-->

czwartek, 2 maja 2013

Dobra

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dobra, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 21 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dobra, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Zdzienicki, skarbnik.

Słownik Geograficzny:
Dobra, wś i folw., pow. łaski, gm. Pruszków, par. Marzenin; podług opisu z r. 1866 rozległość folwarczna wynosi m. 640, mianowicie: grunta orne i ogrody m. 289, łąk m. 59, pastwisk m. 45, zarośli m. 205, nieużytki i place m. 42. Wieś Dobra osad 24, gruntu m. 138.

Spis 1925:
Dobra, wś, pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 31. Ludność ogółem: 217. Mężczyzn 98, kobiet 119. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 217. Podało narodowość: polską 217.

Wikipedia:
Dobra-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
DOBRA par. Marzenin p. łaski, wraz z Wydrzynem i Wydrzynkiem (par. Łask), ma 640 mg powierzchni. W XIX w Zdzienickich, potem Józefy Skórzewskiej. W 1927 r. sukcesorów Adama Sulimierskiego, w 1937 r. Feliksa Rudnickiego z Wolą Marzeńską 615 ha. (SGKP t.2, s.66) Wieś Dobra i folwark Ulesie, Franciszek i Angela z Wężyków Byszewscy sprzedają Józefowi Pędkowskiemu za 60 tys. zł. (Kobyłecki 1835 k.347)

1992 r.

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE
Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1827 nr 267

Przez zgon Józefa Zdrzenickiego Sędziego Pokoiu Ptu: Szadkowskiego Dóbr Ziemskich i wierzytelności poniżej wyszczególnionych właściciela dnia 24. Grudnia 1826. nastąpiony, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem poraz drugi donosząc, zawiadamia podpisany Reient iż do przeniesienia tytułu własności Dóbr, a mianowicie: a), Dobr Kamostku do których Pustkowie Dąbrowa i Część Lit: A. we Wsi Dobry iako przyległość należą b), Dóbr Dobry Części Litt: B. C. D. c), Dóbr Wybrzyna, d) i Dóbr Woli Wężykowey i Grabicy Części Litt: A. i B. wszystkich z przyległościami w Powiecie Szadkowskim położonych, tudzież własności Summ resp: 32580. Złp. z prowizyą 5f100 na Dobrach Wojsławicach w Dziale IV Nro 16. 18,000. Złp: i prowizyą 5f100 na Dobrach Skomlinie, Ożarowie i Przedmościu w Dziale tymże pod Nro: respes 6, 8, i 4.zahypotekowanych, termin roczny, a w szczególe na dzień 10 Sierpnia 1828. r. w Kancellaryi Ziem: Woie: Kaliskiego przeznaczony został.
w Kaliszu dnia 2 Listopada 1827 r.
Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego
F. Baier.


Dziennik Powszechny 1832 nr 142

Komornik Sądu Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Zawiadamia szanowną publiczność, że dnia 30 Czerwca r. b. o godzinie 2 z południa, w mieście Powiatowym Szadku, przed W. Wincentym Kobyłeckim Rejentem Powiatu Szadkowskiego, i w biórze tegoż odbędzie się publiczna licytacya na wydzierżawienie Sądowe, aktem z d. 17 Maia r. b. przez podpisanego zaiętych dóbr, wsi Dobry z przyległościami, w Powiecie Szadkowskim Województwie Kaliskim położonych, wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy po sobie idących, poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. z tem nadmienieniem, że dobra te przez wydzierżawienie przed dwiema laty czyniły rocznie złp. 4333. Warunki do licytacyi w biórze Reienta w każdym czasie przeyrzeć można. w Szadku dnia 17 Maia 1832 r. Kwiatuszyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 278

(Ν. D. 5447) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1. Józefa Pętkowskiego, właściciela dóbr ziemskich Kamostek, wsi Pruszków, dóbr Dobra lit. А. В. C. D. wszystkich w Ogu Szadkowskim, tudzież wierzyciela summ 1350 i 1431 rs. na dobrach Świnice, w Ogu Wartskim, w dz. IV. pod Nr. 11 a. i b. zapisanych, (...) otworzyły się spadki, do regulecyi których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 8 (20) Czerwca 1853 r. przedemnie Pisarza.
Kalisz d. 1 (13) Grudnia 1852 r.
J. Zengteller.

Dziennik Warszawski 1865 nr 102

(N. D. 2535) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
2. Kazimiery Ludwiki 2ch imion z Pętkowskich Bajkowskiej, współwłaścicielki dóbr Pruszków, Komostek i Dobra А, В, C, D, w Okręgu Szadkowskim położonych. (…) Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny na dzień 6 (18) Listopada w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz d. 19 Kwietnia (1 Maja) 1865 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1866 nr 78

(N. D. 2061). Patron Trybunału Pierwszej Instancji Guberni Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, że na skutek wyroku Trybunału tutejszego, z powództwa Ludwiki z Moraczewskich Stablewskiej, żony Antoniego Stablewskiego, jako nabywczyni praw jednego z współsukcesorów Franciszka Pętkowskiego, Benigny z Pętkowskich Kożuchowskiej, Augusta Kożuchowskiego żony, w jego asystencji czyniącej i Apolonji z Starczewskich Pętkowskiej wdowy, po Józefie Pętkowskim pozostałej,pierwszych dwóch jako współwłaścicieli dóbr Pruszkowa, Dobry i Kamostku z Dąbrową, ostatniej jako mającej prawo używania ich w jednej czwartej części, Stablewskiej w mieście Poznaniu państwie Pruskim, małż. Kożuchowskich w wsi Dobry, a Pętkowskiej wdowy w wsi Pruszkowie Okręgu Szadkowskim mieszkających, przezemnie podpisanego Patrona działających, przeciwko Adamowi Bajkowskiemu, jako ojcu i głównemu opiekunowi nieletnich, z Kazimierą z Pętkowskich spłodzonych córek: Walerji i Leokadji sióstr Bajkowskich, w wsi Ciężkowie Okręgu Zgierskim Gubernji Warszawskiej zamieszkałemu, których to nieletnich jest przydanym opiekunem Ignacy Starczewski, z własnych funduszów utrzymujący się, w wyżej rzeczonej wsi Pruszkowie zamieszkały, d. 11 (23) Maja 1865 r. zapadłego, odbywać się będzie w Trybunale Kaliskim, przed jego Sędzią Charzewskim, sprzedaż publiczna w drodze działów i publicznej licytacji w dwóch oddziałach:
I. W jednym składającym się z dóbr Pruszkowa z przyległościami, i
II. W drugim z dóbr Dobra i Kamostka z Dąbrową, obydwóch w Okręgu Szadkowskim położonych. Ponieważ Ludwika z Moraczewskich Stablewska odstąpiła schedy ze spadku po Józefie Pętkowskim nabytej, napowrót Franciszkowi Pętkowskiemu, przeto dalsze postępowanie w jego imieniu odbywa się.
Każde z tych dóbr ma oddzielną hypotekę: jednę odnoszącą się do Pruszkowa, drugą do dóbr Dobra zwanych, a trzecią do dóbr Kamostka z Dąbrową. Tytuł własności tych dóbr przepisany jest obecnie na imie Franciszka Pętkowskiego, Benignę z Pętkowskich Kożuchowską i Kazimierę z Pętkowskich Bajkowską, pa której ostatniej, jako zmarłej, ogłoszone jest postępowanie spadkowe, a scheda jej przepisaną zostanie przed ostatecznem przysądzeniu na jej dzieci, to jest Walerją i Leokadją Bajkowskie, jako jedyne jej sukcesorki.
Dobra Pruszków obejmują w ogólności miary nowo-polskiej włók 41 mórg 26 prętów 169, z których potrąci się grunta włościańskie na uposażenie im nadane, wynoszące razem mórg 211 pręt. 1.
Grunt w tych dobrach jest pszenny klasy II, a po większej części żytni klasy I-ej, w mniejszej zaś ilości średni klasy II. Łąk jest mórg 73 pręt. 2. Lasów mórg 576 pręt. 195. W nieużytkach mórg 22 pręt. 102. W pastwiskach mórg 54 pręt. 57. W wodach mórg 8 pręt. 197.
W tych dobrach znajduje się młyn o dwóch gankach, z którego pobiera się czynsz roczny rs. 210. Dobra te otaksowane zostały przez biegłych na rs. 62,999 k. 5, lecz że grunta włościańskie z pod sprzedaży wyłączone, mieszczą się także w tejże taksie na rs. 3165 k. 5 wyszacowane, przeto po potrąceniu pozostanie rzeczywista ich wartość rs. 59,824.
Wieś Dobra ma powierzchni włók 25 mórg 27 pręt. 264 takiejże nowo-polskiej miary. Z tych potrąconem zostanie, jako sprzedaży nie ulegają, włościanom na uwłaszczenie przeznaczone mórg 143 pręt. 2.
Grunta orne dominialne wynoszą mórg 313 pręt. 71. Łąk mórg 59 pręt. 211. Pastwisk mórg 249 pręt. 165. Dróg i nieużytków mórg 17 pręt. 48, a reszta mieści się pod zabudowaniami, wodami i ogrodami.
Sam grunt orny w małej tylko części jest pszenny kl. II., największa część żytniego kl. I. i II. Wartość tych dóbr ustanowioną została łącznie z gruntami włościańskiemi na rs. 15,744 kop. 5, lecz po odtrąceniu rubli sreb. 2,145 k. 10, jako szacunku tychże gruntów włościańskich, rzeczywista wartość zostanie rs. 13,598 k. 95.
Dobra Kamostek mają rozległości mórg 885 pr. 121, z których potrącić należy grunta, któremi włościanie uposażeni zostali w ilości mórg 242 pręt. 141, łącznie z wsią Dąbrową.
Lasów w tych dobrach jest mórg 357 pręt. 38. Łąk mórg 50 pręt. 154, z których włościanie używają mórg 16. Pastwiska wynoszą mórg 60 pr. 43. Resztę zaś zajmują wody, place pod zabudowaniami, ogrody, drogi i nieużytki.
W tych dobrach znajduje się młyn o dwóch gankach.
Wieś Dąbrowa jako przyległość do dóbr Kamostku, obejmuje mórg 430 pręt. 184, z których na uwłaszczenie włościan potrąca się mórg 57 pręt. 165.
Grunt w małej tylko części jest pszenny kl. II., a zresztą żytni klasy I. i II. Łąk w tej wsi jest mórg 30 pręt. 100.
Kamostek i Dąbrowa otaksowane zostały przez biegłych na rs. 33,747 k. 95, ale łącznie z gruntami pomiędzy włościan obu tych wsiów rozdanemi. Że zaś grunta te w obu wsiach otaksowane zostały na rs. 3,637 k. 5, więc rzeczywista wartość pozostaje rs. 30,110 kop. 90. Wszystkie trzy taksy zatwierdzone zostały przez wyrok Trybunału z d. 11 (23) Stycznia 1866 roku.
Sprzedaż nastąpi na monetę brzęczącą, lub za pieniądze w papierach kurs przymusowy pełny równy z monetą w kraju mających, bez żadnego zaręczenia za ubytek jakiegokolwiek przedmiotu w dochodach przez taksy wykazanego, budynkach, gruntach, propinacji, oraz z wyłączeniem gruntów i budowli włościanom w skutek najwyższego ukazu rozdanych i jeszcze rozdać się mogących i w ogólności na ryzyko pluslicytanta.
Indemnizacja za grunta włościanom rozdane, wyłączona jest z pod sprzedaży i należeć będzie do dotychczasowych właścicieli.
We wszystkich tych dobrach znajdują się budynki mieszkalne i inne gospodarskie w średnim stanie, a w Pruszkowie gorzelnia murowana.
Pierwsza publikacja warunków odbyła się d. 26 Stycznia (7 Lutego) r. b., a tymczasowe przysądzenie nastąpi przed wyżej rzeczonym Sędzią Trybunału Charzewskim w d. 12 (24) Marca t. r. o godz. 3 z południa, w sali audjencjonalnej Trybunału tutejszego.
Vadium do I-go oddziału ustanowione jest na rs. 6,000, a II. oddziału rs. 4,500.
Stanowcze przysądzenie obydwóch oddziałów nie może nastąpić, jak za sumy przez biegłych wynalezione, mianowicie dóbr Pruszkowa za rs. 59,824, a drugiego oddziału niżej rs. 43,709 k. 85, jakie pozostały po odtrąceniu wartości wyłączonych z pod sprzedaży gruntów, włościanom rozdanych. Po odbytem w d. powyższym tymczasowem przysądzeniu obydwóch oddziałów Patronowi sprzedaż popierającemu za wzmiankowane sumy, Sędzia delegowany oznaczył termin na dzień 13 (25) Kwietnia r. b. godz. 4 z południa, w którym nastąpi przed nim w Kaliszu w tejże samej sali audjencjonalnej Trybunału ostateczne przysądzenie obydwóch oddziałów dóbr wzmiankowanych.
Kalisz, dnia 14 (26) Marca 1866 roku.
Jan Prawdzie Gowarzewski.  

Kurjer Warszawski 1866 nr 227

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: komu należy; w ilości rs. 6,271 kop. 95, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 24 Września (6 Października) r. b., Sukcesorom Józefa Pętkowskiego właścicielom dóbr Pruszków i Dobra, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Pruszków, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłąty komu należy.

Dziennik Warszawski 1876 nr 11

N. D. 366. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż termin do regulacji spadków:
1. po Macieju Sulimierskim, co do własności dóbr ziemskich Zielencice i dóbr Dobra ABC. oraz współwłasności sumy rs. 3,150 na dobrach Niceni i ostrzeżenia do Nr. 2 i 3 wpisów w dz. IV wykazu hypotecznego, w okręgu Szadkowskim. 
Oznaczone zostały na dzień 19 (31) Sierpnia 1876 r. Regulacje odbywać się będą przedemną w Kancelarji mojej w Kaliszu.
Kalisz d. 2 (14) Stycznia 1875 r.
Jan Daniel Wojciechowski.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1900 nr 93


Skrytobójstwo. We wsi Dobra, w pow. łaskim, jakiś nieznany zbrodniarz strzelił z ukrycia do Józefa Lewandowskiego z rewolweru. L. zmarł wkrótce. 

Łowiec Polski 1911 nr 3

W dniu 7-ym stycznia r. b. odbyło się doroczne polowanie u p. Adama Sulimierskiego w majątkach Dobrej i Woli Marzeńskiej. W 12 strzelb zabito: 208 sztuk, t. j. 180 zajęcy, 26 kuropatw, cietrzewia i królika. Do saren nie strzelano. Królami polowania byli: pp. Stanisław Murzynowski z Sędzimirowic i Kazimierz Gonzaga- Myszkowski z Orpelewa, którzy na rozkładzie mieli po 23 sztuki.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 49

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Dobra, cześć lit. A. B. C. D., Rogóźno, położonych w powiecie Łaskim, Jedlno, Przerąb, Struża w powiecie Radomskowskim, Napruszewo, Wilczyno-Podole i Wilczyno-Kopiec w powiecie Słupeckim, Głuchów w powiecie Tureckim, Gosławice w powiecie Konińskim, osada młynarska Ruta w powiecie Łódzkim, Dzierlin część lit. A. B., Dzierlin A. B., kolonja Dzierlin, Osmolin Dzierliński, folwark Wincentowo, Łąki Kazimierzowskie i osada Byk w powiecie Sieradzkim, że w dniu 5 stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki Dzierlin część lit A. B., Dzierlin A. B., kol. Dzierlin, Osmolin Dzierliński, folwark Wincentowo, Łąki Kazimierzowskie, osada Byk, Gosławice, Wilczyno-Podole, Wilczyno-Kopiec, Rogóźno, Przerąb, Napruszewo, Głuchów i Struża oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątki: Jedlno, osada młynarska Ruta i Dobra część lit A. B. C. D.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.

Prezes (—) Podpis.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 96

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Adamie-Wincentym-Macieju Sulimierskim, synu Karola, właśc. dóbr "Rossosza czyli Wólka Marzeńska" „Dobra część lit. A. B. C. D." i młyn Marzenna, pow. Łaskiego.

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 5 czerwca 1924 r. co do punktów Nr Nr 1, 2. 3, 4 i 5 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu Nr 6 w kancelarji Seweryna Żarskiego notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

 Ziemia Sieradzka 1925 sierpień

Wieś Dobra gm. Pruszków.
Dnia 15 bm. o godz. 11 w nocy wybuchł pożar we wsi Dobra gm. Pruszków, w stodole gospodarza Mikołaja Mirowskiego, lecz dzięki temu, że dachy były na stodołach sąsiednie mokre po deszczu, ogień nie mógł się przenieść dalej. Prócz tego sąsiednie dachy zostały obsadzone przez ludzi celem gaszenia iskier, które by tam padły. Pomimo tego, że w okolicy mamy dwie straże ogniowo-ochotnicze żadna z nich nie przybyła do ognia.
Jedna straż ogniowa znajduje się w Marzeninie od miejsca pożaru 3 kl. w tem 2 szosy a 1 kl. bocznej drogi, druga w Sędziejowicach tylko o 2 kilometry. Czyn takich straży godny jest ze strony moralnej napiętnowania, oczywiście gdy się trafi jaka zabawa, lub też uroczystość, to straż jest zawsze w komplecie, bo tam trochę wypije, to warto jechać.
Pytając się na drugi dzień, jednego ze straży, dlaczego nie przyjechali, odpowiada mi, że nie opłaciło się jechać, bo ogień był mały. Ładne rzeczy. Gdyby się paliła cała wieś, no to by napewno się "opłaciło".
Kierownicy straży powinni się poczuwać do obowiązków, jakie przyjęli na siebie, bo za takie rzeczy odpowiadają moralnie przed społeczeństwem i tym zrażają ludność wiejską do siebie, a przez to nieraz nie chcą nawet pomódz im.
Jeżeli takie stowarzyszenie istnieje to więc nie po to żeby prezentować się tylko w uroczystościach, ale pierwszym obowiązkiem ich jest niesienie pomocy, bo mają hasło, czyli przysięgę „Bogu na chwałę — Ludziom na pożytek".
Wł. Lewandowski.
sekr. Zw. B. W. Rz. Pol.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
188. Nazwa majątku leśnego: Dobra i Wola Marzeńska, powiat Łask. Właściciel: Spadkob. Adama Sulimierskiego. Obszar ha: 168,0.

 Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec

We wsi Dobre gm. Pruszków wybuchł pożar, wskutek czego spaliły się 4 zagrody gospodarskie: 3 domy, 3 stodoły, 4 obory, 4 szopy, 2 konie, 1 krowa, cielę, 2 świnie, 9 kur i narzędzia gospodarskie. Straty wynoszą około 9000 zł. Przyczyna pożaru: nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 4

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 stycznia 1928 roku postanowił: ustalić obszar scalenia wsi Kamostek w składzie gruntów:
1) około 105,68 ha, zapisanych w tabeli likwidacyjnej wsi Kamostek,
2) około 182,25 ha gruntów, otrzymanych za zlikwidowane serwituty wsi Kamostek,
3) około 207,91 ha gruntów rozparcelowanych, objętych księgą hipoteczną majątku Kamostek, oraz
4) około 4 ha gruntów z maj. Dobra z tytułu wyprostowania granic.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 10 marca 1928 roku.
Z polecenia Prezesa K. Jaroński

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 8

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 stycznia 1928 r. postanowił: ustalić obszar scalenia wsi Dobra, gm. Pruszków, pow. łaskiego w składzie gruntów:
1) około 81,76 ha, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Dobra,
2) około 68 ha, otrzymanych za zlikwidowane serwituty wsi Dobra, oraz
3) około 15,4 ha z nieruchomości ziemskiej „Dobra A. B. C. D." z tytułu wyprostowania granic i zamiany gruntów.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 1 marca 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
Naczelnik Wydziału (—) K. Jaroński.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 5


Sąd grodzki w Łasku, okręgu sądowego łódzkiego, na zasadzie art. 581 i 309 U. P. C., wzywa Jana Bednarka, syna Stanisława, nie wia­domego z miejsca pobytu, aby w terminie 4-miesięcznym, licząc od daty publikacji niniejszego, stawił się do tegoż sądu w charakterze pozwanego do sprawy Nr. C. 1331/28 r., z powództwa Marjanny Bednarek, za­mieszkałej we wsi Dobra, gminy Pruszków, powiatu łaskiego o 900 zł. Po upływie tego terminu, sprawa rozpoznawana będzie bez jego udziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 28. II. 1931 r. L. APH. 13
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29.VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu łaskiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
57. Rudnicki Józef, m. zam, i postoju pojazdu: Dobra, gm. Pruszków, samochód osob., 4—5 osob., ŁD. 82030. Nr. ewid. 144.
106. Rudnicka Mieczysława, m. zam. i postoju pojazdu: dom. Dobra, gm. Pruszków, samochód osobowy, 5 osob., ŁD. 81657. Nr. ewidenc. 248.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Łaskiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia której poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(-) Wallas Jan.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawia­damia:
I. Okrąg Piotrkowski.
11. Właścicielki i wierzycieli hipotecznych dóbr Dobra część lit. A, B, C, D, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Elżbietę - Hannę Sulimierską, córkę Adama - Wincentego - Macieja, 2) Marję Sulimier­ską, córkę Adama - Wincentego - Macieja, 3) Karola Sulimierskiego, syna Macieja, 4) Elżbietę - Hannę Sulimierską, córkę Adama, 5) Marję Sulimierską, córkę Adama.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
2. Dobra, obejmującą: wieś Dobra, folwark Dobra.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1937 sierpień

SĄSIEDZKIE PORACHUNKI.
40-letni gospodarz Szybański Franciszek, zamieszkały we wsi Dobra, gminy Pruszków, pow. łaskiego dowiedział się, że sąsiad jego niejaki Mikołajczyk Bolesław wyrządził mu szkodę w polu. Aby sprawdzić rozmiary szkody Szybański udał się w pole, gdzie spotkał się z Mikołajczykiem. Pomiędzy powaśnionymi sąsiadami wynikła kłótnia, a następnie bójka, podczas której Mikołajczyk zadał kilka uderzeń nożem Szybańskiemu. Rannego w dość ciężkim stanie przewieziono do szpitala miejskiego, zaś sprawcę pokłócia aresztowano osadzono w więzieniu do dyspozycji sądu.

 Orędownik 1937 nr. 189

Z zemsty pokłuł sąsiada swego nożem.
Rolnik Szybański Franciszek, lat 49. zamieszkały we wsi Dobra gm. Pruszków pow. łask, wybrał się na pola swoje wraz z sąsiadem szacować szkody wyrządzone mu przez mściwego drugiego sąsiada Mikołajczaka Bolesława. Kiedy Szybański wracał z pola, napadł go nagle Mikołajczyk i zadał mu niebezpieczne rany nożem, że musiano go odstawić do szpitala miejskiego w Pabianicach.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

Dział nieurzędowy.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipotecznej niżej wyszczególnione grunty ukazowe scalonych wsi, w terminach następujących:
na dzień 22 lipca 1939 roku:
21) grunty ukazowe scalonej wsi Dobra, gminy Pruszków o obszarze 150 ha 8282 m. kw., podzielone na 41 gospodarstw rolnych oraz na grunty użyteczności publicznej i na przestrzeń, znajdującą się pod drogą i na przestrzeń 7565 m. kw., znajdującą się pod szosą,
Osoby interesowane winny zgłosić się w terminach powyższych do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.
Pisarz Hipoteczny:
(—) Jan Niewiadomski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 8

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. RR. VII-1/1
o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
1. wsi Zapolice, gminy Zapolice, powiatu łaskiego,
2. wsi Sięganów, gm. Pruszków, powiatu łaskiego,
3. wsi Dobra, gminy Pruszków, powiatu łaskiego,
4. wsi Brzeski, gminy Sędziejowice, powiatu łaskiego,
nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla powyższych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Min. Sprawiedliwości nie wpłyną do Starostwa Powiatowego w Łasku pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
III. Obszar scalenia gruntów wsi Dobra gminy Pruszków, pow. łaskiego.
1. Konstanty Walczak, N-ry działek 4, 21, 59, 116 o pow. w ha 1.3124, 0.9217, 1.0907, 0.4725.
2. Józef 1/2 i Józefa 1/2 małż. Zawiasa, N-ry działek 44, 61, 103 o pow. w ha 1.9347, 1.6752, 0.4076.
3. Antoni 1/2 i Marianna 1/2 małż. Walczak, N-ry działek 51, 101 o pow. w ha 5.0522, 0.4390.
4. Antoni 1/2 i Stanisława 1/2 małż. Mirowscy, N-ry działek 6, 22, 65, 108 o pow. w ha 0.3684, 2.8886, 1.8098, 0.6133.
5. Antoni 1/2 i Zofia 1/2 małż. Chruściel, N-ry działek 7, 40, 74, 124 o pow. w ha 0.2903, 2.9952, 1.6714, 0.4218.
6. Józef 506/2 i Józefa 1/2 małż. Stępień, N-ry
działek 8, 23, 75, 127 o pow. w ha 0.3161, 3.0823,
2.0402, 0.6765.
7. S-cy Wojciecha Ludwisiaka: Adam Ludwisiak 1/2 i Stanisława Jarosławska 1/2, N-ry działek 9, 24, 57, 126 o pow. w ha 0.2776, 1.3593. 1.5679, 0.2568.
8. Wawrzyniec 45/100 i Agnieszka 55/100 małżonkowie Kopka, N-ry działek 42, 62, 110 o pow. w ha 3.5358, 2.1943, 0.8967.
9. Stanisława II voto Piechal 30/100, S-cy Józefa Kopki: Franciszek Kopka 46/100, Stanisława Jaszczak 24/100, N-ry działek 38, 64, 107, 130 o pow. w ha 4.7318, 2.0631, 1.1710, 0.0102.
10. Józef 1/4 i Rozalia 1/4 małż. Piechal, Marianna Waszczak 1/2, N-ry działek 41, 63, 105 o pow. w ha 2.5656, 1.7049, 0.5015.
11. Józef Książczyk, N-ry działek 13, 28, 54, 104, 131 o pow. w ha 0.4477, 1.4537, 0.8004, 0.3281, 0.0128.
12. S-cy Andrzeja Kopki: Bronisława Ładziak 1/3, Stanisław Kopka 1/3, Janina Kopka 1/3, N-ry działek 43, 48, 128, 132 o pow. w ha 2.0009, 0.9686, 0.5298, 0.0085.
13. Andrzej 1/2 i Magdalena 1/2 małż. Oklejak, N-ry działek 12, 27, 72, 121, 129 o pow. w ha 0.4026, 1.0813, 0.9497, 2593, 0.0070.
14. Kazimierz 1/2 i Marianna 1/2 małż. Kowalscy, N-ry działek 11, 26, 58, 120 o pow. w ha 0.1863, 1.2922, 1.6327, 0.3008.
15. Stanisław 1/2 i Aniela 1/2 małż. Gorządek, N-ry działek 10, 25, 66, 123 o pow. w ha 0.1236, 1.4014, 1.0437, 0.3366.
16. S-cy Magdaleny Oklejak: Zofia Bednarek 1/2 i S-cy Franciszka Oklejaka 1/2: żona Teodozja Klimaszewska i Zofia Bednarek, N-ry działek 31, 89, 122 o pow. w ha 1.6109, 0.8639, 0.4373.
17. Lewandowski Szczepan, N-ry działek 14, 29, 55, 119 o pow. w ha 0.4549, 1.3826, 1.9241, 0.2873.
18. Franciszek 1/2 i Józefa 1/2 małż. Lewandowscy, N-ry działek 37, 4.9, 102 o pow. w ha 2.0695, 1.3959, 0.3962.
19. Kacper Chruściel, N-ry działek 5, 52, 100, 79 o pow. w ha 0.8562, 3.6102, 0.5424, 0.4688.
20. Antonina I voto Berlak II voto Walczak 1/2 i S-cy Franciszka Berlaka: Józef Berlak 1/2, N-ry działek 20, 60, 117 o pow. w ha 3.1477, 2.7699, 0.8270.
21. Józefa Grzelczak 9/10 i s-cy Małgorzaty Grzelczak: Zofia Parada 1/20 i Anna Krawczyk 1/20, N-ry działek 39, 53, 98, 78 o pow. w ha 4.2022, 2.1390, 0.7896, 0.5907.
22. Wawrzyniec 1/2, Marianna 1/2 małż. Stępień, N-ry działek 3, 30, 125, 71, 77 o pow. w ha 1.4173, 1.4750, 0.5044, 0.6577, 0.4721.
23. S-cy Stanisława Bednarka: Antonina Łusiak 6/20, Bronisław Bednarek 3/20, Marianna Bednarek 3/20, Jan Bednarek 3/20 i Józefa II voto Błońska 5/20, N-ry działek 36, 47, 99, 76 o pow. w ha 2.1457, 2.6347, 0.5432, 0.2893.
24. Zawiasa Franciszek, N-ry działek 1, 33, 68, 95, 114 o pow. w ha 1.3023, 1.2363, 1.4746, 0.2900, 0.3483.
25. Antoni 1/2 i Zofia 1/2 małż. Zawiasa, N-ry działek 2, 19, 70, 96, 113 o pow. w ha 0.7878, 1.1861, 1.6631, 0.2955, 0.3104.
26. S-cy Stanisława Fijałkowskiego: Adam Fijałkowski 1/6, Stanisława Fijałkowska 1/6, Irena Fijałkowska 1/6 i żona Fijałkowska Józefa 1/2, N-ry działek 16, 94, 83 o pow. w ha 3.5460, 0.2524, 0.0882.
27. Agnieszka Potelska, N-ry działek 73, 118 o pow. w ha 1.0768, 0.1763.
28. Jakób Czochański 1/3 i S-cy Dyonizego Czochańskiego: Marianna 2/9, Józefa 2/9 i Anna 2/9 Czochańskie, N-ry działek 90, 92 o pow. w ha 0.7367, 0.1109.
29. Józef Chruściel 16/1000, Józef, Antoni, Onufry Chruściele i Franciszka Ogórek po 246/1000, Nr. działki 91 o pow. w ha 2.9290.
30. Malinowska Małgorzata 1/2, S-cy Józefa Malinowskiego: Bolesław, Jan, Rozalia, Zofia, Adam Malinowscy, Józefa Krawczyk po 1/12, N-ry działek 32, 45, 115 o pow. w ha 1.7710, 1.8882, 0.2278.
31. Józefa Chruściel, N-ry działek 50, 93, o powierzchni w ha 1.4759, 0.1362.
32. Jadwiga Kubiak, N-ry działek 18, 46, 97, 111 o pow. w ha 1.9393, 1.7873, 0.2765, 0.2642.
33. Zofia Szadkowska, N-ry działek 17, 34, 69, 109, 112 o pow. w ha 0.3734, 1.8996, 0.6319, 0.4391, 0.2313.
34. Rozalia Konieczna 1/2, Marianna Kowalczyk 1/2, N-ry działek 35, 88, 106 o pow. w ha 1.8964, 0.5915, 0.4212.
35. Konstanty Walczak 1/3, Józef 1/6 i Józefa 1/6 małż. Zawiasa, Antoni 1/6 i Marianna 1/6 małż. Walczak, Nr. działki 87 o pow. w ha 0.9855.
36. Antoni 1/4 i Stanisława 1/4 małż. Mirowscy, Antoni 1/4, Zofia 1/4 małż. Chruściel. Nr. działki 86 o pow. w ha 0.9794.
37. Józef 1/4 i Józefa 1/4 małż. Stępień, Adam Ludwisiak 1/8, Stanisława Jarosławska 1/8, Rozalia Konieczna 1/8, Marianna Kowalczyk 1/8, Nr. działki 85, o pow. w ha 1.2648.
38. Wawrzyniec 18/100 i Agnieszka 22/100, małż. Kopka, Stanisława II voto Piechal 1/5, Józef 1/10 i Rozalia 1/10 małż. Piechal, Marianna Wawszczak 1/5, Nr. działki 84, o pow. w ha 0.7899.
39. Franciszek Kopka 1/4, Stanisława Jaszczak 1/6, Józef Książczyk 1/3, Bronisława Ładziak 1/12, Stanisław Kopka 1/12, Janina Kopka 1/12, Nr. działki 82 o pow. w ha 0.5988.
40. Andrzej 1/8 i Magdalena 1/8 małż. Oklejak, Kazimierz 1/8 i Marianna 1/8 małż. Kowalscy, Stanisław 1/8 i Aniela 1/8 małż. Gorządek, Zofia Bednarek 1/8 i S-cy Franciszka Oklejaka 1/8, żona Teodozja Klimaszewska i Zofia Bednarek, Nr. działki 81 o pow. w ha 1.1734.
41. Lewandowski Szczepan 1/2, Franciszek 1/4 i Józef 1/4 małż. Lewandowscy, Nr. działki 80 o pow. w ha 0.5391.
42. Plac szkolny, Nr. działki 67 o pow. w ha 0.4602.
Grzebalisko, Nr. działki 56, o pow. w ha 0.0662.
Droga, Nr. działki 133 o pow. w ha 0.1214.
Szosa, Nr. działki 15 o pow. w ha 0.7565
Za Starostę Powiatowego:
(—) L. Rozengart.
Komisarz Ziemski.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 13

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łasku obwieszcza, że na dzień 16 maja 1939 r., na godz. 10 rano wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) gruntów państwowych linii kolejowej Herby-Nowe — Gdynia, nabytych i wywłaszczo­nych na rzecz Skarbu Państwa przez Francu­sko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgo­szczy u poszczególnych właścicieli w obrębie po­wiatu łaskiego, a mianowicie we wsiach: Zalasy — 1 ha 9313 m kw, Rusiec — 4 ha 5539 m kw, Żary — 4353 m kw, Dąbrowa Rusiecka — 2 ha 6251 m kw, Dębina — 2 ha 2100 m kw, Lu­cjanów — 1 ha 2510 m kw, Wincentów — 3457 m kw, Sewerynów — 4557 m kw, Klęcz — 1 ha 3681 m kw, Chociw — 1 ha 1864 m kw, Ruda (wysiedle Pająk) — 1 ha 3007 m kw, Ruda — 4 ha 8459 m kw, Rogoźno — 4 ha 6424 m kw, Siedlce — 4 ha 2117 m kw, Osiny — 1 ha 4435 m kw, Kozuby Stare — 4 ha 0821 m kw, Sędziejowice — 8 ha 3523 m kw, Lichawa — 6 ha 1612 m kw, Kustrzyce — 4960 m kw, Do­bra — 2 ha 6636 m kw, Marzenin — 3 ha 1218 m kw;

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 32/39.

Dziennik Łódzki 1966 nr 131

We wsi Rososza, pow. Łask poniósł śmierć, uderzając motocyklem w drzewo Eugeniusz Wołoszyn, zam. Dobra, pow. Łask. Wołoszyn będący pod wpływem alkoholu, nie mając uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych zabrał cudzy motocykl.


Dziennik Łódzki 1971 nr 194


Do szpitala został przewieziony motocyklista Adam P., który w Dobrej pow. Łask, zderzył się z „Sanem" prowadzonym przez Jana S.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza