-->

niedziela, 26 maja 2013

Jarocice

Zajączkowski:
Jarocice  -pow. łaski
1) 1136 kop. naśl., Łaszcz. 15; KDW 7; Iarotici - villa circa Zeraz (v.). W bulli gnieźnieńskiej I. wym. jako wł. arcbpstwa, 2) 1332 exc. 1511-1512 r., Ul. VG 386: Iaroczicze - hereditas in terra Siradiensi. Arcbp Janisław nadaje wś I. Janowi, synowi Stanisława, do lokowania na prawie średzkim, określając uposażenie sołt. i powinności osadników. 3) 1357 oryg., KDW 1354: Iarocyce - villa in terra Syradie ex alia parte fluvii Warte. W potwierdzeniu posiadłości arcbpstwa gnieźnieńskiego przez Kazimierza Wielkiego wym. I.
4) XVI w. Ł. I, 426-427: Jaroczicze - villa, par. Burzenin, dek. warcki, arch. uniejowski. 5) 1496 P. 169: Jaroczycze - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 178: Jarocice - jw. 1553-1576 P. 215: Jaroczicze - jw. 6) XIX w. SG III. 452: Jarocice - wś, gm. Majaczewice, pow. jw. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Jawcice (Jarocice?), wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 20 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Jarocice, parafia burzenin, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Olszowska, stolnik. (wdowa po Antonim Olszowskim, stolniku piotrkowskim Katarzyna Niemojewska)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jarocice, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Burzenin, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 102, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Jaroczyce, wieś włośc., pow. sieradzki, gm. Majaczewice, o 18 w. od Sieradza, u zbiegu rz. Brzeźnicy z Wartą. Ma 204 mk., w tem 195 kat., 2 ewang., 7 izr. Rozl. 186 m., z tego 150 m. roli or., 36 m. łąk. Młyn i karczma. R. 1827 było tu 16 dm., 102 mk.

Słownik Geograficzny:  
Jarocice,  wś, pow. sieradzki. Dawna własność arcyb. gnieźn. wspom. w dok. z r. 1136 i 1357 (K. W., n. 7 i 1354).

Spis 1925:
Jarocice, wś, pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 35. Ludność ogółem: 233. Mężczyzn 105, kobiet 128. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 233. Podało narodowość: polską 233.

Wikipedia:
Jarocice-wieś sołecka w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W skład sołectwa wchodzi jeszcze wieś Waszkowskie. Mieszka tu obecnie 167 osób w 73 gospodarstwach. Wieś położona w odl. 5 km na pd. od Burzenina nad Wartą. Lokowana była w 1322 r. W XIX w. mieszkało tu 204 mieszkańców, w tym 2 wyznania ewangelickiego i 7 mojżeszowego. Była tu karczma i młyn wodny. Wieś posiada walory turystyczne: pradolinę Warty, a na wysokiej skarpie schrony niemieckie z 1944 r. We wsi kapliczka postawiona w 1953 r. w związku z legendą, iż we wsi podczas pełni księżyca błąkało się widmo żołnierza niemieckiego poległego tu w czasie I wojny św. Od czasu wystawienia kapliczki widmo przestało się pojawiać.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1830 nr 103

W miesiącu Marcu r.z. wnocy zd.21 na 22, przez podłożenie ognia spłonęły zabudowania Gospodarskie wraz z umieszczonym tamże Jnwentarzem we wsi Jarocicach w Powiecie Sieradzkim w Województwie Kaliskiem położone, a do Antoniny Buczniaczki Wdowy należące. Pociągniona iako podejrzana o ten czyn Franciszka Bieganiaczka także Wdowa, do odpowiedzialności Sądowej , przyznała, że powodowana zemstą i zazdrością na przeciw tejże Buczniaczce za to, iż iej Kochanka Rocha Wojciaka a właściwie nazywaiącego się Banasiaka dawnego iej Parobka, z którym iak utrzymuie, nie tylko za życia Męża, ale i po śmierci w ścisłych stosunkach zostawała , a przez co od tegoż wzgardzoną została, gdy tym czasem za niego za mąż iść zamierzała, postanowiła ten czyn dopełnić, iakoż w czasie powyżej opisanym po północy wziąwszy w szmatę węgli żarzących pobiegła z folwarku Nieczuń swego ostatniego zamieszkania około 20 staj odległego do wsi Jarocic i takowe pod dach słomianny chlewika podłożyła, zkąd powstały ogień zrządził szkody na złp. 383 ustanowionej. Na poparcie iednak, iż tego czynu w zupełnym stanie opilstwa, a tym samym że nie w złym zamiarze dopuściła się, powołała się taż obwiniona na świadków łącznie z nią poprzedniego dnia na Chrzcinach bawiących, lecz ci swemi zeznaniami niczem iej takowego tłumaczenia niewsparli, i do tego, gdyż podobnież walczącej naprzeciw sobie poszlaki tej że będąc tak napiłą niebyła by wstanie trafić prosto do zabudowań i tak odlegle stoiących Buczniaczki swej rywalki i takowe podpalić, stanowczo odeprzeć niemogła, dla tego Sąd Kryminalny Woiewództw Mazowieckiego i Kalis: wyrokiem swym w dniu 11 Lutego r.b. wydanym, uznawszy ią iako rozmyślnie dopuszczającą się zbrodni podpalenia , na mocy Art. 2go Uchwały Sejmowej z d. 1/13 Czerwca 1825 r. tudzież Art: 31. 41 i 42 K. K.Pol: skazał na karę warownego więzienia na całe życie z skutkami tej kary, niemniej na zatrzymanie iej w wiezieniu dotychczasowem Kaliskiem przez miesięcy 3, w celu oprowadzenia onej po miejscu popełnionej zbrodni, to iest: we wsi Jarocicach na początku każdego miesiąca, i po ogłoszeniu tamże wyroku na wyliczenie iej za każdym razem rózg 15 chłosty publicznej.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 178

(N. D. 3523) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyą Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacyę publiczną w m. Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancellaryach hypotecznych, poniżej wymienionych:
Termin sprzedaży d. 23 Lutego (7 Marca) 1862 roku.
15. Niechmierów, z przyl. Jarocice, Kamionka, Nieczuj, w Ogu Sieradzkim, niemniej Wolnica i Nądzerzew w Ogu Wieluńskim położone, oraz z wszystkiemi przyl. i i przynal., raty zaległe rs. 1599 k. 36, vadium rs. 4230, licytacya od summy rs. 26,955, przed Rejentem Stanisławem Rościszewskim.  
(…) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacya odbędzie się w jego kancellaryi przed innym Rejentem który go zastąpi. Wrazie niedojścia do skutku przedaży dla braku licytantów którychkolwiek dóbr pierwostronnie wymienionych, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w własnych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Lipca 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz, Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 205

(N. D. 3931) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z pobytu wierzycieli hypotecznych dóbr Niechmierowa:
1. Kościoła w Stolcu w dziale III. pod Nrem 1.
2. Funduszu ogólno-religijnego w dziale III. pod Nr. 2.
3. Mateusza Rubacha pełnomocnika Prokuratoryi, meldującego ciężary wieczyste dla kościoła w Stolcu i funduszu ogólno-religijnego.
4. SSrowie niegdy Antoniny Kobierzyckiej w dziale 4 pod Nr. 26; z powodu praw na rzecz ich zabezpieczonych w wykazie hypotecznym dóbr rzeczonych a mianowicie:
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku, zawiadamia wszystkich interessowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Niechmierowice z przyległościami Jarosice Kamionka Nieczny w Okręgu Sieradzkim Wolnica, Nędzerzew w Wieluńskim i wszystkiemi przynależytościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych summę rs. 1599 k. 36, z mocy upoważnienia Dyrekcyi Głównej z dnia 1 (13) Marca 1861 r. Nr. 3532 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacyą publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej w d. 22 Lutego (7 Marca) 1862 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancellaryi hypotecznej przed Stanisł: Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancellaryi Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu sądowym. Vadium do licytacyi oznaczone jest w kwocie rs. 4230, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 26,955. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej.
OSTRZEŻENIE.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcya Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz Janczewski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
6. Niechmierów z przyległościami Jarocice, Kamionka, Nieczny, Wolnica i Nędzerzew z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 4,272 kop. 78 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 12(24) Maja 1869 r. vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 9,300. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 48,500.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu Antoniny z Walewskich Kobierzyckiej, wierzycielki hypotecznej dóbr wyż powołanych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
9. Niechmierów z przyległościami Jarocice, Kamionka, Nieczuj, niemniej Wolnica i Nędzerzew, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 4,866 kop 51. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim, d. 8 (20) Listopada 1872 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 8,000.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 48,500.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Walentego Wierzyckiego, wierzyciela hypotecznego dóbr niechmierów.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 95

N. D. 2627. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Bernarda Guranowskiego i Moritza Brokman, kupców w mieście gubernialnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr Niechmierowa z przyległościami w poszukiwaniu sum: rs. 1385 i 4000 z procentem od dnia 7 (19) Listopada 1870 r. zaległym popiera, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym w dniach 4 (16), 9 (21), 10 (22) Grudnia 1871 r., 3 (15), 4 (16) i 5 (17) Stycznia 1872 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia,
DOBRA ZIEMSKIE
Niechmierów, z przyległościami Jarocice, Kamionką, Nieczuj, Wolnica, Waszkowskie i Nędrzerzew, z wszelkiemi zabudowaniami folwarcznemi, gruntami dworskiemi, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, polowaniem, z wszelkiemi рrzуnależytościami, oraz użytkami całość dóbr stanowiącemi w granicach jak się znajdują, z wyłączeniem gruntów i zabudowań na własność włościan przeszłych. Dobra te graniczą na północ z dobrami Grabówka, na południe z dobrami Rychłocice i Szynkielew, na wschód z dobrami Majaczewice i Siemiechów, a na zachód z dobrami Gronów i Stolec. Odległe od miasta Sieradza mil 3, Wielunia wiorst 24, Zduńskiej Woli mil 3, Nowo-Radomska mil 8, zaś od osad Złoczewa wiorst 10, Burzenina 7, Widawy 10, Ossakowa 10, należą do gminy Majaczewice, Niechmierów, i Kamionka i Wolnica, do parafji Stolec a reszta do parafji Burzenin, w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej położone, których a mianowicie Niechmierowa i Kamionki jest właścicielom Karol Olszowski w Niechmierowie jako właściciel mieszkający, a zaś Wolnicy Jarocic folwarku Waszkowskie, Nieczuj i Nędrzerzew, Andrzej Olszowski w Wolnicy jako właściciel mieszkający, i w jego znajdują się posiadaniu. Folwark Niechmierów posiada Karol Olszowski, a folwark Kamionka dzierżawi Antoni Goedke za czynsz roczny rs. 600, którego kontrakt kończy się z dniem 12 (24) Czerwca 1877 r., osadę Młynarską Swiatłowizna zwaną, posiadają prawem wieczystej dzierżawy Michał i Urszula małżonkowie Pilarcy, obowiązani płacić corocznie dworowi czynszu po rs. 15, na folwaku Nieczuj mieszka Jakób Filip Bądkowski w procencie od sumy rs. 1000, w osadzie młynarskiej we wsi Jarocice mieszka dzierżawca Franciszek Głowinkowski i płaci rocznie po rs. 300, dzierżawa jego kończy się z dniem S-go Wojciecha 1875 r. który zarazem jest dzierżawcą karczmy za czynsz po rs. 80 rocznie. Propinację dzierżawi Abraham Tądowski w osadzie Burzeninie zamieszkały, za czynsz rs. 350, który zarazom dzierżawi propinację w dobrach Niechmirowie za czynsz rs. 400, jest także smolarnia w lesie do folwarku Waszkowskie i Nieczuj należącym w dzierżawie Jana Rychlik na lat dziesięć, uważając od 1 Sierpnia 1870 roku za opłatą z każdego wypalonego pieca po rs. 20 i rs. 18 za przewyżkę nad pieców 20.
Granice dóbr niesporne, rozległości zaś mają całe dobra zajęte, po uwłaszczeniu jaku własność dominialna pozostałą, mianowicie Niechmierów i Kamionka uważając sposobem przybliżonym mórg 2290, reszta zaś mórg 2275, prętów 10, grunta należą do klasy I, II, III, IV i V. Podatki opłacają się do kasy w Sieradzu wedle świadectwa tejże kasy rs. 1170 kop. 66. Dalsze szczegóły to jest opis budowli, wysiewu, granice, inwentarzy i narzędzi gospodarskich w dobrach zajętych znajdujących się w protokóle zajęcia są wymienione i opisane.
Akt zajęcia wręczony został Wincentemu Smolińskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu i Władysławowi Kranas Wójtowi gminy Majaczewice, obydwom do rąk własnych dnia 28 i 29 Stycznia (9 i 10 Lutego) 1872 roku, następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w Kancelarji Ziemiańskiej 14 (26) Marca t. r., a do księgi zaaresztowań w Trybunale utrzymywanej 28 Marca (9 Kwietnia) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr zajętych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń. Warunki licytacyjne oraz zbiór objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków nastąpi na publicznej audjencji Trybunału w dniu 16 (28) Maja r. b. godzinie 10 z rana.
Po odbyciu trzech publikacji warunków, przysądzenie temczasowe nastąpiło w dniu 18 (30) Lipca 1872 r. dobra ta Patronowi Modrzejewskiemu za rs. 50,000 przysądzono, a termin do stanowczego przysądzenia na dzień 1 (13) Września t. r. był oznaczony, który jednak dla zaszłych sporów do skutku nie przyszedł, lecz po ich usunięciu wyrokiem ilacyjnym nowy termin na dzień 7 (19) Lutego 1873 oznaczono, lecz gdy i w tym sprzedaż odbyć się nie mogła przeto Trybunał wyrokiem z d. 5 (17) Maja 1873 r. oznaczył termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Czerwca (8 Lipca) t. r., wszakże termin ten dla wyniesionego sporu odbyć się nie mógł. Nadmienia się że wyrokiem Trybunału w dniu 14 (26) Czerwca 1873 r. taksa sądowa została nakazaną i postanowiono że sprzedaż w terminie ostatecznego przysądzenia nastąpi w dwóch oddziałach, w odziale I Niechmierów Kamionka z przyległościami, w oddziale II Wolnica z folwarkiem Jarockie Waszkowskie i Nieczuj z przyległościami. Po tak zapadłym wyroku i oddaleniu założonej od niego apelacji, jak równie odwołania się do Senatu, gdy taksy niesporządzono, zatem Trybunał wyrokiem ilacyjnym z dnia 19 Kwietnia (1 Maja) 1875 r. termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 5 (17) Czerwca r. b. godzinę 10 z rana oznaczył, w którym z powodu że całość dóbr za sumę rs. 50,000 już przysądzoną została, obecnie zaś nakazano sprzedaż w dwóch oddziałach, rozdzielając przeto postąpiony szacunek w stosunku rozległości każdego oddziału, licytacja rozpocznie się oddziału I od sumy rs. 28,000, a w oddziale II od sumy rs. 22,000 lub też od 2/3 części szacunku każdego oddziału taksą wynalezionego w gotowiźnie.
w Kaliszu dnia 1 (13) Maja 1875 r.
wz. Morawski.  

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych  
12. Dobra Niechmierów składające się z folwarków: Niechmierów, Kamionka, Wolnica Niechmierowska Niecznuj i Waszkowskie, oraz z części gruntu po prawej stronie rzeki Warty „Łęk" zwanego z osady młynarskiej wieczysto dzierżawnej w wsi Niechmierowie ,,Swiatłowizna” zwanej, z osady młynarskjej i karczemnej uwłaszczonej wsi Jarocice, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 2050 k. 97, vadium do licytacji rs. 4000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 58444 k. 80, termin sprzedaży d. 3 (15) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży rs. 16907 k. 91, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Kaliszanin 1887 nr. 92

We wsi Jarocice, pow. sieradzkim, spaliły się zabudowania gospodarskie, ubezpieczone na 1100 rs. Przytem pogorzelec poniósł strat na 1911 rs.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 226

+ Pożary. W ubiegłym miesiącu w gub. kaliskiej było 22 pożary. Straty w nieruchomościach ubezpieczonych wynosiły 14,970 rbl., w nieubezpieczonych 5193 rbl. Przyczyną 9-iu pożarów były pioruny, w innych wypadkach przyczyna niewiadoma. Pożary zdarzyły się: (…) W pow. sieradzkim: w Szczawnie—od pioruna, 4 domy, 5 stodół i 2 obory; (…) 

Gazeta Kaliska 1903 nr 32

Pożary. Według urzędowych danych w pierwszej połowie grudnia (st. st.) r. z. gubernję Kaliską nawiedziło 11 pożarów, które przyczyniły strat w ruchomościach i nieruchomościach na ogólną sumę 24,340 rubli. Największy pożar szerzył się we wsi Jarocice, w pow. Sieradzkim, gdzie spłonął dom murowany., młyn wodny i różne zabudowania gospodarskie Piotra Śnieguckiego, ubezpieczone na 2,940 rb. Prócz tego pastwą płomieni padły różne ruchomości nieubezpieczone, których wartość wynosiła 15,000 rb.

Ziemia Sieradzka 1919 kwiecień

W nocy z 3 na 4 b. m. 5 uzbrojonych bandytów dokonało napadu we wsi Jarocice, gm. Majaczewice, na gospodarza Janiaka. Zrabowano przeszło 1000 mk. gotówką i różną garderobę. Po dokonaniu rabunku, bandyci zbiegli.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 41a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:
d. 31 października 1919 r.
pod Nr. 2557 „Franciszek Grabicki", młyn wodny we wsi Jarocice, gm. Majczewice, pow. Sieradzkiego; właściciel Franciszek Grabicki w Jarocicach.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 59

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
d. 31 października 1919 r.
2558. „Moszek Salamonowicz", handel towarami kolonjalnemi we wsi Jarocice, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkiego; właściciel Moszek Salamonowicz we wsi Jarocice.

Ziemia Sieradzka 1921 październik

Dnia 9 października r. b. o godz. 7-ej wiecz. wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Józefa Rudzkiego zam. we wsi Jarocice, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkiego, podczas którego spaliło się: dom drewniany, obora, dwa wozy siana, dwa worki mąki oraz różne drobne sprzęty gospodarskie. Poszkodowany Rudzki ocenia stratę na sumę 850.000 mk. Pożar powstał skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

 Ziemia Sieradzka 1924 październik

Dnia 1 października r. b. podczas kłótni wynikłej na tle czerpania wody z jednej studni, Michał Pisarek zam. we wsi Jarocice, gm. Majaczewice, powiatu Sieradzkiego zadał swojemu bratu Stanisławowi Pisarkowi ranę ciętą kamieniem w lewą skroń, tak, iż zraniony przez kilka godzin był nieprzytomny.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 102

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Tomaszu Kozłowskim, współwłaśc. 5 mórg ziemi z maj. Waszkowskie Jarocice, pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 5 lipca 1926 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

  Echo Sieradzkie 1931 marzec 

Pożar. Z Burzenina donoszą: Wybuchł pożar w zabudowaniach sukcesorów Józefa i Antoniego braci Skowronów zamieszkałych we wsi Jarocice, gmina Majaczewice. Spaliła się stodoła drewniana kryta słomą i drzewo opałowe, wartości 1500 zł. Spalona stodoła była ubezpieczona. Wczasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono, pożar powstał z podpalenia. Dochodzenie prowadzi policja.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 10 grudnia 1931 r.

12420. „Antoni Sławuta", sklep kolonjalno - spożywczy w Jaro­cicach, gminy Majaczewice, powiatu sieradzkiego. Właściciel Antoni Sławuta, zam. tamże.

Echo Sieradzkie 1933 16 styczeń

LISTA UKARANYCH
ZA NIEPRAWNE POSIADANIE BRONI.
Przez wydział karny starostwa sieradzkiego zostały ukarane następujące osoby: (...)
Barczak Wojciech Jarocice za 10 zł. za rewolwer.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
6. Jarocice, obejmującą: wieś Jarocice, Jarocice Młyn, maj. Jarocice Łęg, kolonję Waszkowskie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1936 lipiec

Osiem zagród ze zbiorami poszło z dymem SIERADZ, 25. 7. - We wsi Jarocice, gm. Majaczewice, w zagrodzie spadkobierców Pisarka Józefa wybuchł pożar. Wskutek suszy oraz silnego wiatru ogień przerzucał się z zagrody na zagrodę, tak że w krótkim czasie osiem gospodarstw poszło z dymem. Spaliło się ogółem 20 zabudowań, w tem 8 stodół w większej części napełnionych żytem, tylko co sprzątniętem z pola. Ogółem straty wynoszą około 15.000 zł. Policja prowadzi dochodzenie. W czasie pożaru, który wybuchł w nocy, niektórzy spali w stodole wysoko na "waszcie", w ostatniej chwili obudzili się i w popłochu pozeskakiwali, doznając uszkodzeń różnych części ciała.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 21

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwiesz­cza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 22 października 1937 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłych: Franciszka Struka, syna Marianny Struk ur. 21 sierpnia (2 września) 1883 r. we wsi Jarocice, pow. Sieradz; 2) Heleny-Zofii Bladowskiej, córki Walentego i Marcjanny ze Strugów, ur. 14 grudnia (26 grudnia) 1893 r. we wsi Ja­strząb, pow. Sieradz; 3) Walentyny Bladowskiej, córki Walentego i Marcjanny ze Strugów ur. 10 listopada (22 listopada) 1899 r. we wsi Biadaczew, pow. Sieradz, wobec czego Sąd wzywa ich, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosili się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostaną przez Sąd uznani za zmarłych.
Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Franciszka Struka, Heleny-Zofii Bladowskiej i Walentyny Bladowskiej aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Kaliszu w po­wyższym terminie.

Nadto Sąd nadmienia, że wyżej wymienieni byli stałymi mieszkań­cami wsi Burzenin, gm. Majaczewice, pow. sieradzkiego, nr spr. Co. 765/37.

Dziennik Łódzki 1963 nr 290

Kronika wypadków
Stodoła oraz obora z inwentarzem żywym spłonęły we wsi Jarocice, pow. Sieradz. Zabudowania należały do Stanisława Kaczmarka.

Dziennik Łódzki 1968 nr 303

W Jarocicach (pow. Sieradz) spłonęły 4 drewniane stodoły kryte słomą. Interweniowało 9 jednostek straży. Straty oblicza się na ok. 60 tys. zł. (j. kr.)
_________________________________________________________________________________

 Na Sieradzkich Szlakach 1993/1
_________________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza