sosnowe i dębowe morg 206 kpr. 125, wody rzeki strumienia, drogi i nieużytki, morg 59, kpr. 68, ogół morg 1656, kwpr. 204.
Wyraźnie dobra powyższe z wszystkiemi przyległościami wynoszą całej rozległości około morg tysiąc sześćset piedziesiąt sześć, pkw. dwieście cztery, czyli około hub 55 morg. 6, kpr. 204 uważając, na miarę nowopolską granice tychże dóbr zajętych są w spokojnem używaniu.
Zabudowania dworskie w wsi Kalinowy to jest: dwór w ryglówkę czyli Pruski mur stawiany, zaś dom mieszkalny wraz z Lamuzem, Stajnie wraz z oborą owczarnią, spichrz masyw murowane, reszta zaś budowli tak dworskich w Kalinowy, jak i folwarku Jelno, jak również i wszystkie budowle wiejskie są drewniane, i w złym stanie znajdują się. Jnwentarza w dobrach zajętych grontowego i dworskiego i porządków, (prócz załogi u włościan) niemasz żadnych, ani nawet żadnych fabryk i zakładów.
W dobrach tych Kalinowie, i wpołowie wsi zarobnej Branicy, jest pułrolników 11 którzy robią pańszczyzny na tydzień po dni 5 sprzężajem lub ręczno przez cały rok po 4 tłuki, w żniwa odrabiają, z tych 10 mają załogę dworską po parze wołów, parze koni, krowie jednej, świni, wóz, pług, radło, siekierę, kosę i sierp oprócz tylko Wojciecha Rzeznickiego, który niema żadnej załogi dworskiej, mają zasiew oziminy i jary, na daninę dają po jednym korcu owsa, jednym kapłonie, po trzy kury, i mendelu jaj. Zagrodników tak w Kalinowie jak i w Branicy jest 11 z których 7 robią pańszczyzny na tydzień po dni 4, zaś 4 po dni 3 co tydzień ręczno, przez cały rok po dwie tłuki w żniwa odbywają. Na daninę dają po pół korca owsa, jednym kapłonie kurze jednej, i ośm jaj; mają zasiew gruntowy. Komorników w Kalinowie i w Branicy jest 5, którzy robią od S. Jakóba do s. Michała po dni 3 zaś od S. Michała do S. Jakóba po dni dwa co tydzień, komornic czyli prożniaczek zwanych w dobrach powyżej wymienionych jest 11 które przez lato robią po dniu jednym na tydzień, i inne powinności odbywają w Akcie zajęcia wyrażone. W dobrach zajętych Kalinowie z przyległościami, żadnych czynszowników niemasz, jest tylko kowal Andrzej Czopczyński, który robi robotę kowalską dworzan bezpłatnie, a za nowe bierze zapłatę podług ugody, i karczmarz Maciej Przybyła w Kalinowie, jak i w Branicy Józef Gruszka także karczmarz, którzy tylko szynkują dworskie trunki za 21 grosz świętojanki.
Dobra obecne, Kalinowa z przyległościami Branica i Jelno, zostają nateraz w dzierżawnem posiadaniu W. Łukasza Kobierzyckiego, a to na mocy Protokułu Licytacyjnego przed Rejentem Kajetanem Szczawińskim w Mieście Szadku pod dniem 24 Kwietnia (6 Maja) 1836 r. sporządzonego, które tenże Łukasz Kobierzycki na lat trzy poczynając od S. Jana 1836 r. za czynsz rocznie po złp. 4350 płacić się winny na publicznej licytacyi zadzierzawił.
O stanie dóbr zajętych jak i inwentarzu można się przekonać, z protokułu zajęcia, tak u Patrona popierającego przedaż W. Józefa Miklaszewskiego, jak i u podpisanego Pisarza w Kaliszu. Gdzie także i warunki przedaży do przejrzenia znajdują się. Wreszcie stan tych dóbr na miejscu widzieć można.
Przedaż dóbr w mowie będących, z połową wsi zarobnej Branicy, i folwarkiem Jelno, z włączonemi do tegoż folwarku rolami, Gorzychow, Trojaków i Lisy zwanych łącznie odbywać się będzie w Kaliszu na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego I. Jnstancyi Gubernii Kaliskiej w miejscu zwykłych posiedzeń.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi publicznej w tymże Trybunale w dniu 5/17 Marca r. 1837 o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w dniu19/31 Marca, a trzecie w dniu 2/14 Kwietnia 1837 r. gdzie wyrabiający sprzedaż Kobierzycki podał za te dobra złp. 60000 w listach zastawnych, poczem termin do temczasowego ich przysądzenia nadzień 1/13 Czerwca 1837 r. godzinę 10 z rana był oznaczony, w którym terminie pomienione dobra Józefowi Miklaszewskiemu Patronowi sprzedaż popierającemu za summę 60000 złp. listami zastawnemi temczasowie przysądzone, i termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 2/14 Grudnia 1837 r. wyznaczono, w którym terminie formalności za dostateczne uznane zostały, zaś samo stanowcze przysądzenie dla nieukończenia taxy wstrzymane, lecz gdy przeszkoda ta ustała, przeto wyrokiem z dnia 5/17 Czerwca r. b. 1841 nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Kalinowy na dzień 3/15 Lipca 1841 r. godzinę 10 z rana na Audyencyi Trybunału Kaliskiego oznaczony został.

w Kaliszu dnia 6/18 Czerwca 1841 roku. Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 30

(Ν. D. 598) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. Tekli z Hrabiów Lanckorońskich Radolińskiéj, wierzycielki kapitałów w dziale IV, pod Nr. 13 c. złp. 39,000 czyli rs. 5850 pod Nr. 14 b złp 20000 czyli rs. 3000 lit. c. złp. 11000 czyli rs. 1650 lit. d. złp 38000 czyli rs. 5700 na dobrach Charłupia Wielka w Okręgu Sieradzkim lokowanych, oraz złp. 65000 czyli rs. 9750 w dziale IV pod Nr. 21 na dobrach Kalinowa w Okręgu Szadkowskim ubezpieczonych otworzył się spadek. Zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do uregulowania tychże spadków, oznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 12 (24) Sierpnia 1849 r.
Kalisz d. 22 Styczniu ( 3* Lutego) 1849 r.
J. Białobrzeski.

*nieczytelne
Kurjer Warszawski 1860 nr 19

Z Powiatu Sieradzkiego. — W dobrach Kalinowie w dniu 6tym b. m., zakończyła życie Antonia z Walewskich Kobierzycka, przeżywszy niespełna lat 29.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 150

(N. D. 1788) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Antoniny Kobierzyckiej wierzycielki summ a. rs. 15,000 z procentem na dobrach Kalinowa pod N. 25, b rs. 6,000 z procentem na dobrach Ligota pod N. 12 i c. rs. 5,400 na tychże dobrach pod N. 14 w dziale 4, obudwóch tych dóbr z Okręgu Szadkowskiego, umieszczonych, oraz co do współwłasności summ i praw zahypotekowanych na dobrach ziemskich z tegoż samego Okręgu jako to: d. na dobrach Ptaszkowice w dziale 4 pod N. 13 rs. 6,000 z przywiązanem do nich prawem zastawu, w dziale 3 pod N. 9 zapisanem, i również w dziale 4 pod N. 15 rsr. 3,600 z procentem, e. na dobrach Młodawin dolny, w dziale 4 pod N. 9 rs. 1,500 do których przywiązane jest prawo zastawu w dziale 3 pod N. 4 stojące, jak nie mniej w tymże dziale 4 pod N. 11 rs. 1,200 i rs. 750, f. na dobrach Marzenin w dziale IV. pod N. 9 i pod N. 6 et 7 oraz na dobrach Rososza w dziale 4 pod N. 11 i ad. 8 et 9 rs. 2250 tudzież na samych dobrach Marzenin w dziale 4 pod N. 10, i ad 6 et 7 i rsr. 900, otworzyły się spadki do uregulowaniu których termin na dzień 8 (20) Października 1860 r. przed podpisanym Rejentem w kancellaryi ziemiańskiej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz dnia 22 Marca (3 Kwietnia) 1860 r.
Józef Białobrzeski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 77

(N. D 1351) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego. Zapozywa Jana Ostrowskiego Rządce dóbr, ostatnio we wsi Kalinowie Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby do posłuchania wyroku Sądu naszego na dniu 10 (22) Listopada r. z. zapadłego, w przeciągu dni 30 od daty ogłoszenia niniejszego zapozwu, w Sądzie tutejszym stawić się zechciał, lub o teraźniejszem swem zamieszkaniu doniósł, a to pod skutkami prawa. Piotrków d. 26 Lutego (10 Marca) 1862 r. Sędzia Prezydujący, Asesor Kolegialny Chmieleński.

Dziennik Powszechny 1863 nr 46

Dnia 8 Listopada r. z., w mieście Osięcin, pow. Włocławskim, sześcioletnia Dewra Jakóbowska, córka krawca,—dnia 8 t. m. i r. we wsi i gminie Kalinowo, pow. Sieradzkim, trzyletni Jan Mianowski, syn owczarza, —i dnia 11 t. m. i r.. we wsi Dąbrówka szlachecka, gm. Tarchomin. pow. Warszawskim, dwuletnia Tekla Piwek, córka gospodarza rolnego, przez zapalenie się na nich odzieży od palącego się na kominie ognia, tak niebezpiecznie zostały poparzone, że mimo udzielonego im ratunku, wkrótce żyć przestały.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1891 nr 59

Pożary na prowincji.
W d. 19-ym b. m . w majątku Kalinowo, w pow. łaskim, spaliło się zboże w snopach, wartujące 1,000 rs., oraz młocarnia parowa nieasekurowana.  
 
Dziennik Łódzki 1891 143

W tymsamym czasie (12 czerwca), we wsi Kalinowa gminy Wola-Wężykowa, spaliły się z powodu wadliwego urządzenia kominów, trzy domy drewniane i stodoła włościan Kacpra i Józefa Jarosów, oraz Maryanny Kuśmirek, ubezpieczone na rs. 200.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 22

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych otwarte zostały postępowania spadkowe:
8) Szlamie-Efroimie Helfgocie, jako współwierzycielu sum: 1.000 rb. z % i ewikcją 100 rb. i 650 rb. z % i ewikcją 65 rb.,—zabezpieczonych na hipotece osady młynarskiej w dobrach Kozuby Nowe A B, pow. Łaskiego, wierzycielu sumy 1.600 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr Kalinowa, pow. Łaskiego, wierzycielu sum: 1.000 rb. z % i ewikcją 100 rb. i 1.000 rb. z % i ewikcią 100 rb., zabezpieczonych na hipotece folwarku Natalin, pow. Łaskiego, i wierzycielu sumy 1.000 rb. z % i ewikcją 100 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr Osiny, pow. Łaskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 22 stycznia 1919 r., w którym osoby interesowane mają się stawić co do punktów: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 i 18 —w kancelarji pisarza hipotecznego, zaś co do punktów: 5, 14 i 17—w kancelarji rejenta S. Żarskiego, co do punktu 12—w kancelarji rejenta F. Kokczyńskiego, wreszcie — co do punktu 11 w kancelarji rejenta B. Cedrowskiego—w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.

Rozwój 1920 nr 178

Podatek dobrowolny na rzecz plebiscytu.
Na zebraniu Związku Ziemian Ziemi Łaskiej na wniosek, członka p. Stanisława Kobieszyckiego z Kalinowy postanowiono opodatkować się po 2 m. z morgi na rzecz plebiscytu na Śląsku. Składka wynosiła marek 38,861. — W tej cyfrze figuruje skromna sumka 35 m. od służby folwarcznej dom. Kalinowa.
Zebrana suma złożona została, w Warszawie (Krakowskie przedmieście 60) w Komitecie plebiscytowym.
Inicjatywa, powzięta przez Zw. Ziemian z. Łaskiej zasługuje na najwyższe uznanie.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1920 lipiec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1921 czerwiec
_________________________________________________________________________________


Rozwój 1922 nr 146

Kalinowo pod Zduńską Wolą.
(Od własn. korespondenta)
W dniu 25 bm. trąba powietrzna nawiedziła część starostwa Sieradzkiego i Łaskiego.
Pod Sieradzem na pastwisku koczowała banda cyganów — namioty ich i konie ich uciekły w świat bydło i konie okolicznych włościan rozbiegły się na 4 str. świata, wszystkie stare drzewa przy szosie wiodącej do Widawy z Sien....* wyrwane z korzeniami. W majątku Kalinowa dach z obory długości 120 łokci, papowy trąba podniosła w górę na 30 łokci i wszystko runęło w lasku przy podwórzu rozbite na drzazgi. Aeroplan francuski wiozący pocztę musiał się opuscić na granicy Kalinowo i Ligoty, bo brakło mu benzyny i kierownik przestał działać szczęśliwie pilot wyszedł cało. Jeszcze chwilę, ą byłby wpadł do rzeki widawskiej.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 97

Wezwania publiczne.
Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi niniejszem obwieszcza, że Zofja Kobierzycka w skardze powodowej wniesionej przeciwko Sta­nisławowi Dymeckiemu, powołując się na wyciąg z wydziału hipoteczne­go, prosi sąd okręgowy w Łodzi: po uprzedniem zawezwaniu pozwanego Stanisława Dymeckiego, syna Kazimierza, trybem przewidzianym art. 293 — 298 U. P. C., o przerachowanie zapisanej w dziale IV wykazu hi­potecznego dóbr Kalinowa, pow. łaskiego (Rep. hip. Nr. 78) w kol. zł. do Nr. 43, na mocy wyroku sądu okręgowego w Piotrkowie z dnia 16 lutego 1912 r., za Nr. 12/173 i informacji kancelarji I wydziału cywilnego tegoż sądu z dnia 18 maja 1913 roku, za Nr. 12578, sumy 607 rb., 20 kop. wraz z zaległemi procentami za czas do 30 czerwca 1924 roku, na sumę 1.131 złotych 57 gr. i sumy 49 rb. 40 kop. kosztów sądowych na sumę 65 zł. 70 groszy.

Niniejszem sąd okręgowy w Łodzi, na zasadzie art. 275, 293, 298, 299, 301, 309, 3091 U. P. C., wzywa pozwanego Stanisława Dymeckiego, syna Kazimierza, z miejsca pobytu niewiadomego, aby pod skutkami w art. 310 i 311 tejże ustawy przewidzianemi, w ciągu 4 miesięcy, od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania stawił się osobiście lub przez peł­nomocnika w Kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Stef. Żeromskiego 115 i wskazał wybrane przez siebie miejsce zamieszkania prawnego. (Nr. spr. Z. 939/28).

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 42

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych.
8) Zofji - Eufemji - Laurze Kobierzyckiej, córce Bolesława, wła­ścicielce dóbr ziemskich Kalinowa, pow. łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 30 listopada 1929 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 25; 26 i 27 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Piotr­kowie co do punktu 6 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane, winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 77

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 20 maja 1930 roku obwieszcza, że na skutek podania Antoniny Jaros zamieszkałej we wsi
gm. Wola-Wężykowa, pow. łaskiego, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Leona Jarosa za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Leona Jarosa, męża petentki, a syna Kacpra i Antoniny z Kratów, urodzonego we wsi Kalinowej, par. Strońsko, gm. Wola Wężykowa w dniu 9 kwietnia 1892 roku, ostatnio zamieszka­łego we wsi Siedlce, gm. Wola-Wężykowa, pow. łaskiego, obecnie po zaciągnięciu w 1913 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniej­szego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Leona Jarosa posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 172/30.
_________________________________________________________________________________

  Echo Sieradzkie 1931 kwiecień _________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 24

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, rewiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 23 lutego 1933 roku, od godz. 10-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Stanisławy Adamskiej, głównej opiekunki nieletniej Zofji Kobierzyckiej, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego w kolonji Kalinowa Nr. II, gminy Sędziejowice, powiatu łaskiego, stanowiącego własność Michała i Antoniny małż. Krystkiewiczów.
Nieruchomość ta składa się z 2-ch działek ziemi łącznej powierzchni 11 ha 9716 mtr. oznaczonych Nr. Nr. 10 i 41, zapisanych do wykazu hipotecznego Kolonji Kalinowa Nr. II, powiatu łaskiego, rep. hip. Nr. 95/10, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 11 sierpnia 1932 roku: 1) domu mieszkalnego, murowanego. wraz z przedsionkiem drewnianym, 2) stodoły drewnianej, wraz z przystawką drewnianą; na placu powyższym znajduje się studnia-czerpana, kilka krzaków, oraz następujący żywy i martwy inwentarz, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia, a mianowicie: 4 krowy, cielak-byczek, 2 klacze, sieczkarnia, pług, 2 brony drewniane, kultywator, radjo, wóz w deskach i drabinach.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Piotrkowie, zostanie sprzedana w całości, oraz obciążona jest: 1) długami w kwocie złotych w złocie 10.480.—. 2) kaucja w kwocie złotych 9.000.—i 3) zaległemi podatkami w kwocie zlotych 193 gr. 73.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 9.149.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie złotych 914 gr. 90.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów — Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik (—) Ignacy Hermanowski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 100

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, re­wiru 1 -go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, ob­wieszcza, że w dniu 23 lutego 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskie­go Nr. 5, na żądanie Stanisławy Adamskiej, głównej opiekunki nieletniej Zofji Kobierzyckiej, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego w kolonji Kalinowa Nr. II, gminy Sędziejowice, po­wiatu łaskiego, stanowiącego własność Michała i Antoniny małż. Krystkiewiczów.
Nieruchomość ta składa się z 2-ch działek ziemi łącznej powierz­chni 11 ha 9716 metr., oznaczonych Nr. Nr. 10 i 41, zapisanych do wykazu hipotecznego Kolonji Kalinowa Nr. II, powiatu łaskiego, rep. hip Nr. 95 10, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 11 sierpnia 1932 roku: 1) domu mieszkalnego, murowa­nego, wraz z przedsionkiem drewnianym, 2) stodoły drewnianej, wraz z przystawką drewnianą; na placu powyższym znajduje się studnia czerpana, kilka krzaków, oraz następujący żywy i martwy inwentarz, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia, a mianowicie: 4 krowy, cielak-byczek, 2 klacze, sieczkarnia, pług, 2 brony drewniane, kultywator, radło, wóz w deskach i drabinach.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Piotrkowie, zostanie sprzedana w całości, oraz obciążona jest: 1) długami w kwocie złotych w złocie 10.480, 2) kaucją w kwocie złotych 9.000 i 3) zaległemi podat­kami w kwocie złotych 193 gr. 73.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 9.149.
Zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie złotych 914 gr. 90.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika, do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów — Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II wydzału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi. Do akt Nr. 261/32.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
5. Kalinowa, obejmującą: wieś Kalinowa, kolonję Kalinowa, folwark Kalinowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 21 lipiec

ZEMSTA KOBIETY.
Przed kilku laty spod Warty przybyli do Kalinowy obok Zduńskiej Woli dość zamożni gospodarze Ciupowie, którzy nabyli pokaźny mająteczek dobierając do siebie jeszcze jednego wspólnika. Po pewnym czasie wynikł pomiędzy nimi spór. Spólnika pomimo, że uważany był za narzeczonego córki Ciupa, starał się usunąć z majątku. Narzeczona, z którą stosunki zostały zerwane, przyrządziła dla b. narzeczonego potrawę w której miała być trucizna. Ciupówna przez pewien czas ukrywała się obawiając się aresztowania. Gdy cierpienia otrutego przeszły granice poszła do lasu pod Widawę i powiesiła się.
Sprawa powyższa wśród włościan wywołała wielkie wrażenie.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1935 nr. 146
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 98

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 15 października 1936 r. ogłasza, że na skutek podania Antoniny Jaros, zam. w kol. Wola - Wę­żykowa, gmina i poczta Sędziejowice, powiatu łaskiego, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Leona Jarosa, za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Leona Jarosa, męża petentki, a syna Kac­pra i Antoniny z Kratów, urodzonego w Kalinowie, w dniu 28 marca — 9 kwietnia 1892 roku, ostatnio zamieszkałego w Sędziejowicach, pow. łaski, który w roku 1914 został powołany na wojnę światową, a obecnie niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego nr 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Leona Jarosa po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóź­niej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy nr Co. 1080/35.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 59

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
17) Michale Nowaku, zmarłym w dn. 24 maja 1932 r. w Kalinowej, właścicielu działki nr 7 o powierzchni 6065 m kw uregulowanej w dziale II pod nr 14 w księdze kol. Ligota, pow. łaskiego, rep. 1031;
30) Stanisławie Łukaszu - Adamie Kobierzyckim, wierzycielu kaucyj 10.000 zł i 5.000 zł, zabezpieczonych w dziale IV pod nr 5 wykazu hipotecznego kol. Kalinowa nr 1, pow. łaskiego, rep. hip. nr 959;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 26 stycznia 1938 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez, pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji nr 609/37.

Dziennik Łódzki 1946 nr 143

Kara dożywotniego więzienia
za rabunki i terror.
21-letni dezerter z wojska Józef Fice wraz z Michałem Stupskim dokonali napadu na młyn we wsi Rembieszów. Fice zażądał od dozorcy młyna Wojciecha Adamiaka wydania 100 kg. mąki żytniej i 100 kg. mąki pszennej „na rzecz AK". W braku mąki wziął 150 kg. żyta, oraz karabin, znajdujący się w młynie, na co dał pokwitowanie, w imieniu AK.
Tego samego wieczora Fice i Stupski napadli na sklep Józefa Kaźmierczaka we wsi Kalinowo, rabując papierosy, mydło, toaletowe, wódkę, cukier itp. potem dokonali napadu na gospodarza Rocha Kosiaka we wsi, Podole, któremu zabrali owcę, wreszcie usiłowali obrabować sołtysa Jędrychowskiego we wsi Kalinowo, jednak na skutek alarmu mieszkańców — zbiegli.
Następnie, wraz z Michałem Szczepanikiem, który się do nich przyłączył, we wsi Grabie zrabowali gospodarzowi Stanisławowi Kowalskiemu jedną świnie, zaś Marji Wisłowskiej, Eugeniuszowi Wisłowskiemu i Pawłowi Lubiatowskiemu — 1.000 zł., 200 kg. pszenicy, 50 kg. owsa, 2 świnie i jedno ciele.
Wydział Karny Sądu Okręgowego w Łodzi na rozprawie w trybie doraźnym wymierzył Józefowi Fice karę dożywotniego więzienia, Michałowi Stupskiemu — 10 lat więzienia, zaś Michała Szczepaniaka na wniosek biegłego psychiatry, który uznał go za niepoczytalnego — uniewinnił. (p).

Dziennik Łódzki 1962 nr 80


W miejscowościach Rogoźno, Górki Grabińskie, Kalinowa (pow. Łask), rzeka Widawka wystąpiła z brzegów i zalała niżej położone domy.

Dziennik Łódzki 1971 nr 71

W Kalinowie, pow. Łask spłonęły 2 budynki mieszkalne. Przyczyną pożaru była iskra z komina. Straty szacuje się na 30 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1974 nr 118

W Kalinowej pow. Łask jadący pod wpływem alkoholu kierowca motocykla upadł na jezdnię doznając poważnych obrażeń. Ranny przebywa w szpitalu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza