-->

czwartek, 2 maja 2013

Emilianów / Folusz

Słownik Geograficzny:
Emilianów, os., młyn nad rz. Grabią, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Sędziejowice, ma 1 dm., 17 mk., 49 morg. Własność rządowa.

Spis 1925:
Emiljanów, os. mł., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 8. Mężczyzn 4, kobiet 4. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 8. Podało narodowość: polską 8.

Emlianów, obecnie część wsi Sędziejowice Kolonia w gminie Sędziejowice.


Emilianów (Folusz) 1839 r.

1965 r.

BUDYNEK DAWNEJ FABRYKI?
Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 85

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE. Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądaney regulacyi hypteki : c) Szesnaście morgów miary Reinlandzkiey wraz z placem i zabudowaniami na tymże będącemi pod Nr. 4 w wsi Stęszycach średnich przez Gotlieba Laugszt rolnika od JW, Złotnickiego okupionego. d) Folusza na rzece Grabi pod wsią Sędzieiewicami położonego z dwóch domów stodoły, obory, stayni, ról i łąk składaiącego się, do Edwarda Possart i kompanii należącego. f) Kolonii Wymysłowa pod Nr. 2 do sukcessorów Antoniego Rychłowskiego należący: Uwiadomia interessentów, że regulacya takowa nastąpi w sądzie tuteyszym co do lit. a, b, c, w dniu 13 Lipca, co do lit. d,e i f w dniu14 t.m i r. b. zrana o godz. 10. Wzywa ich przeto, ażeby do takowey osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowodniaiące zaopatrzyli się. — Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisaney. — Jeżeli właściciel nieruchomości wywołaney w terminie nie stawi się, tenże na żądanie któregokolwiek z inseressentów, na karę 10 zł. do 50 skazany zostanie, wedle art. 150 tegoż prawa utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi zaraz, po uregulowaniu hypoteki na posiedzeniu sądu tuteyszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessanci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszenia iey, obecnemi bydź powinni. w Szadku dnia 12 Lutego 1829 roku. Hałaczkiewicz Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 97

(N. D. 2074) Rząd Gubernialny Kaliski.
Podaje do publicznej wiadomości, iż z mocy reskryptu Kommissyi Skarbu z dnia 12 (24) Lutego r. b. Nr. 80,666 wydzierżawiać będzie wieczyście w drodze publicznej licytacyi na sali zwykłych posiedzeń Rządu Gubernialnego w d. 25 Maja (6 Czerwca) r. b. od godziny 3iej z południa, Folusz w Sędziejowicach Gminie Męka Obwodzie Sieradzkim położony, wraz z gruntami doń należącemi morg miary nowopolskiej 26, prętów 221 obejmującemi, in plus wkupnego pod następującemi warunkami:
Wieczysty dzierżawca obowiązany będzie złożyć wkupne czteroletniemu kanonowi na rubli sr. 82 kор. 18 rocznie ustanowionemu wyrównywające w kwocie rubli sr. 328 kop. 72.
Oprócz tego wkupnego, tudzież podatków i innych ciężarów do tej realności przywiązanych, obowiązkiem jego będzie opłacać do kassy wskazać mu się mającej corocznie w dwóch ratach, to jest: 1 Czerwca i 1 Grudnia kanonu rubli sr. 82 kop. 18 i ofiary rubli sr. 4 kop. 32 1/2.
Poddać się skutkom wyniknąć mającym z regulacyi wsi donacyjnej Sędziejowice we względzie gruntów jeżeli tego potrzeba zachodzić będzie.
Ponieważ budowle przy tem Foluszu znajdujące się są własnością Skarbu, zatem utrzymujący się przy licytacyi obowiązany będzie wartość takowych na rubli sr. 1637 kop. 55 oznaczoną, zaraz zapłacić Skarbowi, lub też ratami w ciągu lat trzech. Każden pretendent przed przystąpieniem do licytacyi obowiązany jest usprawiedliwić się świadectwem Kommissarza właściwego Obwodu, że jest znany jako zamożny i dobry gospodarz i że posiada odpowiedni do nabycia w wieczystą dzierżawę tej realności fundusz, tudzież złożyć vadium w gotowiznie rubli sr. 496, które nieutrzymującemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie.
O innych warunkach konkurenci w biurze Rządu Gubernialnego, a szczególniej w Sekcyi Dóbr i Lasów Rządowych każdego dnia w godzinach służbowych poinformować się mogą.
w Kaliszu dnia 14 (26) Kwietnia 1842 roku.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Pułkownik Flügel-Adjutant
JEGO CESARSKIEJ MOŚCI
K. Trębicki.
Sekretarz Jlny, Jarnuszkiewicz.

Kaliszanin 1886 nr. 39

Mieszkaniec wsi Emiljanowa, w pow. sieradzkim, Stanisław Malanowski, łowiąc ryby w rzece, wpadł do wody i utonął.

Rozwój 1907 nr 246

Ś. p.
Karolina z Wolanków I-o voto Bitdorf 2-o voto Królikowska
w wieku lat 68,
opatrzona św. Sakramentami, po ciężkich cierpieniach zmarła d. 30 listopada 1907 r. w Emiljanowie, powiatu łaskiego. Pogrążeni w głębokim smutku: mąż, córka, zięć, wnuki i wnuczki zapraszają rodzinę, krewnych i życzliwych zmarłej na nabożeństwo żałobne, odbyć się mające w kościele katolickim w Konstantynowie pod Łodzią, we wtorek d. 3 grudnia r. b. o godzinie 10 rano, oraz na wyprowadzenie zwłok z tegoż kościoła po skończonem nabożeństwie na cmentarz miejscowy.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 26

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Wojciechu Królikowskim, właścicielu osady młyn. Emiljanów pod Sędziejowicami, — zmarłym w Zduńskiej-Woli d. 22 sierpnia 1914 r.;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 11 października 1920 r. w którym to terminie osoby interesowane winny się stawić z dowodami swoich praw, pod skutkami prekluzji.  


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
9. Lichawa, obejmującą: młyn Emiljanów, wieś Lichawa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1956 nr 269

W jaki sposób wyzwalać inicjatywę gospodarską w terenie
To nie tylko powiat łaski
Po dniach wysokiej temperatury wydarzeń, życie w naszym kraju wraca znów do normalnego nurtu — z tą tylko różnicą, że nurt ten jest bardziej wartki, bardziej niecierpliwy. I to zarówno w miastach, jak i wsi.
Kilka dni temu odwiedziłem powiat łaski. Tutejsi chłopi, podobnie zresztą jak i w innych powiatach, wyrażają swe pełne poparcie dla partii i rządu, chcą też jak najrychlej zabrać się do usuwania wszystkich braków, hamujących życie i rozwój gospodarki na wsi.
Chodzi tu głównie o budownictwo mieszkaniowe, o remonty mocno nadwątlonych przez czas budynków zagrodowych, jak stodoły, obory, chlewnie czy szopy — a w związku z tym — o zdobycie materiałów budowlanych.
Tymczasem sprawa zdobycia tych materiałów nie jest taka prosta. Przydziały z tzw. puli państwowej ciągle jeszcze są minimalne. Istniejące w powiecie cegielnie (3 zmechanizowanych i 3 ręczne) nie mają większego znaczenia dla budownictwa wiejskiego, gdyż nie są w stanie wykonać narzuconego im odgórnie planu produkcji. Poza tym, z powodu braku opału w wielu miejscowościach utknęła na martwym punkcie zdrowa chłopska inicjatywa produkowania cegły z własnej gliny i własnymi rękami.
Jako przykład niech posłuży gromada Bałucz. Powstał tam zespół wypału cegły, składający się z 16 gospodarzy. Wszyscy rwali się do pracy, tym bardziej, że — jak oświadczyła powiatowa komisja — glina na ich polach jest gatunkowo bardzo dobra. Niestety, starania o przydział opału skończyły się fiaskiem, mimo że w miejscowej GS dalej się lasuje kilkanaście ton węgla, który swego czasu był prze znaczony na akcję skupu żywca. Węgla tego oczywiście obecnie nie chce żaden hodowca, gdyż za dostarczone na punkt skupu tuczniki z tytułu obowiązkowych dostaw czy kontraktacji należy mu się przydział węgla dobrej jakości. Czyż węgiel ze wspomnianej hałdy, odpowiednio zasilony kilkunastu kwintalami kostki lub brykietów, nie mógłby służyć do wypału wielu tysięcy sztuk dobrej cegły?...
W Wydziale Przemysłu Terenowego przy Prezydium PRN w Łasku z dumą mówi się o tych 24 zespołach chłopskich, które, pokonawszy szereg trudności, zdołały w tym roku przygotować i wypalić około 3 mln. sztuk cegły.
Ale jednocześnie, z kimkolwiek by porozmawiać w Prezydium PRN, nieodmiennie słyszy się „pobożne" westchnienia:
— Ach, gdyby już raz wreszcie nastąpiła ta decentralizacja, gdyby raz wreszcie można było, w oparciu o nowe uprawnienia, zacząć u nas w powiecie naprawdę gospodarską robotę!
We wsi Lichawa jest zespół łąkarski, który przy pomocy władz powiatowych w 1953 r. zmeliorował i zagospodarował 50 ha łąk nad rzeką Grabią. Cieszyli się chłopi ze wspaniałego siana, które pozwoliło im rozszerzyć hodowlę i poprawić stan bydła. Lecz oto jesienią ub. roku pożar niszczy młyn w Emilianowie oraz uszkadza tamę, główny czynnik dobrego funkcjonowania systemu nawadniającego. Minął już rok i w żaden sposób ani zespól łąkarski, ani Gromadzka Rada Narodowa, ani Prezydium PRN w Łasku nie mogą się dogadać z dyrekcją Okręgowych Zakładów Młynarskich w Sieradzu odnośnie naprawy zdewastowanej tamy. System nawadniający nie działa, łąki niszczeją, a bydło cierpi na brak paszy.
W powiecie mówią, że w ogóle dotychczasowe gospodarzenie młynami jest złe, nie uwzględnia istotnych potrzeb terenu, a niejednokrotnie z powodu kumoterskich machlojek powoduje wiele rozgoryczenia wśród chłopów. Najrozsądniej byłoby więc, gdyby wszystkie młyny rozrzucone po wsiach przeszły pod zarząd gromadzkich rad narodowych albo zespołów chłopskich.
Takich bolesnych, nabrzmiałych przez lata spraw istnieje dużo więcej. I to nie tylko w jednym powiecie łaskim. VII a zwłaszcza VIII Plenum wywołało atmosferę sprzyjającą twórczym dyskusjom i poszukiwaniom nowych form gospodarowania. Niestety, poszukiwania te kończą się zwykle na mniej lub więcej realnych projektach, które nadal są tylko projektami wobec braku odgórnych zarządzeń wykonawczych. Wiadomo, że w tej chwili w poszczególnych resortach WRN ustala się kompetencje dla PRN, MRN i GRN w świetle rządowych uchwał. Praca trudna, wymagająca dużej rozwagi, zajmie bez wątpienia sporo czasu. Tymczasem teren pragnie już od zaraz, od dziś przystąpić do pracy po nowemu.
I dlatego wydają się w pełni słuszne żądania terenowych działaczy, domagających się bezzwłocznego przekazywania tych uprawnień, które bezspornie przejdą w ręce niższych organów władzy. Długotrwałe dyskusje nad sprawami nie podlegającymi dyskusji mogą tylko odwlec proces decentralizacji i uzdrawiania życia.

CZ. MONDRZYK

Na Sieradzkich Szlakach 1993/2

6 komentarzy:

 1. Pierwsza żona Huberta Neuville miała na imię Emilia, zmarła 07.10.1853 r. Sądzę, iż od jej imienia pochodzi nazwa miejscowości. W akcie ślubu Huberta z Julianną Wiechońską (1861/9) w dniu 28.11.1861 jest podane, że to Joanna była wtedy właścicielką młyna Emilianów. Możliwe, iż wynikało to z umowy przedślubnej. Hubert urodzony w Verviers (Belgia) ok. 1811 r. zmarł przed 1895 r. Córka jego z drugiego małżeństwa Joanna Nepomucena była żoną brata mojej babki, Antoniego Józefa Kurasiewicza z Sędziejowic.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pomyłkowo podałam imię właścicielki młyna Joanna, pownno być Julianna!

   Usuń
 2. Jeśli to możliwe to proszę o dalsze informacje....

  OdpowiedzUsuń
 3. Emilia to moja prapraprababka, niestety nie znam zbyt dobrze losów moich przodków, ale z opowiadań mojej babci wiem, że Emilia była żoną Huberta, a nie jego córką jak wyczytałam w pewnej książce z muzeum Wieluńskiego

  OdpowiedzUsuń
 4. Jeśli ktoś więcej wie na temat losów rodziny Neuville i miał ochotę podzielić się informacjami to proszę napisać. Ja niestety nie mam już kogo zapytać, a przyznam, że zaczęło mnie to interesowac. Zastanawiam się na przykład co się stało z Hubertem Neuville, nie mogę znaleźć nic na temat jego śmierci.

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam serdecznie. Posiadacie może resztę mapy tej z 1839r? Chodzi mi o region Sędziejowic, dobra, kamostek i kozuby. Mapy mogą być jeszcze starsze i ile takie są. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń