-->

piątek, 3 maja 2013

Duszniki

Zajączkowski:
Duszniki-pow. sieradzki
1) 1295 kop. XVI w., C. Sir. inscr. 35 f. 255-257: Dusznyky - villa. W dok. Władysława Łokietka wydanym dla wójtostwa w Warcie (v.) wym. D. 2) 1357 oryg., KDW 1354: Dusniky - villa in terra Syradie, ex alia parte fluvii Warte (v.). W potwierdzeniu posiadłości arcbpstwa gnieźnieńskiego przez Kazimierza Wielkiego wym. D. 3) 1392 reg. z 1765 r., Rkps PAN Kr. 1235 f. 61: Duszniki - zamiana wsi D. za wś szl. (?). Sługi i zastrzeżeniem posiadania dziesięcin w D. przez kap. łęczycką. 4) 1395 notatka XIX w., TP 3304 f. 2: (Duszniki-Varta).
5) XVI w. Ł. I, 410-411: Duschnyky - villa, par. Warta, dek. warcki, arch. uniejowski 6) 1496 P. 172: Duschnyk - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 182: Dusnyky - jw. 1553-1576 P. 221: Duschnyki - jw. 7) XIX w. SG II, 232: Duszniki-wś, par. jw., gm. Bartochów, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Duszniki, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 17 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dusniki, parafia warta, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Biernacki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Duszniki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Szadkowski, parafia Warta, własność prywatna. Ilość domów 25, ludność 249, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Duszniki, wś, pow. turecki, gm. Bartochów, par. Warta. W 1827 r. było tu 25 dm., 248 mk. Duszniki Słownik Geograficzny: wś, pow. turecki. Według dok. z r. 1357 (K. W., n. 1354), własność arcyb. gnieźn.

Spis 1925:
Duszniki, wś, pow. sieradzki, gm. Bartochów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 72. Ludność ogółem: 518. Mężczyzn 251, kobiet 267. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 518. Podało narodowość: polską 518.

Wikipedia:
Duszniki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1728

Maj
Duszniki
Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnego Tomasza Wysockiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Kwiatkowski i Marianna Kuznicka.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1733

Marzec
Dusniki.
28. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Albert, syna Józefa i Reginy Żarków z Bartochowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Piotr Iwański stolnik piotrkowski z Katarzyną Iwańską.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1745

Dusniki
Roku Pańskiego 1745, dnia 4-go kwietnia. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotoro Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, chrzciłem imieniem Wojciech, syna Szlachetnych Wojciecha Zakrzewskiego i Marianny Czyżewskiej, prawowitch małżonków, którego rodzicami chrzestynymi byli Urodzony Pan Józef Sadowski i panna Franciszka Retelska.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1752

Dusniki
Roku Pańskiego 1752, dnia 16 września. Ja, Michał Franciszek Gałczewski mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego i altarysta Towarzysta św. Różańca, ochrzciłem imionami Franciszek i Maciej, urodzone dnia 8-go września dziecko Urodzonych Państwa Wiktora i Marianny z domu Niewiadomskich Ostrowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Madaliński i Urodzona Joanna Madalińska.

Gazeta Warszawska 1827 nr 350

Gdy przez śmierć Pawła Biernackiego, Kasztelana Sieradzkiego, Kawalera orderów Polskich, dnia 24 Listopada 1826 r. nastąpioną, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc po raz pierwszy, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia tytułu własności resp: Dóbr Bartochowa, Małkowa nowego, Małkowa Cieleckiego, Dusznik, Nieradzy Pieskiey, Nieradzy Wysokiey i Niskiey, wszystkich z przyl: Powiecie Wartskim położonych, dotąd na imie zmarłego Kasztelana Biernackiego uregulowanych, termin roczny, a w szczególe na dzień 11 Stycznia 1829 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest oznaczony. — Kalisz dnia 15 Grudnia 1827 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
F. Bajer.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 23

OBWIESZCZENIE.
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie wieś Bartochów, Małków Nowy, Małków Cielecki, Nieradza Wysoka, Nieradza Pieska zwana, wieś Du­szniki, folwark Zmyślona i gościniec Rakówka zwany, w Pcie Wartskim Obwodzie Kaliskim — oraz dobra Parzniewice, składaiące się z wsi Parzniewic, folwarku Budy, huty żelazney, huty szklanney, kolonii Biała Roża i kolonii Napoleonów, czyli z wszelkiemi przyległościami w Pcie i Obwodzie Piotrkowskim, a wszystkie w Wdztwie Kaliskiem położone, aktami tradycyinemi przez Ur. Jakóba Słowikowskiego Komornika Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, mianowicie dobra Bartochow z powyżey wyrażonemi przyległemi wsiami w dniach 25. 26. 27. 28. 29. Lutego, i w dniu 1. 3. i 4. Marca r. b., zaś dobra Parzniewice z wszelkiemi przyległościami w dniach 10. 11. 12. i 13. Marca r. t. w kontynuacyi na gruncie tych dóbr spisanemi, zaięte. Pomienione akta tradycyine w Biórze Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, mianowicie dóbr Bartochowa w dniu 6. Maia r. b., i dóbr Parzniewic w dniu miesiącu i roku tymże samym, a w księdze zaregestrowań Trybunału Cy­ wilnego Woiewództwa Kaliskiego co do dóbr Bartochowa w dniu 14. Maia r. b., zaś dóbr Parzniewic w dniu 16. t. m. i r. podane i zaregestrowane zostały.
Dobra te dziedziczne Sukcessorów beneficyalnych po śp. Pawle Biernackim, Kasztelanie Sieradzkim pozostałych, iako to: Wgo Stanisława Biernackiego we wsi Sikucinie Pcie Szadkowskiin zamieszkałego dziedzica, Wgo Seweryna Biernackiego w wsi Parzniewicach Pcie Piotrkowskim zamieszkałego dzierżawcy,  i JW. Broni­ sławy z Biernackich JWgo Leona Hrabi Jelskiego, Kommissarza Obwodu Sandomierskiego małżonki, czyli oboyga małżonków Jelskich w Sandomierzu Wiewództwie Sandomierskiem zamieszkałych, wszystkich zaś zamieszkanie prawne i sądownie obrane w wsi Bartochowie maiących, na rzecz JWżney Konstancyi z Hrabiów Małachow­ skich Biernackiey, po śp. JWżnym Pawle Biernackim Kasztelanie Sieradzkim pozostałey wdowy, z własnych funduszów utrzymuiącey się, w wsi Bartochowie Pcie Wartskim zamieszkałey, zaięte, za którą W. Antoni Glotz Mecenas Sądu Naywyższey Instancyi Królestwa Polskiego w Kaliszu mieszkaiący, w poparciu tego zaięcia stawa.
Dobra Bartochów , wieś Małków Nowy, Małków Cielecki, Nieradza Wy­soka, Nieradza Pieska zwana, i Duszniki z przyległościami, składaią iednę gminę pod nazwiskiem gmina Bartochów; zaś dobra Parzniewice z wszelkiemi przyległościami składają drugą gminę pod nazwiskiem gmina Parzniewice.
Rozległość dóbr Bartochowa podług Regestrów pomiarowych przez Ur. Filipa Duchińskiego, Ziemiomiercę patentowanego i przysięgłego, w miesiącu Lipcu r. 1827. ułożonych jest następna, a mianowicie: folwark i wieś Bartochów, niegdyś z przyległościami Nieradza Wysoka i Nieradza Pieska obeymuią:
1. Place, zabudowania i ogrody dworskie, Morg 17,  pr. 99.
2. Grunta orne dworskie, Morg 382,  pr. 226.
3. Łąki dworskie, Morg 74,  pr. 89.
4. Ogrody i łąki czynszowników, Morg 19,  pr. 96.
5. Pastwiska i zarośle, Morg 233,  pr. 51.
6. Place, zabudowania i ogrody włościan, Morg 28,  pr. 104.
7. Grunta orne włościan, Morg 300,  pr. 233. 8. Łąki włościan, Morg 64,  pr. 106.
9. Stawy, sadzawki i wodocieki, Morg 9,  pr. 227.
10. Drogi i nieużytki, Morg 25,  pr. 96.
Summa ogólna całey rozległości wsi Bartochowa, Nieradzy Pieskiey i Wysokiey wynosi, Morg 1155,  pr. 127.
Co czyni rachyuiąc na iednę Włókę 30 Morg miary Chełmińskiey: Włok 38 Morg 15,  pr. 127.
Folwark i wieś Małków Nowy:
1. Place, zabudowania i ogrody dworskie obeymuią, Morg 8,  pr. 153.
2. Grunta orne dworskie, Morg 160,  pr. 255.
3. Łąki dworskie, Morg 97,  pr. 259.
4. Lasy, Morg 40,  pr. 261.
5. Pastwiska i zarośle, Morg 152,  pr. 104.
6. Place, zabudowań i ogrody włościan, Morg 19,  pr. 145.
7. Grunta orne włościan, Morg 122,  pr. 82.
8. Łąki włościan, Morg 32,  pr. 290.
9. Wodocieki i rowy, Morg 1,  pr. 250.
10. Drogi i nieużytki, Morg 8,  pr. 73.
Summa ogólna Morg 645  pr. 72
Co czyni rachuiąc iednę Włokę 30 Morg miary Chełmińskiey: Włok 21 Morg 15  pr. 72.
Folwark Małków Cielecki, i wieś z przyległym folwarkiem Zmyślona, wsią Zarobną Dusznikami:
1. Place, zabudowań i ogrody dworskie obeymuią, Morg 11,  pr. 112.
2. Grunta orne dworskie, Morg 292,  pr. 271.
3.Łąki dworskie, Morg 88,  pr. 131.
4. Place, ogrody i łąki czynszowników, Morg 13,  pr. 116.
5. Las Olszyna w Łęgu przy Dusznikach, Morg 5,  pr. 237.
6. Pastwiska i zarośle, Morg 315,  pr. 103.
7. Place, ogrody, włościan wsi Małkowa Cieleckiego, Morg 22,  pr. 153.
8. Grunta orne dito dito, Morg 125,  pr. 32.
9. Łąki włościan dito dito, Morg 22,  pr. 58.
10. Place, zabudowań i ogrody włościan wsi Dusznik, Morg 14,  pr. 265.
11. Grunta orne włościan wsi Dusznik, Morg 229,  pr. 243.
12. Łąki włościan wsi Dusznik, Morg 49,  pr. 47.
13. Wodocieki i rowy, Morg 20,  pr. 155.
14. Drogi i nieużytki, Morg 19,  pr. 296.
Summa ogólna Morg: 1233i  pr. 119.
Co czyni miary Chełmińskiey Włok 41 Morgę  pr. 119.
Całey zaś rozległości wsi Bartochowa, Nieradzy Pieskiey Wysokiey, wsi Małkowa Nowego, wsi Małkowa Cieleckiego, z zarobną wsią Dusznikami i folwar­ kiem Zmyślona, łącznie z folwarkami dworskiemi Włok 101, Morg 2,  pr. 18. (...)
W dobrach powyżey wyrażonych exystuią następni okupnicy i czynszownicy, którzy opłacaią czynsz, a mianowicie:
w Wsi Bartochowie — 1) Andrzey Lemański, młynarz, z wiatraka i młyna wodnego złotp. 420, przytem melenie zboża wszelkiego gatunku na potrzebę dworską bez miarki, ma obowiązek uskuteczniać. 2) Jan Barczyński, szewc, złotych pols. 60. 3) Antoni Lachacz, stolarz, złotp. 100. 4) Józef Glinkowski, gościnny, złotp. 80. 5) .Grzegorz Zelisławski, gościnny, złotp. 72.
w Wsi Małkowie Cieleckim i Dusznikach — 1) Gabryel Wrzesiński, młynarz wiatraczny ze Zmyślony złotp. 400, przytem melenie dworskie bez miarki. 2) Józef Gryczka, młynarz wiatraczny z Dusznik złotp. 342, oraz melenie dwor­ skie bez miarki, 3) Jan Macieiewski, gościnny z Dusznik złotp. 5oo. 4) Filip Krotofil, szklarz, złotp. 66. 5) Mateusz Maskiewicz, stelmach, złotp. 66. 6) Fry­ drych John, stelmach złotp. 200. 7) Daniel Landek, garbarz złotp. 66. 8) Michał Krotofil, stolarz, złotp. 3o. 9) Marcin Kanicki z gościńca Rakówka zwa­ nego złotp. 200. (...)
Wieś Bartochów z przyległościami Nieradza Pieska i Wysoka z młynem i wiatrakiem na Wilku stoiącym i pustkowiem pod Brzezinami zwanem, ma w posia­ daniu JWżna Konstancya z Hrabiów Małachowskich Biernacka, a to z mocy kon­ traktu dzierżawnego urzędownie W d. 5. Czerwca 1827. roku spisanego, który na do S. Jana Chrzciciela 183o. r. trwać ma, przy opłacie 625o złotp. roczney dzierżawy.
Wieś Małków Nowy, zadzierżawił Star. Szmul Madowicz kontraktem Urzę­ dowym pomiędzy JWżnym Pawłem Biernackim Kasztelanem Sieradzkim, i JWżną Konstancyą z Hrabiów Małachowskich Biernacką, niemniey Szmulem Madowiczem w dniu 2. Czerwca 1826. r. przed Rejentem Ptu Wartskiego Pawłem Dębskim za­ wartym aż do roku 1829, za summę 2600 złotp. rocznie umówioną.
Wieś Małków Cielecki z wsią zarobną Duszniki, folwarkiem Zmyślona i Gościńcem Rakówka zwanym, ma w posiadaniu Wżny Stanisław Biernacki z mocy kontraktu Urzędowego przed Wżnym Pawłem Dębskim, Rejentem Ptu Wartskiego na dniu 22. Maia 1826. r. na lat sześć zawartego, za umówioną roczną dzierżawę po 6000 złotp.
Kto się chce o wszystkich szczegółach tych dóbr, iako też o inwentarzach gruntowych obiaśnić, może w Kancellaryi Trybunału i u Mecenasa popieraiącego zaięcia przeyrzeć, a kto chce dobra widzieć może się udać na grunt.
Tradycye powyżey wymienione a mianowicie dóbr Bartochowa, Małkowa Nowego, Małkowa Cieleckiego, Nieradzy Wysokiey, Nieradzy Pieska zwaney i Dusznik z wszelkiemi przyległościami w trzech kopiach sukcessorom beneficyalnym śp. Pawła Biernackiego, iako to: Wmu Stanisławowi Biernackiemu, Wmu Sewery­ nowi Biernackiemu, JW. Bronisławie z Biernackich i Leonowi małżonkom Jelskim, w czwartey kopii Ur. Mikołaiowi Jarockiemu, zastępcy Woyta gminy Bartochowa w dniu 4. Marca r. b. a w piątey kopii Ur. Anastazemu Dzierożyńskiemu Pisa­ rzowi Sądu Pokoiu Ptu Wartskiego w dniu 5. Marca r. b., podobnie i dóbr Parzniewic równie w trzech kopiach dla powyżey wyrażonych Sukcessorów śp. Pawła Bier­ nackiego w dniu 18. Marca r. b., w czwartey kopii Ur. Władysławowi Wolskiemu zastępcy Woyta gminy Parzniewic w dniu 13. Marca r. t., a w piątey kopii Wmu Ignacemu Gaszyńskiemu Pisarzowa Sądu Pokoiu Ptu Piotrkowskiego w dniu 14. Marca r. t. przyzwoicie doręczone zostały.
Dobra Bartochów, wieś Małków Nowy, Małków Cielecki, Nieradza Wysoka, Nieradza Pieska zwana Duszniki, folwark Zmyślona i gościniec Rakówka z wszelkiemi przyległościami łącznie, oddzielnie zaś dobra Parzniewice z powyżey wy[mieni]onemi przyległościami, w Pś. Tbybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego w Kaliszu w pałacu Sądowym, sessye swe odbywaiącym na audyencyi publiczney, tak iak są zaięte sprzedane będą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi w dniu 8. Lipca r. b. o godzinie 10. rano nastąpi.
w Kaliszu dnia 17. Maia 1828. r.
Piątkiewicz.
Wywieszono na tablicy w Sali Audyencyonalney Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego dnia 17. Maia 1828. r.
Piątkiewicz. p. t.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 10

(N. D. 209 ) — Po nastąpionej śmierci: 
2. Konstancyi z Hrab: Małachowskich wdowy Biernackiej, wierzycielki summy 107,252 złp. z większego kapitału 142,050 złp. w dziale IV. nа dobrach w Powiecie Wartskim położonych, to jest: Bartochowie pod Nrem 3, Małkowie Cieleckim pod Nrem 4, Małkowie Nowym pod Nrem 6, Nieradzy Pieskiej i Nieradzy Wysokiej pod Nrem 4 i Dusznikach pod Nrm 3 hypotekowanego pozostałej, oraz wierzycielki summy 59,000 złp. pochodzącej z kapitału 159,000 złp. na dobrach Parzniewice w Powiecie Piotrkowskim położonych, w dziale IV. pod Nrem 3 lokowanego; wreszcie wierzycielki kapitału 11,900 złp. w dziale IV. ad 4 ad lit. b nа dobrach Małkowie Nowym zabezpieczonego, na poczet którego z pożyczki Towarzystwa Kredytowego upłacono złp 4500 i te w depozycie się znajdują; nakoniec wierzycielki summy 12,000 złp. w dziale IV ad 4 ad lit. c. na tychże dobrach Małkowie Nowym hypotekowanej, otworzył się spadek. Zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do przepisania na Sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych tytułu własności dóbr i kapitałów powyżej wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem na dzień 12 (24) Sierpnia 1840 r.
Kalisz dnia 30 Grudnia (11 Stycznia) 1840 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 110

(Ν. D. 2277) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po nastąpionym w dniu 5 b. m. zgonie ś. p. Stanisława Biernackiego właściciela dóbr ziemskich Małków Cielecki, Małków Nowy, Duszniki, Baszków, Jakubice, Bartochów i Zagajew lit. A. i B. oraz współwłaścicielu dóbr Nieradza Wysoka część lit. B. i części gruntu na Nieradzy Niskiej, tudzież dóbr Nieradza Pieska, wszystkich w Okręgu Wartskim położonych, otworzył się spadek do uregulowania którego wyznacza się termin na dzień 12 (24) Listopada r. b. w terminie tym więc wszyscy interessenci stawić się winni, pod prekluzyą osobiście lub przez szczególnie i urzędownie umocowanych pełnomocników, przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
w Kaliszu d. 29 Kwiet. (11 Maja) 1849 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 63

(N. D. 1210) Dobra ziemskie składające się w wsi i folwarku Bartochów, z osady podbrzeziny zwanej, z folwarku Małków Cielecki, z folwarku pomocniczego Zmyślona, tudzież osady Rakowki zwanej, z wsi zarobnej Małków nowy, z wsi zarobnej Duszniki, z wsi i folwarku Zagajew, z gruntów niegdyś Nieradzę Wysoką i Pieską składających, a obecnie całkiem do folwarku Bartochowa wcielonych, z folwarku Baszków i wsi zarobnej Jakobice zwanej, Okręgu Wartskim, powiecie Kaliskim gubernii Warszawskiej, Parafii Warta, oprócz Baszkowa i Jakobic do parafii Charłupia mała należących, położone, ogólnej rozległości włók 164 morgów 6 prętów 8 miary nowopolskiej, jak niemniej possesya miejska w mieście Warcie pod N. 264 położona, z łąką N. 33 oznaczoną, tudzież z drugą łąką w territoryum miasta Warty leżącą, morgów Nowopolskich dwie zajmującą dawniej do Stanisława Biernackiego należące, a nateraz Józefy z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałej wdowy, Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskiem pozostałej wdowy, Czesława Biernackiego i Kazimierza Biernackiego, w Małkowie Cieleckim zamieszkałych, niedzielną własnością będące; na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 21 Czerwca (3 Lipca) 1849 roku między Eugenią z Biernackich jako jeszcze Włodzimierza Radolińskiego Małżonką, a Józefą z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałą wdową, Czesławem Biernackim i naówczas jeszcze nieletnim Kaźmierzem Biernackim ocznie zapadłego i w dniu 4 (szesnasty) Lipca 1849 roku doręczonego nakazującego przedaż przez publiczną licytacyą tych nieruchomości ziemskich i miejskich, jeżeliby się w naturze między współ-sukcessorów dogodnie podzielić nie dały; przedane będą z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami z inwentarzem żywem i martwym; przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Julianem Wąsowiczem Sędzię Tryb. Cyw. Gub.Warsz. w Kaliszu, do odbycia przedaży téj delegowanym, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cyw. w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym.
Dobra wyżej wymienione wraz z nieruchomością miejską w M. Warcie położona, oszacowane są taxą przez trzech biegłych w dniach 17 (29) 18 (30) Paź. 1849 r. sporządzoną na rs. 102,054 k. 73. i taxa ta potwierdzoną została wyrokiem Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu d. 21 Lut. (5 Mar.) 1850 r. zapadłym.
Таха i warunki przedaży w Kancellaryi Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu, i podpisanego Patrona każdego czasu przejrzane być mogą.
Przedaż ta odbywa się na żądanie Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskim pozostałéj wdowy, od której odtąd podpisany Patron ustanowiony jest Obrońcą, naprzeciw Józefie z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałéj wdowie Kazimierzowi Biernackim i Czesławowi Biernackiemu.
Po ogłoszeniu w dniu 23 Lutego (7 Marca) 1850 r. warunków do przedaży téj ułożonych, termin do temczasowego przysądzęnia na d. 6 (18) Kwietnia 1850 roku wyznaczony został.
Kalisz d. 25 Lutego (9 Marca) 1850 roku.
K. Rozdejczer.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 135

(N. D 2702) Sąd Policy i Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Szymona Tomczyka, wyrobnika dawniej we wsi Dusznikach Ogu Wartskim Pcie Kaliskim gminie Bartochów zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby w przeciągu dni 30, niezawodnie w Sądzie tutejszym do ogłoszenia dla wyroku stawił się, w przeciwnym razie inne środki przeciw niemu przedsiewzięte zostaną.
Tyniec d. 15 (27) Maja 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1868 nr 188

N. D. 5280. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytacją publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych. 
29. Małków, tudzież Małków nowy i Duszniki, do których należą folwark, młyn i karczma Zmyślona, folwark Dezerta, karczma Rakówka, i dwa wiatraki w terrytorjum miasta Warty z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich lecz z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położone; raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 2,675 kop. 39 1/2, vadium do licytacji rsr. 7,500, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 30, 975, termin sprzedaży dnia 12 (24) Maja 1869 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr szesnastu pierwszych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisją Likwidacyjną, o przyznaniu wynagrodzenia likwidacyjnego.
Kalisz d. 19 (31) Lipca 1868 r.
za Prezesa,
Radca Dyrekcji, J. Kęszycki.
Pisarz Dyrekcji Szczegółowej,
R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 225

N. D. 6692.Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości na żądanie Pauliny z Wierzchlejskich Biernackiej, po Kazimierzu Biernackim pozostałej wdowy, we wsi Małków okręgu Wartskim zamieszkałej, a zamieszkanie prawne co do przedsiębranej sprzedaży dóbr u Jacka Sulimierskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w temże mieście zamieszkałego i który sprzedażą tą kierować będzie, obrane mającej, w poszukiwaniu sumy rs. 60,000 z procentem zaległym, po wydanym w d. 9 (21) Września 1874 r. nakazie subhastacyjnym, protokółem Komornika Romualda Pinowskiego w d. 11 (23) Października 1874 r. rozpoczętym, a w d. 14 (26) tegoż miesiąca i roku ukończonym, zajęte zostały na przymuszoną sprzedaż.
DOBRA ZIEMSKIE
Małków Cielecki, tudzież Małków Nowy i Duszniki z przynależytościami i przyległościami a w rzeczywistości obecnie składające się z dwóch dominialnych folwarków Małków Cielecki i Zmyślona, karczmy we wsi Małkowie i drugiej z zajazdem we wsi Duszniki, jako też chałupy drewnianej i koszar murowanych dla ludzi dworskich oraz obory także we wsi Duszniki położonych, wraz z inwentarzami żywemi i martwemi, do gruntu przywiązanemi, prawem polowania, rybołówstwa, lecz z wyjątkiem gruntów i zabudowań na własność włościan, w moc Najwyższych Ukazów przeszłych. W dobrach tych znajdują się następujące zabudowania a mianowicie:
MAŁKÓW CIELECKI.
1) Pałac murowany z suterynami i piwnicami, smołowcem kryty, z gankiem o słupach żelaznych, otoczony ogrodem spacerowym. 2) Oficyna zajmowana przez dzierżawcę dóbr Miśkiewicza, z drzewa gontami kryta. 3) Chlew i kloaka drewniane od tyłu oficyny. 4) Gorzelnia ze składami i piwnicami masiv murowana z całkowitym aparatem i narzędziami. 5) Dwie obory z cegły murowane smołowcem kryte. 6) Wozownia i stajnia masiv murowane, pod jednym dachem smołowcem krytym. 7) Studnia i pоmpą. 8) Kuźnia. 9) Stodoły dwie masiw murowane, z których przy jednej spichrz murowany piętrowy, dachówką kryty, stodoły zaś częścią słomą, a częścią gontami kryte. 10) Stodoła masiw murowana gontami i słomą kryta, 11) Koszary dwanaścioraki i 12) Karczma dworska, oba budynki drewniane, na podmurowaniu z cegły, gontami kryte, z których karczma należy do uwłaszczonego włościanina, wreszcie. 13) Chałupa pachciarska i studnia. Oprócz tego dwa ogrody warzywne i owocowe.
DUSZNIKI.
1) Koszary dwanaścioraki, murowane, gontami kryte. 2) Obora dla bydła ordynarjuszów, z drzewa, na podmurowaniu, słomą kryta. 3) Karczma z zajazdem, murowana, gontami kryta. 4) Stajnia i chałupa podwójna, drewniana, słomą kryta.
ZMYŚLONA.
1) Domek mały na podmurowaniu z drzewa kryty gontami. 2) Owczarnia, i 3) Stodoła murowana, gontami i słomą kryta, i 4) Studnia cembrowana.
Rozległość ogólna dóbr wynosi morgów 1353 prętów 62 miary nowopolskiej. Gleba przeważnie żytnia. Dobra te położone są w parafji miasta Warty, gminie, Bartochów powiecie Turekskim, gubernji Kaliskiej, pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Warcie, Trybunału w Kaliszu z hypoteką gubernjalną przy tymże Trybunale urządzoną, i Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu. Dobra te należały do Kazimierzą Biernackiego, po którym w spadku przeszły na własność Kazimierza i Władysława synów, oraz Eugenji, Marji i Józefy córek rodzeństwa nieletnich Biernackich tamże zamieszkałych, których opiekunem ad hoc jest Roman Radoliński w Zborowie, a przydanym Stanisław Boduszyński* w Kaliszu, oba w Okr. Kaliskim zamieszkali. Znajdują się w posiadaniu Władysława Miśkiewicza dzierżawcy.
Protokół zajęcia doręczony został w kopjach: 1) Wójtowi gminy Bartochów na ręce Pisarza tej gminy Nejmana, i 2) Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Henrychowi, obie w d. 14 (26) Października 1874 przez Niestojka Stanisława woźnego.
Zajęcie dóbr Małków zarejestrowane zostało w księdze wieczystej w d. 18 (30) Października 1874 r., zaś przepisane w księdze ten cel utrzymywanej w biórze Pisarza Trybunału w d. 19 (31) Października 1874 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych nastąpi na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 21 Listopada (3 Grudnia) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu i u Patrona Sulimierskiego w Kaliszu.
Kalisz d. 19 (3l) Października 1874 r.
Skoczyński.

*nieczytelne

Kaliszanin 1881 nr. 58

Tegoż dnia, piorun zapalił stóg siana we wsi Dusznikach pod Wartą, ogień jednakże ugasić zdołano.

Kurjer Warszawski 1881 nr 167

= Od pioruna.
Podczas burzy, która srożyła się w zeszły czwartek w majątku Ustków, w pow. tureckim, zgorzały skutkiem uderzenia piorunu dwie stodoły, będące własnością p. Pstrokońskiego.
Pożar umiejscowiono, straty jednak wynoszą kilka tysięcy rubli.
Tegoż dnia od pioruna zapalił się w Dusznikach pod Wartą stóg siana.
Ogień jednakowoż szybko ugasić zdołano.  

Kaliszanin 1887 nr. 75

Z Warty. Choć wiele już pisano o pożyteczności towarzystw ogniowych, niechże i mnie będzie wolno jeszcze dodać słów parę w tej kwestji. W dniu 9 b. m. o godzinie 11 rano, przerażający krzyk rozległ się w ulicy, a trąbka pożarna dała znać mieszkańcom o wynikłym pożarze we wsi Duszniki, odległej o pół wiorsty od miasta. Paliły się stodoły włościan tej wsi, w liczbie 8. Stodoły te, tuż stojące przy zabudowaniach mieszkalnych, zgorzały wraz z całą krescencją, wartości 3—4 tysięcy rubli. Aby mieć przeświadczenie o potrzebie towarzystw ogniowych i ich pożytku, potrzeba było być świadkiem, jak strażacy nasi nie szczędząc sił i zdrowia, bez udziału włościan (którzy byli najobojętniejszemi spektatorami) starali się umiejscowić pożar i ocalić kopcące się już dachy domów. Usiłowania te zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem, gdyż wieś cała ocaloną została.
Że lud nasz wiejski nieprzychylnie zapatruje się na straż i nie poczuwa się do obowiązku niesienia jej pomocy, da się to wytłumaczyć chyba jego błędnem mniemaniem, jakoby straż była płatną z funduszów asekuracyjnych pogorzelca i ztąd też pochodzi nie tylko obojętność ale wprost stawianie przeszkód straży przy gaszeniu ognia. W danym wypadku gospodarze konie powypędzali na łąki aby nie dostarczać wody i nie ułatwiać zadania straży. Czy miejscowa władza gminna zauważyła to i zanotowała sobie owych poczciwców w celu przypomnienia im obowiązków względem bliźniego? nie wiadomo. Wracając jeszcze do tej nieżyczliwości ludu dla straży, było by bardzo pożądaną rzeczą, aby władze gminne przy sposobności, jak naprzykład: na zebraniu gminnem treściwie objaśniły włościan o straży, jej celu, obowiązkowem niesieniu jej pomocy i t. d.

Kaliszanin 1887 nr. 80

We wsi Dusznikach, powiecie sieradzkim, spaliło się siedm stodół i obora wraz ze stajnią, ubezpieczone na 790 rs. Straty zaś w nieubezpieczonych ruchomościach wynoszą 2700 rs.

Kurjer Warszawski 1891 nr 267

+ Morderstwo.
We wsi Dusznikach, w pow. sieradzkim, włościanin, Mateusz Wojtczak, zamordował starozakonnego, Lajbę Kaca z Warty.
Celem zbrodni był rabunek.  
 
Gazeta Kaliska 1900 nr. 223

Złote wesele. W Warcie, w pow. sieradzkim odbył się w miejscowym kościele parafialnym obrzęd złotego wesela włościan: Błażeja i Marjanny Kaźmierczaków z Dusznik. Obrzęd odbył się po sumie wobec licznie zebranego ludu. Do siwowłosych staruszków, którzy przystąpili do komunji św., przemówił serdecznie miejscowy proboszcz, a następnie otrzymali oni błogosławieństwo i laski z krzyżami. W tym czasie na chórze odśpiewano hymn do Ducha św. i „Ciebie Boga chwalimy". W pięknej tej uroczystości, która zebranych do łez poruszyła, uczestniczyli synowie, wrnuki i prawnuki staruszków.

Gazeta Kaliska 1905 nr 181

Dwie ofiary, W dniu 30 czerwca o godz. 6 po południa Józefa Szczepaniak lat 9 i Aniela Dużalska 11 lat, ze wsi Duszniki, kąpiąc się w rzece Warcie bez dozoru starszych, utonęły; zwłoki Józefy Szczepaniak wydobył z wody po mozolnym poszukiwaniu student warszawskiej politechniki p. Kazimierz Popielawski, Zwłoki zaś Anieli Dużalskiej, były znalezione w W arcie dziś ( l go lipca rano). Z wyżej wspomnianemi kąpała się 9 letnia Stanisława Wojtczak z Dusznik, która wpadłszy na głębię zaczęła tonąć, lecz na krzyk znajdujących się przy rzece dzieci, przybiegł syn włościanina wsi Duszniki 14 letni Franciszek Malinowski i nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwo, rzucił się do wody i wydobył na pół żywą dziewczynkę, taki czyn bohaterski 14 letniego chłopca winien być nagrodzony, a może Towarzystwo kaliskie ratowania tonących zechce się tem zająć?


Gazeta Świąteczna 1906 nr 1309

Z pod miasta Warty w guberńji kaliskiej piszą do nas: Właścicielka dóbr Małkowa w gminie Bartochowie, p. Walentyna Pstrokońska, widząc jeszcze ciemnotę w okolicy, a szczególniej niedbalstwo rodziców o los dzieci, postanowiła założyć swoim kosztem we wsi Dusznikach szkołę i zarazem ochronkę. Przeznaczyła na to budynek dworski, w którym dawniej była karczma, i sprowadziła z Warszawy uzdolnioną nauczycielkę-ochroniarkę, którą swoim kosztem utrzymuje. Dzieci będą się uczyły czytać, pisać, liczyć i religji, w języku ojczystym, a dziewczynki przytem różnych robót ręcznych. W niedzielę dnia 14 stycznia ksiądz Lisiecki, wikarjusz z Warty, dopełnił wobec licznie zgromadzonego ludu poświęcenia nowej szkoły-ochronki. Po poświęceniu zaznaczył w pięknej przemowie pożytek, jaki przyniesie wielce tu pożądana szkoła. Następnie przemawiali jeszcze zaproszony na tę uroczystość rejent Łuniewski z Warty i p. Leopold, zarządzający Małkowem. Nazajutrz dosyć liczna już gromadka dzieci była pod opieką nauczycielki w kościele parafjalnym w Warcie na mszy św. na ich intencję odprawionej. Szczęść Boże w pracy w nowej szkole! Takąż szkołę-ochronkę założył już roku zeszłego w swoim majątku Zakrzewie sędzia gminny Kurcewski. Przedtem gmina Ostrow-Warcki, do której i wieś Zakrzew należy, nie miała ani jednej szkoły. Był czas, że pewna bogobojna niewiasta chciała założyć w samej Warcie, w klastorze po Bernardynkach stojącym pustkami, ochronkę dla dzieci wałęsających się samopas po ulicach, a nie mogących być z braku miejsca przyjętemi do szkoły miejskiej. Chciała utrzymywać tę ochronę swoim kosztem. Ale była oczerniona niewinnie przez niegodziwego człowieka przed władzą, więc nie uzyskała na to pozwolenia. Szkoda wielka, bo ochronka ta przydałaby się tu bardzo nietylko dla miasta, lecz i dla okolicy. Czytelnik.Gazeta Kaliska 1907 nr 57

We wsi Duszniki, w pow. sieradzkim, powiesił się we własnem mieszkaniu niejaki Ludwik Jarecki, lat 17, cierpiący na rozstrój umysłowy. 


Gazeta Świąteczna 1907 nr 1391

Listy do Gazety Świątecznej. Z Warty w guberńji kaliskiej. We czwartek 5-go września nawiedził nas najdostojniejszy Pasterz naszej djecezji Kujawsko-Kaliskiej. Przybył przed wieczorem z parafji Tubądzina. Na przyjęcie jego urządzone były trzy bramy powitalne, przystrojone kwiatami, zielenią, chorągiewkami i godłami biskupiemi, oraz napisami „Witaj, Najdostojniejszy Pasterzu nasz!" Koło bram zgromadziło się mnóstwo ludu i kilkunastu księży. Przy pierwszej bramie dwaj obywatele warccy podali księdzu biskupowi chleb i sól, przyczem burmistrz wygłosił mowę powitalną. Następnie przy dwiękach kapeli, w otoczeniu dzieci sypiących kwiaty, prowadzono Biskupa do kościoła parafjalnego. Przy drugiej bramie podał chleb i sól ze stosowną przemową naczelnik straży ogniowej, a w rynku powitali dostojnego Pasterza przedstawiciele żydów z rabinem na czele, składając w darze butelkę wina, tort i srebrny puhar i tacę. Biskup odpowiadał na każde powitanie. W kościele ksiądz proboszcz Drzewiecki w krótkich słowach opowiedział dzieje starożytnego kościoła w Warcie i przedstawił wartość duchową parafjan, poczem Biskup przemówił serdecznie i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Odbyła się procesja po cmentarzu kościelnym i Biskup udał się na plebańję. Nazajutrz przed sumą słuchał dzieci katechizmu. Dzieci odpowiadały na pytania dobrze i śmiało, za co ksiądz rektor Gąsowski, pełniący tu czasowo obowiązki wikarjusza, otrzymał podziękowanie. Potem Biskup odprawił uroczystą sumę. Słowo Boże wygłosił ksiądz Pilich, proboszcz z Rososzycy. Po sumie nastąpiło z pozwolenia Ojca Świętego błogosławieństwo papieskie, które miało takie znaczenie, jak gdyby go sam Ojciec Św. udzielał. Wkrótce potem rozpoczęło się bierzmowanie. W sobotę 7 września udał się ksiądz Biskup do kościoła pobernardyńskiego. Tu rzemieślnicy postawili bramę powitalną, przystrojoną narzędziami rzemieślniczemi różnych zawodów i napisami: „Witaj, Pasterzu i pobłogosław naszej pracy!" Chleb i sól podał w imieniu rzemieślników stolarz Tomasz Tomczyk, który zarazem powitał Biskupa, na co nastąpiła piękna odpowiedź. Na bramie zaś cmentarza kościelnego umieszczono napis: „Witaj, pasterzu nasz i pociesz nas strapionych!" Wreszcie przy odgłosie dzwonów i śpiewie „Oto kapłan wielki", wprowadzono Biskupa do kościoła pobernardyńskiego. Rektor, ksiądz Gąsowski, pięknie powitał Pasterza, przedstawiając mu obecny stan tej wspaniałej świątyni i zagrażające jej niebezpieczeństwo. Ksiądz Biskup ze wzruszeniem wysłuchał tego przemówienia i odpowiedział, że jako Pasterz djecezji, będzie bronił, o ile to w jego mocy, tej świątyni, i poczynił już gdzie należy odpowiednie starania, aby na mocy wolności wiary w istniejącym przy niej murach poklasztornych osadzić po dawnemu księży Bernardynów. Odprawił mszę cichą na intencję, aby Pan Bóg mu dopomógł w dobrych zamiarach. Udzielił wiernym Komuńji Św., a po mszy wygłosił długą naukę. Gdy szedł potem do księdza rektora, na korytarzu zgromadziła się dziatwa z ochronki ze wsi Dusznik z nauczycielką na czele. Ochronka ta utrzymywana jest kosztem właścicielki wsi Małkowa. Jedna dziewczynka powitała Biskupa przemową, a inne śpiewały. Biskup błogosławił je i obdarzył obrazkami. Wracając na probostwo zwiedził po drodze kościół po zakonnicach Bernardynkach. W kościele parafjalnym wygłosił mowę pożegnalną i jeszcze raz udzielił błogosławieństwa. Z Warty odjechał ksiądz Biskup do parafji Charłupi Małej, gdzie następnego dnia poświęcił kamień węgielny pod budujący się tam nowy kościół, a w poniedziałek 9 września powrócił do Włocławka. Kościół w Charłupi Małej, będzie już drugą świątynią budowaną przez tamtejszego proboszcza ks. Radzymińskiego;— pierwszą postawił w Tubądzinie. Wincenty W.

Gazeta Świąteczna 1908 nr 1451

Kółko rolnicze, ochrona, szkoła, — a potem i sklep. We wsi Tubądzinie pod miastem Wartą w guberńji kaliskiej, założone zostało kółko rolnicze. Przyczynił się głównie do tego zasłużony w pracy społecznej właściciel poblizkiego majątku Kazimierz Walewski. Kółko pomyślnie się rozwija i ma obecnie kilkudziesięciu członków, prawie samych włościan. — Kosztem p. Pstrokońskiej z Małkowa powstała we wsi Dusznikach ochrona dla dzieci, których dawniej całe gromadki wałęsały się po drogach. Dom, w którym mieści się ochrona i mieszkanie ochroniarki, był dawniej karczmą. Miło spojrzeć, jak teraz dziatwa w tym domu bawi się i zajmuje pracą, która jej umysł wzbogaca. — W gminie Bartochowie, mającej około 7-miu tysięcy mieszkańców, są zaledwie dwie szkoły utrzymywane kostem gminiaków i mogące pomieścić razem 200 dzieci, gdy tymczasem dwa razy więcej ich pozostaje bez nauki, tak bardzo w życiu człowieka potrzebnej. Ale niezadługo będziemy mieli pewnie więcej skół, bo już mamy na to kilkaset rubli. — Gmina nasza odbiera zaledwie 10 egzemplarzy Gaz. Świątecznej. W poblizkiem mieście Warcie ma powstać w krótkim czasie sklep spożywczy spółkowy. Mieszkańcy okolicznych wiosek z upragnieniem otwarcia jego oczekują, i znalazłoby się wielu chętnych do wniesienia swych udziałów. Mamy nadzieję, że ludzie, którzy się około założenia tego sklepu krzątają, doprowadzą tę pracę do pomyślnego końca. Bartłomiej.

Wieś Ilustrowana 1912 lipiec

(...) Za dworem i zabudowaniami dworskiemi zaczyna się kolonja Duszniki niejako przedmieście miasteczka Warty. Przejeżdżamy koło urwistych brzegów; między nimi wskazują jeden, tworzący jakby szaniec. Mają to być ślady grodziska, czy zamku, który kiedyś w Warcie miał istnieć.(...)

Ziemia Sieradzka 1920 lipiec

List do Redakcji.
Szanowny Księże Redaktorze!
W niedzielę, dn. 11 b. m. odbyło się zebranie członków Kooperatywy "Jedność" w Dusznikach pod Wartą. Przewodniczył na zebraniu ks. Wł. Marcinkowski, który w wolnych wnioskach przedstawił zebranym groźne położenie w kraju i na froncie, wzywając członków do uchwalenia pewnej sumy na potrzeby obrony narodowej. Przy dyskusji wyłoniła się myśl stworzenia w ziemi Sieradzkiej, gdzieś na wsi lub przy dworze, schroniska dla rannych żołnierzy-rekonwalescentów. Zebranie członków powitało myśl powyższą nad wyraz radośnie i jednogłośnie postanowiło wyasygnować z kasy na cel powyższy 5000 marek, wzywając jednocześnie wszystkie kooperatywy w pow. Sieradzkiem, aby zechciały u siebie przeprowadzić podobne uchwały na cel tak wzniosły i wyasygnować stosownie do rozwoju swej kooperatywy odpowiednią sumę.
Pieniądze składamy w Redakcji „Ziemi Sieradzkiej", której też prosimy o łaskawe poparcie naszego projektu. Mamy nadzieję, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy myśl podjętą na wsi w Dusznikach urzeczywistnią dla dobra naszej Ojczyzny. Gdyby jednak w pow. Sieradzkim schroniska dla żołnierzy-rekonwalescentów żadną miarą nie dało się utworzyć, wówczas pieniądze prosimy przesłać do Warszawy na potrzeby tworzącej się armji ochotniczej gen. Hallera.
Przewodniczący zebrania ks. Wł. Marcinkowski na ten sam cel ofiarował 1000 marek, które razem z powyższemi w sumie 6000 marek przy niniejszem załączamy.
Łącząc wyrazy prawdziwego szacunku, pozostajemy pełni poważania
Członkowie Kooperatywy „Jedność" w Dusznikach pod Wartą.
Przyp. Red. Projekt Kooperatywy „Jedność" w Dusznikach ze wszech miar zasługuje na uznanie tem więcej, że jest poparty hojną ofiarą. Mamy nadzieję, że tak liczne kooperatywy w ziemi Sieradzkiej wezmą przykład i przeznaczą wszystkie swoje dochody na rzecz żołnierza polskiego. Otwieramy więc listę na rzecz schroniska, a gotówkę składać będziemy do Kasy Centralnego Komitetu Powiatowego. 

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 14 marca 1922 r.
4229 „Szczepan Tomczyk", sklep kolonjalny we wsi Duszniki, gm. Bartochów, pow. Sieradzkiego. Właśc. Szczepan Tomczyk we wsi Duszniki.

Gazeta Świąteczna 1926 nr 2360

Józefa Małolepsza, zamieszkała w Dusznikach (parafja Warta w powiecie sieradzkim), poszukuje męża, Stanisława Małolepszego, który w 1911 roku był wzięty do wojska rossyjskiego i wcielony do 27-go karskiego pułku straży granicznej w Oltynie. Od wybuchu wojny w 1914 roku wszelka wieść o Stanisławie Małolepszym zaginęła. Ktoby wiedział o zaginionym, niechaj raczy zawiadomić kartą pocztową Ks. Józefa Nowickiego, proboszcza par. Warty.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 37


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 23 marca 1929 r. zostało wdrożone po­stępowanie o uznanie za zmarłego Stanisława Małolepszego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydruko­wania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Stanisława Małolepszego, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Stanisław Małolepszy był stałym mieszkańcem wsi Duszniki, gm. Bartochów, pow. sieradzkiego, w roku 1911 był powołany do wojska rosyjskiego, lecz dotąd nie wrócił. Nr. spr. I. Z. 436/28.

Echo Tureckie 1930 nr 17

Obrady Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie
W tych dniach odbyło się w Piotrkowie posiedzenie okręgowej komisji ziemskiej.— Ogółem załatwiono około 76 spraw, z któ­rych najważniejszą była komasacja grun­tów w szeregu powiatów województwa łódzkiego. Opracowano przytem projekt sca­lenia gruntów we wsiach Zalesie i Chojki powiatu konińskiego, projekt scalenia wsi Pruszków pow. kaliskiego, wsi Zakurowie powiatu łaskiego, wsi Gosławice powiatu radomskowskiego, zmiany gruntów we wsi Duszniki powiatu sieradzkiego oraz projekt scalenia gruntów wsi Grądy powiatu sie­radzkiego, wsi Wronowice powiatu łaskiego wsi Warszyce powiatu brzezińskiego oraz wsi Majkowice pow. radomskowskiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 lutego 1931 r.
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470) podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu sieradzkiego, obowiązujących do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
134. Nowicki Jan, Nr. rejestr. 82129, motocykl — Biancki — m. postoju: w. Duszniki, gm. Bartochów.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Sieradzkiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.


Echo Sieradzkie 1932 25 czerwiec

NIESFORNI WIEŚNIACY.

Józef Mąkowski z Błaszek jadąc motocyklem z Warty w stronę Sieradza we wsi Duszniki gm. Bartochów zauważył, iż szosą szło trzech młodzieńców w wieku poborowym którzy trzymali się razem i nieprzyzwoicie się zachowywali. Na kilkakrotny sygnał dany przez motocyklistę nie zeszli z drogi. Jeździec podjechał bliżej i chciał wesołą trójkę wyminąć, lecz wówczas jeden z nich niejaki Owczarek z Dusznik odskoczył w bok i wpadł na motocykl. Skutki były poważne, gdyż i p. Mąkowski wywrócony został, kalecząc się mocno. Łobuzerji wiejskiej policja spisała protokół.

Echo Sieradzkie 1932 7 październik

WYBORY ZARZĄDU ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W GMINIE BARTOCHÓW.
W Tubędzinie pod przewodnictwem prezesa Zarządu Powiatowego Z. S., ob. Bartosza oraz przy współudziale członków tegoż Zarządu ob. ob. Sołhaja, Filipowicza i komendanta por. Zielenkiewicza odbyło się zebranie organizacyjne dla dokonania wyborów Zarządu Gminnego Związku Strzeleckiego w gminie Bartochów. W zebraniu wzięło udział 24 przedstawicieli gminy na czele z p. K. Walewskim właścicielem Tubędzina. Do Zarządu Gminnego wybrano jednogłośnie na prezesa: ob. Walewskiego Kazimierza, na wiceprezesa ob. Kołodziejczyka, na sekretarza ob. Heniga, na skarbnika ob. Gadzinowskiego, na referenta wychowania obywatelskiego ob. Janickiego. W gminie tej postanowiono zorganizować nowe oddziały w Raczkowie, Kaweczynku, Jakubiedek, Orzeżynie, Bartochowie, obok istniejących już i dobrze rozwijających się oddziałów w Tubędzinie, i Dusznikach. Siedzibą Zarządu Gminy Bartochów będzie Tubędzin. Tu też będzie urządzona dla członków czynnych Z. S Świetlica.

Echo Sieradzkie 1932 15 październik

IX TYDZIEŃ L. O. P. P. W SIERADZU.
Z okazji "IX Tygodnia L.O.P.P." na terenie pow. sieradzkiego odbyły się w dniu 2 października r. b. w Sieradzu propagandowe zawody marszowe w maskach przeciwgazowych na trasie 3 i pół klm. Udział w zawodach zgłosiło ogółem 13 drużyn z poszczególnych organizacyj.
W wyniku zawodów nastąpiły poniższe oceny:
Grupa starszych: męska, Stow. Młodzieży Polskiej, Sieradz — czas ogólny 23 m. 37sek. — I miejsce, nagroda — i 2 maski i dyplom. Związek Strzelecki — Duszniki — czas ogólny 25 m. 24 sek. — II miejsce nagroda 1 maska i dyplom. Straż Pożarna — Męka czas ogólny 25 m. 43 sek. — III miejsce nagroda dyplom. Straż Pożarna — Zapusta czas ogólny 26 m. 24 sek. IV miejsce, Straż Pożarna Sieradz czas ogólny 28 m. 0,8 sek. — V miejsce.
Grupa P. W. męska: Związek Strzelecki, Sieradz czas ogólny 24 m. 43 sek. — I miejsce nagroda 2 maski i dyplom. Klub Sportowy Strzelecki. Sieradz czas ogólny 24 m. 56 sek. — II miejsce, nagroda, i maska i dyplom. Tow. Gimna styczne "Sokół" Sieradz czas ogólny 24 m. 57 sek. — III miejsce nagroda dyplom.
Grupa żeńska: Tow. Gimnastyczne „Sokół", Sieradz czas ogólny 27 m. 0.2 sek. — I miejsce nagroda 2 maski i dyplom. Drużyna samaryt. — pożarnicza przy Straży Pożarnej, Męka czas ogólny 27 m. 10 sek. — II miejsce nagroda 1 maska i dyplom. Związek Strzelecki, Sieradz czas ogólny 28 m. 17 sek. — III miejsce nagroda 1 maska i dyplom. Stow. Młodzieży Polskiej, Sieradz, czas ogólny 28 m. 52 sek. — IV miejsce nagroda dyplom. Drużyna Harcerska. Sieradz, zdyskwalifikowana, za przybycie na metę nie w pełnym składzie.

Echo Sieradzkie 1932 29 listopad

Z LUSTRACJI ODDZIAŁÓW Z. S. W POWIECIE SIERADZKIM.
W bieżącym tygodniu przewodniczący komitetu P. W. i W. F. p. starosta Boryssowicz, prezes Zarządu Pow. Z. S. p. Bartosz i komendant por. Zielenkiewicz dokonali lustracji oddziałów Z. S. w Brzeźniu, (hufiec szkolny) Nowej Wsi, Złoczewie, Biskupicach. Dusznikach i Warcie. Wszystkie te oddziały posiadają dobrze urządzone świetlice, a zwłaszcza Warta, Duszniki, Złoczew i Nowa Wieś. Praca w świetlicach jest celowa i umiejętnie zorganizowana. Szczególnie liczne są oddziały w Dusznikach, Nowej Wsi i Złoczewie, bo liczą po kilkudziesięciu członków. Należy podkreślić iż Nowa Wieś posiada 100 członków, że niema w tej wsi ani jednego mieszkańca, któryby nie należał do Z. S. To też oddział może posłużyć za przykład oddziałom w innych wsiach. Wychowanie obywatelskie prowadzi wszędzie nauczycielstwo p. p. Smagacz, Kiełbaska, Godziński, Patynowski, Sikorski, Zdrojewski. Ze świetlic na szczególne wyróżnienie zasługują w Warcie Złoczewie i Dusznikach.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 11Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Ignacego Malinowskiego, w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego, ostatnio zamieszkałego w Dusznikach, gm. Bartochów, pow. sieradzkiego, iż decyzją sądu z dnia 17 grudnia 1932 r. do obrony praw, oraz zarządu jego majątkiem został mianowany ku­ratorem Władysław Wieczorkiewicz, adw., zamieszkały w Sieradzu. Nr. sprawy I. Zj. 606/32.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
2. Duszniki, obejmującą: wieś Duszniki, osadę młyn Duszniki, osadę Kaźmierczak, kolonję Małków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 30

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Sieradzu, obwieszcza, że na dzień 27 lipca 1933 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla osady włościańskiej we wsi Duszniki, gminie Bartochów położonej, oznaczonej Nr. 22 w tabeli likwidacyjnej, o prze­strzeni 6 morgów 126 prętów, czyli 3 ha 5951 mtr. kw., z budynkami, będącej w posiadaniu Michała Tomczyka.
W wyżej oznaczonym terminie osoby interesowane winne zgłosić prawa swoje w kancelarji tegoż wydziału hipotecznego, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 36

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 24 stycznia 1933 roku.
13018. Józefa Tomczykowa — sklep kolonjalno-spożywczy, ty­toniowy i skup zboża w Dusznikach, gminy Bartochów, powiatu sie­radzkiego. Istnieje od 1932 r. Właścicielka Józefa Tomczykowa, zamieszkała w Dusznikach.


Echo Sieradzkie 1933 5 kwiecień

Z O. T. O. I K. R. W SIERADZU.
W ostatnich dniach m. lutego w m. marcu przeprowadzono na terenie powiatu 11 kursów rejonowych dla młodzieży pracującej w przysposobieniu rolniczem.
Kursy odbyły się w Burzeninie, Potoku, Dusznikach, Brzeźniu, Szadku, Krokocicach, Męce, Rossoszycy, Wróblewie, Złoczewie, Zd. Woli.
W kursach wzięło udział 250 uczestników zespołów rolnych Związku Strzeleckiego Zw. Młodzieży Ludowej i S. M. P.
Kursy odbyły się pod przewodnictwem inż. A. Baranowskiego, tematy zespołowe referowali instruktorzy rolni w Sieradzu.

Echo Sieradzkie 1933 29 sierpień

CZYN GODNY NAŚLADOWANIA Z ODDZIAŁU ZW. STRZELECKIEGO W DUSZNIKACH POD WARTĄ.
Pan Kazimierz Walewski, właściciel maj. Tubądzin, jest prezesem zbiorowego Zarządu Z. S. gm. Bartochów, który siedzibę swą ma w Tubądzinie, wsi parafjalnej. Jako prezes, p. Walewski nie poprzestaje na pracy, by oddziałom Związku Strzeleckiego w gm. Bartochów spieszyć z pomocą materjalną, jaką statutowo jest zobowiązany Zarząd. Pan Walewski zajmuje się również pracą kulturalno-oświatową i z jego inicjatywy w Tubądzinie odbywają się raz miesięcznie pogadanki dla strzelców czynnych i dla ludności starszej, tematem których jest historja Polski, nauki obywatelskie i rolnictwo.
Gorliwego pomocnika w tej sprawie ma p. Walewski w osobie p. Stanisława Janickiego z Orzeżyna, członka Zarządu zbiorowego Z. S., który prowadzi dział rolniczy.
Pogadanki swoje p. Walewski rozszerzył i na teren wsi Duszniki, gdzie cieszą się powodzeniem i gromadzą miejscową ludność. Pogadanki takie odbyły się 18 czerwca i 30 lipca r. b. pierwszą prowadził p. Walewski z p. Janickim drugą - sam p. Walewski, bo p. Janicki był w dniu tym na posiedzeniu Sejmiku w Sieradzu.
Pracę p. Walewskiego, który u ludności gm. Bartochów ma szerokie uznanie, należy z radością wskazać, gdyż w pracy tej widać jedną cegiełkę więcej do tworzenia silnej i potężnej Polski. Choć członek Związku Strzeleckiego wychowany jest na dobrego żołnierza i obywatela i choć wie, że jako spadkobierca wielkie dzieła Budowniczego Niepodległości Polski ma za zadanie odbudowaną niepodległość utrzymać i umocnić, lecz nie wiedzą o tem starsi rodzice, bracia i otoczenie Strzelca.
Przez pogadanki i oni zdobywają dużo i uczą się nie tylko być dobrym obywatelem kraju, ale i dobrym rolnikiem umiejącym nie tylko dobrze uprawiać rolę, ale prowadzić gospodarstwo z ołówkiem w ręku i dostosować się do wymagań swego odbiorcy.
Takich siewców potrzeba nam więcej i czyn p. Walewskiego powinien znaleźć naśladowców, bo pracy na tem polu dużo, a pracowników jeszcze niedostateczna ilość.
Przypuszczać należy, że każdy członek Związku Strzeleckiego inaczej też będzie się czuł, jeżeli widzieć będzie że i tacy jak p. Walewski nie uchylają się od pracy żeby go należycie wychować. Tedy i on postępować będzie inaczej, gdy obok starszych zajmie miejsce w pracy na roli i w spełnieniu obowiązków społecznych i obywatelskich.
Takich panów prezesów więcej, a nie zadługo zaginie niezrozumienie i zacofanie wsi.

Echo Sieradzkie 1933 23 wrzesień

A PIĆ FRANIO SIĘ NIE BAŁ.
Co może obawa przed ojcem.
Mieszkaniec wsi Duszniki pod Wartą Franciszek Tomczyk chcąc się rozweselić poszedł na zabawę, w Warcie. Było to w II-gi dzień Bożego Narodzenia w roku 1932 r. Gdy przepił posiadaną rodziny gotówkę w kwocie 30 zł. po oprzytomnieniu ogarnął go lęk na myśl o ojcu. Do czego jednak służy spryt... Franio wpadł na świetny zdaniem jego pomysł. Pobiegł na posterunek policyjny i zameldował że przyjaciele jego Walenty Osiewała i Franc. Wawrzyniak podczas bójki skradli mu 30 złot. W czasie dochodzenia wyszło na jaw, że Franio kradzież symulował. Przyparty do muru przyznał się do kłamstwa twierdząc ze łzami w oczach że uczynił to w obawie przed ojcem. Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu skazał Frania na 4 tygodnie aresztu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
1) w § 1. p. II. w gromadzie Duszniki, oznaczonej liczbą 2, zamiast „osadę Kaźmierczak, kolonję Małków" winno być „osadę Kaźmierczak, wydzieloną z majątku Małków".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 12

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwiesz­cza, że w dniu 15 czerwca 1934 roku, o godzinie 10-ej zrana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzeda­wane będą prawa współwłasności Kazimierza Króla do 1/4 części osa­dy, położonej we wsi Duszniki, gminy Bartochów, powiatu sieradzkie­go, oznaczonej Nr. tabeli 4, przestrzeni 14 mrg. 49 pr. Na osadzie tej znajdują się: 2 domy mieszkalne, obora, 2 stodoły, 2 studnie, zasiane­go żyta 50 mtr. i zasadzonych kartofli 15 mtr.
Powyżej wymieniona osada w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej nie ma, obciążona jest alimentami na rzecz Franciszka Kró­la, prawa Kazimierza Króla, wynoszące 3 m. 162 1/4 pr., sprzedane będą stosownie do protokółu opisu z dnia 13 czerwca 1933 roku, na żądanie Banku Ludowego w Warcie.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.518 złotych, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% su­my szacunkowej.

Akta tyczące się sprzedaży mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. (Nr. Km. IV. 47/34).
____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.
____________________________________________________________________________


Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Tragiczny powrót z wesela Nieostrożny woźnica spowodował śmierć gościa weselnego. Wstrząsający wypadek wydarzył się we wsi Chabierów, gm. Staw. Niejaki Wojciech Miller, zam. w Warcie wiózł furmanką gości weselnych z Chabierowa do Gór. W pewnej chwili woźnica chcąc wyminąć jadący drogę wóz, spowodował wywrócenie się furmanki, przyczem wszyscy goście zostali wyrzuceni na szosę, odnosząc ogólne obrażenia cielesne. Jeden z nich, mieszkaniec wsi Duszniki, pow. sieradzkiego, Walenty Kępa doznał wstrząsu mózgu i odwieziony do domu zakończył życie. Zwłoki Kępy zostały zabezpieczone na miejscu do decyzji władz prokuratorskich. W sprawie tej policja prowadzi energiczne dochodzenie.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 48


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Ignacego Malinowskiego, w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego, ostatnio zamieszkałego w Dusznikach, gm. Bartochów, pow. sieradzkiego, iż decyzją sądu z dnia 25 maja 1935 r. do obrony praw, oraz zarządu jego majątkiem został mianowany kurator adw. Stanisław Janowicz, zamieszkały w Sieradzu. (Nr. sprawy 1. Z. J. 606/32).

 Orędownik 1938 nr. 84

Wykrycie sprawców kradzieży. Ostatnio w okolicach Warty miał miejsce szereg kradzieży, m. in. kradzież szynek i baleronów. Policja warecka wszczęła energiczne poszukiwania i wpadła na trop sprawców kradzieży. Część skradzionego towaru znaleziono u Franciszka Jareckiego i Józefa Owczarka w Dusznikach.

Dziennik Łódzki 1950 nr 142

Chłopi naszego województwa
w przededniu Święta Ludowego.
Zobowiązania, podejmowane przez chłopów całej Polski, w ramach Czynu Chłopskiego z okazji Święta Ludowego, idą w kierunku podniesienia wsi zarówno pod względem gospodarczym jak i kulturalnym. Najczęściej są to zobowiązania wykonania jakiejś konkretnej inwestycji na terenie wsi. Zobowiązania są różne—zależnie od wielkości i możliwości gromady. Np. gromada Małków wyżwiruje 2 km drogi, co da krajowi 150 tys. zł., gromada Duszniki naprawi 1 km drogi polnej, co przyniesie 100 tys. zł, gromada Słomków naprawi 300 m drogi, co by kosztowało 30 tys. zł. Gromady Dziebów i Kobeczyn dadzą pracę wartości 30 tys. zł. gromad i Gać-Warcka wykona 1 km nowej żwirówki, dając tym 150 tys. złotych.
A zatem jedna tylko gmina Bartoków w pow. sieradzkim swym czynem przysporzy Państwu 460 tys. zł. (...)

Dziennik Łódzki 1951 nr 136

300.000 kart w pierwszym dniu
W wielu miejscowościach woj. łódzkiego już przed południem wszyscy mieszkańcy złożyli karty plebiscytowe
(Telefonem od korespondentów „Dziennika")
WARTA
Mieszkańcy Warty zakończyli wczoraj w 100 proc. składanie kart plebiscytowych do godz. 10.

... gm. Bartochów jako pierwsze złożyły podpisane karty plebiscytowe gromady: Inczew, Bartochów, Słomków Mokry, Kaweczynek oraz szkoła podstawowa w Dusznikach.

Dziennik Łódzki 1951 nr 230

Wielobarwne wieńce dla najlepszych.
Spółdzielnia w Tubądzinie
uroczyście obchodziła
zebranie siewu pokoju.
Gdy powstał w gminie Bartochów komitet organizujący dożynki wyłoniła się od razu kwestia, gdzie one się mają odbyć. Dotąd odbywały się zwykle w Makowie, przodującej spółdzielni produkcyjnej, ale komitet uznał, że i druga spółdzielnia w Tubądzinie nie jest gorsza i może godnie podjąć gości z całej gminy i powiatu.
Członkowie komitetu liczyli bowiem na duży napływ ludzi. I nie spotkał ich zawód. Przybyła ekipa robotnicza z pabianickiej fabryki narzędzi, żywy symbol sojuszu robotniczo-chłopskiego, przybyli strażacy w mundurach i z motopompą, przyjechali traktorzyści z ośrodka w Małkowie, stawił się cały PGR Inczew, pościągali ludzie z Warty i z innych miejscowości.
Zainteresowanie wszystkich skupiło się na ekipie robotniczej. Bowiem jednego z członków ekipy wielokrotnego przodownika pracy wieś miała nagrodzić dożynkowym wieńcem.
Dopytywano się więc który to? Jak wygląda? Okazało się, że jest to ob. Leon Stefański, przodujący szlifierz fabryki, obecnie brygadzista. Lecz nie mniejsze zainteresowanie budził zespół artystyczny, który składał się w większości z dzieci oraz przywieziony przez ekipę patefon elektryczny i głośniki, bo Tubądzin jest zelektryfikowany.
Tymczasem ostatnie przygotowania do uroczystości zakończono i gdy tysięczny tłum zebrał się dla wysłuchania przewodniczącego GRN ob. Zenona Peszela i kierownika ekipy ob. Kasprzaka podniecenie i ciekawość przeszły w nastrój uroczysty. Przewodniczący GRN w krótkim przemówieniu przedstawił zebranym osiągnięcia gminy, mówił o dalszych zadaniach wsi dzisiejszej, o obowiązkach podniesienia urodzajów i hodowli, wynikających z sojuszu robotniczo-chłopskiego i zaostrzającej się walce o pokój.
Jeszcze nie przebrzmiały oklaski, gdy na trybunę wszedł ob. Kasprzak.
Pracuję teraz w fabryce, lecz jestem synem pracującej wsi — powiedział on — ale klasa robotnicza i pracująca wieś to jedno. Wasze osiągnięcia są naszymi sukcesami.
Cieszy nas, robotników wzrastający nieustannie plon uprawianej przez was ziemi. 25 q zbożz hektara, które zebraliście w waszej spółdzielni to równie cenny wkład w dzieło utrwalenia pokoju, jak przekroczona norma przy warsztacie".
Teraz następuje moment wręczenia wieńców dożynkowych przodownikom pracy na roli i w fabryce ob. Franciszkowi Sobczakowi, przewodniczącemu spółdzielni produkcyjnej w Małkowie i członkowi tejże spółdzielni Walentemu Gidelskiemu, ob. Ignacemu Antczakowi, przewodniczącemu spółdzielni w Tubądzinie i Leonowi Stefańskiemu z fabryki narzędzi w Pabianicach. Wieńce otrzymują również gospodarze indywidualni ob. ob.
Ignacy Ciechański ze wsi Inczew, Ignacy Szczeciński ze wsi Łabędzie i Adam Sosiński z Dusznik.
Praca uczciwa i wydajna zawsze zostanie należycie oceniona. A nagrodzeni nie szczędzili trudu przy uprawie dużych obszarów zakontraktowanych roślin oraz przy obrządzaniu licznych tuczników. Winszują zebrani wyróżnionym i oglądają przybrane wstęgami i świecidełkami wieńce, duże i małe i zwyczajem ziemi sieradzkiej kopiaste. Ale na tym uroczystość się nie kończy. Czeka jeszcze zebranych bogaty program artystyczny przygotowany przez ekipę robotniczą. Ciasnym kołem otoczono wykonawców wesołych skeczów, tańców ludowych i deklamacji. Brawa i wybuchy śmiechu przerywają popisy.
Zmierzchało się, gdy orkiestra skocznym oberkiem zaczęła przygrywać do tańca.
(W.) 

Dziennik Łódzki 1952 nr 57

Coraz więcej trzody
na punktach skupu
w woj. łódzkim.
Po rozpowszechnieniu wśród pracującego chłopstwa uchwały sejmowej o nowych sposobach kontraktacji trzody i o obowiązkowych odstawach żywca, wzmógł się ruch na gminnych punktach skupu również i w woj. łódzkim.
(...) W ub. tygodniu w gm. Widawa (pow. łaski) chłopi przywieźli na spęd 100 sztuk utuczonych świń i 17 cieląt. Wynosi to 150 proc. tygodniowego planu skupu.
Bardzo dobrze również wypadł spęd w gm. Bartochów (pow. sieradzki). Chłopi z gromad Małków, Głaniszew, Tubądzin i Gołuchy wykonali swój tygodniowy plan odstawy w 110.6 proc. a chłopi z reszty gromad w 100 proc. Kontraktacja na nowych warunkach rozwija siej jak najlepiej. Przodują w niej gr. Sędzice, Tubądzin, Dziewędów i Czartki. Chłopi z Dusznik, Łabędzi i Słomkowa Mokrego postanowili na zebraniu gromadzkim dogonić w kontraktacji przodujące gromady.
W pow. łęczyckim w dniach od 15 do 27 lutego chłopi zakontraktowali 143 sztuki tuczników o łącznej wadze 19.869 kg. W okresie tym wysunęły się na czoło gm. Dalików (35 sztuk o wadze 4.545 kg), Topola (37 szt. o wadze 5.535 kg) i Sobótka (22 szt. o wadze 2.411 kg).
Źle natomiast przedstawia się akcja kontraktacyjna w gm. Leźnica Mała, Parzęczew i Chociszew. Przyczyna tkwi w małej aktywności zarządów GS i kół ZSCh..
(Na podstawie korespondencji M. Kaźmierczaka i E. Jabłońskiego).

Dziennik Łódzki 1972 nr 119

61-letni Józef A. wpadł w Dusznikach, pow. Sieradz pod „Stara" FS 2273, doznając złamania nogi i innych obrażeń.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza