-->

czwartek, 2 maja 2013

Kośne

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Kosno, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Grabno, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Kośne, os. włośc. i os. dworska, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Grabno (ob.); os. włośc. ma 2 dm., 17 mk., 12 mr.; os. folwar. 1 dm., 8 mk., 414 mr. (10 ornej ziemi).

Kośne, obecnie przysiółek wsi w gminie Sedziejowice.

Kośne (Oszczywilk i Kośne) 1839 r.

1992 r.

BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁYDziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 32

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Wiadomo czyni iż na żądanie Norberta Zbijewskiego Dziedzica dóbr Jnczewa, w Jnczewie Powiecie Wartskim Gubernii Kaliskiej mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu u Franciszka Nowickiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu mieszkającego obrane mającego. — Aktem zajęcia z dnia 2/14 Maja 1842 roku przez Tomasza Kozłowskiego Komornika Sądowego zdziałanym zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie „Dobra Ziemskie Siedlce"— składające się z folwarku i wsi zarobnej Siedlce z wsi i folwarku Korczysk littera B. z pustkowia Kośne i młyna wodnego Kurek z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, z których wieś Siedlce i młyn Kurek do gminy Grabno, a wieś Korczyska z pustkowiem Kośne do gminy Pożdzenice należą. — Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego Obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się, w wsi Korczyskach do dóbr Siedlce należącej mieszkającego dziedziczne.
Obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włok 54 morg 13 to jest: w gruntach ornych klassy III IV i V około morg 454— w łąkach około morg 84, w zaroślach sosnowych na Siedlcach około morg 300, w zaroślach i zagajnikach na Korczyskach z których 1/3 część do części Korczysk A należy około morg 300, resztę zaś w błotach, nieużytkach i placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi.— Oprócz tej rozległości są Kontrowersa z strony dóbr Osin w boru około morg 40 z strony dóbr Rządowych Żegliny około morg 60, z strony dóbr Patok morg 55 i strony dóbr Roguznia około morg 60, razem około morg 215; których odzyskanie zastrzega się dla ich Nowo Nabywcy.
Włościan pańszczyznę robiących w dobrach tych jest w wsi Siedlcach: zagrodników 22 z których 16 po dni trzy, a 6 po dni dwa pańszczyzny odrabiają, i chałupników 3 robiących po jednym dniu na tydzień; zaś w wsi Korczyskach B gospodarzy czterech którzy robią po dni 2, komorników trzech także po dni dwa, i chałupnik jeden po jednym dniu na tydzień; oprócz tego powinności dworowi w akcie zajęcia wyszczególnione odbywają.
Czynszownicy niestali: 1. Wojciech i Mikołaj Sroczyńscy z młyna wodnego płacą rocznic czynszu rubli 30 i melą dworskie mlewo bezpłatnie, i 2. Kacper Kowalski z karczmy Kośne jako propinator płaci rocznie rubli 22 kop. 50.
Jnwentarza gruntowego dworskiego i porządków gospodarczych żadnych w dobrach tych niemasz. Zabudowania zaś w dobrach tych istniejące budowane są wszystkie z drzewa w najgorszym stanie zostają tak że nieledwie wszystkie prze­ stawienia z dodaniem znacznej ilości materyałów potrzebują.
Dzierzawcą dóbr tych jest Stefan Madaliński z których łącznie z przyległemi dobrami Grabno płaci rocznej dzierżawy po 1425 rubli srebrnych. Dzierzawa temuż służy przez lat jedynaście poczynając od dnia 12/24 Czerwca 1842.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Piotrowi Giżyckiemu jako ustanowionemu dozorcy, Józefowi Elzanowskiemu Wójtowi Gminy Grabno i Siedlce. Alojzemu Gątkiewiczowi Wójtowi Gminy Pozdzenice i Korczysk, oraz Józefowi Hermanowi Sojeckiemu dłużnikowi w dniu 6/18 Maja 1842 roku; zaś Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Szadkowskiego w dniu 29 Czerwca (11 Lipca) - 1842 roku wręczony i zostawiony.— Następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej tychże dóbr pod dniem 11/23 Lipca 1842 roku wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 16/28 t. m. i r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń. Warunki licytacyi i przedaży w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Franciszka Nowickiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi tutejszego Trybunału w dniu 26 Sierpnia (7 Września) b. r. o godzinie 10 z rana nastąpi. —
w Kaliszu dnia 17/29 Lipca 1842 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 80

(N. D. 1473) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia publiczność, a wszczególności kogo to dotyczeć może, iż na pustkowiu Kosna w Gminie Korczyskach Okręgu Szadkowskim w nocy z dnia 7 na 8 Lutego r. b. przed tameczną karczmą wynaleziona została kobieta nie żywa z marzła lat około 60 mieć mogąca, twarzy okrągłej, włosów ciemno blond, oczów niebieskich, nosa brody i ust proporcyonalnych, wzrostu średniego, ubrana po wiejsku w burak modry, w kaftan z sukna granatowego na wierzchu którego miała drugi burak czerwony w paski, w pończochach trzewikach i chustce na głowie, ciało zmarzłej pochowane zostało po odbytem śledztwie na Cmentarzu parafialnym we wsi Wygiełsowie gdzie tamecznemu Proboszczowi spisanie aktu zejścia zmarłej poleconem zostało.
w Szadku dnia 12 (24) Marca 1847 roku.
Borowski Podsędek.


Dziennik Warszawski 1870 nr 142

N. D. 5168. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie sukcesorów i nabywców praw do spadku niegdy Dominika Stokowskiego przychodzących, a najprzód po jego synu Ksawerym Stokowskim pozostałych dzieci: 1) Władysława Stokowskiego kolonisty we wsi Milejówie Powiecie Nowomińskim; 2) Dominika Stokowskiego dzierżawcy młyna wodnego we wsi Krzepców; 3) Marjanny z Stokowskich Adama Śliwińskiego żony, w asystencji i z upoważnienia męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Śliwińskich we wsi Podolinie, dalej zaś nabywców praw od współsukcesorów, a mianowicie: 4) Apolonji z Otockich po Ksawerym Stokowskim pozostałej wdowy, a obecnie Jana Czaplickiego żony z upoważnienia i w asystencji tegoż męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Czaplickich właścicieli folwarku Podolina; 5) Walerjana Czaplińskiego obywatela we wsi Podolinie Powiecie Petrokowskim; 7) Fabjana Kuleszy Rejenta i żony jego Pelagji z Powiadowskich z upoważnienia męża czyniącej, czyli obojga małżonków Kulesza w mieście Kaliszu zamieszkałych, a wszystkich zamieszkanie prawne w obecnym przedmiocie u swego obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu i tamże zamieszkałego subhastacją dóbr poniżej wymienionych prowadzącego, obrane mających, w poszukiwaniu należności, a mianowicie: z sumy złp 42,000 na dobrach Grabno, Zamość, Siedlce i Korczyska, początkowo na Dominika Stokowskiego ubezpieczonych pięć szóstych części, to jest kwoty rs. 5,250 z procentem po 5% za lat 5 ubiegłych i dalszym od dnia 13 (25) Stycznia 1870 r. liczącym się, tudzież z sumy złp. 19,230 gr. 8 na tychże dobrach hypotekowanej takichże pięciu szóstych części, czyli rs. 2,403 kop. 78 z procentem 5% od dnia 13 (25) Stycznia 1870r. przypadającym, z potrąceniem z tego wszystkiego kwoty rsr. 900 przez Lubinkowskiego nabytej, nadto w poszukiwaniu kosztów wyrokiem Trybunału Kaliskiego na dniu 6 (18) Marca 1870 r. zapadłym w ilości rs. 50 zasądzonych, tudzież kosztów wyjęcia i doręczenia tytułów i egzekucji subhastacyjnej od Piotra Łagiewskiego i Józefa Hermana dwóch imion Stojeckiego, jako właściciela obdłużonych dóbr Grabno i Zamość z przyległościami tudzież dóbr Siedlce i części Korczyska lit В z przyległościami w tychże dobrach Okręgu Szadkowskim, a mianowicie: pierwszego w wsi Grabno, a drugiego na folwarku Korczyska, nomenklaturze Kośne zamieszkałych prawnie przypadających, zajęte i zaaresztowane zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia, protokółem Andrzeja Lubinkowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 28 Kwietnia (10 Maja) 1870 r. rozpoczętym, a w dniu 1 (13) Czerwca kontynowanym. zaś w dniu 5 (17) Czerwca t. r. ukończonym, dobra ziemskie Grabno i Zamoście, a następnie protokółem w dniu 5 (17) Czerwca 1870 r. rozpoczętym, a dnia 6 (18) Czerwca t. r. ukończonym, dobra ziemskie Siedlce i Korczyska lit. В z wszelkiemi przyległościami, których opis jest następujący:
I. Dobra ziemskie Grabno i Zamość, jedną księgą wieczysto objęte i tytuł własności na Piotra Łagiewskiego uregulowany mające, położone są w Gubernji Petrokowskiej, Powiecie Łaskim, gminie Wola-wężykowa, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, a Trybunału Cywilnego w Kaliszu, zaś Kasy Okręgowej w Łodzi, składają się z wsi Grabno i wsi uwłaszczonej Zamoście, odległe od miast: gubernjalnego Petrokowa wiorst 43, powiatowego Łasku wiorst 17, okręgowego Szadku wiorst 28, Kalisza wiorst 78, Widawy wiorst 5, Zduńskiej woli wiorst 74*, Burzenina wiorst 11, Łodzi wiorst 49; graniczą na wschód słońca z dobrami Siedlce, na południe z dobrami Roguźnia, na Zachód z miastem Widawą i wsią Górkami, na północ z wsiami Grabicą i Wolo-wężykową.
Zabudowania folwarczne Grabno są następujące: l) dwór w połowie murowany a w połowie z drzewa gontami kryty o ośmiu pokojach, za dworem ogród owocowy i warzywny, przed dworem jest dziedziniec z klombami; 2) oficyna murowana z piwnicami gontami kryta; 3) kloaki z drzewa; 4) owczarnia; 5) stodoła o trzech klepiskach; 6) spichrz i lamus; 7) obora; 8) stajnia i wolarnia, wszystko z drzewa słomą i gontami kryte, pomiędzy temi budowlami jest ogród warzywny i płoty chróściane i z żerdzi, z bramą wjezdną; 9) karczma z drzewa w której szynkuje Hersz Liberman pachciaż; 10) zajazd bez pokrycia i wrotni; 11) czworaki dla służby dworskiej; 12) chlewik; 13) dwa doły kartoflane z drzewa budowane; 14) kuźnia w pruski mur stawiana, w której mieszka kowal Antoni Staniszewski, który pobiera ordynarją i zasługi za wszelką robotę dworską, wszystkie te budowle są w złym stanie; przez te dobra przechodzą dwie rzeczki Grabica i Widawka. Na wsi uwłaszczonej Zamość jest tylko gruntu dominialnego około mórg 18 do gruntów folwarcznych wliczonych.
Owczarz Stanisław Janiszewski utrzymuje tu owiec 250 na paszy, za co z mieszkaniem i rolą ma płacić po kop. 75 od owcy, zaś pachciaż Hersz Liberman z 1 1/2 morgi gruntu i z pachtu krów 20 płaci rocznie od każdej po rs 10.
Rozległość dóbr tych jest około włók 25 gruntu klasy П, Ш, IV i V, a mianowicie: w przybliżeniu gruntu ornego włók 10, łąk włók 2, pastwisk włók 4, ogrodów mórg 15, pod zabudowaniami i cmentarzem mórg 15, pod wodami włoka 1, pod zaroślami, droga mi, miedzami i nieużytkami włók 7.
Inwentarze są następujące: koni roboczych 17, wołów 4, krów 24, jałowizny sztuk 20, wozów na żelaznych osiach kolejnych 3, pługów 6, bron żelaznych 4, młocarnia i sieczkarnia zużyte. Włościanom wsi Zamościa służy prawo pastwiska w miejscach oznaczonych, zbierania suszu w zaroślach i łowienie ryb jak akt zajęcia wskazuje.
Walenty Kudaj posiada młyn wodny na folwarku Grabno prawem wieczystej dzierżawy z obowiązkiem opłaty laudemium po 10% i czynszu corocznie po rs. 45, tudzież dawania otrąb po korcy 12 i dopełniania mlewu bezpłatnie.
Pomiędzy gruntami folwarcznemi jest 5 kawałków gruntu po proboszczowskiego 12 żołnierzom wysłużonym rozdanych. Podatków z dóbr tych opłaca się razem rs. 170 kop. 3, które to dobra w posiadaniu samego właściciela Piotra Łagiewskiego zostają.
II. Dobra ziemskie Siedlce i Korczyska litera В., jedną księgą wieczystą objęte, składające się z folwarku i wsi uwłaszczonej Siedlce, których tytuł własności na Piotra Łagiewskiego, jest uregulowany, tudzież z wsi Korczyska-szlacheckie lit. B. i nomenklatury Kośne na Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego, tytuł własności uregulony, mających, położone są w Gubernji Petrokowskiej, Powiecie Łaskim, gminie Wola-Wężykowa, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, Trybunału Cywilnego w Kaliszu, kasy okręgowej w Łodzi, parafii Grabno.
Odległe są od miasta gubernjalnego Petrokowa wiorst 41, powiatowego Łasku wiorst 16, okręgowego Szadku wiorst 28, Kalisza wiorst 80, Widawy wiorst 7, Zduńskiej-Woli wiorst 14, Burzenina wiorst 11, Łodzi 47. Graniczą na wschód z wsią Korczyska księże obecnie rządowe i wsią Osiny, na południe z wsiami Patoki i Roguźnia, na zachód z folwarcznemi gruntami Grabna i wsią Zamościem, na północ z wsią Wolą-Wężykową i Osinami.
Zabudowania w tych dobrach, a mianowicie na folwarku Siedlce, są następujące: 1. Dwór z drzewa, słomą i gontami kryty, o trzech stancjach, z sienią, kuchnią i komorą, w którym mieszka Walenty Papiewski dzierżawca tego folwarku, od roku 1852, który miał płacić dzierżawy w pierwszych trzech latach po rsr. 1,050, a w następnych po rsr. 1,200 rocznie, lecz wyrokiem Sądu polubownego cenę dzierżawną z roku czwartego o rs. 450, a z następnych lat o rs.300 rocznie zniżono i z tytułu uwłaszczenia po rsr. 363 kop. 66 rocznie strącać dozwolono, a z tytułu innych pretensji Papiewskiemu, rsr. 1,706 kop. 42 1/2 zasądzono, od Łagiewskiego pod nieustąpieniem z dóbr, które dotąd zatrzymuje; 2. Przystawka obok dworu z drzewa, w tyle jest ogród warzywny i owocowy płotem z żerdzi ogrodzony; 3. Budynek z drzewa dla inwentarzy; 4. Studzienka cembrowana; 5. Czworaki z drzewa; 6. Dwojaki takież na pomieszkanie ludzi dworskich; 7. Obora, stajnia i wozownia pod jednym dachem; 8. Podmurowanie i szczątki drzewa po spalonej stodole; 9. Owczarnia murowana; 10. Zrąb murowany po spalonej stodole z spichrzem; 11. Studnia z słupem; 12. Trzy doły kartoflane z drzewa, wszystko w miernym stanie.
Rozległość dóbr tych jest około włók 32 mórg 26, gruntu klasy II, III, IV i V, a mianowicie: w przybliżeniu gruntu ornego włók 11, zarośli włók 2, pastwisk włók 2 mórg 8, brzeziny mórg 8, kapuśniku i stawu mórg 1, pod wodami mórg 1, zarośli i nieużytków włók 8 mórg 8, lasu sosnowego od lat 20 do 40 włók 8, około dworu są dwie sadzawki, a w polu trzecia.
Mosiek Horowicz rości pretensję do prawa wieczystej dzierżawy 4 włók gruntu z lasem, z możnością wycięcia takowego Uwłaszczeni włościanie mają prawa pasania inwentarzy w miejscach oznaczonych i prawo zbierania suszu w zaroślach, a grunta swe od dworskich mają odseparowane. Owczarz Jan Zawadzki ma tu na paszy owiec sztuk 400, bierze ordynarją z kawałkiem roli i płaci rocznie po kop. 75 od owcy.
Na folwarku zaś Korczyska-Szlacheckie lit В., z nomenklaturą Kośne, zabudowania są następujące: 1. Dworek z drzewa słomą kryty; 2. Stodoła o dwóch klepiskach; 3. Spichrz zrujnowany; 4. Owczarnia i obora pod jednym dachem; 5. Dom z drzewa pod słomą; 6. Stodoła z bali, około zabudowań są ogródki warzywne i ogrodzenie z żerdzi. Dobrom tym ma służyć prawo wspólności boru do dóbr Korczysk po proboszczowskich należącego, pod administracją rządu zostającego, tudzież ma tu zachodzić kontrowers o mórg około 117 z wsi rządowej Zagliny.
Rozległość folwarku Korczysk jest około włók 3 mórg 9, a nomenklatury Kośne, około włóki jednej gruntu klasy II, III, i IV, a mianowicie: w przybliżeniu w Korczyskach gruntu ornego włók 3, łąki mórg 6, dróg i nieużytków mórg 3, zaś w Kośnem gruntu ornego mórg 26, łąki mórg 2, pod zabudowaniami i nieużytków mórg 2.
Józef Małachowski zadzierżawił folwark Korczyska na lat 9, w roku 1876 kończące się, za ogólną sumę rs. 1,800, zaś Marjanna Gwiazdecka zadzierżawiła około mórg 2 1/2, z nomenklatury Kośne na lat 9 w roku 1876 kończące się, za ogólną sumę rs. 135, reszta zaś zostaje w posiadaniu właściciela Sojeckiego.
Podatki z dobr tych opłacają się: z folwarku Siedlce rs. 180 kop. 21, z folwarku Korczysk z nomenklaturą Kośne rsr. 50 kop. 44 1/2.
Obszerniejszy opis dóbr tak zajętych obejmuje protokół zajęcia, u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego, Patrona Trybunału w Kaliszu, tamże zamieszkałego, pozostający, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży, tak w Kancelarji Pisarza Trybunału, jako u tegoż Patrona Jabłońskiego, przejrzane być mogą.
Akta zajęcia wyż z daty powołane doręczonemi zostały w kopjach: Józefowi Gadomskiemu. Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku, tudzież Mikołajowi Twardowskiemu Wójtowi gminy Wola-Wężykowa, a to w dniu 8 (20) Czerwca 1870 r. przez woźnego Franciszka Tyszkowskiego, oryginały zaś prawnie są zawidymowane, po czem takowe akta w dniu 12 (24) Czerwca t. r. do właściwych ksiąg wieczystych wniesionemi zostały, a pod dniem dzisiejszym w biurze Pisarza Trybunału w księdze na ten cel przeznaczonej są zarejestrowane.
Sprzedaż dóbr tych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dwóch oddziałach, a mianowicie: oddzielnie dobra Grabno i Zamość, a oddzielnie także dobra Siedlce i Korczyska z przyległościami.
Pierwsze zaś ogłoszenie warunków tej sprzedaży, nastąpi na audjencji tegoż Trybunału, w dniu 20 Sierpnia (1 Września) 1870 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 24 Czerwca (6 Lipca) 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

* nieczytelne

Dziennik Warszawski 1873 nr 79

N. D. 2247. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu 3-ch publikacji warunków i rozpoznaniu sporów, wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 10 (22) Listopada 1870 r. zapadłym Trybunał wyrokiem na dniu 4 (16) Grudnia t. r. wydanym, termin do temczasowego przysądzenia na dzień 5(17) Stycznia 1871 r. oznaczył, w terminie tym najprzód zapadłym wyrokiem wszelkie spory oddalono, i taksę w terminie prekluzyjnym nakazano, a następnie dobra Grabno i Zamość za sumę rs. 10,000, zaś dobra Siedlce i Korczysko* za sumę rs. 15,000 tymczasowo na własność Patrona Jabłońskiego zasądzono. Po oddaleniu następnie odwołania się wywłaszczonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 13 (25) Maja 1871 r. wyrokiem Rządzącego Senatu na dniu 1 (13) Października t. r. wydanym, subhastujący prawa swe odstąpili Teofilowi Łagiewskiemu, tak że z pomiędzy nich pozostał tylko Walerjan Czapliński wierzycielem sumy rs. 1,490 i gdy subhastację zawiesił, do dalszego popierania wyrokiem Trybunału na dniu 25 Kwietnia (7 Maja) 1872 r. wydanym podstawieni zostali Józef Ciesielski we wsi Rybny, Konstancja Ciesielska i Józef Kozłowski w imieniu i na rzecz nieletnich Jana, Marjanny, Franciszki, Heleny i Kazimiry rodzeństwa Ciesielskich czyniący, we wsi Maszewie, tudzież Zuzanna z Turskich Grabska we wsi Sniatowa powiecie Łęczyckim zamieszkali, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mający, przez tegoż Patrona czyniący. Następnie zaś wyrokiem Trybunału na dniu 29 Sierpnia (10 Września) 1872 r. wydanym, do łącznego popierania tej subhastacji i Walerjana Czaplińskiego, przez Patrona Jabłońskiego czyniącego umocowano, i zarazem termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dniu 11 (23) Października r. b. godzinę 10 z rana oznaczono, w którym to terminie ta sprzedaż na audjencji Trybunału nastąpi.
Vadium na oddział I dóbr Grabno i Zamość w sumie rs. 1,000, zaś na oddział II dóbr Siedlce i Korczysko w sumie rs. 1,500 w gotowiźnie ma być złożonem.
Kalisz d. 29 Sierpnia (10 Września) 1872 r.
Asesor Kologjalny, J. Migórski.
W skutek nieodbytej sprzedaży w terminie powyżej oznaczonym, Jakób Preger Negocjant z Kalisza podstawiony został wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 13 (25) Października r. b. w osadzie Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału do dalszego popierania tej sprzedaży w następstwie tego wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ilację w dniu 1 (13) Listopada r. b. zapadłym, termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dzień 26 Grudnia (7 Stycznia) 1872/3 r. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 1 (13) Listopada 1872 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.
Gdy wskutek założonej skargi do Senatu przez Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego i Piotra Łagieskiego na wyroki Sądu Apelacyjnego z dnia 13(25) Maja 1871 r. i Trybunału Cywilnego w Kaliszu z dnia 5 (17) Stycznia 1871 r. Termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Grudnia 1872 r. (7 Stycznia) 1873 roku) spadł, przeto po załatwieniu sporów przez wyrok Rządzącego Senatu daty 30 Grudnia 1872 r. (11 Stycznia 1873 r.) wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ilację w dniu 5 (17) Kwietnia r. b. zapadłym, termin powtórny do odbycia ostatecznego przysądzenia tych dóbr na dzień 18 (30) Maja r. b. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 5 (17) Kwietnia 1873 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*dotyczy również wsi Kośne

Rozwój 1899 nr 59

Zbrojny napad. We wsi Kośne gminy Wola Wężykowa łaskiego powiatu, w nocy z wtorku na środę 4-ch niewiadomych złoczyńców napadło na gospodarza tejże wsi i zabili go, żonę zaś i syna poranili. Pieniędzy zabrali 450 rb.
Energiczne śledztwo, w celu wykrycia złoczyńców w toku.

Gazeta Kaliska 1899 nr. 67


Z Łasku donoszą nam: W tych dniach włościanin ze wsi Kośnie w pow. łaskim sprzedał zagrodę, nie mogąc znieść prześladowań sąsiada. Tejże samej nocy został napadnięty przez szajkę zbrodniarzy, którzy okno wyważyli i gospodarza, wymierzonym strzałem w głowę, zabili; syna zaś jego, dwudziestokilkoletniego, tak zbili, że nazajutrz skonał. Żonę męczyli, łamiąc jej kości, aby powiedziała, gdzie są pieniądze; ledwo żywą uwolniło od znęcania się 4-letnie dziecko, które wskazało, gdzie są ukryte pieniądze. Ocalał 14-letni chłopak, który korzystając z ciemności, wyrwał się zbrodniarzom, ścigany biegł wzywać pomocy w sąsiedniej wsi, oddalonej o wiorstę. Zbrodniarzy dotychczas nie wykryto.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 93

+ Napad. We wsi Kośnie Korczyska, w pow. łaskim, Walenty Nowak z trzema wspólnikami, napadł na dom Michała Rakowskiego, który został zabity wystrzałem z rewolweru.
Żone zamordowanego i syna zbrodniarze obili, poczem zrabowali 450 rbl. w gotówce i zbiegli. Aresztowano oskarżonych o napad: Walentego Nowaka, Macieja Pawłowskiego (sąsiada

zamordowanego) i Mateusza Szymańskiego.  
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza