-->

niedziela, 5 maja 2013

Dobijacz

Spis 1925: 
Dobijacz, pustk., pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 20. Mężczyzn 8, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 20. Podało narodowość: polską 20.

Dobijacz (Kar. Dobjiacz) 1839 r.

1992 r. (nie zaznaczona)


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 86

Podaje do wiadomości iż dobra Ziemskie Wierzchlas część lit. B. w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Gubernii Kaliskiej z przyleglościemi folwarkiem Piechowi Karczmą Dobiacz, w trzechletnią po sobie idącą poczynając od dnia 12 (24) Czerwca 1838 r. dzierzawę wypuszczone zostaną w terminie 3 (15) Maja 1838 r. o godzinie l0ej z rana przed Rejentem Powiatu Wieluńskiego W. Antonim Kowalskim w jego Kancellaryi w Wieluniu oznaczonym.
Czynsz dzierzawny dotychczasowy wynosi złotych 8000.
Siwik Walenty, K. P. W.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 88

(Ν. D. 1874) Pisarz Trybunału Cywilnego I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż dobra ziemskie Wierzchlas część lit. B. składajcie się z wsi zarobnej i folwarku Wierzchlas część lit B. folwarku Piechów karczmy czyli nomenklatury Dobijasz zwanej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia z alternatywą prezentowania Proboszcza parafii Wierzchlas z częścią Wierzchlasu lit. A. w P-cie i O-gu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone, łącznie jednę gminę pod nazwiskiem „gmina Wierzchlas I, stanowiące z służebnością wspólnego pastwiska dla inwentarzy włościańskich z częścią Wierzchlasa lit A. około 80 mórg obejmującego, sukcesorów ś. p. Józefy z Wierzchlejskich i Piotra małżonków Stanisławskich to jest Olimpii z Stanisławskich żony Piotra Giżyckiego, Tytusa Witolda rodzeństwa Stanisławskich, po wspomnionych małż: Stanisławskich pozostałych dzieci, wszystkich w tychże dobrach zamieszkałych i mieszkających na których dotąd w hypotece tytuł własności nie jest uregulowany dziedziczne, aktem zajęcia nieruchomości przez Walentego Siwik Komornika przy Sądzie Pokoju Powiatu Wieluńskiego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu, na gruncie tychże dóbr w dniach 8 (20) 9 (21) 10 (22) 11( 23) i 12 (24) Lutego 1838 r. sporządzonym, na rzecz Jana Sniechowskiego posiadacza dóbr Cieciołowa części A z własnych funduszów się utrzymującego, w Cieciołowie w w b. Powiecie Wieluńskim zamieszkałego i mieszkającego, zamieszkanie zaś co do tego interessu u W-go Franciszka Bielskiego b. Patrona Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu zamieszkałego, obrane mającego, od którego tenże W-ny Franciszek Bielski Patron w poparciu stawił, na przymuszone wywłaszczenie i wystawienie na sprzedaż publiczną, zajęte zostały, następnie akt ten zajęcia Panu Michałowi Rychelskiemu jako usttanowinemu dozorcy, Wielmożnemu Walentemu Tchorzewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Wieluńskiego, Panu Franciszkowi Kaczorowskiemu jako zastępcy Wójta Gminy, W-mu Stanisławowi Brzezińskiemu jako głównemu opiekunowi podówczas nieletnich w spomnionego rodzeństwa Stanisławskich w dniach 12 (24) 14 (26) 15 (27) Lutego 19 Lutego (3 Marca) 1838 r. wręczony i zostawiony, dalej tenże akt zajęcia w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Kaliskiej do księgi wieczystej dóbr Wierzchlas lit. B. w dniu 19 Lutego (3 Marca) 1838 r. podany a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gub. Kaliskiej w d. 3 (15) Marca 1838 r. wpisany i zaregestrowany został.
Rozległość tych uważając sposobem przybliżonym jest następująca:
A użytki dominialne: a, na folwarku Wierzchlas.
1, Grunta orne I II klassy obejmują około morg 302, kw. prę. 200, 2, podwórza i place pod zabudowaniami morg 26; 3, bór morg 114; 4, zabudowania na Dobijaszu morg 1.
b, Na folwarku Piechów: 1, grunta orne II klassy obejmują około morg 72; 2, place pod zabudowaniami obejmują morg 3; 3, łąki V. klassy morg 117 kw. Prę. 150: 4, pastwisk morg 45; 5, las olszowy morg 54; 6, wody morg 6 kw. pr. 110; 7, drogi nieużytki w całych dobrach morg 10.
B. użytki włościan w wsi Wierzchlasie B.
1. grunta orne I i II klassy obejmują około morg 280 kw. Prę. 100; 2, łąki V klassy morg 22: 3, place pod zabudowaniami, podwórza i ogrody morg 25, miary nowo-polskiej.
Włościan czynsz. daniny i powinności uzupełniających tudzież roboczą dworowi jest: kmieci 2, półrolników 2, zagrodników 24, mianowicie: Szymon Dura, Franciszek Wolniak v Molcarek, Felicyan Jacaszek, Maciej Mikołajczyk, Antoni Parzyjagła v Szymczak, Jan Perdaszek, Jan Siodmak, Jakób Konopka, Maciej Maciaszek, Szczepan Augustyniak, Jakób Sieradzki, Andrzej Krzemieński, Kazimierz Walczak, Adam Wołowicz, Kazimierz Popertała, Wincenty Kowaliński, Maciej Nowakowski, Karol Mroczek, Józef Bielak, Filip Mikołajczyk, Jan Pieczarka, Mateusz Kowaliński, Kazimierz Juzaszek, Karol Juzaszek, Jakób Siekierski, Balcer Perdanek, Tomasz Urbaniak, Franciszek Jacanaszek, chałupników z mieszkania po dniu ręczno w tydzień odrabiających jest 13: Krystyan Schnejder płaci rocznie z wiatraka, z mieszkania, ogrodu złp. 108. Tomasz Krasnopolski z mieszkania i kuźni płaci rocznie złp. 80.
W dobrach tych jest gorzelnia, cegielnia, budynki dworskie, i włościańskie, murowane a niektóre drewniane, inwentarza gruntowego jest owiec sztuk 194 koni 4, bydła 12, gołębi par 5 i różne sprzęty i narzędzia gospodarskie, włościanie mają załogi: dzierżawcą na lat 6 poczynając od S-go Jana 1837 r. z kontraktu W-go Вrzezińskiego dnia 26 Maja (7 Czerwca) 1837 r. przed Rejentem Szrubarskim zawartego jest Paweł Grejnert.
Dobra te na trzechletnie wydzierżawienie protokułem Komornika Siwik z dnia 22 i 24 Stycznia (3 i 5 Lutego) 1838 r. były zajęte poczynając od S-go Jana r. 1844 na przypadek rozwiązania kontraktu od S-go Jana 1839 r. na przypadek zaś skrócenia czasu dzierżawy od S-go Jana 1840 r.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1838 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło dnia 6 (18) t. m. a trzecie dnia 20 Maja (1 Czerwca) 1838 r. poczem termin tymczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 6 (18) Lipca 1838 roku wyznaczony był, w terminie tym formalności za dopełnione uznane dobra Wierzchlas B. W-mu Franciszkowi Bielskiemu Patronowi za summę 80000 złp. w listach zastawnych temczasowie przysądzone i termin do ostatecznego przysądzenia dóbr tych na dzień 26 Lipca (7 Sierpnia) 1839 r. godzinę 10 z rana na audyencyi Trybunału miejscowego wyznaczony został.
Następnie po bezskutecznym upłynieniu terminu tego, gdy W-ny Jan Snichowski ani też sukcessorowie małżonków Stanisławskich wierzyciele hypoteczni tychże dóbr, którzy praw do tej subhastacyi od Jana Sniechowskiego nabyli, żadnego dalszego postępu w tej subhastacyi nie uczynili, Ignacy Bleszyński wierzyciel sukcessorów Stanisławskich podstawiając się w ich prawa, wystąpił przed Trybunał o upoważnienie siebie do dalszego popierania subhastacyi dóbr Wierzchlasa części B. na skutek którego to powództwa zapadł w Trybunale tutejszym na d. 2 (14) Kwietnia r. b. wyrok tegoż Ignacego Błeszyńskiego do dalszego popierania rzeczonej subhastacyi upoważniający i termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dniu 16 (28) Maja 1847 r. oznaczający.
Przedaż zatem w tym terminie o godzinie 10 z rana lub wtedy gdy sprawa przywołaną będzie rzeczonych dóbr Wierzchlasa lit. B. z przyległościami, którą popiera Ignacy Błeszyński w mieście Okręgowem Kaliszu Gubernii Warszawskiej mieszkający i zamieszkały a prawne zamieszkanie co do tego interessu u Panа Nepomucena Cieńskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu i w temże mieście zamieszkałego obrane mający, od którego tenże Patron Cieński w poparciu téj sprzedaży stawa, odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w temże mieście w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina posiedzenia swe odbywającego, a warunki licytacyi i sprzedaży téj dotyczące jak niemniej protokół zajęcia na sprzedaż w mowie będących dóbr w biurze Pisarza Trybunału złożone tudzież u popierającego przedaż Jana Nepomucena Cieńskiego Patrona Trybunału każdy z interesentów w czasie właściwym przejrzeć może.
w Kaliszu d. 5 (17) Kwietnia 1847 r.
Fr. S. Wołowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
1. Aleksandrówka, obejmującą: wieś Aleksandrówkę, pustk. Dobijacz, folw. Wierzchlas.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza