-->

niedziela, 5 maja 2013

Dąbrowa

Słownik Geograficzny:
Dąbrowa,  pow. wieluński, gm. Starzenice, par. Ruda. W 1827 r. było tu 22 dm., 174 mk.

Dąbrowa, obecnie część wsi Kraszkowice w gminie Wierzchlas.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1873 nr 82

N. D. 1875. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
Kraszkowice A. B. do których należą folwarki Ludwina i Dąbrowa z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Wieluńskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 3,030 kop. 30. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Teofilem Józefem Kowalskim, dnia 7 (19) Września 1873 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 5,000. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 31,398 kop. 75. Zawiadomienie to ogłasza się dla: 1. niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Wiktora Psarskiego właściciela dóbr Kraszkowice, niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycieli hypotecznych dóbr tych Kraszkowice. 2. Dzieci Wiktora Psarskiego, a) Władysława Psarskiego, b) Franciszka Psarskiego. c) Józefy Psarskiej. 3. Wiktorji Leszczyńskiej. 4. Pelagji Pągowskiej. 5. Pasterki z imienia i nazwiska niewiadomej. 6. Antoniny z Psarskich Hubarewicz.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług Kursa Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych Księgach wieczystych w Biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25. Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 3 (15) Marca 1873 r.
Prezes Załuskowski
Pisarz, Bierzyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
4. Kraszkowice, obejmującą: kol. Kraszkowice-Dąbrowę, kol. Kraszkowice-Kołodziejowiznę, wieś Kraszkowice, folw. Kraszkowice, leśniczówkę Krzeczówek, folw. Ludwinę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza