-->

wtorek, 28 maja 2013

Józefów

Spis 1925:
Józefów, kol., pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 119. Mężczyzn 60, kobiet 59. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 78, ewangelickiego 41. Podało narodowość: polską 77, niemiecką 42.

Józefów, część wsi Florentynów w gminie Lutomiersk.

1992 r.

Godzina Polski 1918 nr 100

Z okolicy.
Lutomiersk.
(...) Zebranie parafjalne. W niedzielę, dnia 7 kwietnia, odbyło się zebranie parafjalne gminy lutomierskiej w obecności miejscowego proboszcza ks. Lucjana Nowickiego, na którem wybrany został dozór kościelny, w skład którego wchodzą pp. Teofil Urbankiewicz (prezes) obywatel ziemski z Józefowa, p. Woskowicz Antoni obywatel z Lutomierska, p. Antoni Magdziarz gospodarz ze wsi Wrząca i p. Andrzejczak gospodarz ze wsi Czołczyn.
Dozorowi zalecono podjąć pracę nad odbudową spalonego klasztoru, oraz przeprowadzić reparację parafjalnego kościoła i uporządkowanie cmentarza.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 40

Sąd pokoju we Wrzeszczewicach, pow. Łaskiego, na zasadzie art. 58 i 58¹ U. P. C., wzywa Michała Łuczaka, dawniej zamieszkałego we wsi Florentynów, gm. Lutomiersk, pow. Łaskiego, a obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4-miesięcznym od daty wydrukowania niniejszego wezwania stawił się w tymże sądzie osobiście lub przez pełnomocnika, w charakterze spadkobiercy, w sprawie (Nr C. 96/20) z powództwa Józefy z Łuczaków Fisiakowej, działającej w asystencji męża, Józefa Fisiaka, przeciwko: Andrzejowi Błaszczykowi, Józefie Zasada i Michałowi Łuczakowi o działy majątku po bezpotomnie zmarłych: Ignacym Łuczaku i Antonim Łuczaku, — składającego sięa) po Ignacym Łuczaku — z osady rolnej w kol. Florentynów, gm. Lutomiersk, przestrzeni 22 mor. 150 pręt. gruntu, z zabudowaniami oraz z żywym i martwym inwentarzem — i b) po Antonim Łuczaku — z osady rolnej we wsi Józefów, gm. Lutomiersk, przestrzeni 10 mórg gruntu.
W razie niestawienia się Michała Łuczaka w oznaczonym terminie, sprawa będzie rozpoznana w jego nieobecności.
Do skargi załączono: pełnomocnictwo, odpis aktu notarjalnego z 1913 r. Nr 9461, zeznanego przed notarjuszem w Pabjanicach — Kucharskim, odpis inwentarza po Ignacym Łuczaku, odpis spisu inwentarza po Antonim Łuczaku, akty zejścia i dwa świadectwa o liczbie spadkobierców Ignacego i Antoniego Łuczaków.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 100

Komornik przy sądzie okręgowym w Łodzi, na powiat łaski, 2-go rewiru, Apolinary Ciesielski, urzędujący w Łasku, obwieszcza, że w d. 17 lutego 1928 roku, od godziny 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgo­wego w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 115, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną nieruchomości, położonej we wsi Józefów, gminy Lutomiersk, pow. łaskiego, województwa łódzkiego, wydzielonej z majątku „Bechcice Nr. 2", rep. hip. Nr. 171 p i oznaczonej Nr. 8, należącej do Teofila i Józefy małżonków Urbankiewicz.
Nieruchomość ta składa się z działki ziemi przestrzeni 15 morg. oraz znajdujących się na niej budynków murowanych, krytych papą: 1) domu mieszkalnego, jednopiętrowego, 2) domu mieszkalnego, partero­wego dla służby, 3) budynku gospodarczego, 4) szopy, 5) budynku miesz­kalnego, 6) stajni i 7) stodoły. Na nieruchomości znajduje się ogród z 45 drzewami owocowemi, oraz cztery stawy, zajmujące przestrzeni około 1 morga.
Nieruchomość posiada księgę hipoteczną, przechowywaną w wy­dziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, nie znajduje się w zastawie i obciążona jest długami hipotecznemi i kaucjami do wysokości 12.000 rb. z procentami i kosztami.
Nieruchomość została wyznaczona do sprzedaży na zaspokojenie pretensji Marjana i Władysławy małżonków Kolubińskich w kwocie 1.000 zł. z procentami i kosztami na mocy tytułu wykonawczego sądu pokoju w Łasku z dnia 10 lutego 1927 r., Nr. C. 1188/26.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane będą zło­żyć kaucję w wysokości 200 zł.

Akta sprawy dotyczące sprzedawanej nieruchomości mogą być przeglądane w kancelarji sądu okręgowego w Łodzi.

Gazeta Świąteczna 1931 nr 2643

Poszukuję matki, Marjanny Patykowskiej, z Józefowa, lat 70, umysłowo chorej. Ubrana w granatową spódnicę, szary kaftan i szarą chusteczkę. Wyszła z domu dnia 23-go maja r. b . i dotąd nie wróciła. Ktoby wiedział o zaginionej, proszę zawiadomić Ks. Proboszcza parafji Mikołajewic, poczta; Lutomiersk, w pow. łaskim.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk dzieli się na gromady:
7. Józefów, obejmującą Józefów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

 Orędownik 1938 nr. 124

Wyłowienie zwłok noworodka. W pobliżu wsi Józefów, gm. Lutomiersk wyłowiono z rzeki Nery zwłoki noworodka płci męskiej w stanie już zupełnego rozkładu. Dochodzenie prowadzi policja w Lutomiersku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza