-->

wtorek, 28 maja 2013

Folusz

Spis 1925:
Folusz, os. młyń., pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 7. Mężczyzn 4, kobiet 3. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 7. Podało narodowość: polską 7.

Folusz, obecnie część wsi Prusinowiczki w gminie Lutomiersk.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk dzieli się na gromady:
8. Legendzin, obejmującą: młyn Brzózka, osadę Brzózka, osadę Folusz, Legendzin, Zalew, osadę Zalew Nr. I.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 86

Wydział Hipoteczny, Sądu Okręgowego w Łodzi Sekcja Ziemska III, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
1) Gotfrydzie Preissie, zmarłym w dniu 14/26 kwietnia 1899 roku, Ernestynie I voto Preiss II voto Freier, zmarłej w dniu 14 lutego 1922 roku, w Prusinowicach, właścicielach prawa wieczystej dzierżawy, osady młynarskiej Folusz, uregulowanego w dziale III, kol. Zlewk do nr 10 ad 9 - dóbr Prusinowice Wielkie, pow. łaskiego, rep. hip. nr 127;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 29 kwietnia 1938 roku, w tutejszym Wydziale Hipotecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane, osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji 968/37.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza