-->

niedziela, 5 maja 2013

Jajczaki

Czajkowski 1783-84 r.
Jayczaki, parafia mierzyce, dekanat krzepicki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Bieniecki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jayczaki, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Mierzyce, własność rządowa. Ilość domów 8, ludność 51, odległość od miasta obwodowego 1.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jayczaki, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Łaszew, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 16, odległość od miasta obwodowego 1 1/4.

Słownik Geograficzny:  
Jajczaki,  kol. i folw., pow. wieluński, gm. i par. Mierzyce, odl. od Wielunia 10 w.; kolonia wraz z Daszewem liczy: dm. 23, mk. 139; folw. dom 1, mk. 9.

Spis 1925:
Jajczaki, wś, pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 34. Ludność ogółem: 219. Mężczyzn 110, kobiet 109. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 193, mojżeszowego 26. Podało narodowość: polską 202, żydowską 17.

Wikipedia:
Jajczaki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wierzchlas. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Jajczaki (Gayczoki na mapie Reymann'a)

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
8. Dóbr Narodowych Ekonomii Mierzyce, składaiącey się z folwarku i wsi Mierzyce, z młyna i Osady Przywóz, z folwarku i wsi Łaszok, z młyna Strugała i z Osad Jayczaki i Sikora, z folwarku i wsi Kamion, z Pustkowiów Więcławy, Dziadaki i Ogroble, z wsi Toporów, Bobrowniki, z młyna Tasarz, z karczmy Jaśkowizna i Pustkowiów Sensowy, Tasarze, Węże, Młynki, Szczepany, Gligi, Cieśle, Troniny i Jarzębie, z folwarku Wóytostwo, z wsi Bobrowniki i Lisowice, z Pustkowiów Patoki, Kabały i Draby, z folwarku i wsi Raduszyce, z młyna Szyska, z wsi Drobnice, z młynów Łyko, Graczyk i Kaydow, z folwarku Cisow, z wsi Załęcze małe, z folwarku i wsi Szynkielow, z folwarku i wsi Bieniec, z młynem Molenda, z karczmy Dobiacz, z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony, wszystkich w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Dziennik Powszechny 1863 nr 23

Dnia 28 Listopada r. z. wydarzyły się dwie pogorzele: jedna na folwarku Jajczaki, w gm. Łaszów szlachecki, pow. Wieluńskim, skutkiem której spaliła się stodoła ze spichrzem, ubezpieczona na rs. 450, znaczna część zboża i paszy, — druga na folwarku Puszogród, w gm. Pogiermoń, pow. Marjampolskim, zniszczyła dwa domy mieszkalne, ubezpieczone na rs. 850, narzędzia rolnicze, oraz rozmaite ruchomości wartujące około rs. 780. Pierwsza z powyższych pogorzeli wynikła z podpalenia przez nie wyśledzonego złoczyńcę, druga zaś z niewyśledzonej przyczyny.

Kurjer Warszawski 1866 nr 219

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne:w ilości rs. 887 kop. 33, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 13 (25) Września r. b., Marjannie Urbańskiej, właścicielce wsi Jajczaki, położonej w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Wieluńskim, Gminie Mierzyce, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1866 nr 145

(N. D. 3903). Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Marcjanny z Lenkiewiczów Urbańskiej, właścicielki folwarku Jajczaki, położonego w obrębie dóbr Łaszew A i B w Okr. Wieluńskim i jedną księgą wieczystą z temiż dobrami objętego.
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny na dzień 2 (14) Stycznia 1867 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz d. 16 (28) Czerwca 1866 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 12a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 18 października 1928 roku

9760. „Michał Michałowicz" — sklep kolonjalny we wsi Jajczaki, gminy Mierzyce, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Michał Michałowicz, zamieszkały w Jajczakach.

Echo Sieradzkie 1931 22 październik

Nr. spr. E. 852/31
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Antoniego Guty w dniu 22 paźidziernika 1931 r. od godziny 10 rano we wsi Jajczaki, gm. Mierzyce u Nowaka będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Antoniego Nowaka składający się z kieratu maszyny do młócenia zboża, maciory i 12 świń i oszacowany do sprzedaży na sumę tysiąc pięćset pięćdziesiąt (1550 zł.), którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 6 października 1931 r.
Komornik M. Paszkowski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 105

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 1 kwietnia 1933 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacji hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
3) Osady włościańskiej we wsi Jajczaki, gminy Mierzyce, należącej do Franciszka i Franciszki małż. Smugowskich w jednej połowie i do Antoniego, Franciszka i Franciszki rodzeństwa Lipińskich w drugiej połowie, składającej się z 10 morgów 150 pr. ziemi z budynkami (Nr. 1951 rep. hip.),

Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winne zgłosić prawa swoje w kancelarji wydziału hipotecznego, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1932 25 marzec

Nr. spr. E. 852-31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Antoniego Guty w dniu 2 kwietnia 1932 r. od godziny 10 rano w Jajczakach, gm. Mierzyce u Nowaka będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Antoniego Nowaka składający się z kieratu, maszyny do młócenia zboża, maciory, 12 świń i oszacowany do sprzedaży na sumę tysiąc pięćset pięćdziesiąt (1550) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 U. P. C. licytacja odbywać się będzie niżej szacunku.
Wieluń 10 marca 1932 r.

Komornik Mieczysław Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1932 31 sierpień

ZA DEFRAUDACJE.
Mieszk. wsi Jajczaki gm. Mierzyce Józef Lach za defraudację drzewa z lasu państwowego - skazany został na 60 dni grzywny lub 10 dni aresztu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Mierzyce dzieli się na gromady:
6. Jajczaki, obejmującą wieś Jajczaki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 10 lipiec

POSTRZELENIE.
Mieszkaniec Wielunia Siudmak St. lat 27 w czasie pilnowania wynajętego sadu we wsi Jajczaki gm. Mierzyce postrzelony został w plecy z rewolweru przez nieujawnionych na razie osobników, którzy przyszli nocą do sadu w celu dokonania kradzieży czereśni.

Siudmak po dokonanym zamachu przywieziony został do szpitala w Wieluniu gdzie podał się operacji wyjęcia kuli.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1935 lipiec
_________________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza