-->

sobota, 25 maja 2013

Dziebędów

Zajączkowski:
Dziebędów-pow. sieradzki
1) 1364 kop. XIX w., TP 3344 f. 126: Zdziabądowice, Zdziebądowice - villa, haereditas in terra Siradiensi. Piotr Świnka, kasztelan spicymierski i dziedzic Charłupii Wielkiej (v.), sprzedaje Maluskiemu sołectwo swojej wsi D. w celu lokowania jej na prawie średzkim, określając uposażenie i powinności wojskowe sołt. oraz powinności osadników.
2) XVI w. Ł. I, 413, 417: Sdzyebandowo, Zdzyebandow - villa, par. Tubądzin, dek. warcki, arch. uniejowski. 3) 1496 P. 172: Dzyebąndowo - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 182: Zdiebandow - jw. 1553-1576 P. 222: Sdzebandow- jw. 4) XIX w. SG II, 268: Dziebędów lub Dziebendów - wś i folw, par. jw., gm. Bartochow, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dziebędów, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Diebędow, parafia tubądzin, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Walewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dziubędów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Tubędzin, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 62, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Dziebędów lub Dziebendów, wś i folw., pow. turecki, gm. Bartochów, par. Tubądzin. Rozl. wynosi m. 660, a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 587, łąk m. 51, nieużytki i place m. 22; płodozmian 8-polowy, bud. mur. 6, drew. 7. Wieś D. osad 15, z obszarem gruntu mr. 29.

Spis 1925:
Dziebędów, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Bartochów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, folw. 5. Ludność ogółem: wś 78, folw. 143. Mężczyzn wś 36, folw. 64, kobiet wś 42, folw. 79. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 78, folw. 143. Podało narodowość: polską wś 78, folw. 143.

Wikipedia:
Dziebędów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. Znajduje się po pn. stronie drogi z Sieradza do Kalisza, w odległości 5 km od Błaszek. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1364 r. i zawiera informację o tym, iż Piotr Świnka, kasztelan spicymierski a zarazem dziedzic pobliskiej Charłupi Wielkiej, sprzedaje niejakiemu Małuskiemu sołectwo wsi Dziebędów w celu lokowania jej na prawie średzkim. Na pocz. XVI w. wieś przeszła w ręce innej gałezi rodu Świnków, Zajączków piszących się z Wrzącej. Zmarły w 1901 r. właściciel Dziebędowa Adam Dołega-Otocki leży w grobowcu na cmentarzu w sąsiednim Tubądzinie. W 1912 r. właścicielem wsi był Ignacy Michalski, w posiadaniu tej rodziny wieś prawdopodobnie pozostawała do 1939 r. W Dziebędowie stwierdzono istnienie szlacheckiego gródka obronnego wspomnianego w 1721 r. Obecnie po zniszczonym założeniu dworskim pozostał jedynie XIX-wieczny park (3,4 ha) o charakterze krajobrazowym, w obrębie którego było kiedyś 7 stawów, obecnie w różnym stanie zachowania - wszystkie zasilane wodami Swędrni, dopływu Prosny. W parku ocalały godne uwagi aleje (grabowa i jesionowa) oraz pomnikowe okazy drzew; wśród nich: dwa platany klonolistne, lipy, jesiony, wiązy, białodrzew. Wśród krzewów rozróżniamy: bez czarny, głóg, leszcynę, ligustr, lilak pospolity, śnieguliczkę i tawułę.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
DZIEBĘDÓW par. Tubądzin, p. sieradzki, W 1645 r. Tymienieckich. Dziębedów z dezertą Kolendzice obszar 600 mg, własność w 1783 roku Walewskiego, przed 1833 r kupione na publicznej licytacji przez Mamerta Dłuskiego, zagrodników 6, komorników 4. W 1912 r. i później Jana Michalskiego, 349 ha. (Janczewski 1833 k. 546-9, SGKP t.2, s.268).


1992 r.


Wieś Ilustrowana 1912 maj

Gazeta Warszawska 1826 nr 47

Komornik Powiatu Wartskiego.
Zawiadomia Szanowną Publiczność, iż Dobra Ziemskie Dziebędów z przyległościami, tak iak teraz przez zastawników, Małżonków Łubińskich są posiadane, w Powiecie Wartskim w Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, będą w dniu 1 Maia r. b. o godzinie 10tey zrana w Mieście Powiatowem Warcie przed Pawłem Dębskim Rejentem Kancellaryi Powiatu tegoż, z inwentarzami gruntowemi, w trzechletnie wydzierżawienie, na lata po sobie idące wypuszczone, poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. O cenie dzierżawney nie iest wiadomo, gdyż w zastawie będące; warunki w każdym czasie można przeyrzeć u tegoż Rejenta. — Warta dnia 10 Marca 1826 r.
J. Waliszewski.Dziennik Powszechny 1833 nr 110

Komornik Powiatu Wartskiego i Sieradzkiego. Zawiadamia szanowną publiczność, iż w d. 25 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w mieście Warcie, przed W. Wawrzeńcem Janczewskim Reientem Powiatu Wartskiego, wypuszczone będą przez publiczną licytacyą przezemnie sądownie zaięte dobra ziemskie Dziebendów, z realnościami Dezertą, Kolędzie, w Powiecie Wartskim, w Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, z inwentarzami gruntowemi, na lat trzy, poczynając od 24 Czerwca r. b. i warunki w każdym razie u wspomnionego Reienta przeyrzyć można. O cenie dzierzawney nie iest wiadomo, gdyż dobra te nigdy w dzierzawie nie były. Warta dnia 11 Kwietnia 1833 roku. Józef Waliszewski.


Dziennik Powszechny 1834 nr 79

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż w zastosowaniu się do ogólnych przepisów rządu względem dalszego zarządzenia dobrami sekwestrowi lub konfiskacie uległemi, dobra poniżey wymienione, a do tey kategoryi należące, w drodze publiczney licytacyi wydzierżawiać będzie na lat trzy od dnia 1 Lipca r. b. wraz z porządkami ekonomicznemi, tudzież inwentarzami, takiemi iakie się gdzie znayduią miejscowe, a mianowicie:
7. Na dniu 14 Kwietnia r. b. Dobra Dziebędów, w Obwodzie Kaliskim położone, do których należą: a. Folwark i wieś tegoż nazwiska. b. Dezerta Kolędzie. c. Cegielnia. d. Propinacya. Podług wyciągu intraty, cena dzierzawna po potrąceniu wydatków gruntowych wynosi złp. 3,983 gr. 1 z czego potrąca się 5% na utrzymanie budowli tyleż na ogólne straty z risico złp. 398 gr. 9 pozostaie czysty dochód do licytacyi pro praetio fisci złp. 3,584 gr. 22
Licytacya w terminach wyżey oznaczonych, odbywać się będzie na sali posiedzeń Kommissyi Wdzkiey z południa o godzinie 2giey. O warunkach pod iakiemi wydzierzawienie dóbr tych nastąpi, pretendenci (którzy w przepisane postanowieniem Namiestnika Królewskiego z dnia 24 Stycznia 1818 roku świadectwa kwalifikacji zaopatrzyć się zechcą) w Biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformowani bydź mogą. w Kaliszu dnia 8 Marca 1834 roku. Prezes, Szmidecki. Sekretarz Jlny, Przedpełski. N. D. 17,441.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 37

W dniu 1 Października i następnych roku bieżącego sprzedane będą przez publiczną licytacyą w Mieście Błaszkach w Austerii, przewiezione z Dziebędowa, olejne obrazy, alabastry, marmury, meble pokoiowe, lustra, ramy złocone nowe około stu łokci, drzewo na meble w balach iesionowych, dębowych i innych w znacznej ilości, porcelana, szkło, kominki z ciosowego kamienia, unarzędzia kuchenne miedziane i inne sprzęty domowe.
Kalisz dnia 12 września 1839 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 3

Zawiadomiam publiczność iż Wgo Benigna Dłuska bywsza właścicielka dóbr Dziebędów ma zamiar przeprowadzić się za granicę kraiu, ktoby więc miał mieć do Niej pretensyą prawną zechce się zgłosić w ciągu 4ch tygodni do władzy stosownej z dowodami legalnemi.
w Kaliszu dnia 29 Grudnia 1839 (10 Stycznia 1840) roku.
Czujkow Kommissarz Obw. Kal.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 1

Wydział i Sekcya Administracyjna.— RZĄD GUBERNIALNY KALISKI.
Nro. 80,076/21,610. Umieszczając poniżej listę imienna osób, którym przypada wynagrodzenie za dostarczone konie do podróży Najjaśniejszego Króla Pruskiego i ich Królewiczowskich Wysokości Xiążąt Hesseńskiego i Wejmarskiego, Rząd Gub: zawiadamia Jch że Kassy powiatowe Kaliska i Konińska odebrały stosowne polecenia aby należytości te komu przypadają natychmiast rozpłaciły.—
Kalisz, dnia 19/31 Grudnia 1842go r.
Pułkownik Flügel Adjutant JEgo Cesarskiej Mości
K. TRĘBICKI. Sekretarz Jlny Jarnuszkiewicz.
LISTA OSÓB
którym przypada należytość za dostawienie koni obywatelskich pod przejazd Najja­ śniejszego Króla Pruskiego, J. K. W. W. Xięcia Heskiego i J. K. W. Xięcia
Dziedzicznego Wejmarskiego, w miesiącach Czerwcu, Lipcu, Sierpniu, i Wrześniu 1841 go roku nastąpiony.
I. Stacya pocztowa w Turku.
5. Zaborowski dziedzic Korzenicy rubli 8 kop. 30.
II.Stacya pocztowa w Cekowie.
5. Bogdanowicz dziedzic Lipicze rubli 4 kop. 62 i pół i rubli 10.—
III. Stacya pocztowa w Kaliszu.
1. Psarski z Dziebędowa rubli 2 kop 73 i rubli 5 kop. 80.— 2. Żychliński z Kalinowy rubli 2 kop. 73 i rubli 5 kop. 60.— 3. Żychliński z Kalinowy rubli 7 kop 10.— 5. Dłużniakiewicz z Borysławic rubli 13 kop. 80.— 7. Błeszyński z Żelisławia rubli 5 kop. 50.

Za zgodność Sekretarz Jeneralny Rządu Gubernialnego-Kaliskiej Jarnuszkiewicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 275

(N. D. 5959) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
Zapozywa Walentego Urbaniak lat około 29 mającego, we wsi Ostrowie Wartskim urodzonego, ostatecznie we wsi Dziebendowie mieszkającego, na teraz z pobytu niewiadomego, iżby do zgłoszenia wyroku skazującego onego na karę, bezzwłocznie w Sądzie tutejszym stawił się, w przeciwnym bowiem razie wyrok stanie się prawomocnym.
Warta dnia 8 (2* ) Listopada 1844 roku.  
Podsędek Grzybowski.
*nieczytelneWarszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 265


Rząd Gubernialny Warszawski. — Komisja rządowa sprawiedliwości reskryptem z dnia 12(24) czerwca 1846 r., poleciła wydanie właściwym interesantom aktów i papierów z dawniejszej epoki pochodzących, z sądu pokoju okręgu Wartskiego do archiwum akt dawnych w Kaliszu przeniesionych i obecnie w tenże archiwum znajdujących się, jako własność prywatną stanowiących, po uporządkowaniu których okazało się iż takowe należą do własności różnych famjlij mianowicie: 1) Do familji herbu kolumna Walewskich i Kościeleckich, wedle dwóch oddzielnych spisów tym celem sporządzonych; 2)do sukcesorów niegdy Antoniego Odrzywolskiego stolnika Pilzneńskiego i Wielowiejskich; 3) do familji Wierzchlejewskich; 4) do familji Zarembów, Tymienieckich, Niniewskich i Korzenickich odnoszących się do posiadania dóbr Dziebendowa; 5) do familji Sędzickich; 6) do familji Rowińskich; 7) do familji Ordęgów ex re dzierżawy dóbr Dziebendowa i sprawy osobistej o pokrzywdzenie Łukasza Ordęgi komornika Kaliskiego. W załatwieniu przeto odezwy JW. prezesa trybunału cywilnego gubernji Warszawskiej w. Kaliszu z dnia 28 lipca (9 sierpniu) r. b., rząd gubernjalny zawiadamia o tem interesantów z wezwaniem, aby po odbiór akt wyż wypisanych z pomienionego archiwum bezzwłocznie zgłosili się. — Warszawa 16 (28) sierpnia 1847 r. — Gubernator cywilny rzeczywisty radzca stanu, J. Łaszczyński.— Naczelnik kancelarji, Stróżycki.

Kurjer Warszawski 1848 nr 282

W dniu l7 Sierp: r. b., w dobrach dziedzicznych Dziebendowie (w Pcie Kaliskim), zszedł z tego świata ś.p. Franciszek Borgjasz, na Psarach Psarski, w wieku lat przeszło 70. Pochodził on z bardzo dawnej i znakomitej familji w kraju; był synem niegdy Jakóba Fryderyka Psarskiego. Z kolei zmiennego losu, nie odziedziczył majątku znacznego swoich przodków, bo od wczesnej młodości, bez pomocy nawet Familji, sam sobie zaradzić umiał; jednakowoż przez wytrwałą pracę i staranie, dorobił się znowu majątku ziemskiego, którym pozostałej po nim wdowie, zapewnił utrzymanie. Był to Mąż prawy, i tylko ci, co go dobrze poznali, umieją ocenić jego szlachetny charakter i czuć stratę jego. Dość późno dowiedziawszy się o zejściu ś. p. Franciszka, nie mogłem oddać mu ostatniej usługi i rzucić garść ziemi na grób jego; wolno mi więc tylko łzą przyjaźni święcić pamięć zgasłego. Drogi Cieniu! zrzuciłeś powłokę ziemską, i przeniosłeś się w krainę wieczności, gdzie za Twe dobre czyny nieomylna czeka Cię nagroda. Pokój Duszy Twojej.— Przyjaciel, M. G.


Gazeta Codzienna 1848 nr 283

W dniu 17 sierp. r. b., w dobrach dziedzicznych Dziebendowie (w pow. Kaliskim), zszedł z tego świata ś. p. Franciszek Borgiasz, na Psarach Psarski, w wieku lat przeszło 70.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 291

(N. D. 6981) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W dniu 27 Listopada (9 Grudnia) r. b. przy stogu siana w granicach pomiędzy Równą a Dziebendowem dostrzeżony został trup mężczyzny wieku około lat 34 budowy szczupłej, wzrostu średniego z zarostem na brodzie i małemi wąsami, ubrany był w koszule i spodnie płócienne, czapkę granatową z barankiem, nogi obiedwie niżej kolan miał poowiązywane kawałkami starego płótna. Ponieważ ani nazwisko ani pochodzenie rzeczonego człowieka jest niewiadome, wzywa przeto każdego coby mógł bliższe objaśnienia w tym względzie dostarczyć, aby takowe Sądowi tutejszemu udzielić zechciał.
Sieradz d. 1 (13) Grudnia 1856 r.
Podsędek, Radca Honorowy,
Biernacki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 147

(N. D. 2991) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. Stanisława Porębińskiego co do wierzytelności:
5) rsr. 1500 na dobrach Dziebendowie z Ogu Wartskiego w dziale IV. pod N. 15 i warunku w dz. III. pod N. 8, (...) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dz. 2 (14) Stycznia 1862 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam.  
Kalisz dnia 8 (20) Czerwca 1861 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 117

(N. D. 2982) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, iż toczy się postępowanie spadkowe:
2. Po Franciszce z Morawskich Porębińskiej, jako właścicielce następujących kapitałów w dziale IV wykazu zahypotekowanych: d) sumy rs. 1,500 pod Nr. 15 na dobrach Dziebendowie z Powiatu Turekskiego z warunkiem w dziale III pod Nr. 8 stojącym; (...)  tudzież że do uregulowania wszystkich tych spadków, termin na dzień 21 Listopada (3 Grudnia) 1867 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 2 (14) Maja 1867 r.
Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 17

W końcu m. Listopada 1868 r. pewnego dnia późno wieczorem, do wsi Słomkowa-suchego, w Okręgu Wartskim położonej, przybyła kobieta niemowa, lecz niegłucha, w stanie ciężarnym zostając. Doznawszy przytułku u pewnego gospodarza, w parę dni urodziła dziecię, które ochrzczono, a w tydzień potem po zniknięciu owej kobiety ze wsi z dzieckiem, znaleziono też dziecko w polu Dziebendowskim martwem. Ponieważ kobieta ta obecnie jest osadzona w tutejszym Domu Badań, a z nazwiska ani pochodzenia jest niewiadomą i okoliczności tych wybadać z niej niepodobna; zatem Sąd nasz wzywa każdego i władze, coby o pochodzeniu i nazwisku jej, jakąkolwiek wiadomość posiadali, ażeby takową jak najspieszniej Sądowi naszemu, lub najbliższemu, udzielić zechcieli.
Kalisz, d. 27 Grud. (8 Stycz.) 1868j9 r.
Sędzia Prezydujący, Bromirski.

Kaliszanin 1874 nr 87

Są do sprzedania z wolnej ręki, pod Błaszkami, przy szossie fabrycznej,
Dobra Dziebendów,
mające 22 włók nowo polskich. Dostateczna ilość łąk na swoją potrzebę. Bliższa wiadomość na miejscu u właściciela.

Kaliszanin 1876 nr 28

Są na sprzedaż z wolnej ręki
Dobra Dziebendów

mające rozległości włók 22 morgów 11 prętów 65, w tem łąki 1 1/2 włóki, budynki murowane, dom mieszkalny w guście szwajcarskim, ogrody owo­cowe i ogród spacerowy, stawy zarybione. In­wentarz jest do potrzeby w gospodarstwie dosta­teczny. Wiadomość w temże Dziebendowie pod Błaszkami.  

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 38

Przemysł mleczarski.
W d. 15-ym z. m. w urzędzie gminnym w Błaszkach odbyła się narada okolicznych ziemian.
Przedmiotem obrad był projekt założenia wielkiej mleczarni w dobrach Borysławice.
Właściciel tego majątku, p. Stefan Arnold, zbuduje wielką centryfugę parową pod kierunkiem specjalisty z Oldenburga.
Roboty około jej budowy mają być ukończone już w maju r. b., obok centryfugi założony będzie chlew na 100 wieprzy do tuczenia.
Do centryfugi tej całą produkcję mleka dostarczać mają dominia: Bronczyn, Stok, Gzików, Główczyn, Suliszewice, Maciszewice, Woleń, Smaszków, Zawady, Dziebendów, Słomków, Łubna, Gruszczyce, Żelisław, Emiljanów, Równa, Kobierzysko, Smardzew, Nacesławice, Świnice, Trzebiny, Stace i Szczytniki, które wszystkie razem posiadają około 600 krów.
Kontrakt ma podpisać także p. Greve z Biskupic, posiadający około 100 krów.
Cena mleka, dostarczanego do mleczarni, ustanowiona została na lat sześć w miesiącach: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu po 12 kop. za garniec czterolitrowy: we wrześniu, październiku, marcu i kwietniu po 14 kop.; w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym po 16 kop.

Dostawcy mleka do każdych 100 rs., wziętych na dostarczone mleko, mają dodać po 1 1/2 korca kartofli dla wieprzów.  

Gazeta Kaliska 1899 nr. 8

Martwe zwłoki znaleziono w strudze wsi Dziebendów, pow. sieradzkim. W denatce poznano mieszkankę wsi Kamionna pow. kaliskiego, Marjannę Wilczyńską.Gazeta Kaliska 1899 nr 182

 Wydzierżawiłem polowanie na polach należących do W-go Drehera z Kwaskowa i zabraniam polować na tychże, pod odpowiedzialnością sądową. Michalski z Dziebędowa.

Gazeta Kaliska 1904 nr 188

Ogrodnik obznajmiony w ogrodnictwie i zarazem w pszczelnictwie poszukuje miejsca od 1 października. Wiadomość Dziebendów, poczta Błaszki, St. Pacholski.

Gazeta Kaliska 1905 nr 8

6,000 rb. do wypożyczenia na pierwszy numer po Towarzystwie. Po informacje— adres: Oficyna, w. Dziebędów, p. Błaszki.


Gazeta Kaliska 1905 nr 81

Garnitur mebli kanapa, stół, 2 fotele duże i 6 mniejszych do sprzedania w Dziebendowie p. Błaszki (oficyna).


Gazeta Kaliska 1905 nr 277

Dominium Dziebędów st. poczt. Błaszki, ma do sprzedania 150 sztuk drzewek kasztanowych, 2 do 3 metrów wysokości.


Gazeta Kaliska 1906 nr 81

120 sztuk kasztanów. 3- 4 metr. wysokich, mam do sprzedania. Adresować: Dziebędów, poczta Błaszki.


Gazeta Kaliska 1907 nr 56

Dom. Dziebędów, st. p. Błaszki, st. kolej. Kociołki, potrzebuje od zaraz lub 1 kwietnia r. b. Urzędnika gospodarczego pod dyspozycje.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 41

OGŁOSZENIE
Na zasadzie art. 8 Ustawy z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. Ust. Nr. 42, poz. 249) ze zmianami wprowadzonemi Ustawą z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia i zmian w Ustawie z dnia 7 maja 1920 r. (Dzien. Ust. 30/22, poz. 239), w myśl. §§ 14 i 32 (48, 50) Rozporządzenia Prezesa b. Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonania tych Ustaw (Dz. Ust. Nr. 8, poz. 49 (23), Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie niniejszem zawiadamia wierzycieli hipotecznych, oraz osoby, na rzecz których figurują w Dziale III wykazu hipotecznego ograniczenia prawa własności majątków; Tuliszków i Folwark Tuliszków czyli Zadworna Wieś w gminie Tuliszków, powiecie Konińskim położonych, Bąkowa-Góra w gminie Masłowice, Grabowa i Grabówka w gminie Kruszyna, Przeromb w gminie Przeromb powiecie Radomskowskim położonych, Dąbrowy - Rusieckie w gminie Dąbrowa-Rusiecka powiecie Łaskim położonego, Urbanice w gminie Wydrzyn, Skrzynno w gminie Skrzynno powiecie Wieluńskim położonych, Dziebendów w gminie Gruszczyce powiecie Sieradzkim położonego, Piętno w gminie Piętno powiecie Tureckim położonego i Żerniki w gminie Pamięcin powiecie Kaliskimi położonego, że w dniu 23 października 1924 r., o godzinie 9 rano, na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (ul. Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy w przedmiocie wdrożenia postępowania przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki: Tuliszków i Folwark Tuliszków czyli Zadworna-Wieś, Bąkowa-Góra, Grabowa i Grabówka, Przeremb, Dąbrowy-Rusieckie i Urbanice, oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątki Skrzynno, Dziebendów, Piętno i Żerniki i, że powyżej wzmiankowani wierzyciele, oraz osoby mogą brać udział w rzeczonej likwidacji, o ile tego zażądają.
Piotrków, dnia 9 października 1924 r.
p. o. Prezesa (—) Dzierzbicki.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 50

Edykty.
Ignacy Marciniak, syn Franciszka i Zuzanny, urodzony w 1886 roku w Dziewondowie, gm. Bartochów, powiatu Sieradzkiego, wyzn. rz.-kat., z zawodu robotnik, zamieszkały ostatnio w Błaszkach, pow. Kaliskiego, powołany został do wojska w 1914 roku do armji rosyjskiej, gdzie służył w niewiadomym oddziele, nie dając o sobie znaku życia i z powodu niewiadomego miejsca jego pobytu jest poszukiwany przez P. K. U. Kalisz na skutek prośby jego syna Józefa Marciniaka o uznanie go za zaginionego.

Wzywa się wszystkie osoby, posiadające o wyżej wymienionym jakiekolwiek wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu lub zaginięciu, do zawiadomienia o tem Magistrat m. Błaszek w ciągu 3-ch miesięcy od ogłoszenia niniejszego edyktu.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 kwiecień
_________________________________________________________________________________Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 lutego 1931 r.
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470) podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu sieradzkiego, obowiązujących do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
29. Michalski Janusz, Nr. rejestr. 82469, sam. osobowy — Essex — m. postoju: folwark Dziebędów, gm. Bartochów.
121. Michalski Janusz, Nr. rejestr. 82365, motocykl — D. K. W. — m. postoju: folw. Dziebędów, gm.Bartochów.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Sieradzkiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
3. Dziebędów, obejmującą: wieś Dziebędów, majątek Dziebędów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1939 czerwiec
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1950 nr 142

Chłopi naszego województwa
w przededniu Święta Ludowego.
Zobowiązania, podejmowane przez chłopów całej Polski, w ramach Czynu Chłopskiego z okazji Święta Ludowego, idą w kierunku podniesienia wsi zarówno pod względem gospodarczym jak i kulturalnym. Najczęściej są to zobowiązania wykonania jakiejś konkretnej inwestycji na terenie wsi. Zobowiązania są różne—zależnie od wielkości i możliwości gromady. Np. gromada Małków wyżwiruje 2 km drogi, co da krajowi 150 tys. zł., gromada Duszniki naprawi 1 km drogi polnej, co przyniesie 100 tys. zł, gromada Słomków naprawi 300 m drogi, co by kosztowało 30 tys. zł. Gromady Dziebów i Kobeczyn dadzą pracę wartości 30 tys. zł. gromad i Gać-Warcka wykona 1 km
nowej żwirówki, dając tym 150 tys. złotych.
A zatem jedna tylko gmina Bartoków w pow. sieradzkim swym czynem przysporzy Państwu 460 tys. zł. (...)

Dziennik Łódzki 1951 nr 289

Coraz więcej gmin i gromad
można wpisać
na zaszczytną listę tych
co spełnili swoje obowiązki
Dobrze obsłużone zebrania gromadzkie, rozmowy aktywistów gminnych i robotniczych z poszczególnymi chłopami oraz przykład uczciwych gospodarzy, partyjnych i bezpartyjnych — w wielu gromadach, nawet najbardziej opóźnionych, przełamały opieszałość w dostawach do punktów skupu ziemniaków i zboża oraz w regulowaniu podatku gruntowego, FOR czy Pożyczki Narodowej.
Ostatnio gmina Wieruszów, pow. wieluński ukończyła roczny plan skupu zboża w 101 proc., ziemniaków w 100 proc., oraz wpłaciła całkowicie podatek gruntowy i FOR.
Przedwczoraj powiat piotrkowski wysunął się na czoło wszystkich powiatów w naszym województwie wykonując dzienny plan skupu zboża w 126,7 proc.
W tym samym dniu, najsłabiej przebiegał skup zboża w powiatach: łowickim-39.5 proc., sieradzkim — 39.6 proc.
Nasz korespondent terenowy T. Jagielski donosi:
W POW. SIERADZKIM na czoło przodujących gromad wysunęła się gr. Wojtyszki. gm Godynice, która wykonała już roczny plan sprzedaży zboża i ziemniaków w 110 proc. oraz uregulowała całkowicie podatek gruntowy i FOR. Obywatelski obowiązek gdy chodzi o świadczenia wsi wypełniła również całkowicie gr. Dziebędów, gm. Bartochów.
Korespondent K. Przewdzięk melduje:
W POW. ŁASKIM w dniu 26 października wykonanie rocznego planu skupu zboża przedstawiało się następująco: gm. Widzew 92 proc., gm. Dąbrowa-Rusiecka 73 proc., gm. Wygiełzów 70 proc.
gm. ŁASK, w której przed żniwami burza gradowa zniszczyła częściowo zbiory, donosi korespondent Ł. Bednarczyk:
Najlepiej dotychczas ze swych obowiązków wywiązuje się gr. Mauryce, która zamiast przewidzianych w planie rocznym 93 q zboża odstawiła 100,2 q, a podatek gruntowy i FOR, dzięki pracy uświadamiającej sołtysa Michała Knula uregulowała już przed dwoma miesiącami. Poza gr. Mauryce przodują Janowice i Orchów.


Dziennik Łódzki 1952 nr 57

Coraz więcej trzody na punktach skupu w woj. łódzkim.
Po rozpowszechnieniu wśród pracującego chłopstwa uchwały sejmowej o nowych sposobach kontraktacji trzody i o obowiązkowych odstawach żywca, wzmógł się ruch na gminnych punktach skupu również i w woj. łódzkim.
(...) W ub. tygodniu w gm. Widawa (pow. łaski) chłopi przywieźli na spęd 100 sztuk utuczonych świń i 17 cieląt. Wynosi to 150 proc. tygodniowego planu skupu.
Bardzo dobrze również wypadł spęd w gm. Bartochów (pow. sieradzki). Chłopi z gromad Małków, Głaniszew, Tubądzin i Gołuchy wykonali swój tygodniowy plan odstawy w 110.6 proc. a chłopi z reszty gromad w 100 proc. Kontraktacja na nowych warunkach rozwija siej jak najlepiej. Przodują w niej gr. Sędzice, Tubądzin, Dziewędów i Czartki. Chłopi z Dusznik, Łabędzi i Słomkowa Mokrego postanowili na zebraniu gromadzkim dogonić w kontraktacji przodujące gromady.
W pow. łęczyckim w dniach od 15 do 27 lutego chłopi zakontraktowali 143 sztuki tuczników o łącznej wadze 19.869 kg. W okresie tym wysunęły się na czoło gm. Dalików (35 sztuk o wadze 4.545 kg), Topola (37 szt. o wadze 5.535 kg) i Sobótka (22 szt. o wadze 2.411 kg).
Źle natomiast przedstawia się akcja kontraktacyjna w gm. Leźnica Mała, Parzęczew i Chociszew. Przyczyna tkwi w małej aktywności zarządów GS i kół ZSCh..
(Na podstawie korespondencji M. Kaźmierczaka i E. Jabłońskiego).

Dziennik Łódzki 1967 nr 183


W Dziepędowie pow. Sieradz spłonęła sterta zboża. Przyczyna pożaru — wyładowania atmosferyczne.


Dziennik Łódzki 1969 nr 268


2 pożary miały wczoraj miejsce w woj. łódzkim. W kolonii Dziebentów, pow. Sieradz, spaliły się dom, obora i stodoła. Spłonął również inwentarz żywy. Straty 60 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1973 nr 115

W Dziebędowie pow. Sieradz samochód "Star" ZA 9809 prowadzony przez Mieczysława M. uderzył w tył stojącego "Stara" PK 2913, którego kierowca doznał obrażeń. Straty szacuje się na 80 tys. zł.
_________________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 1995/3
_________________________________________________________________________________


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 komentarz:

  1. Moja babciA urodzona w Dziebedowie w 1926 ( potem zamieszkała z mężem w Szczecinie aż do 2013r. Z przyjemnością czytam ten cudowny blogi serdecznie pozdrawiam;))

    OdpowiedzUsuń