-->

poniedziałek, 20 maja 2013

Edmundów

Skorowidz Bystrzyckiego 1933 r.
Edmundów- folw., pow. Sieradz, woj. łódzkie.

Edmundów, obecnie część wsi Smardzew w gminie Wróblew.

1992 r.

Dwór z początku XX w. w Edmundowie

Fot. Janusz Marszałkowski

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 80

Notarjusz przy wydziałach hipotecznych sądu okręgowego w Ka­liszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
8) Edmundzie Sikorskim, właścicielu nieruchomości Nr. 528a w Ka­liszu, współwłaścicielu folwarku Edmundów w powiecie sieradzkim i współwłaścicielu działek gruntu ze składu maj. Wróblew Dolny, powiatu sieradzkiego: działki Nr. 5 o powierzchni 7 morgów 150 prętów i 150 prętów i 3 dzies. 1900 sąż., oraz współwłaścicielu nieruchomości Nr. 796 w Kaliszu.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 kwietnia 1931 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
15. Smardzew, obejmującą: folwark Edmundów, folwark Noski, wieś Smardzew, kolonję Smardzew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza